Banca ètica: la importància de l’impacte social positiu en les finances

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Banca ètica: la importància de l’impacte social positiu en les finances

Resum: 

La davallada en el finançament, tant a nivell públic com privat, ha fet que les entitats del tercer sector ens replantegem les fórmules de gestió i de captació de fons desenvolupades fins aquest moment. A continuació us parlem de la banca ètica, un instrument per a la cerca de finançament i l’estalvi que segueix criteris de rendibilitat social i ambiental.

Què és la banca ètica?

La banca ètica és un heterogeni conjunt d’entitats bancàries especialitzades en el finançament dels col·lectius més desafavorits, les entitats d’economia social, les ONG i les empreses més responsables amb el seu entorn humà, social i ecològic. Aquestes només inverteixen en aquells negocis rendibles que representen un benefici social i mediambiental i que aporten una millora de la societat (EA 27: Finançament ètic i sostenibilitat).

Així mateix, podem afirmar que les finances ètiques són aquelles que desenvolupen els bancs ètics i altres entitats de finançament ètic sota una política d’inversió basada en fer compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals (EA 27: Finançament ètic i sostenibilitat).

Diferències entre el sistema financer tradicional i el sistema financer ètic

La principal diferència entre el sistema financer tradicional i el sistema financer ètic recau en el fet que el primer té com a objectiu primordial obtenir la màxima rendibilitat econòmica. Mentre que el sistema financer ètic persegueix un doble objectiu: ser viable econòmicament (obtenir beneficis) i finançar activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu (FETS).

Així, les entitats financeres tradicionals acostumen a realitzar grans inversions, sovint de caràcter especulatiu, als mercats financers sense tenir en compte quina activitat productiva, financera o especulativa s’està finançant. D’aquesta manera, els diners que dipositem en aquestes entitats poden estar finançant empreses i activitats que no s'ajusten al nostre sistema de valors, sense tenir-ne coneixement. Activitats com la producció i venda d’armament, l’explotació laboral i infantil, la destrucció del medi ambient, el comerç de drogues i màfies, etc.

En canvi, les finances ètiques busquen que els diners que dipositem en elles puguin ser una eina útil per al desenvolupament de la societat gràcies a l’afavoriment de projectes amb un alt contingut social, mediambiental, cultural, educatiu, democràtic, etc. Així, financen activitats que afavoreixin la creació de llocs de treball (especialment ocupació social), les energies renovables, l’agricultura ecològica, la biodiversitat, el comerç just, etc. En definitiva, activitats que poden resultar-nos més coherents amb el nostre sistema de valors. A més, aquesta gestió es realitza sota criteris de transparència i els clients tenen dret a saber com i on està invertint l’entitat financera (EA 27: Finançament ètic i sostenibilitat).

Principis que regeixen les finances ètiques

En concret, hi ha cinc principis ètics que caracteritzen les finances ètiques. Aquests han d’estar presents en el conjunt del procés del finançament (activitats, actituds, compromisos, etc.). Doncs, una entitat financera ètica ha de ser ètica a tots nivells (FETS).

 • Principi d’Ètica Aplicada: L’ètica com un procés de reflexió contínua en l'aplicació dels criteris d'inversió i concessió de crèdits.
 • Principi d’Implicació: L’entitat ha de definir a quines activitats i projectes vol invertir. Aquesta política d’inversió ha de seguir els principis i criteris ètics dels inversors.
 • Principi de Coherència: Els diners s’inverteixen en projectes coherents amb els valors de l’entitat.
 • Principi de Participació: La presa de decisions es realitza de manera democràtica, els socis voten i participen en la definició de les polítiques bàsiques de l’entitat.
 • Principi de Transparència: L’entitat ha d’oferir als clients informació regular i pública de totes les activitats que desenvolupa i les seves conseqüències.

Una altra manera de fer banca

Entitats on poder invertir èticament els nostres estalvis

Tot seguit, us presentem les diferents entitats que ofereixen serveis d'estavi de caràcter ètic i solidari a Catalunya (FETS).

1. Coop57: Es tracta d’una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l’economia solidària. Aquesta destina els seus recursos propis a efectuar préstecs per a projectes d’economia social que promoguin l’autoocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general de forma sostenible. Tant les persones (persones físiques) com les entitats (persones jurídiques) poden ser sòcies estalviadores a Coop57.

2. Oikocrèdit Catalunya: Entitat creada per iniciativa de diverses ONG catalanes amb la finalitat de donar suport a la cooperativa Oikocredit Internacional, sent un soci més d’aquesta. D’aquesta manera, l’objectiu principal d’ Oikocrèdit Catalunya és la captació de fons al país a través de la compra d’accions d’ Oikocredit Internacional per tal d’invertir-los en aquesta cooperativa i finançar projectes de desenvolupament als països del Tercer Món en forma de préstecs a organitzacions locals d’aquest països amb dificultats per accedir a crèdits. Tant les persones (persones físiques) com les entitats (persones jurídiques) poden ser sòcies. A més, a banda del socis honorífics i fundadors, existeixen diverses tipologies d'associats:

 • Soci partícip: Invertir una quantitat.
 • Soci col·laborador: Dedicar part del teu temps a realitzar tasques de voluntariat a l’associació.
 • Soci protector: Ajudar al manteniment de l’entitat a través d’una quota.

3. Triodos Bank: Aquest banc ètic desenvolupa una política d’inversió responsable centrada en tres sectors: Natura i Medi Ambient (agricultura ecològica, energies renovables, arquitectura i construcció bioclimàtica, tecnologia mediambiental, etc.), Sector Social (integració social de persones en situació de risc, cooperació al desenvolupament, comerç just, microcrèdits, etc.) i Cultura (activitats artístiques i culturals, educació, arts plàstiques i escèniques, música, desenvolupament persona i espiritual, turisme sostenible i cultural, etc.). A més, ofereix la possibilitat que qualsevol persona incorpori les finances ètiques en el seu dia a dia gràcies als diferents productes que té disponibles:

 • Comptes corrent
 • Comptes d’estalvi
 • Dipòsits
 • Estalvi periòdic
 • Targetes de crèdit

4. Projecte Fiare: Agent de la Banca Popolare Etica d’Itàlia al territori espanyol, aquesta entitat neix amb l’objectiu de crear, des de la ciutadania i del tercer sector, una cooperativa de crèdit d’abast estatal que inverteixi en projectes socials, mediambientals, culturals, humanitaris i de cooperació internacional. Actualment, qualsevol persona, entitat o administració pot adquirir capital social de la cooperativa que es constituirà durant l’any 2011 i participar en els processos de decisió de la banca. A més, l’entitat ofereix productes d’estalvi en forma de dipòsits “a la vista” o a “termini” per finançar el projectes detallats anteriorment.

Entitats que ofereixen finançament ètic per als nostres projectes

En darrer terme, us annexem quines entitats ofereixen a Catalunya finançament per desenvolupar projectes socials, culturals i mediambientals sota criteris ètics i amb impacte social (FETS).

1. Coop57: Com s’indica en el punt anterior, es tracta d’una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financers de l’economia solidària. Aquesta destina els seus recursos propis a efectuar préstecs per a projectes d’economia social que promoguin l’autoocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general de forma sostenible. Actualment, els serveis financers que ofereixen a les entitats són:

 • Préstecs a curt i llarg terminiper finançar projectes i/o inversions en immobilitzat.
 • Crèdits pont per avançar l’import de subvencions d’entitats i organismes públics.
 • Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini.
 • Préstecs intercooperatius, orientats a facilitar operacions entre entitats sòcies de COOP57.

2. Acció Solidària contra l’Atur (ASCA): Nascuda amb la idea de fer front a la problemàtica de la desocupació, té com a objectiu ajudar a la gent que es troba a l’atur i que vol iniciar un projecte d’autoocupació. D’aquesta manera, es recolzen projectes d’autoocupació i s’ajuda econòmicament a adquirir eines de treball mitjançant:

 • Programa d’ajuts puntuals a necessitats vitals: Es tracta d’ajuts econòmics amb la finalitat d’ajudar a les persones aturades a sortir de situacions límit (subsistència bàsica com aliments, habitatges, subministraments, etc.).
 • Ajuts a processos d’inserció laboral: Es tracta de facilitar a les persones aturades ajuts econòmics perquè puguin fer una inserció laboral immediata (formació, lloguer de local, compra de maquinaria, pagament de permisos, quotes de seguretat social, compra o reparació de vehicles, compra de mercaderies, etc).
 • Fons social: Amb l’objectiu d’ajudar els immigrants, principalment dones, que tenen un treball remunerat, però que no compten amb els recursos necessaris per estabilitzar-se i promocionar professionalment.
 • Microcrèdits per autoocupació i per a entitats: Es tracta de préstecs sense interessos per a la creació o consolidació d’iniciatives empresarials com empreses d’inserció sociolaboral, centres especials de treball, tallers ocupacionals, cooperatives de treball associades al sector industrial o servei, fundacions, associacions o microempreses d’autoocupació.

3. Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM): La finalitat d’aquesta entitat és posicionar i donar visibilitat a dones que volen crear la seva pròpia empresa o que volen consolidar-la. Així, compten amb un programa de microcrèdits sense avals dirigit a les dones emprenedores.

4. Triodos Bank: Tal i com s’especificava anteriorment, aquest banc ofereix finançament a empreses i organitzacions de l’àmbit social, mediambiental i cultural amb projectes sostenibles i viables que milloren la qualitat de vida de les persones i respecten el medi ambient. Els serveis que ofereixen són:

 • Préstecs hipotecaris destinats a la compra d’un local, oficina o seu, així com a la compra de finques o terrenys destinats al cultiu de productes procedents de l’agricultura ecològica.
 • Préstecs amb garantia personal adreçats a realitzar una inversió en energies renovables, posar en marxa un negoci o impulsar la seva activitat. Amb garanties a curt, mig i llarg termini, aquests crèdits estan destinats tant a empreses i organitzacions com a empresaris autònoms o particulars.
 • Avals adreçats a organitzacions i empresaris que requereixin un aval davant l’Administració pública o entitats que concedeixen subvencions. A més, també ofereixen avals específics per a projectes d’energia renovables.
 • Línies de crèdit per a circulant i/o liquiditat que permetin anticipar cobraments pendents, fer front al desenvolupament de les activitats de les entitats i empreses o emprendre nous projectes.
 • Línies d’avançament de subvencions adreçades a entitats de l’àmbit cultural o social que tenen concedides subvencions públiques i els cal una bestreta de la mateixa per desenvolupar l’activitat.
 • Servei de gestió de la tresoreria a les organitzacions i institucions que vulguin realitzar aquesta gestió sota criteris d’Inversió Socialment Responsable.

5. Projecte Fiare: Finalment, aquesta banca ofereix finançament a les entitats del tercer sector i l’economia social i els emprenedors socials que vulguin posar en marxa una empresa. Per fer-ho, ofereix el següents serveis:

 • Cobertura de Necessitats Bàsiques de persones físiques, en el nostre entorn i al Sud, acords específics amb entitats associades al Projecte Fiare o amb les Administracions Públiques.
 • Finançament genèric (estructura, locals i tresoreria) per a entitats que treballen amb persones en situació o risc d'exclusió, organitzacions no governamentals pel desenvolupament i la cooperació amb el Sud, empreses de l'economia solidària i, en general, per a totes aquelles entitats sense ànim de lucre que promouen o desenvolupen activitats amb un impacte social positiu.
 • Crèdits per a la posada en marxa de projectes empresarials presentats per qualsevol persona física o jurídica.

Per saber-ne més

Contactar amb FETS (Finançament Ètic i Solidari)

 • Adreça: Carrer Còrsega 288, 3r 2a – Barcelona
 • Telèfon: 933.688.481
 • Correu electrònic: fets@fets.org