Quins són els col·lectius involucrats en les entitats?

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Fundació Pere Tarrés
Segons el tipus d’organització i la seva activitat, la interrelació entre els col·lectius es produeix amb més o menys facilitat. Font: Fundació Pere Tarrés
 Font: Fundació Pere Tarrés
al que totes les persones que formen part de l’organització tinguin clares quines són les seves funcions. Font: Fundació Pere Tarrés

Quins són els col·lectius involucrats en les entitats?

F Pere Tarrés
Resum: 

Aquest recurs defineix cada un dels agents que formen part de les entitats i la relació que s’hauria d’establir per a un bon funcionament de l’organització.

Segons el tipus d’organització i la seva activitat, la interrelació entre els col·lectius que formen part de l’entitat es produeix amb més o menys facilitat. Ara bé, abans de crear espais específics de relació, cal que totes les persones que formen part de l’organització tinguin clar en quin dels col·lectius que formen l’entitat pertanyen, quines són les seves funcions, les tasques i quin lloc ocupen en el sí de l’organització. En aquest recurs, es dona resposta a aquestes qüestions a partir de la definició de cada un dels col·lectius i dels rols que ocupa cada agent involucrat.

Persones destinatàries

Aquest col·lectiu adopta diferents rols depenent l’entitat i de l’activitat que es duu a terme. Un dels casos més evidents de persones destinatàries es dona en les entitats de caire social, moltes de les quals estan adreçades a l’atenció a les persones i, per tant, cada usuari/ària que rep el servei forma part d’aquest col·lectiu. Ara bé, també es troben entitats en què aquest terme pot ser més difús. Per exemple, els espai de participació en què les mateixes persones afectades o les famílies, a més de ser les destinatàries de l’acció de l’entitat, es converteixen en principals agents impulsors.

També en els projectes de cooperació cada vegada es detecta més la necessitat d’implicar les persones i les organitzacions del país beneficiari. En aquest sentit, és important avançar en la implicació d’aquells col·lectius destinataris en les accions de l’organització. Per tot això, és important incorporar totes les persones destinatàries com un grup a considerar a l’hora de transmetre informació sobre l’organització, a convocar-les a les activitats realitzades, a participar en la detecció de necessitats i en l’avaluació dels serveis.

Voluntariat

Com a representació d’una forma de participació pròpia de les organitzacions no lucratives, el voluntariat és un dels principals col·lectius per a moltes entitats. La seva participació pot donar-se de diverses maneres i manifestar-se en diversos tipus, però a causa de l’important paper que juga el voluntariat, és important gestionar la seva tasca de manera adequada. Una de les actuacions a tenir en compte pot l’elaboració d’un pla de voluntariat que incorpori accions a dur a terme en les diferents etapes per les quals passa la persona voluntària en l’organització.

Equip tècnic

Les motivacions que porten a les persones a treballar a les organitzacions no lucratives acostumen a estar vinculades al tarannà de l’entitat. Un dels objectius hauria de ser que l’equip fos participatiu i per això caldrà tenir-lo en compte com a part de la identitat de l’organització, i fer-lo present a l’hora de fomentar accions participatives. Per potenciar la implicació de les persones remunerades es poden establir certes accions, que ja es poden iniciar al moment de selecció del personal, considerant aspectes com la sensibilització amb la causa de l’entitat.

Una altra forma d’enfortir la relació entre equip tècnic remunerat i la resta de col·lectius implicats amb l’entitat, com podria ser el voluntariat, és assignant funcions a les persones voluntàries dins dels mateixos programes o àrees en què treballa l’equip tècnic. També crear també espais de trobada conjuntaque serveixin per compartir coneixements i experiències, i combinar espais formals i informals de relació. Un altre aspecte rellevant és que l’equip tècnic pugui ser partícip dels elements estratègics de l’organització, i de la missió, la visió i els valors que la guien.

La junta directiva

El principal objectiu de les juntes directives és el de definir les línies estratègiques i vetllar perquè l’actuació de l’organització vagi enfocada al compliment de la missió. Són els màxims responsables de l’entitat i en la majoria de les ocasions desenvolupen aquesta funció de forma no remunerada. Aprofitar el màxim les potencialitats i les sinergies d’aquest col·lectiu pot esdevenir un factor clau d’enfortiment de les entitats. Per això és fonamental que les persones que formen part de la junta se sentin implicades a l’entitat i participin de les seves accions.

La relació de la junta amb l’equip tècnic ha de ser fluïda, transparent i basada en la confiança. En aquest sentit, resulta important determinar i respectar les funcions de cada un, així com establir objectius comuns. Així mateix, cal que la junta compti amb la informació necessària i s’analitzi el seu funcionament. El fet d’integrar perfils diversos en les juntes i que hi hagi una certa renovació periòdica, és un element positiu per a l’organització, ja que permet sumar habilitats i integrar aportacions enriquidores.

Persones associades

Les persones associades constitueixen un grup important de suport que cal diferenciar del voluntariat. Així i tot, en certes ocasions, alguna persona pot tenir el rol d’associada i de voluntària dins de la mateixa entitat. En nombrosos casos, les organitzacions utilitzen aquest tipus de col·laboració per implicar a la societat en l’activitat i augmentar la notorietat de la seva tasca. Per tal de fomentar la seva participació, hi tenen un paper important la comunicació i el reconeixement d’aquest col·lectiu en les informacions que es transmeten, especialment de portes en fora.

Altres col·lectius

En aquest apartat hi entrarien col·laboradors i col·laboradores. Uns agents a qui, tot i mantenir una relació de caràcter més puntual amb l’entitat, és important assegurar una bona gestió per tal de sustentar el seu grau de compromís. Algunes de les accions que poden fer-se per aconseguir-ho és la comunicació de les activitats de l’entitat, mitjançant materials informatius o la memòria de l’entitat. També informar sobre la possibilitat de col·laboracions més estables o realitzar una campanya de captació a través de les persones col·laboradores.