La transformació d’una associació en cooperativa

Autor/a: 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Marina Aguilar

La transformació d’una associació en cooperativa

Resum: 

Un augment de la seva activitat econòmica, l’evolució del projecte associatiu o l’augment de les persones assalariades són raons que poden justificar l’evolució cap a un nou estatut jurídic que permeti aconseguir el reconeixement social i fiscal de les organitzacions amb activitat econòmica i, alhora, traduir de forma concreta la participació dels seus membres amb un vot.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ofereix orientació i suport tant en la creació d’una cooperativa com a l’hora de facilitar aquest procés de transformació d’associació o fundació en cooperatives. Un procés aquest últim que permet, entre altres coses, enfortir el projecte amb tot el que comporta aquesta fórmula jurídica.

Abans d’iniciar aquest procés de transformació és important realitzar una diagnosi que faciliti conèixer quina és la situació de l’entitat. Aquest procés permetrà tant prendre consciència de la realitat com la presa de decisions (L’Empresa continua: Guia de transformació en empreses cooperatives”)

En concret, la federació recull que cal avaluar vuit dimensions de forma independent: gestió, persones, lideratge, clients, producte o servei, aspectes econòmics, entorn i grups d’interès. La valoració de cada paràmetre es realitza a partir de puntuar les diferents afirmacions que composen cada dimensió amb un 5 (valoració favorable), un 3 (valoració intermitja) o un 0 (valoració negativa o amb àmplia necessitat de millora). La puntuació global de cada dimensió es calcula a partir de la mitjana de les puntuacions obtingudes a les afirmacions pertinents.

En aquest sentit, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya recomana a les empreses que volen iniciar el procés que obtinguin les següents puntuacions. Unes puntuacions que, tot i no seguir al peu de la lletra, es poden fer extensives a les associacions i fundacions que també volen transformar-se en cooperatives.

 • La gestió: 3
 • Les persones: 4
 • El lideratge del procés: 4
 • Els clients: 3
 • El producte o servei: 3
 • Els aspectes econòmics: 3
 • L’entorn: 3
 • El grup d’interès: 3

La gestió

 1. Disposem d’un gerent que gestioni de forma global.
 2. Comptem amb responsables que gestionen els objectius, les persones, i els recursos de les principals àrees de l’empresa (comercial, producció i administració i finances).
 3. Tenim definits els processos de forma escrita i incorporem paràmetres de qualitat i indicadors per al seu seguiment.
 4. Tenim definides, per a cada àrea, les funcions que cal dur a terme, les responsabilitats, la formació i l’experiència necessària per desenvolupar els diferents llocs de treball.
 5. Comptem amb un pla estratègic documentat i impulsat pel conjunt de persones de l’organització (com a mínim les més rellevants).
 6. Disposem de pla de gestió, pressupost i fem un seguiment periòdic de les vendes i els costos, així com dels indicadors de cada àrea, dels marges i, en general, de la situació economicofinancera.

Les persones

 1. Acompanyem les persones en el seu creixement professional.
 2. Per a les persones treballadores, la relació amb l’organització té sentit més enllà de l’intercanvi mensual de treball per salari.
 3. Disposem d’espais, i en promovem, on les persones poden participar en afers vinculats a l’organització, la seva àrea, etc.
 4. Transmetem de forma habitual informació a les persones en relació amb l’evolució econòmica de l’organització, els objectius assolits, als plans de futur,...
 5. Disposem d’actuacions concretes per afavorir la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida laboral i personal.
 6. Tenim una cultura i valors propis que són assumits pel conjunt de l’organització. Aquests trets es podrien descriure per escrit i incorporar exemples de la seva materialització.

El lideratge del procés

 1. Els responsables estan disposats a buscar alternatives que facilitin un procés de transformació, independentment del canvi cultural necessari i de la mateixa complexitat que pot preservar un desenvolupament d’aquesta mena.
 2. Disposem de persones amb capacitat de lideratge, comunicació i coneixements suficients per continuar i consolidar el projecte (cal fer una anàlisi individual sobre les persones que es consideren rellevants en l’organització).
 3. Aquestes persones estan prou motivades i implicades en l’organització.
 4. La resta de persones confien el grup esmentat més amunt i estan disposades a seguir els cursos d’acció definits per iniciar un procés de transformació.
 5. Disposem de persones que podríem i voldrien portar a terme un procés transformació.

Els clients

 1. Observem un increment de clients de forma habitual cada any.
 2. Observem una pèrdua de clients important i diferent al que és habitual en el sector. (Si l’afirmació s’acosta a la realitat, puntueu amb 0; en cas contrari, amb un 5)
 3. Els clients valoren aspectes diferents del preu en els productes o serveis.
 4. Tenim clients fidels.
 5. Tenim clar a quins clients (potencials) ens volem adreçar i disposem de la capacitat de generar nous clients a partir d’una activitat comercial dirigida.
 6. La relació amb el client i les activitats comercials es controlen de forma directa amb recursos propis.

El producte o servei

 1. Generem nous productes o servei de forma habitual (un nou producte en 1- 2 anys).
 2. Tenim productes amb creixements de facturació que superen considerablement taxes com l’IPC.
 3. Els productes o serveis de l’organització es diferencien en algun aspecte concret dels de la competència.
 4. El nostre producte o servei té més d’un element diferenciador i, habitualment, el preu no és l’única variable que considera el client a l’hora de comprar.
 5. Els productes o serveis generen marges suficients per arribar a tenir beneficis (valoreu-ho globalment).

Els aspectes econòmics

 1. Durant els darrers tres anys la facturació ha presentat una evolució positiva que supera o està en línia amb la del sector.
 2. Com passa amb la facturació, hem observat una evolució positiva dels beneficis de l’organització que permet confirmar la sostenibilitat de l’empresa.
 3. L’evolució dels diferents marges (contribució, explotació i activitats ordinàries) és bona.
 4. L’organització té la capacitat d’assumir les seves obligacions a curt termini. (Relació numèrica superior a 1 entre l’actiu circulant i els creditors a curt termini).

L’entorn

 1. Tenim clares quines són les tendències del mercat i ens estem preparant per assumir els diferents reptes que planteja.
 2. L’evolució actual del sector observa una situació positiva, amb importants increments de la demanda (superiors a l’IPC).
 3. El mercat actual presenta un increment important de la competència i/o l’aparició de productes similars amb millors condicions comercials. ( Si l’afirmació s’acosta a la realitat, empleneu la casella negativa, en contrari, la positiva.)
 4. L’organització està expandint la participació en el seu mercat objectiu (pot ser una barreja entre el mercat local, estatal i internacional).
 5. L’organització disposa de proveïdors que faciliten la seva activitat empresarial i que, per tant, compleixen els diferents acords establerts.

Els grups d’interès

 1. L’entitat sap (i ho té documentat) amb quines organitzacions s’ha de relacionar, quina és la importància d’aquesta relació i què se n’espera.
 2. És clar quines són les persones responsables (internes) de cadascuna de les relacions (organització: empreses, entitats, persones,...) i s’ha definit clarament una política per dialogar amb els diferents grups d’interès.
 3. Tenim relació amb empreses per tirar endavant processos de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar nous projectes/productes, millorar els costos, incrementar l’activitat comercial, etc.
 4. En els darrers tres anys, s’ha fet algun procés de col·laboració amb alguna altra empresa/entitat.