6 punts per redactar els estatuts de la Unió Temporal d'Entitats

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Dylan Gillis
La guia exposa què és, en quins casos resulta útil plantejar-se la seva creació i quina és la millor forma de fer-ho. Font: Dylan Gillis
 Font: Hannah Busing
Una Unió Temporal d’Entitats (UTE) es defineix com “un sistema de col·laboració entre vàries (entitats) per un temps cert. Font: Hannah Busing

6 punts per redactar els estatuts de la Unió Temporal d'Entitats

F Pere Tarrés
Resum: 

Es pot considerar un instrument de col·laboració que sorgeix a conseqüència d’un contracte de tipus associatiu, de caràcter temporal i per a l’execució d’un contracte.

D’acord amb la normativa vigent, una Unió Temporal d’Entitats (UTE) es defineix com “un sistema de col·laboració entre vàries (entitats) per un temps cert, determinat o indeterminat, per al desenvolupament o execució d’una obra, servei o subministrament”. Per tant, es pot considerar un instrument de cooperació entre entitats que sorgeix a conseqüència d’un contracte de tipus associatiu, de caràcter temporal i per a l’execució d’un contracte de l’administració pública.

El passat mes d’abril, des de Torre Jussana es va publicar una interessant guia d’assessorament sobre les UTEs en què, entre altres qüestions, s’exposa què és, en quins casos resulta útil plantejar-se la seva creació i quina és la millor forma de fer-ho. En aquest recurs es fa un petit tastet de tot allò que incorpora la publicació, posant èmfasi en la redacció dels estatuts de cada UTE, que hauran de regular, com a mínim, els continguts que es mostren a continuació.

La denominació i l’objecte

Estarà formada per les raons socials d'una, diverses o totes les entitats que la integrin i, a continuació, se seguirà de l’expressió "Unió Temporal d'Entitats, Llei .. / .., nombre ...". Pel que fa a l’objecte de la UTE, aquest vindrà a ser el desenvolupament, l’execució del servei o obra adjudicada i totes aquelles activitats complementàries o accessòries necessàries.

La durada i la data d’inici de les operacions

Les UTEs han de tenir una durada idèntica a la del servei o de l’obra que constitueixi el seu objecte. No podrà excedir de vint-i-cinc anys, llevat que es tracti de contractes que comprenguin l’execució d’obres i explotació de serveis públics que, en aquest cas, la durada màxima serà de cinquanta anys. Per evitar problemes, es pot indicar que la UTE començarà les seves operacions el dia de la signatura de l’escriptura fundacional, per exemple.

El domicili fiscal i les aportacions

El domicili fiscal vindrà a ser el mateix que el de l’entitat que porti la gerència comuna. Pel que fa a l’aportació de capital social, no hi ha un mínim. Les entitats, de fet, no acostumen a constituir cap fons operatiu inicial i es regula que les aportacions es produiran amb posterioritat a la seva constitució, en funció de les necessitats que es vagin produint, en proporció a la seva participació o a les tasques efectivament realitzades per cadascuna de les entitats.

Els òrgans socials

D’una banda, els estatuts regulen la gerència única. Per tant, es fa necessari indicar el nom de l’entitat que l’assumeix i la persona que n’ocupa el càrrec, amb el seu domicili. Aquesta gerència única ha de comptar amb poders suficients de totes i cadascuna de les persones membres per exercitar els drets i contreure les obligacions corresponents. Les actuacions es realitzaran per part de la gerència, nomenada a tal efecte, fent-ho constar així en tots els actes i contractes que se subscriguin en nom de la UTE.

De l’altra, es pot constituir també un comitè de gerència que vindria a ser el màxim òrgan de decisió de la Unió. Els estatuts determinaran la forma de funcionament del comitè de gerència, la periodicitat de les reunions, la forma i el contingut de les convocatòries, el quòrum necessari per a les reunions, la manera d’adoptar els acords, i l’aprovació de les actes, etc.

La participació i la responsabilitat

Els estatuts han de recollir la proporció o el mètode per determinar la participació de les diverses entitats que configuren la UTE en la distribució dels resultats o, si s’escau, en els ingressos o despeses. Així mateix, també ha de constar-hi la responsabilitat solidària i il·limitada de cada una de les entitats integrants respecte a les operacions realitzades.

El criteri d’imputació de resultats i altres pactes

La conformació de qualsevol UTE ha de tenir en compte en la redacció dels seus estatus com es realitzarà el criteri d’imputació de resultats i, si s’escau, també el compte d’ingressos i despeses. A més, aquest document fundacional podrà aportar i regular altres pactes i condicions especials que les entitats atorgants considerin convenients i de rellevància.