La perspectiva de gènere en les diverses fases d’un projecte

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Edu Lauton
El compromís per la igualtat, sovint, es va diluint al llarg del cicle del projecte. Font: Edu Lauton
 Font: Pascal Terjan
Les 4 guies que tracten com tenir en compte la perspectiva de gènere en les diverses fases d’un projecte. Font: Pascal Terjan

La perspectiva de gènere en les diverses fases d’un projecte

F Pere Tarrés
Resum: 

Aquest fet implica, entre altres, fer una anàlisi acurada de coneixements que es podrien donar per descomptats i qüestionar-se l’ordre social.

Un projecte és una activitat destinada a resoldre o mitigar un problema social i és clau preguntar-se quina informació es recull i per què es considera rellevant. El compromís per la igualtat es va diluint al llarg del cicle del projecte, i això acostuma a succeir de forma crítica en el moment de la implementació. Així doncs, introduir la perspectiva de gènere en les diverses fases d’un projecte implica:

 • Revisar els coneixements que es donaven per descomptats
 • Preguntar-se si en aquests coneixements s’han considerat naturals les desigualtats entre homes i dones.
 • Analitzar si s’havien obviat o menysvalorat la importància de problemes que només afecten les dones.
 • Comprovar que els objectius no tinguin un biaix androcèntric i promoguin la igualtat.
 • Qüestionar l’ordre social de gènere en el context on s’ha implantat.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va publicar l’any passat una col·lecció de 4 guies que tracten com tenir en compte la perspectiva de gènere en les diverses fases d’un projecte: diagnosi, disseny, implantació i avaluació. A continuació, es fa un resum de cada una de les guies.

La perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte

Aquesta guia compta amb diversos apartats. En primer lloc, parla de la pertinença de gènere, l’anàlisi de la qual és una primera aproximació per saber si el projecte en concret ha de ser analitzat des d’una perspectiva de gènere o no. El segon apartat aborda el marc de referència, que és la interpretació general sobre les causes del problema. El següent apartat tracta sobre el diagnòstic social, finalment, el darrer està dedicat al col·lectiu diana, el grup de població específic al qual s’adreça l’acció.

També hi ha tres seccions de suport:

 • Recursos.
 • Dubtes.
 • Recomanacions metodològiques.

La perspectiva de gener en el disseny d’un projecte

Si el disseny no té perspectiva de gènere, el projecte es quedarà a mitges del seu potencial de canvi. Incorporar-la transforma la manera de concebre l’organització, el treball mateix i la mirada respecte de la comunitat. D’això tracta aquesta segona guia, estructurada en diversos apartats, introducció de la perspectiva de gènere als apartats sobre els objectius (generals i específics), sobre les mesures, sobre la metodologia, sobre el pressupost i sobre la comunicació del projecte.

També s’ofereixen:

 • Recursos.
 • Recomanacions metodològiques.
 • Respostes a dubtes freqüents.

La perspectiva de gener en la implantació d’un projecte

Aquest document inclou informació sobre quins elements poden ser analitzats i corregits en la fase d’implementació d’un projecte laboral o social. Aquests elements es plantegen a través de preguntes guia i s’il·lustren amb exemples, recomanacions, resposta a dubtes i recursos per facilitar la tasca de les organitzacions.

La guia es divideix en dos apartats:

 • Un primer apartat sobre el personal i les dinàmiques d’equip, en què s’aborden les qüestions relatives a les dinàmiques organitzatives de l’equip de treball, així com a la capacitació i de les persones que en formen part.
 • Un segon apartat sobre les accions, en què s’aborden les actuacions que duem a terme i els resultats que ja estan tenint, malgrat que no hàgim enllestit encara la implementació.

La perspectiva de gener en l’avaluació d’un projecte

Aquest document inclou tres seccions principals, cadascuna amb preguntes guia. La primera fa referència a la posada en marxa d’una avaluació, la segona aborda l’avaluació de l’execució i la tercera aborda els impactes. En aquesta, s’especifica quins canvis en les persones o col·lectius destinataris es poden atribuir al projecte. També s’inclou un apartat de recomanacions, un de dubtes i un de recursos, per facilitar la tasca a les persones encarregades.