Vols fer un tríptic informatiu?

Autor/a: 
Mireia Juan i Badia

Vols fer un tríptic informatiu?

Resum: 

Moltes vegades les organitzacions sense afany de lucre volen fer difusió de l'entitat o d'una activitat o servei determinat i no disposen de masses recursos per portar-ho a terme. En aquest recurs de coneixement us donem algunes idees pràctiques que, tot i ser força generals, us poden servir d'orientació alhora d'elaborar un tríptic o fulletó d'una forma senzilla i econòmica.

La importància de disposar d'un tríptic informatiu

El tríptic informatiu és la targeta de presentació de l'associació i s'ha convertit en l'element imprescindible per tal de donar-se a conèixer a possibles socis, persones voluntàries i/o finançadors.

Penseu que un tríptic no només es pot editar en format paper per ser lliurat en mà, sinó que també pot ser editat en format digital i el podeu enviar per correu electrònic o podeu fer que sigui descarregat des del web o des de la intranet de l'associació.

No és imprescindible destinar molts recursos a l'elaboració del tríptic, l'important és que consti d'un missatge apropiat als destinataris escollits i que us sentiu identificats amb la forma i el contingut del document creat.

Què voleu explicar amb el tríptic informatiu?

Alguns objectius que us podeu plantejar

Possibles objectius generals

- Generar coneixement.
- Impulsar a la participació.
- Modificar actituds i/o preferències.
- Incrementar la incidència política.

Possibles objectius específics

- Difondre i donar informació sobre l'entitat.
- Difondre i donar informació sobre una determinada activitat i/o servei de l'entitat.
- Informar sobre una campanya de sensibilització.
- Realitzar una denuncia o reivindicar una acció concreta.
- Captar recursos econòmics.
- Captar persones voluntàries.
- Informar dels contactes de l'entitat.

Alguns aspectes ètics: creativitat i ètica social

Qualitat: procureu no prioritzar la quantitat a la qualitat. No és tan important arribar a molts destinataris sinó contactar amb aquells amb els qui realment voleu comunicar.

Autenticitat: intenteu ser vosaltres mateixos, tant amb allò que comuniqueu com amb la manera que ho plasmeu (tant amb el llenguatge utilitzat com amb les imatges seleccionades).
Coherència: busqueu la lleialtat entre els valors i la missió de l'entitat i allò que projecteu amb el tríptic.
Sostenibilitat: podeu utilitzar paper reciclat. Procureu no malgastar recursos fungibles innecessaris.

Pel que fa al llenguatge és millor construir frases en positiu, tenir cura dels col·lectius especials en el text elaborat i evitar abusar de l'ús de l'imperatiu.

La identificació dels vostres destinataris

Aconseguireu un major impacte si acoteu prèviament el col·lectiu al que us adreceu, esbrineu les seves particularitats i identifiqueu allà on podeu trobar-lo.

Us podeu preguntar qüestions com: Quin és el públic objectiu de la vostra activitat o servei?, Quina edat té?, On viu?, Què llegeix?, Com rep la informació?, Quin llenguatge utilitza?, entre d'altres.

El disseny del tríptic

Recordeu que el tríptic conté 3 parts que cal treballar:

Contingut del tríptic: és allò que voleu transmetre, contindrà essencialment elements racionals.

Estructura del tríptic: caldrà que decidiu l'ordre del missatge, el que apareixerà al principi i el que apareixerà al final del document.

Format del tríptic: també heu de dotar el tríptic de sentit estètic i fer-lo atractiu a l'interlocutor.

Algunes idees propositives que us poden servir d'utilitat

- El contingut caldrà col·locar-lo de forma que es llegeixi d'esquerra a dreta i de dalt a baix.
- Utilitzeu tipologies entenedores i el mateix tipus de lletra.
- El color que millor es llegeix és el negre. El blanc és el millor color de fons.
- Tingueu en compte que els colors provoquen emocions.
- Millor que realitzeu una redacció clara i senzilla.
- Procureu sintetitzar la informació, donat que no és convenient que hi hagi molt de text.
- Redacteu el contingut de forma esquemàtica per tal de millorar la comprensió.
- És recomanable que cerqueu un equilibri entre la imatge i el text.
- És millor que el tríptic sigui homogeni amb el conjunt de material gràfic de l'entitat (memòries, cartells, etc.), tot respectant la imatge corporativa de l'associació.

Estructura del tríptic

El tríptic consta de 3 parts: una portada, la part interior i una contraportada. Seguidament, us proposem alguns elements que podeu incloure en cada part del vostre fulletó:

La portada:
En aquesta part hi hauria d'haver una breu presentació de l'entitat, i/o de l'activitat en el cas que parlem d'una acció o activitat determinada.

- El nom de l'entitat/activitat.
- Una frase que resumeixi l'entitat i/o l'activitat.
- El logotip.
- Les imatges relacionades amb la tasca que realitza l'entitat o amb l'activitat que presenteu.

La part interior:
En aquesta part podeu explicar allò que realitzeu i com ho portareu a terme:

- Història de l'entitat: l'origen de l'entitat i les referències més significatives del passat.
- Missió, objectius i finalitat
- Activitats i serveis
- Àmbits d'actuació i col·lectius destinataris.
- Àrees territorials: podeu indicar en un mapa allà on desenvolupeu projectes o serveis.
- Finançament és recomanable mostrar com destineu els recursos mitjançant gràfics que expliquin l'origen i la distribució dels ingressos.
- Participació: en aquest apartat podeu explicar les diverses formes de col·laboració.
- Contribucions econòmiques: en aquest apartat podeu indicar de quina manera es poden deduir les desgravacions fiscals.
- Auditories externes: en el cas de disposar-ne, aquí podeu indicar les auditories que ha passat l'associació.

La contraportada:
En la contraportada és important indicar com contactar amb l'organització.

- Nom de l'organització.
- Adreça completa.
- Adreça de les delegacions (en cas de tenir-ne).
- Número de telèfon i fax.
- Correu electrònic i web de l'entitat.
- Accessibilitat i mitjans de transport més propers.
- Horari d'atenció al públic.
- Referència del dissenyador o responsable gràfic (en cas d'haver-n'hi).
- Explicació sobre la manera per rebre més informació sobre l'entitat.
- Xarxes a les que pertany l'associació.
- Nom i/o logotips dels col·laboradors de l'entitat.

En una pestanya a part: un retallable en el que els socis o persones voluntàries puguin inscriure's. En aquest punt, podeu sol·licitar les dades personals, les dades bancàries i les quotes de periodicitat.

Per seguir treballant la comunicació externa Bibliografia

Per seguir treballant la comunicació externa
Bibliografia

- Gómez Terrón, Lita i Moreno, Antonio. Comunicació Associativa. Quadern Pràctic 5. Fundació Esplai. Cornellà de Llobregat, 2003.

- Luna, Luis Miguel i Hernández, Francesc. La comunicació. Gestió integral d'entitats 2. Coord. Torre Jussana. Barcelona, 2001.

- Guia de comunicació per associacions juvenils. No només parlant la gent s'entén. Coord. Rosa Mª Rodríguez, José Mª Martín. Cornellà de Llobregat, 2003.

- Nos Aldás, Eloisa. Lenguaje publicitario y discursos solidarios. Icaria i Antrazyt. Barcelona, 2007.

- Figueras i Llaveria, Elisenda. Comunicar per existir: manual sobre la comunicació global de les associacions. Col. Útils pràctics: Barcelona Associacions, 1995?.