La corresponsabilitat en la formació del voluntariat

FCVS
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La corresponsabilitat en la formació del voluntariat

FCVS

Resum: 

La Llei Catalana del voluntariat i de foment de l’associacionisme reconeix i identifica les accions que són pròpiament de voluntariat i promou i protegeix les accions que responen al model català de voluntariat.

La formació del voluntariat es fa necessària en un moment en què la realitat social està en procés continu de canvi i situa el voluntari i la voluntària davant de nous reptes que requereixen de capacitats i habilitats generals i específiques. Per aquest motiu, les entitats han d’assumir el rol de corresponsabilitat que els hi correspon com a agents implicats en l’àmbit del voluntariat tal com consta en diferents articles de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

El nou marc legal incentiva a tots els agents implicats a creure fermament en la importància de la formació permanent del voluntariat que impulsi l’adquisició de competències i habilitats que contribueixin a millorar l’acció voluntària. Per tant, cal que tots els elements implicats en l’àmbit del voluntariat incorporin la formació com un aspecte fonamental que forma part del compromís amb i del voluntariat per a garantir-ne la seva qualitat. Per aquest motiu, la Llei recull aquesta corresponsabilitat en forma de drets i deures que tenen els agents vers la formació del voluntariat.

Per una banda, la formació forma part del compromís que adquireix la persona que realitza un voluntariat per tal de poder assumir amb més garanties el deure de “acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència”(Art 9 lletra c). D’altra banda, les entitats també han d’adquirir aquest compromís amb la formació de les persones voluntàries i per tant, tenen el deure de “disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de l’entitat en els quals es pugui identificar la formació que el voluntari necessita per a poder dur a terme la seva tasca a l’entitat i participar-hi.” (Art. 11 lletra b).

Finalment, aquest compromís de voluntaris i entitats amb la formació ha d’anar de la mà del compromís de l’administració pública per tal de “promoure les activitats formatives de voluntariat i donar-hi suport i potenciar el Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, fent-lo accessible a tot el territori i a tots els nivells i àmbits d’actuació.” (Art 26 lletra i) i dur-les a terme garantint la igualtat d’oportunitats, tant en l’accés a aquesta formació, com en la seva realització.

Per més informació podeu descarregar-vos el document que pretén mostrar com es reflecteix aquest compromís en els diferents articles d’aquest nou marc legal.

Afegeix un comentari nou