Com presentar la sol·licitud a la convocatòria ordinària de subvencions 2024

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
La Convo24 obre subvencions per a projectes de temàtiques variades, des d’infància fins a ajuda a persones amb diagnòstic de salut mental, passant per manteniment de serveis.  Font: Twitter @acciocivicat
La Convo24 obre subvencions per a projectes de temàtiques variades, des d’infància fins a ajuda a persones amb diagnòstic de salut mental, passant per manteniment de serveis. Font: Twitter @acciocivicat

Com presentar la sol·licitud a la convocatòria ordinària de subvencions 2024

F Pere Tarrés
Resum: 

És una convocatòria d’ajudes que cobreix un amplíssim ventall de tipologies de projectes i actuacions d’entitats sense ànim de lucre de l’àmbit social.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha obert una nova edició de la convocatòria ordinària anticipada de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials, també anomenada Convo24, de la qual va publicar les bases a finals de 2023. Es tracta d’una subvenció anual que, enguany, fusiona les línies d’ajut de la COSPE i de l’IRPF i dona un nou impuls a la seva acció de foment, i ofereix subvencions en els diferents àmbits de treball social.

És, per tant, una convocatòria molt àmplia de la qual poden beneficiar-se moltes entitats. A continuació es recullen les claus sobre la presentació de la sol·licitud de subvenció.

A qui es dirigeix

La convocatòria ofereix subvencions per a activitats i projectes d’entitats constituïdes legalment com a mínim dos anys abans, sense ànim de lucre, amb un establiment a Catalunya i que treballen en els següents àmbits: inclusió social, afers socials, família, persones amb dependència o discapacitat, gent gran, joventut, infància i adolescència, associacionisme, voluntariat, educació en el lleure, programes de manteniment de serveis, acció comunitària i atenció al poble gitano, i persones amb problemàtiques socials derivades de malaltia mental, addiccions, VIH-Sida o d’altres malalties.

En cap cas podran ser-ne beneficiàries entitats amb normes d’accés o funcionament que impliquin, de fet o de dret, alguna classe de discriminació per qualsevol condició personal o social. Tampoc poden sol·licitar la subvenció entitats adscrites o vinculades a les administracions públiques.

Requisits

A banda dels requisits especificats a l’apartat anterior, la convocatòria estableix una sèrie de requisits que totes les entitats sol·licitants hauran de complir.

Aquests requisits són: estar al corrent de les obligacions tributàries; atendre a les persones usuàries i fer les comunicacions, com a mínim, en català; no haver estat sancionades amb infracció greu en matèria d’integració laboral o molt greu en matèria de relacions laborals i seguretat; comptar amb mitjans per a detectar casos d’assetjament sexual (per a les entitats amb igual o més de 25 persones treballadores); tenir un pla d’igualtat; respectar les condicions legals d’igualtat de tracte i no-discriminació; haver elaborat els comptes anuals i que aquests siguin públics (per a les associacions), haver presentat els comptes anuals al protectorat (per a les fundacions); complir amb la normativa de propietat intel·lectual; complir amb l’obligació que totes les treballadores que tenen contacte amb menors tenen el certificat de delictes sexuals; disposar de capacitat per a executar les accions; respectar el dret d’accessibilitat de persones amb discapacitat i respectar la normativa de desenvolupament sostenible.

Els requisits específics de cada línia es poden trobar a les bases publicades al DOGC.

Claus de la sol·licitud

La sol·licitud a la convocatòria ordinària compta amb dues parts, i les dues són d’entrega electrònica. La primera és l’única obligatòria: es tracta de la sol·licitud en si, que es fa mitjançant un formulari on caldrà omplir les dades de l’entitat i de les accions per a les quals es sol·licita la subvenció. En aquest formulari es podran pujar fins a 100MB de documents. La segona part de la convocatòria és opcional, i és un formulari d’entrega de documentació per a aquells documents que superin el límit. Els dos formularis tenen el mateix termini d’entrega. Aquesta pàgina permet accedir als dos tràmits.

Si es presenten diferents projectes o accions, caldrà fer-ho en els mateixos dos formularis, inclús si són de dos àmbits o línies diferents. És a dir, cada entitat només pot presentar una sol·licitud. En cas de presentar-ne més d’una, només es tindrà en compte l’últim formulari enviat.

Fer la sol·licitud

La sol·licitud per a la convocatòria es fa a través d’aquest formulari. Per a entrar-hi, cal introduir l’idCAT Mòbil (introduint el DNI, el número de mòbil i la contrasenya que enviaran a aquest número per SMS). Si no es disposa d’aquesta identificació, caldrà donar-se d’alta. Un cop al formulari, només caldrà omplir tots els camps obligatoris, que tenen l’asterisc vermell, i aquells opcionals que siguin d’interès, tal com explica aquest vídeo.

  • Dades d’identificació de la persona o entitat i de la representació

Al primer apartat del formulari caldrà especificar la raó social de l’entitat, el tipus de document d’identificació i el número d’identificació. Seguidament, les dades d’identificació de qui representa la persona jurídica s’hauran omplert amb les dades de l’idCAT Mòbil, i s’hauran de revisar.

  • Adreça i dades complementàries

També s’hauran de detallar les dades de la direcció de l’entitat: via, número, pis, municipi, província, comarca... I serà el moment d’indicar si la persona de contacte i aquella que rebrà les notificacions són diferents a la persona que fa la sol·licitud.

El quart apartat són les ‘dades complementàries’, on s’ha d’especificar, mitjançant desplegables, el tipus de persona jurídica (associació, fundació, cooperativa, federació...), el registre al qual està inscrita l’entitat (cooperatives, registre mercantil, entitats religioses...), el número de registre i l’acreditació de representació.

  • Dades econòmiques de l’entitat

Aquest apartat recull el total de despeses i ingressos de l’entitat. Per als dos apartats de l’exercici anterior (ara 2023) caldrà fer un càlcul. Per als dos apartats de l’exercici actual (ara 2024) caldrà fer una previsió.

  • Afegir projecte o actuació

A l’apartat ‘Dades del projecte o actuació sol·licitada’ caldrà omplir les línies generals que identifiquen el projecte o actuació per al qual es sol·licita la subvenció. S’haurà d’indicar la línia de subvenció i el tipus de projecte o actuació (es pot trobar informació sobre les diferents línies i tipus de projectes a l’apartat ‘Altres Informacions’ de la pàgina oficial de la convocatòria, a les bases publicades al DOGC o a aquesta notícia de Xarxanet) i el nom del projecte o l’actuació subvencionable.

Seguidament, s’ha de pitjar el botó ‘Afegir projecte o actuació’. Les dades omplertes quedaran desades i es podrà procedir a omplir la resta de camps descriptius de l’acció o projecte. Són: àmbit geogràfic de l’actuació (comarcal i/o municipal, se’n podran incloure fins a 30 de cadascun, i si és a tota Catalunya es pot especificar en un Word com a documentació complementària), col·lectiu de població al qual es destina el projecte, data d’inici i fi i si està prevista la subcontratació i en quin percentatge.

També caldrà incloure tota la informació econòmica de l’acció a subvencionar: pressupost total de l’acció (s’ha de calcular amb els apartats que venen continuació), finançament propi que es destinarà a l’acció i import que se sol·licitarà al Departament de Drets Socials. L’import màxim subvencionable varia segons la família de l’acció sol·licitada: 100% per a les famílies 1 i 4, i un 85% per a les famílies 2 i 3.

En aquesta part de la sol·licitud també s’haurà de fer un treball de previsió, detallant la relació de despeses directes (personal propi i extern, consums energètics i aigua, lloguers d’espais i altres despeses corrents i d’inversió) i altres despeses (indirectes o no subvencionables).

De manera semblant, s’haurà de fer un exercici d’autovaloració, indicant la puntuació o nota de 0 a 4 i la seva justificació del compliment de la viabilitat tècnica (planificació de l’activitat, coherència entre objectius i planificació, estructura professional i de voluntariat aportades, qualitat i avaluació), viabilitat econòmica (pes de l’activitat als pressupostos de l’entitat, adequació de la proposta als ingressos i la despesa vinculats al projecte, justificació correcta dels expedients de subvencions rebudes en els darrers 3 anys), no discriminació (perspectiva de gènere i LGTBI) i altres criteris específics propis de la línia.

Finalment, a l’apartat sobre l’acció, s’haurà d’indicar el nombre d’unitats de recompte computables dins del mòdul (varia segons la línia, pot ser nombre de persones usuàries o famílies ateses, de préstecs...).

Un cop introduïda tota la informació d’una acció, es pot tornar a l’apartat ‘Dades del projecte o actuació sol·licitada’ per a incloure noves accions o projectes de la mateixa manera. El formulari haurà de recollir totes les accions que es volen sol·licitar. Només es podran incloure dues accions de cada línia concreta, amb excepcions. El màxim d’accions a sol·licitar és de 30 en total, i el límit per a cada família és de 15 per a les línies de les famílies 1 i 3, tres per a les de la família 2 i una per a les de la família 4.

Per a més informació sobre les línies, les seves especificitats i les accions màximes que s’hi poden presentar, consultar la Guia de Projectes de la Convo’24.

  • Dades bancàries

És l’espai on introduir les dades IBAN de l’entitat.

  • Documentació annexa

El formulari haurà inclòs, per a cada projecte o actuació, dues caixes on pujar la documentació referent. Una per a la documentació annexa al projecte i una altra per a la documentació complementària. El màxim per a pujar documentació en aquest formulari és de 100MB. Per a la resta de documents, caldrà fer el tràmit corresponent al formulari de documentació, que es detalla a l’apartat ‘Documentació i annexos’ d’aquest recurs.

Al final d’aquest apartat del formulari de sol·licitud caldrà indicar, a més, si es necessita presentar documentació que, per la raó que sigui, no es pot pujar ni a un ni a l’altre formulari, per a la qual cosa es donarà accés a l’entitat un espai en línia per a fer la pujada.

  • Declaració i protecció de dades i enviar o desar

Els dos últims apartats del formulari de sol·licitud de la convocatòria fan referència a qüestions legals. Primer, caldrà llegir l’apartat de ‘Declaració’ i marcar l’opció sobre el nivell de subjecció a l’IVA de l’entitat. Finalment, només quedarà marcar l’opció ‘Accepto les condicions’.

És important no oblidar pitjar el botó ‘Enviar’ un cop s’hagi omplert tot el formulari. Si es vol enviar més tard, s’haurà de seleccionar ‘Desa l’esborrany’.

Documentació i annexos

Per a sol·licitar la subvenció de la convocatòria, es demana que les entitats adjuntin annexos específics per a cada família on s'exposen detalls sobre el projecte o actuació que no s’han inclòs en el formulari. Els documents a omplir són: Annex Tipologia 1 – Projectes experimentals, Annex Tipologia 2 – Inversions, Annex Tipologia 3 – Activitats i projectes, o Annex Tipologia 4 – Federatives. A més, hi ha línies que demanen documentació específica, tal com indica la Guia de Projectes.

Per a adjuntar aquella documentació que pesa massa per a incorporar-la al formulari de sol·licitud (fins a 100MB), l’administració ha habilitat el formulari ‘Aportar documentació convocatòria 2024’. Això es podrà fer un cop validat el formulari de sol·licitud, quan ja s’hagi generat el número d’expedient corresponent.

Caldrà entrar al tràmit amb l’idCAT Mòbil i descarregar el formulari, que només podrà veure’s i editar-se correctament amb Adobe Reader. S’hauran d’omplir els camps seguint les instruccions especificades i annexar-hi la documentació, i indicar-hi, obligatòriament, el número d’expedient expedit un cop validat el formulari de sol·licitud. Finalment, abans d’enviar, haurà de signar-se electrònicament.

Termini

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i el de documentació és el mateix, i va des del 2 de gener a les 9h fins al 12 de febrer a les 15h.

És recomanable evitar esperar-se als últims dies per a presentar el formulari de sol·licitud, perquè és possible que durant tot el procés sorgeixin dubtes o que hi hagi problemes tècnics.

Resolució

L’administració té un màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria per a notificar la resolució. Aquesta serà publicada al Tauler electrònic d’anuncis de la Generalitat de Catalunya, i allà és on les entitats podran consultar si els seus projectes i actuacions seran subvencionats per la convocatòria.

Aquelles entitats que no estiguin d’acord amb la resolució podran interposar un recurs d’alçada al Departament de Drets Socials en el termini d’un mes des de la publicació de la resolució.