Com impulsar la participació de les persones usuàries a l’entitat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
És essencial que comptin amb tota la informació necessària, empoderant-les i evitant els paternalismes.  Font: Pexels
És essencial que comptin amb tota la informació necessària, empoderant-les i evitant els paternalismes. Font: Pexels

Com impulsar la participació de les persones usuàries a l’entitat

F Pere Tarrés
Resum: 

La participació és clau per a una governança democràtica a les entitats, i la participació de les persones ateses és especialment important perquè a més pot ajudar a una millora de la seva tasca.

La participació dels col·lectius involucrats en les entitats és un element clau per a la gestió democràtica i eficaç d’aquestes, alhora que un repte organitzatiu. Tots els grups implicats en l’entitat hi ha de tenir una veu: estructura, voluntariat, base social... Es tracta d’impulsar una consciència col·lectiva. Específicament, la participació de les persones usuàries dels serveis i les accions de l’entitat pot ser especialment complicada, a la vegada que clau per a l’adequació de la seva tasca.

Al cap i a la fi, qui sap millor què es necessita de l’entitat que les persones que hi cerquen acompanyament? Per això, La Confederació ha elaborat la guia ‘Com fer que les persones ateses participin en la vostra organització?’, que vol posar llum sobre aquesta qüestió. En aquest recurs es resumeixen les claus d’aquest document.

Per què han de participar les persones ateses?

La governança democràtica a les entitats només tindrà lloc si cadascuna de les parts implicades en l’entitat són escoltades i orientades cap a un bé comú. En aquest context, la veu de les persones ateses és clau, tant per enfortir l’organització com per beneficiar-les a elles mateixes.

De fet, la participació de les persones usuàries ajudarà l’entitat a desenvolupar la seva tasca d’una manera molt positiva per les primeres. La participació no només donarà un impuls a l’apoderament i l’autonomia de les persones ateses i el seu sentit de pertinença, fent-se seva la identitat de l’organització, i fent-les part del canvi. També facilitarà a l’entitat fer un disseny dels seus programes i serveis que realment s’adapti a les realitats que enfronten, però sense caure en el paternalisme. A més, podran fer això incorporant noves perspectives sorgides de les persones que atenen que els permetran innovar en els seus programes.

Aspectes bàsics

Hi ha cinc aspectes bàsics de l’estat de la participació d’una entitat, que funcionen com a indicadors i com a punt de partida per a les metodologies posteriors.

El primer és la cultura organitzativa i el seu grau d’enfocament a la participació. Això es pot observar en el plantejament conceptual del funcionament estructural: parlar de “processos”, en lloc de programes; plantejar uns objectius en contant desenvolupament, en comptes de presentar els objectius com a fixes i establerts; prendre decisions d’una manera descentralitzada...

Un altre indicador és el perfil de les persones ateses. Cal tenir en compte que, sigui quin sigui l’objectiu de l’entitat, les persones usuàries dels serveis seran molt diferents, amb edats, orígens, bagatges, processos, creences i dolències molt diverses. Caldrà tenir present aquesta diversitat i perfilar els col·lectius de persones usuàries en la participació.

Un altre element bàsic és l’empoderament de les persones, que es vincula directament a la informació de què disposen i la capacitat de presa de decisions que s’hi desprèn. Aquest empoderament pot ser personal, en les relacions o col·lectiu.

Un quart aspecte que pot ajudar a establir les bases de la participació és la identificació i l’anàlisi dels canals i espais de participació. S’aconsella fer-ne un mapa o un esquema que identifiqui quins existeixen, les seves tipologies, i a quins col·lectius o grups s’adrecen. Els canals poden ser presencials o virtuals, unidireccionals o bidireccionals, individuals o grupals... Els espais poden ser de participació directa (sense intermediació, en assemblees, votacions, grups de treball), representativa (amb intermediació, exercint representacions segons els col·lectius) o dialògica (de tipus deliberatiu, amb el debat, la consulta...).

L’últim element a analitzar per a definir la natura primària de la participació és el nivell d’aquesta, el que es té i el que es vol assolir. En aquest sentit, el nivell més mínim de participació és que les persones poden fer aportacions, mitjançant una recollida d’opinions que els permet fer propostes i generar idees sobre temàtiques concretes. El nivell més alt és que les persones poden directament prendre decisions sobre certs temes, per a la qual cosa cal crear espais que potenciïn el debat i la deliberació, i garantir que disposen de tota la informació necessària.

Passos de la participació de persones usuàries

Cada organització és diferent, i depenent del col·lectiu que atén i les necessitats d’aquest, les possibilitats i modalitats de la participació poden variar. Tanmateix, hi ha unes pautes que es poden seguir en tots els casos per a dissenyar la participació de les persones voluntàries.

El primer pas és constructiu, i consisteix en alinear la voluntat de l’organització cap a la governança democràtica. Això és important perquè la participació no servirà de res si no es tendeix globalment i de manera transversal cap a una cultura organitzativa on les persones estiguin al centre de la presa de decisions.

La següent fase és crear un equip que tingui el rol de gestionar la participació que reflecteixi aquesta transversalitat. Això vol dir que haurà d’estar format per persones de tots els grups implicats en l’entitat, entre elles, una o més persones usuàries.

Seguidament, caldrà analitzar el punt de partida, definint els objectius i les necessitats reals de les persones ateses, i decidint les modalitats de participació, els rols, les responsabilitats... Es recomana partir dels aspectes que s’exposen a l’apartat ‘Aspectes bàsics’ d’aquest recurs.

L’últim pas de la definició de la participació de les persones usuàries és planificar l’estratègia per a arribar a la participació real, aterrant totes les decisions en un full de ruta que s’haurà de seguir al detall. Això vol dir, primer, fixar els mitjans per a que les persones puguin accedir a la informació necessària per a la participació i la presa de decisions. Alhora, també implica empoderar les persones ateses sense paternalismes en la línia dels valors de l’organització. Per últim, també s’hauran d’oferir els canals i les formes per a fer les aportacions.

Barreres a la participació

Caldrà que en el disseny de la campanya de participació de persones usuàries es tinguin en compte les barreres que poden impedir o dificultar aquesta participació.

Els obstacles més evidents són aquells que afecten directament a la capacitat de decisió perquè dificulten l’adquisició i assimilació de la informació: idioma, manca de temps, capacitats físiques o mentals, habilitats digitals... En aquests casos, caldrà contemplar una mena de rol d’acompanyament, creant una figura que pugui oferir assistència quan sigui necessari.

Un altre obstacle a la participació que pot pal·liar-se des de la formulació de l’estratègia és la vinculació afectiva de les persones ateses a l’organització. Això pot impulsar-se creant espais d’interacció i intercanvi, fent partícips a les persones usuàries dels valors de l’entitat.