Quins són els drets i deures del voluntariat? Abans i després de la Llei del voluntariat i de foment de l'associacionisme

FCVS
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Quins són els drets i deures del voluntariat? Abans i després de la Llei del voluntariat i de foment de l'associacionisme

FCVS

Resum: 

Aquesta llei té per objecte, fonamentalment, fomentar, reconèixer, protegir i donar a conèixer l’associacionisme i el voluntariat com a agents de transformació social.

La Generalitat de Catalunya es va comprometre a preservar el voluntariat, ja l’any 1991, amb la promulgació de la Llei 25/1991, del 13 de desembre, una llei pionera a l’Estat, per la qual es crea l’Institut Català del Voluntariat, . Posteriorment el reconeixement va ser a través de la Carta del Voluntariat de Catalunya, reconeguda pel Parlament de Catalunya per mitjà de la Resolució 98/V, del 29 de maig de 1996.

Transcorreguts els anys, es va considerar primordial actualitzar els drets i els deures dels voluntaris i de les organitzacions que els acullen, a fi de vetllar i garantir el desenvolupament de la tasca en la qual col·laboren. Per aquest motiu, en la nova llei, les persones voluntàries, igual que les entitats i els beneficiaris de l’acció voluntària, compten amb un llistat de drets i deures els quals els emparen.

La importància de delimitar els drets i els deures dels voluntaris, de les organitzacions que els acullen, i també dels destinataris o beneficiaris rau en el fet que de la relació i la confluència entre ells es desprèn una concepció del dret que no és possible sense una referència al deure. En el capítol II de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme recull, per tant, la voluntat d’articular un sistema de drets i deures que garanteixi els principis bàsics de l’acció voluntària i el respecte pel model català del voluntariat.

Nous drets de les persones voluntàries recollits a la Llei (Article 8)

d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís corresponent, d’acord amb l’article 7.

e) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.

f) Obtenir un certificat de llur participació en els programes de les entitats de voluntariat, en el qual s’han de fer constar, com a mínim, la naturalesa de l’acció voluntària i el període i el total d’hores en què s’ha desenvolupat.

g) Tenir el reconeixement de l’experiència adquirida en tasques d’associacionisme i en programes de voluntariat per mitjà dels processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals d’acord amb la normativa vigent.

i) Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa i les característiques de l’activitat voluntària, i acomplir llur tasca en aquestes condicions.

m) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent.

n) Els altres que els reconeix l’ordenament jurídic.

Tot i no ser nous, els dos primers apartats dels drets de les persones voluntàries amplien la seva definició.

En l'article 8a, on es parla del dret a "obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, sobre el sentit i el desenvolupament de l’acció voluntària", ara també es contempla el dret a rebre informació sobre el paper i l’itinerari que tenen les persones voluntàries dins l’entitat. Pel que fa a l'article 8b, on es fa referencia al dret de rebre la formació necessària per a l'acompliment de l'activitat, afegeix el dret d'estar informats del disseny de l’itinerari formatiu en el marc del projecte que desenvolupen i poder participar-hi.

Nous deures de les persones voluntàries recollits a la Llei (Article 9)

b) Participar activament en la formació acordada amb l’entitat de voluntariat per a l’acompliment de la tasca.

f) Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin.

Pel que fa a l'apartat 9a dels deures del voluntariat, on es remarca la cooperació del voluntari en la consecució dels objectius de l'entitat o dels programes, aquest s'amplia i contempla que la persona voluntària ha de participar activament en els espais i mitjans que l'entitat ha previst per a fer efectiu un treball coordinat en els programes.

Per consultar la resta de drets i deures, que ja estaven inclosos en la Carta del voluntariat de Catalunya del 1996, poden clicar en el següent enllaç.

Comentaris

Info sobre llei voluntariat

Hola Laura,

Si vols més informació sobre la llei pots consultar el nostre apartat web: http://voluntaris.cat/lleidevoluntariat

Gràcies!

Afegeix un comentari nou