Del pla a la tasca: l’abast de la planificació

Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Jeshoots
Cada un dels termes indica diferents nivells de concreció. Font: Jeshoots
 Font: Felipe Furtado
Dins de l'argot de la planificació existeix una convenció internacional per definir aquests conceptes. Font: Felipe Furtado

Del pla a la tasca: l’abast de la planificació

Resum: 

Els termes pla, programa, projecte, activitat i tasca porten a certa confusió. En aquest recurs s’explica la diferenciació entre aquests conceptes.

Sovint, els termes pla, programa, projecte, activitat i tasca porten a certa confusió. Si bé aquests mots en el llenguatge corrent es poden utilitzar indistintament, dins de l'argot de la planificació existeix una convenció internacional que li atorga abasts molt diferents. I encara que a la pràctica en certs països no s'atenen amb freqüència a aquest cànon, és convenient saber que cada un d'aquests termes indica diferents nivells de concreció. En aquest recurs es parteix d’una base terminològica per explicar la diferenciació entre aquests conceptes.

Pla

És el nivell màxim en termes de planificació. Habitualment està impulsat per les persones amb major responsabilitat i compta amb un conjunt de directrius estratègiques que volen donar resposta a una situació no desitjada. El seu abast fa referència a les decisions de caràcter general que expressen les prioritats, l'assignació de recursos, les estratègies d'acció i el conjunt de mitjans i instruments que es faran servir per assolir els objectius proposats. És, en altres paraules, el paràmetre tècnic-polític dins el qual s'emmarquen els programes i projectes.

Com a exemples de pla es trobarien el Pla estratègic de turisme de Catalunya.

Programa

Els programes venen a ser un conjunt organitzat, coherent i integrat d'activitats, serveis o processos de naturalesa semblant. Són la primera eina per al desenvolupament de plans i es troben un esglaó més baix a la planificació, més a prop del nivell operatiu. D’aquesta manera es pot parlar de programa de la tercera edat, programa de construcció d'escoles, programa de salut infantil, etc. Es pot afirmar, doncs, que diversos programes fan operar un pla mitjançant la realització d'accions orientades a aconseguir els objectius proposats dins d'un període determinat.

Un programa està constituït per un conjunt de projectes i, com a exemple hi ha el Programa de desenvolupament rural de Catalunya.

Projecte

Els projectes són la unitat més operativa. Han de recollir la màxima informació possible referent a una situació i proposar, d’una forma explícita i altament definida, les accions que s’han d’implementar per dur-la a terme per aconseguir els objectius específics. La diferència entre un programa i un projecte es troba, principalment, en la magnitud, diversitat i especificitat de l'objectiu que es vol assolir o l'acció que es vol realitzar: si és complexa, s’haurà de desenvolupar a través d’un programa amb diversos projectes; si és senzilla, un simple o únic projecte podrà fer-la possible.

Activitat

L'activitat és la unitat mínima de planificació i indica el nivell màxim de concreció de l’actuació d’un projecte. Està integrada per un conjunt de tasques que constitueixen el nivell executiu immediat de planificació i que impliquen accions específiques sense que es puguin considerar unitats de planificació. Les activitats són el nivell productiu d’un projecte i expressen actuacions pràctiques. Hi ha una sèrie de recomanacions a tenir en compte per tal de planificar-les adequadament:

  • Triar aquelles activitats que permetin un compliment idoni dels objectius operatius.
  • Ordenar temporalment les activitats que es realitzaran a través d’un calendari.
  • Conèixer els recursos necessaris i dels que es disposa per fer les activitats.
  • Preveure i sistematitzar les tasques que s’han de materialitzar per desenvolupar les activitats.

Tasca

La tasca és l'acció d'una activitat amb un grau màxim de concreció i especificitat. Un conjunt de tasques configura una activitat, entre les moltes que cal dur a terme per concretar un projecte. A continuació es mostra un exemple il·lustratiu a tall de resum de tot allò que s’ha explicat fins ara, des del pla i fins a la tasca.

  • Pla: Pla d'educació.
  • Programa: Construcció d'edificis escolars.
  • Projecte: Construir l'edifici escolar en un municipi concret.
  • Activitat: Aixecar les parets de l’edifici.
  • Tasca: Preparar el morter de formigó.