Com millorar la participació de la base social de l’entitat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Josep Carbonell
La importància de la participació interna a les entitats. Font: Xarxanet
La importància de la participació interna a les entitats. Font: Xarxanet

Com millorar la participació de la base social de l’entitat

F Pere Tarrés
Resum: 

Recollim consells i recomanacions per fomentar la implicació i integració dels diferents col·lectius que conformen una organització.

La base social esdevé la principal font d’informació i difusió d’una entitat i és per això, que cal que sigui forta i participativa, que se senti partícip d’un col·lectiu i que actuï en consonància amb els valors i la missió de l’entitat. Ara bé, que la base social d’una entitat estigui involucrada no és fruit de la casualitat sinó que cal destinar-hi esforços, recursos i temps per gestionar-la de manera transversal.

Els col·lectius que formen part de la base social d’una entitat són molt diversos. La integren les persones voluntàries, les sòcies i socis, la junta directiva, l’equip tècnic i col·lectius externs com ara, les persones usuàries/beneficiàries, col·laboradors/es, simpatitzants, etc...

L’enfortiment de la base social implica conèixer quins col·lectius en formen part, com es mantenen involucrats, oferir i gestionar diferents canals de participació, fer difusió de les activitats, avaluar-les, etc. Es tracta d’un tema estratègic que cal fomentar de manera contínua. Si s’espera dur a terme una acció en què es requereixi la participació de les persones que formen part de l’entitat i no s’ha treballat mai en aquesta direcció, és fàcil que la convocatòria no tingui èxit ja que no compten amb una tradició participativa.

Si la comunicació i el foment de la participació dins l’entitat és transversal i continu, l’entitat obtindrà capital social, un factor diferencial respecte a les empreses, i generarà més activitat, fet que permetrà multiplicar les actuacions de l’organització i, de retruc, fer créixer la mateixa base social.

Qui ha de gestionar la participació de la base social?

La responsabilitat de gestionar la participació de la base social és transversal, ja que s’hi veuen implicades diferents àrees i persones.

Tot i que els models utilitzats per les organitzacions són molt diversos, s’aconsella que la base social s’autogestioni, perquè si les persones que la formen estan implicades i senten el projecte com a propi, participaran en la consecució dels objectius de l’entitat i fomentaran la participació d’altres persones.

A continuació us oferim una sèrie de propostes i recomanacions que poden ser d’utilitat a l’hora de potenciar la participació dels diferents col·lectius que conformen la base social d’una entitat. Aquesta informació ha estat extreta, en bona part, dels documents ‘Idees per a associacions participatives’ elaborat per Torre Jussana, i la ‘Guia per a millorar la participació interna de les entitats’ publicada per la Generalitat de Catalunya.

Voluntariat

El voluntariat és un element cabdal en la gran majoria d’entitats a Catalunya i representa una forma de participació pròpia de les organitzacions sense ànim de lucre.

Les persones voluntàries poden estar integrades en una àrea concreta de l’organització o participar de manera transversal, sigui prestant serveis, organitzant activitats o compartint els seus coneixements. Tanmateix, dins les entitats existeixen diferents tipus de voluntariat tenint en compte el grau de dedicació: voluntariats puntuals o voluntariats amb alt grau de compromís; i el perfil de les persones voluntàries.

Per tant, ens trobem amb un voluntariat molt divers, que ens interessa fer partícip de l’entitat. Per potenciar el seu compromís i participació, es recomana:

 • Elaborar un pla de voluntariat que incorpori accions enfocades a potenciar la participació i el compromís amb l’entitat de les persones voluntàries en les diferents etapes del cicle de vida del voluntariat dins l’organització.
 • Habilitar canals de comunicació adequats per a les persones voluntàries per rebre informació relacionada amb la tasca que desenvolupen.
 • Generar espais de debat on el voluntariat pugui compartir idees relacionades amb la seva tasca i realitzar propostes innovadores o de millora.
 • Potenciar la relació amb les persones remunerades de l’entitat tot assignant funcions a les persones voluntàries dins dels mateixos programes o àrees en què treballa l’equip tècnic.

Equip tècnic

Les motivacions que mouen les persones a voler treballar en organitzacions sense ànim de lucre acostumen a estar lligades a la missió i les activitats de l’entitat.

Per potenciar la seva participació i sentiment de pertinença, caldrà considerar-los com a col·lectiu identificable de l’organització i implicar-los en les decisions estratègiques. En aquest sentit, s’aconsella:

 • Establir un canal de comunicació regular i estable entre aquestes persones i la resta d’agents de l’entitat.
 • En el procés de selecció del personal, considerar aspectes com el grau de sensibilitat de la persona amb la missió i els valors de l’entitat.
 • Crear espais de trobada conjunta de l’equip tècnic (seminaris, reunions,...) per compartir coneixements i fomentar el sentiment de pertinença.
 • Combinar espais formals i informals de relació. Les trobades informals poden constituir espais d’intercanvi importants.
 • Pensar fórmules per fer partícip l’equip tècnic dels elements estratègics de l’organització i de la seva missió, visió i valors.
 • Crear canals perquè les persones remunerades de l’organització puguin expressar el seu punt de vista i participar de manera activa en les decisions de l’entitat.
 • Convertir les persones tècniques en transmissores de l’organització, ja sigui apareixent en documents de l’entitat com participant o assistint a actes representant-la.

Junta directiva

La junta directiva d’una entitat té com a objectiu definir les línies estratègiques i vetllar perquè les actuacions desenvolupades per l’organització siguin coherents amb els valors i la missió. Són els màxims responsables i en la majoria d’ocasions desenvolupen la funció de forma no remunerada.

Perquè les persones que formen part de la junta directiva, que en molts casos tenen una dedicació reduïda, se sentin implicades amb l’entitat, s’aconsella:

 • Fomentar el compromís organitzatiu d’aquest col·lectiu. A vegades es planteja la participació en aquest grup com una activitat amb poca dedicació i la poca implicació pot tenir greus repercussions en el funcionament de l’entitat.
 • Generar una relació fluida entre l’equip directiu i el personal tècnic basada en la confiança i la transparència. Això ajudarà a uns i altres a sentir-se més integrats dins de l’organització.
 • Proporcionar a la junta directiva la informació necessària per dur a terme la seva tasca i poder prendre decisions estratègiques rellevants. En aquest sentit, és recomanable evitar l’excés d’informació innecessària.
 • Introduir espais d’avaluació i debat en la mateixa Junta que permetin analitzar l’estat de l’entitat i establir mesures per millorar-la.

Persones destinatàries/beneficiàries

Les activitats i actuacions d’una entitat estan adreçades, en la majoria dels casos, a les persones beneficiàries. Per tant, és fàcil entendre la importància del col·lectiu dins de la base social de l’entitat i la necessitat que esdevingui un grup implicat en aquesta.

El nivell d’implicació fluctua molt depenent de l’àmbit d’activitat de l’organització. No és el mateix una associació d’afectats on les persones beneficiàries es converteixen també en els seus principals impulsors/es, que una entitat de cooperació. En aquest darrer cas, és essencial implicar les persones i les organitzacions del país beneficiari. Això permetrà a les entitats conèixer amb profunditat les seves necessitats i adequar les seves accions en aquesta direcció.

Per involucrar aquest col·lectiu i millorar la participació s’aconsella:

 • Tenir-los presents a l’hora de transmetre informació de l’entitat
 • Convidar-los a activitats de l’entitat i a participar en la detecció de necessitats i avaluació dels serveis.
 • Crear canals de comunicació estables que permetin anar fent un seguiment de les accions i que els permeti proposar noves accions.

Persones associades

Les persones associades són un altre col·lectiu imprescindible en tota entitat, ja que serveixen de connectors per implicar a la societat en les actuacions i missió de l’organització. Es tracta de perfils heterogenis amb graus d’implicació ben diversos.

Per fomentar la participació en aquest col·lectiu és essencial:

 • Enviar material informatiu de l’entitat: memòria anual, butlletins informatius, enviament d’informació periòdica.
 • Reconèixer la importància de les persones associades i mencionar les seves aportacions en els materials de l’entitat.
 • Oferir possibilitats de col·laboració diversa.
 • Implicar-los en activitats de l’entitat i oferir espais per a la seva participació, perquè puguin formular propostes, opinions, etc.
 • Realitzar consultes participatives en què les persones associades puguin donar el seu punt de vista sobre qüestions estratègiques de l’entitat.
 • Comptar amb canals oberts per tal que puguin participar també en el disseny i en la programació d’activitats de l’entitat.
 • Establir mecanismes d’avaluació de la satisfacció de les persones associades, per exemple, mitjançant enquestes periòdiques.

Altres col·lectius

També formen part de la base social d’una entitat les persones col·laboradores o l’entorn. Tot i tractar-se de col·lectius que mantenen una relació més puntual, també interessa tenir-los involucrats i potenciar el seu grau de compromís.

En aquest sentit, pot ser interessant:

 • Plantejar consultes puntuals sobre aspectes concrets en els quals tenen experiència.
 • Mantenir-los informats de les activitats de l’entitat, mitjançant materials informatius i la memòria.
 • Organitzar accions per tal de fer créixer la seva implicació i oferir col·laboracions.