L’acompanyament i seguiment de les persones voluntàries

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:

L’acompanyament i seguiment de les persones voluntàries

Resum: 

Coneix per què és important aquesta fase del cicle de la gestió del voluntariat i quins elements cal tenir present per realitzar un bon seguiment i acompanyament de les persones que hi col·laboren a l’entitat.

La importància de realitzar un bon acompanyament i seguiment

Sovint, les entitats es lamenten de l’elevada rotació de les persones voluntàries. Però, és cert que, moltes vegades, aquestes tendeixen a centrar els esforços en la captació de noves persones i deixen una mica més descuidada la part d’acompanyament i seguiment a les persones que ja hi col·laboren.

Les organitzacions de voluntariat han de tenir present que aquesta fase del procés esdevé una part fonamental a l’hora de gestionar els equips, ja que incideix directament en la motivació i implicació d’aquestes persones i pot precipitar la sortida de l’entitat. La realització d’un bon seguiment i acompanyament ajuda a què el voluntariat se senti recolzat per l’organització i, a la vegada, facilita la visualització i el reconeixement de la tasca que aquestes persones porten a terme a l’entitat.

I és que no podem perdre de vista que la relació entre l’entitat i la persona voluntària s’hauria de fomentar en el compromís mutu, la coherència i la claredat. I, per tal de generar aquest tipus de vincles, és necessari comptar amb espais estables de contacte entre la persona referent i la persona voluntària que possibilitin:

 • Conèixer millor a la persona
 • Conèixer i reconduir les seves motivacions
 • Orientar i ajudar a consolidar la tasca
 • Detectar les seves necessitats formatives
 • Preveure situacions conflictives o problemàtiques

Elements per realitzar un bon acompanyament i seguiment

Els espais de contacte i seguiment han de poder permetre l’assoliment de diversos objectius claus en la gestió del dia a dia del voluntariat a l’organització:

 • Acompanyar, assessorar i avaluar, conjuntament, la tasca que es va desenvolupant.
 • Conèixer millor els interessos i motivacions de la persona voluntària.
 • Facilitar la identificació de la persona voluntària amb l’organització i amb la tasca que aquesta desenvolupa.
 • Treballar la motivació i implicació de la persona voluntària.
 • Generar canals de participació i presa de decisions que permetin a la persona voluntària assolir una major responsabilitat i autonomia.
 • Reconèixer la tasca que la persona està desenvolupant i posar-les en valor respecte al global de l’entitat.

Per tant, no poden ser espais improvisats, sinó que aquestes trobades han d’estar planificades i programades amb antelació. A més, la persona responsable de la coordinació de l’equip de voluntariat ha de definir les pautes, eines i metodologies que es faran servir.

La motivació de les persones voluntàries

La motivació estableix un clima de contagi positiu i enriquidor entre la persona voluntària i l’organització (Lorenzo, V., 2008). És per aquesta raó que el foment de la motivació de les persones voluntàries que col·laboren amb les entitats ha d’esdevenir un dels eixos centrals de la gestió d’aquestes persones. Només d’aquesta manera estarem treballant per garantir que aquestes se sentin recolzades i implicades amb la tasca i l’organització.

Vera Lorenzo defineix una sèrie de factors que poden afavorir la motivació o desmotivació de les persones voluntàries i que cal tenir presents a l’hora de realitzar un bon seguiment i acompanyament.

Factors que afavoreixen la motivació de les persones voluntàries

 • Comprendre i conèixer el treball/feina a desenvolupar.
 • Proporcionar recompenses i lloances.
 • Facilitar tasques que incrementen el desafiament, la responsabilitat i la llibertat.
 • Animar i afavorir la creativitat.
 • Involucrar a les persones voluntaris en la solució dels problemes.
 • Ajudar el desenvolupament d’habilitats personals.
 • Indicar com la tasca dels voluntaris contribueix a l’assoliment dels objectius de l’organització.
 • Intervenir en els conflictes que dificulten el desenvolupament de les tasques assignades.
 • Tenir els mitjans adequats per desenvolupar les tasques eficaçment.

Factors que dificulten la motivació de les persones voluntàries

 • Definir deficientment el treball|feina a desenvolupar i dels seus objectius.
 • Supervisar inadequadament les tasques.
 • No donar resposta sincera a les qüestions plantejades.
 • Adoptar decisions unilaterals.
 • No estar disposat a acceptar noves idees.
 • Ocultar la veritat.
 • No donar elogis pel treball ben realitzat.
 • Assignar treballs avorrits o tediosos.
 • No explicitar els reconeixements.
 • No establir comunicació entre els diferents nivells.
 • Sentiment de no formar part de l’equip.
 • Forta crítica cap el treball.

Elements que faciliten el reconeixement de les persones voluntàries

Vera Lorenzo proposa la realització de diferents actes lúdics, sopars, dinars, sortides i la difusió de les tasques que realitzen les persones voluntàries a l'entitat a través dels diferents canals de comunicació que disposen com a mecanismes que faciliten aquest reconeixement i ajuden a la motivació. Però, a més a més, ens recorda els 10 punts que Mc Curley i Linch vam definir com a requisits indispensables en qualsevol sistema de reconeixement eficaç.

 • Reconeixement del voluntariat
 • Reconeixement continu
 • Utilització de diversos mètodes per aquest reconeixement
 • Sinceritat i autenticitat
 • Valoració de la persona
 • Relació directa amb els objectius assolits
 • Consistència i estabilitat
 • Proximitat
 • Adaptació de cada reconeixement
 • Reconeixement d’allò que més valorem