Cens d’entitats per al foment de la llengua

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:

Cens d’entitats per al foment de la llengua

Resum: 

Tot seguit es detalla què és aquest registre, quines entitats poden donar-se d’alta i les passes a seguir per formar-ne part.

Què és el Cens d’entitats per al foment de la llengua?

Aquest registre es va posar en marxar a l’any 2002 amb l’objectiu de recollir quines entitats tenen com a finalitat el foment de la llengua.

La seva creació sorgeix de l’aprovació de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En concret, a l’article 1 d’aquesta llei s’estableix una deducció, a aplicar en l’ impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per a tots aquells donatius a favor de les fundacions i associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua i que figurin en el cens d’aquestes organitzacions que elabora el Departament de Cultura.

Quines entitats poden formar part d’aquest registre?

Posteriorment, l’Ordre CLT/82/2002, de 15 de març, sobre el Cens d'entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana va establir el procediment per a la seva elaboració i actualització. Dins l’article 1 d’aquesta ordre s’especifica que el concepte “foment de la llengua catalana” engloba la realització de totes aquelles activitats que promouen les positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets, i també la investigació sobre la llengua catalana o la seva situació.

Així mateix, s’especifica que poden sol·licitar la inclusió en aquest Cens totes aquelles fundacions i associacions que estiguin constituïdes legalment abans de l’1 de gener de l’any en què es presenta la sol·licitud i que tinguin recollits en els seus estatuts la finalitat de foment de la llengua catalana també abans de la data indicada.

Com sol·licitar la incorporació al Cens?

Aquelles fundacions i associacions que compleixin els requisits definits anteriorment poden presentar des de l’1 de gener fins al 30 d’abril de cada any la següent documentació a la Direcció General de Política Lingüística o a qualsevol de les oficines de registre pròpies i concretades de la Generalitat de Catalunya:

  • Imprès de sol·licitud
  • DNI de la persona signant de la sol·licitud, que ha de ser la que ostenti la representació legal de l’organització o de l’entitat.
  • NIF de l’organització o de l’entitat sol·licitant
  • Poders de representació de la persona signant
  • Estatuts de l’entitat inscrita al registre corresponent
  • Memòria de les activitats de foment de la llengua catalana dutes a durant l’any anterior a la sol·licitud. Les entitats de constitució recent que no disposen de la memòria indicada han d’aportar el pla de les activitats de foment de la llengua catalana previstes per a l’any en què presenten la sol·licitud.

Una vegada incorporades al Cens, totes les organitzacions hauran de presentar anualment a la Direcció General de Política Lingüística, una memòria que acrediti el compliment de la finalitat de foment de la llengua catalana durant l’any anterior, juntament amb la sol·licitud de renovació