8 pàgines web d’interès per a l’avaluació econòmica

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Marcus Urbenz
L’avaluació econòmica de les polítiques públiques permet una anàlisi sistemàtica. Font: Marcus Urbenz
 Font: Bianca Ackermann
L’objectiu de l'avaluació és disposar d’informació que ajudi a prendre decisions per a un bon dels recursos públics. Font: Bianca Ackermann

8 pàgines web d’interès per a l’avaluació econòmica

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs s’aporta informació d’organismes de l’àmbit català que tenen per objectiu prendre decisions que assegurin el millor ús possible dels recursos públics.

L’avaluació econòmica de les polítiques públiques permet una anàlisi sistemàtica i explícita d’alternatives per posar solució a problemes i necessitats, valorant tant els costos com els beneficis econòmics i socials. L’avaluació es pot fer abans de posar en marxa un pla, un programa o un projecte, una vegada està en funcionament o bé quan ha finalitzat. L’objectiu final és disposar d’informació que ajudi a prendre decisions que assegurin el millor ús possible dels recursos públics.

En aquest recurs s’aporten enllaços i informació d’algunes pàgines web d’interès d’organismes de l’àmbit català que aporten informació, documentació i continguts relatius a la realització d'avaluacions econòmiques i d'informes d'Impacte Econòmic i Social (IIES). També eines de suport, guies i notes tècniques específiques d'avaluació econòmica i altres materials com cursos, jornades i fonts d'informació.

Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques

Ivàlua és l’organisme que promou la cultura de l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques a Catalunya, les entitats sense ànim de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic i també entre la ciutadania en general. El seu principal treball és aconseguir que l’avaluació de polítiques públiques i de programes es realitzi de forma sistemàtica i rigorosa, i contribueixi a generar debat públic sobre les solucions més efectives i eficients per a donar resposta als problemes de la nostra societat.

Millora de la Regulació Normativa

Aquesta pàgina web, inclosa dins del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, compta amb recursos, informacions i enllaços d’interès sobre la política de millora de la regulació. Aporta documents sobre planificació normativa, avaluació de l’impacte normatiu i com simplificar i reduir càrregues administratives, entre altres. Ofereix l’Àrea de Millora de la Regulació amb articles i presentacions. En l’apartat de destacats, es pot descarregar documentació relacionada amb la temàtica tant de l’àmbit català com espanyol i europeu.

Institut d’Estadística de Catalunya

L’Idescat és l’organisme encarregat de la gestió del sistema estadístic de Catalunya. Ho fa mitjançant la planificació, la normalització de l'activitat estadística i la prestació d'assistència tècnica estadística. Produeix dades estadístiques oficials econòmiques, demogràfiques i socials, i fa el seguiment d'altres activitats estadístiques que es fan al territori i en difon els resultats oficials. És l’òrgan encarregat de la creació i gestió del Registre de Població de Catalunya, font que pot ser consultada per les administracions públiques.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

AQuAS promou una investigació global i local orientada a l'impacte a través de l'avaluació. Així mateix, avalua la investigació adoptant les lliçons apreses per la comunitat de pràctica internacional. Realitza accions que fomentin l'impacte de la investigació i aporta anàlisi i coneixement al debat global i local per mitjà de la formació i la capacitació en avaluació d'impacte de la investigació. Fomenta la proliferació de l'avaluació de l'impacte de la investigació com a eina de treball compartida pels agents que en formen part.

Comissió d'Avaluació Econòmica i d'Impacte Pressupostari

La Comissió d'Avaluació Econòmica i d'Impacte Pressupostari (CAEIP) és una comissió assessora que du a terme una anàlisi econòmica i de l’impacte pressupostari de medicaments. Vetlla per l'eficiència dels recursos públics esmerçats en la prescripció de medicaments i té com a finalitat aconseguir la millora en l'ús racional dels medicaments. Incorpora l'aplicació de criteris farmacoeconòmics a la presa de decisions, i efectua estudis, anàlisis i propostes sobre diversos àmbits que incideixen en la millora de l'ús dels medicaments.

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Amb l'objectiu d'analitzar i avaluar el sistema educatiu no universitari de Catalunya, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu desenvolupa diferents funcions, entre les quals destaca l’elaboració de:

  • Dictàmens referits a l’assoliment dels objectius fixats en la legislació vigent en matèria d’educació.
  • Propostes amb relació a la millora de la qualitat de l’ensenyament i a l’adequació del sistema educatiu a les demandes socials i a les necessitats educatives.
  • Estudis sobre la incidència de la implantació del nou sistema educatiu.
  • Informes i propostes amb relació a la realitat i les perspectives dels sistemes educatius d’altres països i als seus sistemes d’avaluació.

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

L’AQU Catalunya és l’organisme encarregat de l’avaluació dels ensenyaments i centres docents establerts a Catalunya destinats a l'obtenció dels títols oficials i propis que imparteixin les universitats i els centres docents d'ensenyament superior. També té com a funció la certificació de la qualitat dels ensenyaments, de la gestió i de les activitats de les universitats, i l’acreditació dels ensenyaments en el marc de l'espai europeu de la qualitat. També té competències en l’acreditació dels sistemes i procediments d’avaluació i qualitat de les universitats, entre altres.

Direcció General de Contractació Pública

La Direcció General de Contractació Pública està adreçada a la millora dels procediments, els processos i els sistemes de gestió i organització de la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Entre les funcions que realitza, es troben les següents:

  • Establir criteris, dirigir i supervisar les polítiques de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, mitjançant, si escau, l'establiment de directrius, instruccions, circulars i recomanacions.
  • Vetllar per l'aplicació dels principis de transparència, integritat, publicitat, no discriminació i concurrència en la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
  • Proposar i impulsar les disposicions generals i els acords de caràcter general en matèria de contractació pública i, en especial, els que tinguin per objectiu la millora continuada, així com fer-ne el seguiment de la posada en marxa i execució, i avaluar-ne l'aplicació.
  • Assessorar sobre els continguts dels projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació pública.