Claus de l’Estratègia d'impuls i suport al voluntariat en salut

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
L’estratègia es vertebra en tres eixos.  Font: Pixabay
L’estratègia es vertebra en tres eixos. Font: Pixabay

Claus de l’Estratègia d'impuls i suport al voluntariat en salut

F Pere Tarrés
Resum: 

El document introdueix un total de 22 accions emmarcades en 8 àmbits de treball dedicats a la promoció, el suport i la millora contínua del voluntariat en salut.

La Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut (SASIP) va presentar, el 26 de febrer de 2024, l’Estratègia d'impuls i suport al voluntariat en salut, que pretén reconèixer, promocionar i donar suport a aquest tipus d’acció voluntària amb visió 2030.

L’estratègia vol ser el full de ruta per enfortir el voluntariat de l’àmbit de la salut a partir de posar en marxa accions per a implementar la Carta del Voluntariat en Salut que es va elaborar l’any 2019 i que no s’havia introduït encara a causa de la pandèmia.

A continuació, es resumeixen les claus principals d’aquesta estratègia i es detallen els seus antecedents.

Antecedents

L’Estratègia d’impuls i suport al voluntariat en salut és el resultat d’una sèrie d’iniciatives públiques dedicades a la millora tant de l’àmbit del tercer sector com de la salut.

A tall general, l’Estratègia no s’hagués pogut desenvolupar sense l’aprovació de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, que implementava accions d’acompanyament, suport i impuls de l’acció voluntària en general; així com de la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària del 2015.

A banda d’això, i específicament en el sector del voluntariat de la salut, els antecedents més directes i influents de l’Estratègia van ser la Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut del 2010 i el Marc de Participació Ciutadana en Salut del 2018. Finalment, el 2019 es va aprovar la Carta del Voluntariat en l’àmbit de la salut del 2019 (CVS19), que enguany s’implementa mitjançant l’Estratègia.

CVS19 i objectius de l’Estratègia

La Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut (2019) va ser elaborada pel Departament de Salut en col·laboració amb diferents institucions de l’àmbit sanitari, i té l’objectiu de plasmar el rol de la figura de la persona voluntària en aquest sector, donar visibilitat a la seva acció i destacar la seva capacitat transformadora.

Amb la mirada en el model centrat en la persona i l’esperit d’apoderar la ciutadania, el document substitueix la Carta del 2010 i es complementa amb la Llei del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme de 2015.

L’Estratègia d’impuls i suport al voluntariat en salut es vertebra al voltant de dos objectius que es desprenen de la CVS19. Primer, l’enfortiment i la visibilització proactiva del voluntariat en l’àmbit de la salut. Segon, la implementació de la CVS19 mitjançant accions fonamentades en les línies de treball de l’horitzó 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Eixos, àmbits i accions

L’estratègia s’articula en tres eixos temàtics, coordinats en 8 àmbits de treball, on es desenvoluparan 22 accions d’impuls del voluntariat que es duran a terme en els propers anys i que s’actualitzaran durant l’avenç de l’estratègia. Al seu torn, 14 d’aquestes accions seran promogudes i coordinades per la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut (SSASIP), i 8 seran accions de coproducció, és a dir, s’impulsaran conjuntament des de diferents actors.

Els tres eixos, que es detallen als següents apartats, són: posicionament i visibilització del voluntariat en salut, suport a la gestió i la millora contínua i governança del voluntariat en salut.

Eix 1: Posicionament del voluntariat en salut

El primer eix en el qual s’estructura l’Estratègia és el posicionament i la visibilització del voluntariat en salut, que té a veure amb la visió i les concepcions que la societat i les institucions tenen d’aquest tipus de figura voluntària. Aquest eix s’articula en dos àmbits de treball:

  • Missió i posicionament del voluntariat en salut

En aquest àmbit de treball la SASIP durà a terme dues accions: primer, la normativització de l’acreditació del voluntariat, i, segon, la reflexió sobre el voluntariat en la cultura organitzativa i corporativa de la salut.

D’altra banda, des del vessant de la coproducció, es cercarà i motivarà l’intercanvi i compartició d’experiències de models organitzatius i de gestió.

  • Visibilització del voluntariat en salut i estratègies de captació

Aquest àmbit fa referència a la comunicació sobre l’acció voluntària, vertebrada en una acció de la SASIP enfocada en l’elaboració d’una estratègia comunicativa al sistema de salut i a la comunitat, complementada per l’organització d’una jornada de voluntariat en salut, la segona acció de la SASIP d’aquest àmbit.

En aquesta línia, el segon àmbit de treball de l’estratègia també introdueix una acció de coproducció dedicada a generar aliances entre diferents actors, institucions i sectors per a la promoció, la visibilització i la captació de voluntariat de salut.

Eix 2: Suport a la gestió i la millora contínua

El segon eix de l’Estratègia assenyala a accions de suport per a la gestió del voluntariat en salut i el camí cap a la millora contínua. Recull àmbits de treball que fan referència a qüestions com les eines i els referents, la sensibilització, la cura de la persona voluntària i la millora contínua de la gestió i la pràctica.

  • Reforç de la figura del referent i eines de suport a la gestió del voluntariat en salut

En el marc del tercer àmbit de treball de l’Estratègia, la SASIP durà a terme dues accions: la creació d’una xarxa de persones i agents referents del sector sanitari i del voluntariat, i la generació d’un espai digital compartit per a aquest sector de voluntariat.

En aquest àmbit també tindrà lloc la tercera acció de coproducció de l’Estratègia, això és, el treball conjunt per la promoció de la figura de la persona referent del voluntariat mitjançant la formació i altres recursos.

  • Sensibilització i captació en l’àmbit del voluntariat en salut

Per al quart àmbit de treball, l’estratègia introdueix només una acció de la SASIP, que, de nou, assenyala a la formació i la sensibilització, però aquest cop de les persones professionals del sector de la salut sobre el voluntariat i el seu rol.

  • Cura de la persona voluntària

Aquest àmbit de treball es desplega fent referència al model centrat en la persona que s’està instal·lant als diferents àmbits de l’acció voluntària. Un marc en el qual la SASIP desenvoluparà dues accions individualment, la promoció de la cura i el reconeixement de la tasca, mitjançant iniciatives diverses.

D’altra banda, el cinquè àmbit també contempla dues accions conjuntes o de coproducció: la conjunció per a donar suport a la tasca del voluntariat, i la col·laboració amb els diferents equips professionals del sector.

  • Millora contínua del voluntariat en salut

Pel que fa al sisè àmbit de treball, la SASIP preveu dur a terme dues accions: la creació d’una xarxa de centres i serveis de salut que són potencials promotors de voluntariat, i la implementació d’un segell específic per a les bones pràctiques en la gestió de voluntariat en salut.

Per altre costat, l’àmbit de la millora contínua emmarca alhora dues accions de coproducció, que són la implantació conjunta entre agents d’un marc d’avaluació per al voluntariat i el seu impacte, i la ideació de nous models de voluntariat en salut.

Eix 3: Governança del voluntariat en salut

Per últim, l’Estratègia defineix un tercer eix que fa referència a la governança del voluntariat en salut, per la qual cosa es podria dir que és l’eix més col·laboratiu o transversal de la iniciativa.

  • Creació d’espais de governança del voluntariat en salut

El setè àmbit de treball sobre el qual es vehicula l’estratègia contempla dues accions diferents per part de la SASIP: l’establiment d’una governança en models i sistemes diferents als precedents, i la creació d’espais col·laboratius per la governança del voluntariat en salut.

A banda, aquest àmbit també introdueix l’última acció de coproducció, això és, l’impuls del treball en xarxa entre centres i serveis en el conjunt del territori i en els àmbits de la salut i social.

  • Reforç de la incidència del voluntariat en salut en espais de participació del departament de salut

Finalment, de l’últim àmbit de treball que presenta l’estratègia es desprèn la darrera acció de la SASIP, que és la promoció de la visibilització del voluntariat i la difusió de l’estratègia.