La participació interna a les entitats

Autor/a: 
Mireia Juan i Àngels Piédrola
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La participació interna a les entitats

Resum: 

El sector no lucratiu s'enfronta a nous reptes fruit de les tranformacions de l'entorn (globalització, les tecnologies de la informació i de la comunicació i la incorporació de valors i conductes com la sostenibilitat ambiental,...etc.) que alhora demanen de canvis en el sí de les associacions.

Estat de la qüestió al Tercer sector

El món de l'associacionisme i del voluntariat s'enfronta actualment a una realitat canviant que l'obliga a adaptar-se a diversos reptes. La globalització, les tecnologies de la informació i de la comunicació i la incorporació de valors i conductes com la sostenibilitat ambiental o la interculturalitat han configurat un nou escenari per al Tercer Sector.

Alhora, el sector no lucratiu reclama incrementar la seva participació en els afers públics, augmentar la seva incidència política i contribuir a l'enfortiment de la democràcia participativa. Però aquests nous reptes i noves necessitats impliquen canvis en el sí de les associacions: millorar l'organització interna de les entitats, oferir als seus usuaris uns serveis de qualitat i consolidar les seves estructures organitzatives.

Alguns indicadors fan palès que la gestió del capital humà en el Tercer Sector hauria de contemplar la participació interna per tal d'incrementar la pluralitat d'idees i d'opinions dels seus membres, la creació d'espais des dels quals es prengui part en la gestió dels projectes i de dia a dia de l'entitat i la implicació dels socis, usuaris i voluntaris.

Dificultat per incrementar la participació a les entitats

Malgrat que moltes entitats han reflexionat sobre la participació i han aplicat mesures correctores, molt sovint això no ha comportat que hagin implementat estratègies de dinamització que ajudin a involucrar els associats en la presa de decisions de l'entitat i a fer-los partícips dels seus projectes i activitats.

Tot i que els factors que condicionen el grau de participació poden variar en funció de l'activitat a la qual es dediquen les entitats, de forma genèrica podem destacar-ne els següents:

- Problemes de comunicació interna que fa que molts associats i voluntaris no sàpiguen els mecanismes de què disposen per participar.
- Manca de compromís dels associats i voluntaris.
- Excessiva rotació dels associats i voluntaris que dificulta la permanència del coneixement a l'entitat i la identificació amb la mateixa, alhora que mostra el dèficit existent en les polítiques de fidelització de les entitats.
- Dificultats de l'associació per transmetre la importància de la participació.
- Manca de temps per participar. La majoria de socis només aporten les seves quotes i donatius.
- Manca de temps dels òrgans de govern per planificar espais de participació.
- Manca de coneixement dels instruments per al foment de la participació i del seu ús "racional".
- Model de gestió de les associacions que ha consolidat una gestió orientada a l'eficiència i a l'augment de la professionalització de les persones participants.
- Situació generalitzada en les entitats prestadores de serveis en que no es fomenta que els associats se sentin integrats en el funcionament de l'entitat.
- Dificultats en la gestió del temps que dificulten la realització i el seguiment dels processos participatius, que sovint suposa un increment de tasques
- Manca d'un protocol d'incorporació a l'associació que dificulta la integració real i activa dels nous i potencials associats que vénen amb ganes de col·laborar-hi però que perden de forma progressiva l'interès per falta de coneixement dels àmbits d'actuació i dels projectes dels que poden formar part.
- Manca d'espais orientats a la participació i escàs coneixement del perfil dels associats i voluntaris.
- Dificultats per promoure una participació de qualitat a aquelles associacions que tenen diverses seus al llarg del territori.

Quines activitats fomenten la participació en les organitzacions?

Tal i com hem comentat, les entitats no tendeixen a planificar estratègies que comportin un canvi en la participació interna: existeixen pocs recursos destinats a millorar els mecanismes normatius, el pla d'informació interna i d'avaluació, o el model de presa de decisions o de transparència.

Hi ha diverses accions que poden facilitar la gestió de la informació i la participació interna en les organitzacions:

- Informar internament dels projectes, activitats, assemblees i reunions mitjançant diversos instruments de comunicació (butlletins, intranet, cartes, informes, etc.).
- Activitats lúdiques a la mateixa associació o externes que ajudin a fidelitzar i donar sensació de pertinença als socis i voluntaris: sopars, festes, presentació de projectes, etc.
- Reunions informatives periòdiques.
- Xerrades i conferències formatives.
- Formació en els grups de treball per tal que els associats i voluntaris adquireixin responsabilitats i autonomia en el si de l'associació.
- Espais de debat intern sobre el seguiment dels projectes.
- Participació activa dels socis i voluntaris en els processos de planificació estratègica.

Malgrat que algunes associacions ja desenvolupen algunes de les mesures anteriors, és necessari millorar la participació i anar més enllà mitjançant la recerca del consens i de la cooperació dels seus membres.

Dimensions del foment de la participació interna a les entitat

Existeixen diverses possibles pautes d'actuació i recomanacions relacionades amb la participació interna. No es tracta només d'aplicar uns determinats mecanismes o instruments, sinó que la clau de l'èxit és abordar les dimensions cabdals que asseguraran la participació interna a les entitats:

- uns òrgans de govern oberts als socis
- l'aplicació d'uns mecanismes normatius que facilitin la participació interna
- el desenvolupament de polítiques de comunicació interna.

Mecanismes participatius en l'organigrama de l'entitat i als òrgans de govern

Per desenvolupar un model organitzatiu basat en la participació activa dels seus membres, les associacions han d¿evolucionar de l¿enfocament vertical i jeràrquic cap a un model participatiu orientat a estimular els associats, voluntaris i treballadors. Els avantatges d¿aquest nou model són diversos:

- Incrementa el coneixement a l'associació, ja que suma les experiències i vivències dels seus integrants.
- Augmenta la motivació dels col·laboradors de l'entitat.
- Permet als directius disposar de més informació per prendre decisions d'una forma més eficient.

Els principals aspectes organitzatius que influeixen en l'afavoriment de la participació interna a les associacions són els següents:

- Un organigrama definit i amb funcions concretes.
- La participació en la presa de decisions estratègiques i de gestió
- Existència de comissions de treball com a element clau que afavoreix la implicació activa en els diversos projectes i activitats de l'associació.
- El treball en xarxa amb altres entitats és fonamental per assolir el repte d'incrementar l'impacte, la projecció i la coherència de les activitats de les entitats.
- La participació activa i la renovació dels càrrecs dels òrgans de govern: són elements indispensables per tal d'implementar un model de gestió obert i dinàmic.

Mecanismes normatius per al foment de la participació

Les associacions poden promoure la participació a través de les normes escrites que regulen el seu funcionament intern. Els principals mecanismes que es poden aplicar són:

Reglament de Règim Intern:
La seva existència permet a les associacions regular el seu funcionament en el dia a dia més enllà del que es planteja en els estatuts. Disposar d'un reglament de règim intern mostra un interès per desenvolupar una estructura organitzativa eficient i que permet orientar les persones que hi col·laboren (socis i voluntaris) respecte el funcionament, tasques, àrees i responsabilitats existents a l'entitat.

Codi ètic:
El Codi Ètic permet establir normes pel que fa a allò que es considera correcte o incorrecte en la conducta i en la presa de decisions de les associacions. L'existència d'un codi ètic garanteix que els dirigents de l'associació prenguin decisions amb responsabilitat social, contribuint a l'interès general de la societat i afavorint la participació interna.

Pla de participació:
L'existència d'un Pla específic de Participació demostra una clara orientació de l'associació a la democràcia interna.

Polítiques transversals:
Aplicar polítiques transversals que incloguin l'enfocament de gènere i la diversitat que serveixin de referència a la creació d'una consciència col·lectiva al conjunt de la ciutadania.