L'impost del valor afegit (IVA) a les entitats sense afany de lucre (1)

Imatge principal a portada: 
Monument a l'euro. Font: saikofish (Flickr)
Resum: 

L'IVA és un impost general sobre el consum que s'aplica a tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets pels empresaris en el desenvolupament de les seves activitats.
Això vol dir que quan una entitat sense afany de lucre faci alguna d'aquestes operacions (lliuraments de béns i prestacions de serveis, sempre que s'acompleixin certes condicions com per exemple que aquests lliuraments es facin de manera habitual) serà empresari a efectes de IVA, i per tant estarà subjecte a la normativa d'aquest impost.

Subtitols: 
Com afecta l'IVA a l'entitat?
Quines operacions estan subjectes?
Quan s'ha de repercutir (cobrar) i quan no s'ha de fer?
Com i quan es liquida l'impost?
Dret a deduït de l'IVA suportat a les compres de l'entitat
Continguts: 

Aquest impost grava el simple lliurament de béns i serveis, no el benefici que se'n pugui obtenir o l'ànim de lucre amb què pugui fer-se.
Per tant sempre que la nostra entitat ordeni mitjans materials i/o humans propis i/o aliens, amb la finalitat de llliurar béns o prestar serveis de forma habitual serà considerada empresa a efectes de IVA.
Les obligacions que això implica consisteixen en:
- L'entitat, quan faci un lliurament de béns o serveis, haurà de cobrar l'impost.
- L'entitat, en els terminis establerts, haurà de ingressar a hisenda aquest import, descomptant l'IVA suportat a les seves compres sempre que aquest IVA acompleixi les condicions per ser considerat deduïble.
Així doncs, l'entitat serà la recaptadora del impost, però els que realment paguen l'IVA són els destinataris dels béns i serveis.

La llei del IVA defineix aquestes operacions de la següent manera:

- Lliurament de béns: Transmissió del poder de disposició dels béns corporals.
- Prestació de serveis: Qualsevol operació de les empreses que no sigui lliurament de béns. Per exemple, es considerarien prestació de serveis l'exercici independent d'una professió, art o ofici, el lloguer de béns o d'indústria, els transports, els serveis d`'hostaleria, el dret a utilitzar instal.lacions esportives o recreatives, etc.

Per tant, quan una associació o fundació participi en alguna d'aquestes operacions, estaràn obligades a repercutir (cobrar) l'IVA en el preu dels béns i serveis que venguin.

Lògicament, quan comprin béns i/o serveis, també hauran de suportar (pagar)l'IVA en el preu dels béns i/o serveis que comprin, tot i que això també ho hauran de fer encara que no facin cap venda amb IVA, ja que en les seves compres actuaran com a consumidors finals, que són en definitiva els qui, com hem comentat anteriorment, acaben pagant aquest impost.

Normalment, les entitats hauran de repercutir (cobrar) l'IVA en el moment d'emetre la factura corresponent a la operació de lliurament de béns o de prestació de serveis.

Però la normativa de l'IVA també estableix algunes exempcions de l'impost per a determinades operacions, que en tenir l'exempció ja no resultaran gravades, i per tant l'entitat no haurà de cobrar cap import en aquest concepte.

Les exempcions en cap cas s'aplicaran a les compres i despeses que pugui fer l'entitat (evidentment, amb l'excepció de que també es tracti de béns i serveis exempts) i per tant, el fet que una entitat facturi operacions que entrin dins d'una de les exempcions previstes, només suposarà que no haurà de afegir cap import en concepte de IVA en aquella facturació.

Les exempcions previstes, per la seva complexitat i extensió, seran tractades en una nova càpsula.

Aquest impost es liquida normalment mitjançant el model 300 de hisenda, i el seu resum anual model 390.

Les dates límit de presentació del model són els dies 20 d'abril, 20 de juliol, 20 d'octubre i 30 de gener de l'any següent per les declaracions de les operacions efectuades, respectivament, dins del primer, segon, tercer i quart trimestre de l'any.
El resum anual es presentarà també com molt tard el 30 de gener de l'any següent, normalment de manera conjunta amb la declaració del quart trimestre.

La quantitat a ingressar serà la diferència entre l'IVA carregat o repercutit a les vendes de l'entitat, i l'IVA suportat o pagat a les compres, sempre que aquest tingui la condició de deduïble.

Existeixen diversos percentatges a carregar a les factures de l'entitat, que vindran determinats segons el tipus de bé que es lliuri o del serveis que es presti. Aquests tipus són:
- General: 16%
- Reduït: 7%
- Superreduït: 4%
Per tant, abans de començar a carregar IVA a les factures, l'entitat haurà d'esbrinar quin tipus impositiu (%) haurà d'aplicar en cada cas.

L'entitat només es podrà deduïr l'IVA suportat a les seves compres quan acompleixi les condicions següents:
- Ha d'haver estat suportat en la compra de béns i serveis relacionats directa i exclusivament amb aquells béns i serveis sobre els quals l'associació repercutirà l'IVA en les seves vendes.
- S'ha de tenir la factura de compra completa, és a dir, que inclogui la següent informació:

- Número de factura.
- Dades fiscals de qui emet i de qui rep la factura.
- Descripció de l'operació i contraprestació total.
- Lloc i data d'emissió.
- En cas que sigui una operació subjecta a IVA també haurà d'incloure separadament la Base Imposable, el tipus tributari, la quota repercutida i l'import total de l'operació.

Qualsevol altre document (com ara rebuts, tiquets de caixa, factures a on s'expressi ""IVA inclòs, ...) no dóna dret a deducció.

A més a més, si l'entitat no factura IVA a totes les seves vendes (per tant, fa operacions exemptes i no exemptes), com que no acomplirà la primera de les condicions, haurà d'aplicar a les seves liquidacions el que s'anomena regla de prorrata. Bàsicament, això voldrà dir que l'entitat podrà deduïr l'IVA de les seves compres en la mateixa proporció que generi IVA en les seves vendes.

Al igual que en el cas de les exempcions, per la seva complexitat i extensió, aquest tema serà objecte de tractament en una nova càpsula.

field_vote: