Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:

Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut

Resum: 

A continuació us expliquem què és aquest registre, quines entitats poden formar part, les passes a seguir per inscriure's i els avantatges que té per a les organitzacions enregistrades.

Què és el Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut?

El Cens d'entitats juvenils és un registre que permet consultar informació pública actualitzada sobre les associacions juvenils o altres entitats que treballen prioritàriament en favor de les persones joves.

En aquesta base de dades podeu realitzar les vostres consultes segons 6 criteris establerts:

 • Nom entitat
 • Àmbit d’actuació
 • Tipologia d’entitat
 • Codi Postal
 • Comarca
 • Municipi

Normativa

Text que refon l'Ordre de 31 d'octubre de 1985 per la qual es crea el Cens General d'Associacions juvenils i entitats de serveis a la joventut u l'Ordre de 7 de novembre de 1994 del Departament de la Presidència, de modificació

Quines entitats poden formar part d’aquest registre?

Dins del Cens d’entitats juvenil hi poden constar 3 tipologies d’organitzacions diferents:

1. Les associacions juvenils que, d’acord amb llur naturalesa, llur denominació o llurs estatuts, tenen la consideració de juvenils. És a dir,

 • Les entitats inscrites com a juvenils en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.
 • Les que, d’acord amb els estatuts, s’anomenen “associació juvenil", “associació de joves” o bé tenen altres denominacions similars.
 • Les que acreditin de forma fefaent que més del 75% dels socis, més del 75% dels membres de la junta directiva i el president tenen una edat no superior a 29 anys. Aquests requisits s’han de mantenir al llarg del temps.
 • Els consells locals de joventut, que representen les organitzacions juvenils dels municipis.
 • Les grans federacions o els moviments integrats per associacions juvenils.

2. Les seccions juvenils que pertanyen o estan vinculades estatutàriament a un partit polític, un sindicat, una parròquia o qualsevol altra associació amb organització interna i funcionament democràtic i sense afany de lucre. D’aquesta manera, cal que aquestes seccions tinguin òrgans de decisió propis i que estiguin constituïdes formalment com a tal secció d’acord amb els estatuts de l’entitat mare.

3. Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia que presten serveis a la joventut de forma estable. Així, aquestes entitats han de tenir recollits als estatuts, a l’àmbit d’actuació i a les finalitats de l’organització que duen a terme programes adreçats directament i de forma específica a aquest col·lectiu. A més, per formar part del Cens han de:

 • Tenir uns programes de serveis a la joventut clars, definits i ben estructurats, i que estiguin diferenciats dels programes per a la resta de la ciutadania.
 • I que aquests programes (o altres de similars) ja s’estiguin realitzant de forma estable en els darrers anys i es prevegi de continuar-los fent, de manera que se’n garanteixi la continuïtat.

Com registrar-se al Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut i quins avantatges té?

Si compliu els requisit definits al punt anterior, formar part d’aquest cens és molt senzill. Només heu d’omplir els diferents blocs d’aquesta petició de sol·licitud d’alta al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut i annexar els documents corresponents en cada cas en format electrònic (preferiblement en format pdf). Aquests documents són:

 • Documentació de presentació i activitats de l’entitat (podeu consultar aquest guió sobre pautes orientatives).
 • NIF de la persona màxima responsable de l’entitat (president/a, responsable general, secretari/ària general, comissari/ària general, etc).
 • Acta de l’assemblea en què vau escollir el president/a de l’entitat.
 • En cas de tenir personalitat jurídica pròpia, els estatuts registrats i segellats per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i el NIF d’aquesta.
 • En cas de ser una secció juvenil d’una entitat reconeguda com a tal secció en els estatuts de l’entitat, estatuts de l’entitat mare registrats i segellats per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, NIF de l’entitat mare i acte de l’assemblea general en què s’hagi creat la secció.
 • En cas d’estar vinculada a altres entitats o federacions, certificació d’aquesta vinculació (model de certificació).
 • Altres documents pertinents com els poders notarials i el NIF de la persona que representa legalment la vostra entitat.

A més, la Direcció posa al vostre abast una guia on line per omplir la sol·licitud d’alta al Cens que podeu consultar abans d'iniciar la petició.

Aquest procés telemàtic de sol·licitut d'alta finalitza una vegada cliqueu el botó “Enviar”. En aquest moment, se us assignarà un número de registre d’entrada que podeu imprimir o guardar. Passat uns dies, rebreu un comunicat on se us informarà del termini màxim que té l’Administració per resoldre i notificar aquests expedients.

Una vegada inscriviu la vostra entitat en aquest registre podreu gaudir del següents avantatges:

 • Accedir als ajuts i subvencions de la Direcció General de Joventut per a les entitats juvenils.
 • Participar en les accions de difusió d’entitats que fa la Direcció General de Joventut.
 • Rebre informació de totes les activitats i iniciatives de la Direcció General de Joventut.

Com consultar i actualitzar les vostres dades del Cens?

Si voleu consultar les vostres dades al Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, podeu accedir-hi amb el vostre CIF i el número de Cens assignat.

També podeu actualitzar aquestes dades a través de l’opció petició de modificació. Cal tenir present que és important comunicar qualsevol modificació de les vostres dades i annexar la documentació corresponent a aquesta modificació.

Finalment, indicar-vos que per qualsevol dubte o per obtenir més informació us podeu adreçar a la coordinació territorial de joventut més propera. També podeu enviar un correu a censjoventut.bsf@gencat.cat.