Criteris de valoració comptable (I)

Imatge principal a portada: 
Registre comptable Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

La reforma comptable que es va iniciar a 2008, amb les successives adaptacions per entitats no lucratives catalanes (Decret 259/2008) i estatals (RD 1491/2011) han introduit diferents conceptes i criteris de valoració pel correcte registre de les operacions comptables, que sovint no són fàcils d'interpretar.

En aquest recurs i en el seu complementari, s'analitzen els principals.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Cost històric
Valor raonable
Valor actual
Valor en ús
Costos de venda
Continguts: 

El cost històric d'un actiu és el seu preu d'adquisició o cost de producció.

Dins del preu d'adquisició, s'inclouen:

 • l'import de la compra pròpiament dita menys els descomptes o rebaixes en el preu que pugui haver
 • els impostos indirectes (IVA, principalment) que no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública
 • les despeses que estiguin directament relacionades amb la compra i efectuades fins a la posada en funcionament del bé (transports, assegurances, despeses d'instal·lació...)
 • En cas que l'actiu necessiti un període de temps superior a un any per a estar en condicions d'ús, les despeses financeres que s'hagin generat abans de la posada en condicions de funcionament, que hagin estat girades pel proveïdor o que corresponguin a préstecs o a un altre tipus de finançament alié. Cal que aquest finançament sigui directament atribuïble a l'adquisició, fabricació o construcció del bé.
 • Si l'actiu ha estat fabricat o construït per la mateixa entitat, el cost s'obté afegint al preu d'adquisició de les primeres matèries i altres materials consumibles, la resta de costos que els siguin directament imputables, i la part que raonablement corresongui dels costos indirectament imputables als béns de què es tracti.

El valor raonable és l'import pel qual es pot vendre un actiu o liquidar un passiu (sense incloure les despeses de l'operació) entre parts interessades degudament informades, que realitzin una transacció en condicions d'independència mútua.

Aquesta valoració mai pot ser fruit d'una transacció forçada per les circumstàncies, com ara una liquidació involuntària o urgent, sinó que ha de ser calculat respecte a un valor de mercat fiable.

Per assegurar aquesta condició, hi ha tres situacions possibles:

 • Que hi hagi un mercat actiu, amb la qual cosa el valor raonable coincidirà amb el preu cotitzat del mercat. Es considera que existeix un mercat actiu quan es complei que els béns i serveis intercanviats són homogenis, quan sempre es puguin trobar compradors i venedors per a un bé o servei determinats, i quan els preus són coneguts i fàcilment accessibles per la públic.
 • Que no hi hagi un mercat actiu. En aquest cas, caldria obtenir el valor raonable mitjançant l'aplicaciío de models de valoració com ara l'ús de referències a transaccións recents en condicions similars, referències al valor raonable d'altres actius que siguin substancialment iguals, mètodes generalment utilitzats per a valorar opcions, i alguns altres que utilitzen criteris molt tècnics. El model a utilitzar serà aquell que hagi demostrat que ha obtingut les estimacions més realistes dels preus.
 • Que no hi hagi un mercat actiu ni es pugui fer la valoració per models i tècniques de valoració. Quan no es pot utilitzar el valor raonable per cap de les vies anteriors, la valoració es farà pel cost amortitzat o pel cost històric, minorat pels comptes correctors (amortitzacions i provisions per depreciació) en aquest que aquests existeixin. Si es dona aquest cas, cal informar a la memòria econòmica i explicar-ne la motivació.

El valor actual és l'import del valor en el moment present d'uns imports que s'hauran de cobrar o pagar (en funció de si la valoració és d'un actiu o d'un passiu) en una data posterior i en el curs normal de l'activitat de l'entitat.

Això vol dir que quan un actiu o passiu s'ha de registrar a valor actual, cal fer una operació de matemàtiques financeres, la funció inversa al càlcul del valor final, per tal d'obtenir el valor en el moment del registre de l'element. Per obtenir-ho, es necessitarà tenir el coneixement o fer una estimació del tipus de descompte que s'utilitzarà per fer el càlcul, és a dir, quin percentatge es considera que s'haurà revaloritzat el diner en el futur, que serà quan s'hagin de fer efectius els cobraments o pagaments.

Exemple càlcul VAN
La fòrmula utilitzada pel càlcul és la del VAN (valor actual net), i es pot obtenir amb relativa facilitat utilitzant fulls de càlcul, com per exemple el Excel. La forma per obtenir el Valor Actual amb aquest programa és la que es mostra detalladament en aquest enllaç.

El valor en ús d'un actiu és el valor actual dels ingressos que s'espera que l'actiu en qüestió generi en un futur, mitjançant la seva utilització en el curs normal de l'activitat de l'entitat, mitjançant la seva venda o qualsevol altre forma de traspàs.

Caldrà tenir en compte el seu estat actual i actualitzar els ingressos esperats a un tipus d'interès que serà el de mercat sense risc, ajustat pels riscos específics de l'actiu que no s'hagin tingut en compte en el càlcul de les estimacions dels ingressos esperats.

La fòrmula del càlcul és similar a la del Valor Actual, però en aquest cas només s'utilitzaria per actius i per a ingressos (també anomenats fluxos d'efectiu) generats pel propi actiu en la seva utilització habitual en l'activitat de l'entitat.

Per al càlcul, s'haurà de tenir en compte la incertesa a què estan sotmesos els ingressos esperats a l'hora de fer la seva quantificació i la distribució temporal. Així, serà necessari assignar diferents probabilitats d'ocurrència a les diferents estimacions d'ingressos.

Els costos o despeses de venda són les despeses que es produeixen a causa de la venda d'un actiu,, i que no s'haurien produït si l'entitat no hagués decidit vendre.

En concret, el Pla comptable estableix què es consideren despeses de venda:

 • despeses legals de transferència de la propietat de l'actiu (escriptures públiques, taxes d'inscripció en registres, etc.)
 • comissions de venda
 • altres

En canvi, per a aquesta mateixa normativa no són despeses de venda:

 • despeses financeres produïdes per la venda (comissions, interessos negatius...)
 • impostos sobre beneficis derivats de la venda
 • despeses d'estudis i anàlisis previs sobre la venda
 • altres
field_vote: 

La primera aplicació del PGC Estatal de les entitats no lucratives

Imatge principal a portada: 
Programa comptabilitat Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

L'exercici 2012 és el primer en el qual les Fundacions i les Associacions declarades d'utilitat Pública d'àmbit estatal han d'aplicar l'adaptació sectorial del PGC, el Reial Decret 1491/2011. En aquest recurs es presenten les principals afectacions comptables de la nova normativa, i quines informacions s'han d'incloure en la primera rendició de comptes, a fer a 2013, aplicant el nou pla que hauran de fer aquest tipus d'entitats.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Tractament dels actius no generadors de fluxos d'efectiu
Béns del Patrimoni Històric
Crèdit i débits de l'activitat pròpia
Despeses i ingressos de les activitats no lucratives
Subvencions i donacions rebudes. Les cesions gratuïtes
Informació a incloure en la primera rendició de comptes
Continguts: 

Els béns d'immobilitzat generadors de fluxos d'efectiu són aquells que es poseeixen amb la finalitat d'obtenir un benefici o generar un rendiment comercial mitjançant el lliurament de béns o la prestació de serveis, generalment amb caràcter lucratiu.

En les entitats no lucratives, la majoria de béns són no generadors de fluxos d'efectiu, ja que es poseeixen amb una finalitat diferent a la de generar un rendiment comercial, com ara poden ser els fluxos econòmics socials que beneficien a la comunitat, és a dir, el seu benefici social o potencial de servei.

A l'hora de comprovar si el valor d'aquests actius no generadors de fluxos d'efectiu ha sofert algun tipus de depreciació, cal tenir en compte què:

 • Es considera deteriorament la pérdua del potencial de servei de l'actiu, diferent de la depreciació de valor que suposa l'amortització habitual. Per tant, ha d'haver una disminució de la utilitat que proporciona l'actiu a l'entitat.
 • Cal registrar la pèrdua per deteriorament del valor quan el seu valor comptable superi el seu import recuperable, entés com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. Aquest darrer, es determinarà fent-lo equivalent al seu cost de reposició.
 • Si l'entitat ha de reconèixer una pèrdua per deteriorament d'aquest tipus d'actiu, ha de reduir el seu valor comptable fins al límit del més gran valor entre els següents:
  - valor raonable menys els costos de venda
  - cost de reposició
  - zero

El criteri de valoració inicial serà el valor raonable del bé tot i que quan, donada la naturalesa d'aquest tipus de béns, no sigui posible estimar de forma fiable aquell valor, es pot valorar pel cost d'adquisició més les despeses d'acondicionament que s'hagin efectuat.

Un altre bon referent pel valor raonable d'aquest tipus de béns seria l'import pel qual hagin estat assegurats.

Aquests béns usualment no s'amortitzaran, a no ser que pateixin desgast pel seu funcionament o ús. Cal que estigui previst que el seu valor cultural o històric hagi de perdurar al llarg del temps i que el seu propietari garanteixi la seva protecció i conservació de la forma més adequada.

Si, per alguna causa com ara vibracions, ús públic, pol·lució, etc., els actius han de ser objecte de reparacions o restauracions de forma continuada, aquests s'hauran d'amortitzar sistemàticament.

Tanmateix, qualsevol cost de rehabilització o similar diferent dels costos de conservació o manteniment habituals, es podrà registrar com a actiu de forma separada al registre del bé rehabilitat, i s'haurà d'amortitzar al llarg del temps en què s'obtinguin els beneficis econòmics o de potencial de servei producte de la inversió realitzada en la rehabilitació.

Els crèdits per l'activitat pròpia són els drets de cobrament que tenen per origen el desenvolupament de l'activitat pròpia de l'entitat davant els beneficiaris, usuaris, patrocinadors, afiliats, etc. S'inclou en aquesta categoria el tractament dels crèdits derivats de la concessió de préstecs per part de l'entitat a tipus d'interès zero o per sota del tipus de mercat.

Els débits per l'activitat pròpia són les obligacions de pagament que tenen el seu origen en la concessió d'ajuts o altres asignacions als beneficiaris de l'entitat en compliment dels fins propis. S'inclou en aquesta categoria el tractament dels deutes derivats de la concessió d'ajuts pluriennals.

Els crèdits o débits amb venciment inferior a un any (curt termini) es registraran pel seu valor nominal.

Els crèdits o débits amb venciment superior a un any (llarg termini) es registraran pel seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el valor nominal es registrarà com un ingrés o despesa financera, en el compte de resultats, i seguint el criteri del cost amortitzat.

Els crèdits provinents de préstecs atorgats per l'entitat a tipus d'interès zero o per sota del mercat, es comptabilitzaran pel seu valor raonable. La diferència entre el valor raonable i l'import lliurat es reconeixerà en el compte de resultats, inicialment, com a despesa, en funció de la seva naturalesa. Un cop es vagi produint la reversió del descompte practicat, causada per la devolució del préstec, s'anirà reconeixent com un ingrés financer al compte de resultats.

Els ajuts pluriennals, entesos com aquells que l'entitat es compromet a concedir a un determinat beneficiari al llarg de diversos anys, s'hauran de registrar pel valor actual de l'import compromés en ferm de forma irrevocable i incondicional.

Les despeses pròpies de les entitats no lucratives s'entenen com aquelles efectuades quan s'atorguen ajuts monetaris com ara beques, subsidis, premis o assistència, i també els ajuts no monetaris que es realitzen mitjançant el lliurament de béns d'immobilitzat o existències.

Aquest tipus de despesa s'han de registrar en el compte de resultats de l'exercici en el qual s'incorren, independentment de si s'han pagat o no. Per tant, es registraran en el moment en el qual s'aprovi la seva concessió.

Els ingressos propis de les entitats no lucratives s'entenen com aquells que constitueixen l'objecte de la seva activitat principal, com ara quotes d'associats i afiliats, quotes d'usuaris, promocions per la captació de recursos, ingressos de patrocinadors i col·laboradors o els ingressos pel reintegrament d'ajuts i assignacions.

Aquest tipus d'ingressos es registraran seguint el principi de meritació, és a dir, en el moment en què es genera el dret de cobrament, i independentment que s'hagin cobrat o no. Els ingressos pel lliurament de béns o per prestació de serveis es valoraran per l'import acordat.

Les subvencions, donacions i llegats es registraran com a passiu fins que no adquireixin la condició de no reintegrable. Es considera que ho han fet quan compleixin els requisits següents:

 • Existeixi un acord individualitzat de concessió
 • S'hagin complert les condicions establertes per la seva concesió i
 • No existeixin dubtes raonables respecte a la seva recepció.

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables, generalment es registraran directament en el patrimoni net de l'entitat (grup 13 o grup 9) i posteriorment, s'aniran reclassificant a l'excedent de l'exercici com a ingressos, de forma sistemàtica i racional i de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. Si aquestes han estat atorgades sense asignació a una finalitat específica, es traspassen a l'excedent de l'exercici en el qual es reconeguin.

La valoració de les subvencions, donacions o llegats monetaris es farà segons el seu valor raonable.

Les que siguin no monetàries, també a valor raonable, sempre que aquest sigui fiable.

Si l'entitat fa una inversió financera amb els fons rebuts de forma transitòria a l'espera d'aplicar-los a la seva finalitat, el rendiment originat per la inversió també s'haurà d'aplicar a la finalitat per la qual va ser atorgat l'ajut.

Cal fer una menció especial a les cessions rebudes d'actiu no monetaris sense contraprestació. Seria el cas de la cessió d'ús d'un terreny i/o d'una construcció per un temps determinat, la cessió d'un immoble per un període d'un any prorrogable per períodes iguals o per un temps indefinits, o bé pels serveis rebuts sense contraprestació. En cadascun dels casos, el registre comptable es farà de forma diferent, però compartiran la característica de que en tots ells es registrarà una despesa, segons la naturalesa del servei rebut (amortització, lloguer, despeses per serveis professionals,...) i també s'haurà de registrar l'ingrés de la subvenció, donació o llegat no monetari correlacionat, tots ells en base a la millor estimació del valor raonable del servei rebut.

Cal precisar que no es poden qualificar com a prestació de serveis rebudes sense contraprestació les que presti el voluntariat (entesos com aquelles persones físiques que de forma altruista, col·laboren amb l'entitat desenvolupant un treball aliè a l'exercici de la seva activitat empresarial o professional).

La nova normativa és d'aplicació obligatòria per les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública d'àmbit estatal, i també per aquelles entitats d'àmbit autonòmic que no disposin de normativa pròpia que reguli els aspectes comptables de la comptabilitat de les entitats no lucratives. Per tant, no és d'aplicació per aquelles entitats que tinguin àmbit autonòmic i estiguin registrades als Registres d'Associacions o de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Aquestes, es continuaran regint pel que fa a la seva comptabilitat per l'establert al Decret 259/2008.

En els primers comptes anuals que es formulin aplicant els criteris de l'RD 1491/2011 seran els del primer exercici començat a partir de l'1 de gener de 2012. A la memòria econòmica caldrà incloure un apartat específica amb la denominació "Aspectes derivats de la transició als criteris del Pla General de Comptabilitat" en el qual s'inclourà una explicació de les principals diferències respecte als criteris comptables aplicats en l'exercici anterior i els actuals, així com la quantificació de l'impacte que produeix aquella variació de criteris en el patrimoni de l'entitat.

Al balanç d'obertura, si s'escau, es reclassificaran aquells elements patrimonials que es vegin afectats per la nova normativa, valorant-los pel seu valor en llibres i comprovant el seu possible deteriorament de valor en aquella data. Si hi ha ajustaments de valor derivats de l'adaptació, s'utilitzarà una contrapartida de reserves per ajustaments pel seu registre comptable.

Els primers comptes anuals es podran presentar incloent-hi informació comparativa sense adaptar als nous criteris o bé incloent la informació comparativa adaptada als nous criteris. En el primer cas els comptes es qualificaran con a inicials als efectes derivats de l'aplicació del principi comptable de uniformitat de del compliment del requisit de comparabilitat, i en el segon cas, es consideraria com a exercici inicial l'exercici anterior al de l'objecte de rendició dels comptes.

field_vote: 

La limitació als pagaments en efectiu

Imatge principal a portada: 
Bitllets de 500 euros en l'herba Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

L'entrada en vigor el dia 19 de novembre de 2012 de la limitació de pagaments en efectiu prevista a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, prohibeix fer pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 2.500 €. Aquesta limitació també afecta les entitats no lucratives.

En aquest recurs s'explica en què consisteix la limitació i les implicacions que pot suposar per les entitats del Tercer Sector.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Quantia màxima i data d'entrada en vigor de la prohibició
Conceptes principals
Conservació dels justificants de pagament
Denúncia i conseqüències de l'incompliment de la limitació
Continguts: 

La nova normativa preveu que no podran pagar-se en efectiu les operacions en les quals alguna de les dues parts intervinguin en qualitat d'empresari o professional (per exemple, una compra o una venda) amb un import superior a 2.500 € o el seu equivalent en moneda estrangera.

En cas que el pagador de l'operació sigui una persona física que justifiqui que no té la seva residència fiscal a Espanya i que no actuï en qualitat d'empresari o profesional, l'import límit serà de 15.000 € o el seu equivalent en moneda estrangera.

Per calcular aquestes quantitats, cal sumar els imports de totes les operacions o pagaments en els quals s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

La limitació no s'aplica a pagaments i ingressos realitzats en entitats de crédit.

La data d'entrada en vigor de la limitació va ser el passat 19 de novembre de 2012. L'aplicació d'aquesta s'esten a operacions concertades abans de l'entrada en vigor de la limitació, és a dir, si la operació de la qual es deriven aquests pagaments s'ha suscrit abans de la data esmentada.

En la interpretació de la norma, cal tenir present quina és la definició dels principals conceptes:

 • Efectiu: són els mitjans de pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de presenció del blanqueig de capitals, entre d'altres els següents:
 1. El paper moneda i la moneda metal·lica, nacional o estrangera.
 2. Els xecs bancaris al portador, denominats en qualsevol moneda.
 3. Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebuts per a ser emprats com a mitjà de pagament al portador.
 • Operació: és qualsevol acte o transacció en la qual intervingui almenys un empresari o professional, sigui quin sigui l'objecte del negoci. Per tant es considera operació qualsevol pagament entre un empresari/professional amb els seus proveïdors, col·laboradors, treballadors o clients, que poden ser persones físiques, altres empreses o qualsevol entitat no lucrativa. Per tant, quan una entitat del Tercer Sector fa una compra, aquesta seria considerada operació.

Les operacions són independents i no "sumen" alhora de determinar el límit dels 2.500 € si són diferenciades, és a dir, quan no es tracta d'una mateixa compra o venda que es pagui en diversos terminis. En aquest cas, es sumarien tots els terminis per determinar la limitació.

Aquesta mateixa regla s'aplicaria en el cas de pagaments per bestreta, és a dir, quan en una operació es fa un avançament del preu total a pagar, abans que es produeixi la operació en la seva totalitat (per exemple, pagaments a compte de reserves d'estades, per la compra d'una maquinària, etc.). Si la totalitat de la operació supera els 2.500 €, la bestreta s'ha considerar dins d'aquest import, i no es podrà pagar en efectiu.

Respecte de les operacions que, en aplicació de la limitació, no es puguin pagar en efectiu cal que tant comprador com venedor conservin els justificants de pagament durant el termini de cinc anys des de la data efectiva del pagament. Aquest termini coincideix amb el termini de prescripció de la falta administrativa que suposaria sobrepassar la limitació.

D'aquesta manera, ambdues parts podran acreditar que el pagament es va efectuar per algun mitjà diferent a l'efectiu.

A més, estaran obligats a aportar aquests justificants a requeriment de l'Agència Tributària.

Si s'incompleix la norma, poden ser sancionats tant les persones o entitats que paguin com les que rebin total o parcialment quantitats en efectiu que sobrepassin la limitació establerta. Tant el pagador com el receptor respondran de forma solidària de la infracció comesa i de la sanció que s'imposi. l'Agència Tributària pot actuar indiferentment contra qualsevol de les dues parts, o contra ambdues.

Amb l'objectiu de que la mesura tingui un efecte més gran, la norma estableix que l'incompliment de la limitació pot ser denunciat fins i tot per alguna de les dues parts intervinents dins dels tres mesos posteriors a la operació. Caldrà que el denunciant aporti les seves pròpies dades identificatives, i també les de l'altra part.

En aquest cas, el denunciant queda exonerat de la sanció que li correspondria. Per facilitar la denúncia, fins i tot s'ha habilitat un apartat específic a la web de l'Agència Tributària a on es pot tramitar fàcilment la denúncia. Si, amb posterioritat, l'altra part també denuncia al seu torn, aquella segona denúncia s'entendrà com a no formulada. Si es presenten les denúncies simultàriament, cap de les dues parts restarà exonerada de la seva responsabilitat.

L'incompliment de la limitació es considera sempre com a una falta greu, i tindrà com a base pel càlcul de la sanció la quantitat pagada en efectiu en les operacions que sobrepassin el límit (de 2.500 € o de 15.000 €, respectivament, segons l'indicat en el primer apartat).

A aquesta base se li aplicarà un 25% per determinar l'import final de la sanció.

Cal fer esment a que la sanció seria únicament per efectuar el pagament en efectiu per sobre de la limitació, independentment de si la operació és o no legal, per la qual cosa cal anar molt amb compte de no sobrepassar el límit establert.

field_vote: 

El nou reglament de facturació

Imatge principal a portada: 
Tiquet o factura simplificada Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

El passat 1 de gener de 2013 va entrar en vigor el RD 1619/2012, pel qual s'aprova el Reglament a on es regulen les obligacions de facturació. Aquest Reial Decret introdueix novetats significatives respecte a l'anterior Reglament que afecten les entitats no lucratives que presten algun tipus de servei o que fan vendes de béns.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Principals novetats
Tipus de factura
Contingut mínim de la factura completa
Contingut mínim de la factura simplificada
Termini per la expedició de factures
Mitjans d'expedició de les factures
Continguts: 

La nova normativa s'ajusta a la directiva 2010/UE de la Unió Europea, que estableix un sistema europeu harmonitzat de facturació.

Les principals novetats són:

 • Sistema de facturació basat en dos tipus de factures: la factura completa u ordinària i la factura simplificada, que ve a substituir als anomenats tiquets que hi havia en la normativa anterior.
 • Petites novetats respecte al contingut de les factures, en el cas d'algunes operacions concretes, o si a la operació li és d'aplicació algun dels règims especials.
 • Modificació del termini màxim per expedir una factura

Els dos tipus de factura possibles són la factura simplificada i la factura completa.

La factura simplificada substitueix els anomenats tiquets, i es pot expedir en els següents supòsits:

 • Quan l'import total IVA inclòs no excedeixi de 400 euros
 • Quan es tracti de factures rectificatives
 • Quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros, IVA inclòs, per a tots aquells serveis pels què, fins a final de 2012, es podien emetre tiquets, és a dir, per:
  - vendes al detall, quan el destinatari sigui un consumidor final i no un empresari o professional
  - vendes o serveis en ambulància
  - vendes o serveis al domicili del consumidor
  - transports de persones o els seus equipatges
  - serveis d'hostaleria i restauració, inclòs subministraments de begudes i menjars per ser consumits a l'acte
  - Utilització d'instal·lacions esportives
  - Revelat de fotografies i altres serveis prestats per estudis fotogràfics
  - Aparcament de vehicles
  - Lloguer de pel·lícules
  - Serveis de tintoreria i bugaderia
  - Utilització d'autopistes de peatge
  - Altres que pugui autoritzar l'Agència Tributària


No es podran emetre factures simplificades per determinades operacions intracomunitàries ni per operacions realitzades fora de la Comunitat Europea.

En tota la resta de casos, caldrà fer una factura normal.

Les factures normals han de contenir, com a mínim, les dades següents:

 • Número i, si s'escau, sèrie. La numeració de les factures dintre de cada sèrie ha d'ésser correlativa.
 • La data de l'expedició
 • Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de qui expedeix la factura com del destinatari de les operacions.
 • Número d'identificació fiscal de qui expedeix la factura. El del destinatari s'haurà d'incloure si:
  - és un lliurament de béns destinats a altre Estat membre de la CE i l'operació està exempta en base a l'article 25 de la Llei de l'IVA.
  - el destinatari és un subjecte passiu de l'IVA
  - són operacions que s'entenen realitzades en el territori d'aplicació de l'IVA i l'empresari que emet la factura hagi de considerar-se establert en aquest territori.
 • Domicili, tant de l'expenedor com del destinatari de la factura.
 • Descripció detallada de les operacions, incloent-hi el preu unitari sense IVA de les operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa no inclosa en el mencionat preu unitari.
 • El o els tipus impositius aplicats a les operacions.
 • La quota d'IVA que, en el seu cas, es repercuteixi. Aquest import s'ha d'indicar per separat.
 • La data en la què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o bé la què, en el seu cas, s'hagi rebut el pagament avançat, sempre que aquella data sigui diferent a la d'expedició de la factura.
 • Si la factura està exempta, indicació del motiu de l'exempció (fent esment a la normativa concreta o disposició que faci que la operació sigui exempta)
 • Si és el cas, menció expresa de què es tracta d'una "facturació pel destinatari" o d'una "factura per inversió del subjecte passiu"
 • Si és el cas, menció expresa de què s'aplica algun dels règims especials de l'IVA, com per exemple el "règim especial de les agències de viatges" o "règim especial dels béns usats", entre d'altres

Si a la factura hi ha operacions exemptes i altres no exemptes, o bé s'inclouen operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat.

Les factures simplificades han de contenir, com a mínim, les dades següents:

 • Número i, si s'escau, sèrie. La numeració de les factures dintre de cada sèrie ha d'ésser correlativa.
 • La data de l'expedició
 • La data en la què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o bé la què, en el seu cas, s'hagi rebut el pagament avançat, sempre que aquella data sigui diferent a la d'expedició de la factura.
 • Número d'identificació fiscal així com nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura
 • Identificació del tipus de béns lliurats o dels serveis prestats
 • Tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l'expresió "IVA inclòs"
 • Si a la factura inclou operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat
 • Contraprestació total
 • Si la factura està exempta, indicació del motiu de l'exempció (fent esment a la normativa concreta o disposició que faci que la operació sigui exempta)
 • Si és el cas, menció expresa de què es tracta d'una "facturació pel destinatari" o d'una "factura per inversió del subjecte passiu"
 • Si és el cas, menció expresa de què s'aplica algun dels règims especials de l'IVA, com per exemple el "règim especial de les agències de viatges" o "règim especial dels béns usats", entre d'altres


Quan el destinatari de les operacions sigui subjecte passiu de l'IVA i així ho sol·liciti, caldrà afegir les dades següents:

 • Número d'identificació fiscal i domicili del destinatari de les operacions
 • La quota d'IVA que, en el seu cas, es repercuteixi, que s'haurà d'indicar per separat.

Amb caràcter general, les factures s'han d'emetre en el moment en què es realitzi la operació.

No obstant, quan el destinatari de les operacions facturades estigui actuant en qualitat d'empresari o professional, les factures s'hauran d'expedir com a màxim abans del dia 16 del mes següent a aquell en el qual s'hagi produït la meritació de l'impost corresponent a aquella operació.

Les factures es poden expedir per qualsevol mitjà en paper o en format electrònic.

El format electrònic que es faci servir ha de permetre garantir a l'emisor de la factura la seva autenticitat, orígen, integritat del seu contingut i que es pugui llegir sense problemes, des de la data de la seva expedició i durant tot el període de conservació, que serà de 4 anys.

Aquestes característiques es poden garantir per qualsevol mitjà de prova dels comuntment admesos en Dret.

En particular, es poden garantir mitjançant els controls de gestió usuals en l'activitat empresarial de l'emisor de la factura, que permetin crear una pista d'auditoria fiable que estableixi la connexió entre la factura i el lliurament de béns o prestació de serveis que aquella documenta.

El més imporant és que el Reglament permet expedir factures per via electrònica sense necessitat d'utilitzar unes tecnologies determinades, que deixen de ser un requisit per utilitzar aquesta modalitat. De tota manera, aquelles entitats que diposaben de signatura electrònica avançada o del sistema EDI necessaris fins a l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa per poder emetre factures electròniques, igualment els poden continuar utilitzant.

Finalment, cal fer esment a que l'expedició de la factura electrònica queda condicionada a que el seu destinatari hagi atorgat el seu consentiment previ.

field_vote: 

Els models fiscals relatius a l'IVA

Imatge principal a portada: 
Model 390. Resum anual de l'IVA Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un tribut que afecta les entitats que fan venda i/o distribució de béns o serveis. En alguns casos, aquesta activitat econòmica estarà exempta d'IVA, però en d'altres, no.

Aquest recurs està dedicat als principals models que afecten la gestió d'aquest impost.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Les declaracions trimestrals: el model 303
El resum anual d'IVA: el model 390
Terminis i lloc de presentació dels models
Continguts: 

Les entitats que estan obligades a presentar declaracions d'IVA, han de presentar trimestralment el model 303.

En aquest model es detalla:

 • Dades de l'entitat (NIF i nom) i indicació del periode i any al qual pertany la declaració
 • Indicació de si l'entitat ha exercit o no la opció pel Registre Mensual de Devolució de l'IVA (REDME)
 • Desglòs de l'IVA Repercutit (el cobrat a les factures emeses per l'entitat). Si hi ha compres intracomunitàries, cal indicar-les a les caselles 19 (base) i 20 (quota)
 • Desglòs de l'IVA Suportat (el pagat a les compres efectuades per l'entitat). Cal desglossar l'IVA suportat de:
 1. Operacions interiors corrents, que són les compres de consumibles efectuades dins del territori espanyol
 2. Operacions interiors de béns d'inversió: són les compres efectuades dins del territori espanyol de béns d'immobilitzat que superin els 3.000 €
 3. Adquisicions intracomunitàries de béns corrents: compres de consumibles efectuades dins del territori de la UE, excepte Espanya
 4. Adquisicions intracomunitàries de béns d'inversió: compres de béns d'immobilitzat que superin els 3.000 € dins del territori de la UE, excepte Espanya
 5. Importacions de béns corrents: compres de consumibles efectuades a l'estranger, excepte a països de la UE
 6. Importacions de béns d'inversió: compres de béns d'immobilitzat que superin els 3.000 €, efectuades a l'estranger, excepte a països de la UE.

En aquest apartat només indicarem total de bases i de quotes, però sense desglossar per tipus de quota (IVA general, reduït o superreduït).

 • Ajustament de la prorrata (només 4T): quan l'entitat apliqui prorrata en l'IVA per efectuar conjuntament operacions exemptes i no exemptes, s'indicarà l'import de l'ajustament del 4t trimestre a la casella 36 del model, que pot ser positiva o negativa.
 • Diferència entre total quota meritada i total IVA deduïble.
 • Aplicable a l'Administració de l'Estat: 100% (si l'entitat no emet factures des de Navarra o País Basc)
 • Quotes a compensar de periodes anteriors: Si la declaració del trimestre anterior ha sortit a favor de l'entitat (llevat que s'hagi demanat la devolució), cal indicar l'import per compensar, per anar acumulant l'import a favor o bé per descomptar-lo del resultat de la declaració actual, si aquest és possitiu.
 • Entregues intracomunitàries: a la casella 42 s'indicaran les vendes exemptes intracomunitàries que s'hagin fet, a títol informatiu.
 • Resultat de la declaració, indicant si és possitiu les dades bancàries a l'apartat "a ingressar", o bé indicant a l'apartat "a compensar" o "a retornar" en cas que la declaració sigui a favor de l'entitat.

El model 390, resum anual de l'IVA, es confecciona amb l'ajuda del programa informàtic que l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents cada any.

Aquest programa permet també confeccionar la declaració del model 303 del 4t trimestre, i té mecanismes de comprovació que evitan aportar informacions incongruents entre tots dos models.

En el model caldrà informar de les activitats que desenvolupa l'entitat, que coindiran amb els epígrafs d'IAE en els quals estigui donada d'alta, i si l'entitat ha fet operacions que la obligaran a presentar o no el model 347, la Declaració Informativa d'Operacions amb Tercers.

També s'hauran d'indicar les dades del representant de l'entitat, normalment el president o apoderat.

Les dades que s'indiquenals apartats d'IVA meritat i suportat són les mateixes que s'han anat declarant al llarg de l'any a les declaracions trimestrals, però en aquest cas sí que es desglossaran les bases de les factures corresponents a l'IVA suportat a les compres, que en els models 303 s'havien declarat de forma agregada.

A més, caldrà indicar les bases de les factures de compres que no hagin portat IVA, per tractar-se de factures exemptes, i també les bases de les factures emeses per l'entitat, separant entre aquelles que porten IVA i les que no, en cas que es facin simultàniament operacions exemptes i no exemptes.

Aquesta simultaneïtat donarà lloc a l'aplicació de la Regla de prorrata, i aquesta informació també s'haurà d'indicar en aquest model 390, a l'apartat que hi està destinat a tal efecte.

Els terminis de presentació dels models trimestrals (303) són els següents:

 • 1T: entre l'1 i el 20 d'abril
 • 2T: entre l'1 i el 20 de juliol
 • 3T: entre l'1 i el 20 d'octubre
 • 4T: entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent. En aquest termini, si el resultat de la declaració és a favor de l'entitat, es podrà demanar la devolució d'aquell import.

Els models es presentaran telemàticament si l'entitat disposa de signatura digital, o bé presencialment en l'entitat bancària a la qual pertanyi el compte de càrrec (si la declaració és a pagar) o devolució (si es demana el retorn), o a l'Administració de l'Agència Tributària a la qual pertany l'entitat, en el cas que el resultat sigui negatiu a compensar.

Si es presenta telemàticament amb la opció de "domiciliació de l'import a ingressar", el termini s'escurça en 5 dies, és a dir, finalitzarà els dies 15 dels mesos d'abril, juliol i octubre, i el dia 25 de gener.

El model 390 (Resum anual) es presentarà entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent (el de 2012 es presentarà entre l'1 i el 30 de gener de 2013), conjuntament amb la declaració del quart trimestre si la presentació és presencial a l'entitat bancària, o bé a l'Agència Tribuària o mitjançant presentació telemàtica quan la presentació no es faci de forma conjunta amb el quart trimestre o bé quan aquesta declaració tingui signe negatiu.

field_vote: 

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Imatge principal a portada: 
Muntanya de diners. Foto de w4nd3rl0st (InspiredinDesMoines) en Flickr Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

L'IAE (Impost sobre activitats econòmiques) és un impost que grava el fet de fer una activitat econòmica. Però té la particularitat de què, a la majoria dels casos, no suposa una despesa per l'entitat.

En aquest recurs es trobarà tota la informació relativa a aquest impost, i de quina manera pot afectar les entitats no lucratives.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Fet impossable i definició d'activitat econòmica
Com està estructurat l'impost i les seves tarifes?
Com es gestiona l'IAE?
Les exempcions possibles
Continguts: 

L'impost d'Activitats Econòmiques (IAE) és un import que grava el fet d'efectuar activitats econòmiques, és a dir, estarien afectades totes les entitats que efectuïn lliurament de béns o prestació de serveis, encara que aquest siguin prestats en compliment de l'objectiu social de l'entitat.

D'acord amb la normativa d'aquest impost, s'entèn per activitat econòmica qualsevol activitat que impliqui l'ordenació de mitjans materials i/o humans, ja siguin propis o aliens, amb la finalitat de lliurar béns i prestar serveis.

Això és independent de si aquesta activitats es desenvolupa sense afany de lucre, de si es fa o no de forma habitual o de que no existeixi contraprestació econòmica.

Per tant, encara que moltes entitats no siguin conscients, la majoria d'aquestes fa efectivament activitat econòmica.

L'IAE s'estructura en una sèrie de claus o epígrafs que ordenen els diferents tipus d'activitat, segons la clasificació aprovada a l'RDL 1175/1990.

La primera separació es troba en la classificació dels epígrafs en funció de si es tracta d'activitats empresarials, activitats professionals o d'activitats artístiques.

Les dues darreres són exclusives per persones físiques, i per aquesta raó, les entitats sempre hauran de cercar l'epígraf adequat a la seva activitat a la secció primera, corresponent a activitats empresarials.

La tarifa de l'impost (o import a pagar) es calcula segons l'estipulat al Reial Decret que ho regula, esmentat anteriorment. En alguns casos és una tarifa fixa, en d'altres la tarifa es calcula en funció dels metres quadrats dedicats a l'activitat, del nombre de personal contractat o de les unitats d'energia contractades.

També existeixen diferents tarifes en funció de si l'activitat es desenvolupa a escala local, provincial o nacional.

Per norma general, les entitats hauran de presentar una declaració censal, model 036, per gestionar la seva alta en IAE.

Caldrà indicar si l'activitat es desenvolupa dins o fora d'un local determinat, i la localitat a on aquesta s'exerceix principalment.

La declaració censal no s'haurà de tornar a fer mentre no es produeixin variacions, és a dir, mentre no es produeixi un canvi de local o de localitat de l'activitat, o mentre no es deixi d'exercir aquesta. Si es produeix alguna d'aquestes circumstàncies, caldrà comunicar-ho a Hisenda mitjançant una nova declaració censal a on es comuniquin la baixa o variacions, en el termini d'un mes a partir de què es produeixi aquesta.

Si, gaudint d'alguna de les exempcions possibles que s'indiquen en el següent apartat d'aquest recurs, es deixa de gaudir-ne, caldria fer la presentació d'un model 840 per comunicar la obligació de començar a tributar per aquest impost.

A partir de gener de 2003 va entrar en vigor una important reforma en la normativa de l'IAE. A partir de llavors, estan exempts de tributar per IAE aquelles entitats que es trobin en els següents supòsits:

 • Els dos primers anys d'alta en una activitat
 • Mentre no s'arribi a tenir una xifra de negocis (volum de facturació) superior a 1.000.000 d'euros.
 • Ser un establiment d'ensenyament finançat amb fons públics o per fundacions o associacions Declarades d'Utilitat Pública, així com establiments d'ensenyament en tots els seus graus, sense afany de lucre, que estiguin en règim de concert educatiu.
 • Ser una associació o fundació de disminuits físics, psíquics o sensorials sense afany de lucre, i que desenvolupin activitats de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació.
 • Ser una fundació o entitat sense afany de lucre que hagi optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002, per les activitats econòmiques que estiguin exemptes de l'Impost de Societats, d'acord amb l'establert en aquella Llei.
 • Per la Creu Roja Espanyola.

Cal tenir present que, tal com s'ha indicat en apartats anteriors, el fet d'estar exempt no eximeix de les obligacions a nivell formal que implica aquest impost (comunicacions d'altes, baixes i variacions), per la qual cosa, l'entitat les haurà de tenir molt presents per complir-les quan s'escaigui.

field_vote: 

Obligacions fiscals de les entitats no lucratives (1)

Imatge principal a portada: 
Oficina Agència Tributària Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les associacions i fundacions, en funció de la seva activitat i del volum dels seus ingressos, poden tenir determinades obligacions fiscals.

En aquest recurs es fa un recull de les més habituals i significatives relatives al Número d'Identificació Fiscal (NIF), a l'Impost sobre Activitats (IAE) i a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
El número d'identificació fiscal (NIF)
L'Impost d'activitats econòmiques (IAE)
L'impost sobre el valor afegit (IVA)
Continguts: 

El NIF és el número que identifica les persones davant de l'Agència Tributària en totes les seves relacions amb naturalesa o transcendència tributària.
En les persones físiques coincideix amb el DNI, però les persones jurídiques, com ho són les associacions i les fundacions, cal que l'entitat, a la seva constitució, demani que li sigui assignat un número.

El NIF es regula en el RD 1065/2007, a on es recullen les regles d'assignació i revocació, la forma en que s'ha d'utilitzar i la seva composició, entre d'altres.
Per les associacions i fundacions, el número començarà per G, seguit per 8 dígits (els 7 primers són aleatoris, i el darrer, és un dígit de control).
Per les cooperatives, la lletra inicial serà la F, i les per les entitats i congregacions religioses, la R.

Per demanar un NIF, l'entitat haurà de presentar una declaració censal, model 036, acompanyada d'original i fotocòpia dels documents de constitució: estatuts i inscripció en el Registre al qual correspongui l'entitat en funció de la seva naturalesa (d'associacions, d'entitats religioses, d'entitats esportives, Protectorat de Fundacions,...).

Si l'entitat es troba en tràmit però no està encara inscrita, i necessita disposar del NIF, ho pot demanar igualment. Hisenda li atorgarà un número provisional. Aquest NIF provisional s'haurà de canviar pel definitiu en el termini de sis mesos, un cop definitivament constituida l'entitat. Per fer-ho, es tornarà a presentar una nova declaració censal amb la documentació definitiva.

El NIF serà necessari per l'entitat, entre d'altres, per:

 • Servir com a identificació de l'entitat per aquelles obligacions fiscals que registri en el cens d'empresaris, professionals i retenidors i en la presentació dels diferents models fiscals al qual estigui obligada, en funció de la seva activitats o volum d'ingressos.
 • Obrir comptes bancaris
 • Servir com a identificació per tots els documents amb transcendència fiscal (factures de compra o de venda, etc.


El fet de demanar el NIF no implica en si mateix cap obligació fiscal, si la pròpia entitat no comunica a l'Agència Tributària expressament que té obligacions d'aquest tipus.

L'impost d'activitats econòmiques (IAE) no acostuma a representar per si mateix cap despesa per l'entitat, ja que la majoria de les entitats poden aplicar alguna de les exempcions previstes al normativa que el regula, l'RDL 2/2004, de 5 de març, text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Les més habituals són:

 • Els dos primers anys d'activitat
 • Posteriorment, mentre no s'arribi a facturar més d'un milió d'euros.
 • Les entitats que hagin optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002 (fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, principalment) en totes les activitats econòmiques que estiguin exemptes d'impost de societats en base a aquesta pròpia llei.


De tota manera, i encara que n'estigui exempta de tributació, l'entitat sí què està obligada a tramitar l'alta en l'impost quan ha de començar a fer activitat econòmica, és a dir, a emetre factures o a cobrar per vendre béns o pels serveis que presta. Aquesta alta es fa mitjançant la presentació d'una declaració censal, model 036. Si l'activitat es desenvolupa en un local determinat, caldrà indicar les dades del local en el moment de fer l'alta (referència cadastral, metres quadrats dedicats a l'activitat, adreça completa, entre d'altres).

En el moment de fer l'alta, que haurà de ser prèvia al moment de començar a facturar, s'indicarà el codi o epígraf que millor es correspongui amb l'activitat a desenvolupar, dels possibles oferts per l'Agència Tributària. Si es fa més d'una activitat, caldrà donar-se d'alta en tantes com calgui.

L'Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) és un import que grava el consum. Qualsevol persona o entitat que participa per compte propi o aliè en la producció o en la distribució de béns i/o serveis, és un empresari a efectes de l'IVA, fins i tot quan aquests tipus d'operacions es facin en favor dels propis associats, membres o partíceps de les entitats.

En conseqüència, quan una entitat ofereix un servei a canvi d'una contraprestació, l'entitat serà considerada empresària a efectes d'IVA. Caldrà, doncs, que emeti factures per les seves vendes, i que repercuteixi en elles l'IVA corresponent. De la mateixa manera, l'entitat podrà desgravar l'IVA de les compres que faci i ingressarà o recuperarà la diferències entre l'IVA carregat i el suportat quan presenti les corresponents declaracions trimestrals, el model 303.

No obstant això, les entitats no lucratives tenen la possibilitat d'aplicar determinades exempcions. Les dues principals exempcions específiques de les entitats no lucratives són:

 • la de l'article 20.1.12é de la Llei de l'IVA, que s'aplica a les quotes dels socis.
 • la de l'article 20.3, que implica el reconeixement del caràcter social de l'entitat. Quan l'entitat gaudeix d'aquest reconeixement, pot aplicar l'exempció en els serveis que es regulen als articles 20.1.8é (serveis d'assistència social), 20.1.13é (serveis esportius destinats a persones físiques) i 20.1.14é (serveis culturals) de la Llei de l'IVA.

A més, hi ha determinats serveis que, per si mateixos, i independentment de qui els presti, estan exempts. Seria el cas, per exemple, dels serveis sanitaris o dels serveis d'ensenyament (si compleixen els requisits establerts a la normativa de l'IVA).

Quan l'entitat compleix amb les condicions per a aplicar l'exempció en l'IVA o presta exclusivament operacions exemptes, no ha de fer declaració per aquest impost, però tampoc pot recuperar cap IVA del que suporti a les seves compres. Mentre es mantingui l'acompliment dels requisits, no és possible renunciar a aplicar les exempcions, encara que, en ocasions, aquest fet pot perjudicar l'entitat perquè l'IVA suportat no recuperable li pot suposar un cost afegit.

Finalment, fer esment a que quan l'entitat fa alhora operacions exemptes i no exemptes (perquè fa operacions que queden fora de l'àmbit de les exempcions que té reconegudes), haurà de presentar declaracions d'IVA i, per determinar quin serà l'IVA suportat en les compres que pot recuperar, haurà d'aplicar la regla de prorrata de l'impost.

field_vote: 

Novetats fiscals que s'hauran d'aplicar a partir de l'1 de setembre de 2012

Imatge principal a portada: 
Roda de premsa posterior al Consell de Ministres_Font_ABC.es Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

El Govern central va aprovar el passat mes de juliol el Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquestes mesures inclouen, entre d'altres, variacions de caire fiscal que entren en vigor el proper dia 1 de setembre.
En aquest recurs s'analitzen els principals canvis fiscals que afecten les entitats no lucratives.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Modificacions relatives a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Modificacions relatives a les retencions de l'IRPF
Modificacions relatives a l'Impost de Societats (IS)
Continguts: 

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) pateix dues modificacions molt importants:

 1. Variació en els tipus general i reduït, i en els respectius recàrrecs d'equivalència (R.E.) d'aquests dos mateixos tipus.
 2. Alguns dels béns i/o serveis als quals era d'aplicació el règim reduït i/o el superreduït ara se'ls haurà d'aplicar el tipus general.

Així doncs, els nous tipus queden de la següent manera:

Respecte les modificacions de tipus d'IVA a aplicar (que passen de tipus reduït o superreduït a tipus general), les més rellevants per a les entitats no lucratives tant pel que fa a la seva facturació com pel que fa a les despeses més habituals, són:

Els béns i serveis que figuren a la taula són els que pateixen els canvis més significatius, però es pot consultar la llista completa a la web de l'Agència Tributària.

Pel que fa al criteri d'aplicació temporal dels nous tipus, l'Agència Tributària ha publicat un document on es plantegen les diverses situacions possibles, que es resumeixen en els punts següents:

 • Data d'emissió de la factura en data posterior a la realització de l'operació de venda: s'aplicarà el tipus impositiu vigent a la data de la realització de l'operació, fent constar a la factura ambdues dates.
 • Pagaments avançats anteriors a l'1 de setembre de 2012: s'aplica el tipus vigent en el moment de l'abonament del pagament anticipat, fins i tot en el cas en què l'operació a què correspongui es realitzi a partir de l'1 de setembre.
 • Operacions de tracte successiu (lloguers, subministrament de llum, telèfon, etc.): s'aplica el tipus vigent en el moment en què sigui exigible la contraprestació, és a dir, en la data d'emissió de la factura.
 • Descomptes posteriors a la realització de l'operació i correcció d'errors: pels descomptes posteriors a la realització de l'operació caldrà emetre una factura rectificativa, a la qual s'aplicarà el tipus impositiu vigent en el moment d'emetre la factura original, és a dir, la correcció s'efectuarà amb el tipus original.
  Si el descompte és causat pel volum de vendes (ràpel) d'un determinat període que comprengui operacions amb el tipus anterior i el nou, caldrà fer el càlcul considerant la part de l'any a la qual corresponguin les operacions que donin dret al descompte, aplicant a cada període el tipus que estigués vigent en aquell moment.
 • Operacions amb Ens Públics: el tipus a aplicar serà el que estigui vigent en el moment de la realització de les operacions contractades, independentment del tipus que estigués vigent en el moment de formular la corresponent proposta econòmica pel contracte públic.

Els canvis relatius a l'IRPF que afecten les entitats no lucratives són els relacionats amb la variació dels tipus de retenció a aplicar en determinats rendiments del treball i d'activitats professionals.

En concret, varia el percentatge de retenció dels pagaments de rendiments del treball derivats de la impartició de cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, que passarà de l'actual 15% al 21% (fins al 31 de desembre de 2013).

De la mateixa manera, varia el percentatge de retenció dels pagaments de rendiments derivats de l'activitat professional que realitzi l'entitat, que també passarà del 15% actual al 21% (fins al 31 de desembre de 2013). Per a aquells professionals als quals se'ls apliqui el tipus reduït de retenció, el percentatge passa del 7% actual fins al 9%.

Els nous percentatges seran d'aplicació des de l'1 de setembre de 2012 fins el 31 de desembre de 2013, i a partir de l'1 de gener de 2014, tornaran a canviar per passar a un percentatge del 19%, segons es mostra a la taula següent:

Pel que fa a l'Impost de Societats, els canvis no són gaire significatius per la majoria de les entitats no lucratives.

Les modificacions afecten principalment les grans empreses, amb volums de facturació superiors als 20 milions d'euros, a les quals es limita la compensació de possibles bases imposables negatives, exclusivament durant els exercicis 2012 i 2013.

També s'han produït canvis amb aquesta mateixa temporalitat en la deduïbilitat del fons de comerç generat en adquisicions de negocis i en el càlcul i l'import mínim dels pagaments fraccionats que han de fer les grans empreses.

Amb caràcter indefinit, s'introdueix un canvi que sí que podria ser que afectés alguna entitat no lucrativa, i que és la modificació en els límits de deduïbilitat de les despeses financeres, fent-la extensiva a totes les entitats que formen part d'un grup. Aquest límit ara serà d'un 30% del benefici operatiu, però sempre i quan es sobrepassi la xifra d'1 milió d'euros en despeses financeres, ja que fins a aquesta quantitat, el Decret Llei considera que seran plenament deduïbles.

field_vote: 

La fiscalitat de les entitats religioses (II)

Imatge principal a portada: 
Mesquita catedral de Còrdova. Imatge de fusky a flickr Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

En el recurs anterior s'ha pogut comprovar que les entitats religioses, com a entitats no lucratives, poden gaudir de determinats beneficis i incentius fiscals.

En aquesta segona part s'analitzarà quins poden ser aquests beneficis pel que fa a cadascun dels tributs locals més habituals, i les característiques de deducció en les aportacions rebudes per les entitats d'aquest caire.

Els principals impostos locals són l'Impost sobre béns immobles (IBI), l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i l'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com plusvàlua. També tenen aquesta consideració les taxes i els preus públics.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost d'activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua)
Deduïbilitat de les donacions efectuades a les entitats religioses
Règim documental de les deduccions per donacions
Continguts: 

Estaran exempts de tributar per l'IBI tots els béns immobles propietat de l'Esglèsia Catòlica en els termes previstos a l'article IV de l'acord per assumptes econòmics amb la Santa Seu, és a dir:

 • els temples i capelles dedicades al culte o a l'activitat pastoral.
 • les residències de Bisbes, canonges i altres sacerdots.
 • els locals destinats a oficines de la Curia diocesana i de les parròquies.
 • els seminaris destinats a la formació dels clergues, diocesans i religiosos.
 • les Universitats eclesiàstiques quan aquestes imparteixin ensenyaments propis de les disciplines eclesiàstiques.
 • els edificis destinats primordialment a cases o convents de les Ordres, Congregacions religioses i Instituts de vida consagrada.


Per poder aplicar aquesta exempció, les entitats indicades a l'article IV de l'acord no hauran de fer cap comunicació a l'ens local, i es podrà aplicar de forma automàtica.

Per a la resta d'entitats religioses no incloses a l'article IV i que hagin optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002, estan exempts d'IBI els immobles dels quals siguin titulars, amb excepció dels immobles afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'Impost de Societats.

Aquesta exempció no s'estén als immobles arrendats ja que no es considera que aquest arrendament constitueixi una activitat relacionada directament amb les finalitats de l'entitat.

Per poder aplicar l'exempció caldrà que l'entitat comuniqui a l'Ajuntament corresponent que ha exercit l'opcíó per aquest règim fiscal i, en el mateix escrit, sol·licitar l'exempció d'aquest tribut.

Aquest impost grava les activitats econòmiques, i és obligatori per a les entitats que efectuin aquest tipus d'activitat, entesa com l'ordenació de compte propi de mitjans materials o recursos humans, amb la finalitat d'intervenir en la producció i/o distribució de béns i/o serveis.

Les entitats religioses tenen dues possibilitats d'estar exemptes de tributar en l'IAE.

 1. En virtut de la Llei d'Hisendes Locals, si l'entitat es dedica a activitats d'ensenyament, d'assistència i acció social o de caràcter cièntífic, entre d'altres, pot demanar l'exempció. A més, les entitats que estiguin en els dos primers anys d'activitat o que, un cop passat aquest termini, no arribin a facturar per la seva activitat econòmica més d'un milió d'euros, estaran exemptes sense necessitat de tramitar cap sol·licitud.
 2. La segona possibilitat afecta les entitats que s'emparin en el règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002). En aquest règim, estaran exemptes les entitats que tinguin com a activitat econòmica alguna de les indicades a l'article 7 de la Llei. En aquest cas, tampoc és necessari tramitar cap sol·licitud.


En qualsevol dels casos, i encara que resultin exemptes del tribut, les entitats hauran de tramitar l'alta en el Cens de l'IAE, en el termini de 10 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat, mitjançant la presentació a l'Agència Tributària d'una declaració censal, model 036.

En cas que es produeixin variacions o baixes en l'activitat, caldrà comunicar-les a l'Agència Tributària mitjançant el mateix model, en el termini d'un mes a partir del moment de la variació o baixa.

Aquest impost està directament relacionat amb l'adquisició d'un immoble. La base imposable és qualsevol increment de valor que es pugui donar en els terrenys de naturalesa urbana, i que es posi de manifest com a conseqüència d'una transmissió a títol lucratiu o onerós de la propietats d'aquests, amb algunes excepcions.

 • Si la transmissió és a títol lucratiu (gratuit) el subjecte passiu és l'adquirent del terreny.
 • Si es transmet a títol onerós (pagant) el subjecte passiu és el transmetent del terreny.


Les entitats religioses poden trobar-se en qualsevol dels dos casos.

De la mateixa manera que en els anteriors tributs locals tractats, hi ha dues possibilitats d'exempció.

 • La primera, regulada a la Llei d'Hisendes Locals, estableix que estaran exemptes les institucions que tinguin la qualitat de benèfiques o benèfico-docents, a més de les entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en Tractats o Convenis Internacionals, com és el cas de les entitats religioses catòliques de l'article IV, però únicament pels immobles que estan exempts d'IBI mencionats al punt corresponent a aquest impost.
 • En canvi, les entitats que estiguin sota el règim fiscal de la Llei 49/2002 podran aplicar l'exempció que determina aquesta, i que serà d'aplicació només quan el subjecte passiu de l'impost sigui l'entitat acollida a aquest règim, i no en tots els casos. L'exempció s'aplicarà sempre que l'adquisició es produeixi a títol lucratiu (per donació o per transmissió gratuïta). En canvi, si l'adquisició és onerosa (per venda) només estarà exempta si els terrenys objecte de la transmissió compleixen els requisits establerts per aplicar l'exempció en l'IBI.


Taxes i preus públics:

Pel que fa a les taxes i preus públics municipals (per llicències d'obres, recollida de residus urbans, etc.), la Llei d'Hisendes Locals no preveu cap benefici fiscal, atès que es tracta de preus de serveis públics. Per tant, en la mesura que l'entitat religiosa sigui beneficiària d'algun servei públic, no hi haurà possibilitat de demanar cap exempció per les taxes o preus públics que n'estiguin relacionats.

Els donatius que rebin les entitats amb convenis amb l'Estat donen dret de deducció en els mateixos termes que els rebuts per la resta d'entitats beneficiàries del mecenatge.

El percentatge dependrà del règim fiscal de l'entitat (si ha optat o no pel règim del mecenatge de la Llei 49/2002), i de si el donant és una persona física o jurídica:

 • Persones físiques:
  • Dret de deducció d'un 25% de la donació a la quota de l'IRPF del donant (persona física) si l'entitat que rep la donació compleix amb els requisits establerts a la llei 49/2002 i que hagin exercit la opció d'acollir-se als seus beneficis fiscals. La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.
  • Dret de deducció d'un 10% de la donació a la quota de l'IRPF del donant (persona física) si l'entitat no compleix els requisits de la llei 49/2002 i/o no ha exercit l'opció per aquest règim fiscal (article 68.3 de la Llei 35/2006 de l'IRPF). La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.
 • Persones jurídiques:

  Donen dret de deducció del 35% de la donació a la quota de l'Impost de Societats els donatius i aportacions realitzades per part de persones jurídiques a les entitats religioses que hagin exercit la seva opció pel règim fiscal de la Llei 49/2002.

  La base de la deducció té el límit del 10% de la base imposable de l'Impost de Societats del donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció, l'excés pendent es pot compensar en els 10 exercicis posteriors al quual es produeixi la donació.

Pel que fa al règim documental de les deduccions per donacions, i com a requisit general, per poder tenir dret a practicar les deduccions indicades als apartats anteriors d'aquest recurs, caldrà que el donant acrediti l'efectivitat de la donació realitzada.

Les donacions efectuades d'acord amb el que s'estableix a la Llei 49/2002 s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació expedida per l'entitat beneficiària, que ha de complir uns determinats requisits establerts al Reglament que desenvolupa aquella Llei, el Reial Decret 1270/2003.

A més, les entitats beneficiàries receptores de donatius hauran de trametre a l'Agència Tributària durant el mes de gener de l'any següent al que s'hagi produït la donació, una relació de les persones físiques o jurídiques que han fet donatius durant aquell any, amb la indicació de les dades fiscals i província de residència del donant, les quantitats donades i indicació expressa de si la donació ha estat en efectiu o en espècie.

Aquesta relació es presenta mitjançant el model 182.

Cal fer esment a que els convenis de col·laboració empresarial no es declaren en el model 182, sinó que la informació respecte a aquests s'ha d'incloure a la memòria econòmica que l'entitat beneficiària ha de presentar a Hisenda, i que es menciona a l'apartat relatiu a l'Impost de Societats del recurs anterior.

field_vote: 

La fiscalitat de les entitats religioses (I)

Imatge principal a portada: 
Església de Sant Miquel del Fai, por nyë en flickr Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les entitats religioses poden gaudir de determinats beneficis i incentius fiscals. En aquest recurs es definirà què s'entén per entitat religiosa, i s'analitzarà quins poden ser aquests beneficis pel que fa a l'IVA i a l'Impost de Societats. En un segon recurs, analitzarem els impostos locals i el possible caràcter deduïble de les donacions rebudes.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Quines entitats tenen la consideració d'entitat religiosa?
Fiscalitat relativa a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Fiscalitat relativa a l'Impost sobre Societats (IS). Primera part
Fiscalitat relativa a l'Impost sobre Societats (IS). Segona part
Fiscalitat relativa a l'Impost sobre Societats (IS). Tercera part
Continguts: 

Són entitats religioses aquelles que tenen entre les seves finalitats socials un component religiós, dins dels límits establerts a l'article 3 de la Llei Orgànica 7/1980, de Llibertat Religiosa.

Aquestes entitats s'han d'inscriure al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia (RER). Les entitats que poden fer-ho són:

 • Esglésies, Confessions i Comunitats Religioses.
 • Ordres, Congregacions i Instituts Religiosos.
 • Entitats associatives religioses constituïdes com a tals en l'Ordenament de les Esglésies i les Confessions.
 • Les seves respectives Federacions.
 • Fundacions Canòniques.


Existeixen diferents tractats de l'Estat Espanyol amb les confessions que han assolit un notori arrelament a la societat, que regulen les condicions especials per al tractament de la seva fiscalitat.

Aquestes confessions, actualment, són:


En el cas de l'Església Catòlica, el tractat amb el Vaticà estableix dues categories d'entitat que tindran diferent tractament fiscal:

 • La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les diòcesis, parròquies i altres circumscripcions territorials, Ordres i Congregacions religioses i Instituts de vida consagrada i les seves províncies i cases.
 • Associacions i Entitats religioses no incloses al punt anterior i que es dediquin a activitats religioses, benèfico-docents, mèdiques o hospitalàries, o d'assistència social.

El funcionament de l'IVA a les entitats religioses és similar al de la resta d'entitats.

Seran subjectes passius d'IVA les entitats religioses que efectuïn lliuraments de béns i/o prestacions de serveis: les exempcions aplicables són les mateixes que en una entitat.

Hi ha, però, una exempció d'IVA (la de l'article 20.1.11 de la Llei de l'IVA) que només és d'aplicació a entitats religioses. Es tracta de les cessions de personal realitzades en compliment de les finalitats socials per al desenvolupament de les següents activitats:

 • Hospitalització, assistència sanitària i altres activitats directament relacionades.
 • Activitats d'assistència social de les relacionades a l'article 20.1.8 de la Llei de l'IVA.
 • Activitats d'educació, ensenyaments, formació i reciclatge professional.


Pel que fa a compres, estaran subjectes a IVA amb normalitat: estaran exemptes si qui emet la factura o el tipus de servei adquirit gaudeix d'alguna exempció.

Fins l'1 de gener de 2007, hi havia casos excepcionals en què gaudien d'una no-subjecció determinades adquisicions o importacions de béns immobles i d'altres objectes destinats al culte per part de les entitats recollides al punt IV de l'Acord amb la Santa Seu.

No obstant, això va ser derogat a conseqüència d'un expedient infractor iniciat per la Comissió Europea en relació amb el tractament de determinades operacions amb l'Església Catòlica. Per tant, les adquisicions posteriors a aquella data estan gravades amb IVA.

En el cas de l'Impost de societats, les entitats religioses de les confessions que mantenen acords amb l'Estat espanyol, tenen la consideració d'assimilades a les fundacions i a d'altres entitats no lucratives beneficiàries de mecenatge.

És per aquest motiu que poden optar al règim fiscal de la Llei 49/2002, en les mateixes condicions que fundacions i associacions declarades d'utilitat pública. Per exercir l'opció, caldrà que l'entitat compleixi amb els requisits establerts, que són:

 • Perseguir finalitats d'interès general.
 • Destinar a la realització d'aquestes finalitats almenys un 70% del resultat de les explotacions econòmiques de l'entitat, i la resta, destinar-lo a incrementar la dotació patrimonial.
 • Que la xifra neta de negocis de les explotacions econòmiques no exemptes que puguin realitzar no superi el 40% dels ingressos totals de l'entitat.
 • Que els òrgans rectors siguin gratuïts.
 • Que, en cas de dissolució, el patrimoni resultant es destini en la seva totalitat a alguna o a algunes entitats també beneficiàries de mecenatge.
 • Que estiguin inscrites en el registre corresponent (en aquest cas, el RER).
 • Que compleixin les obligacions comptables previstes en el Codi de Comerç.
 • Que compleixin l'obligació de rendir comptes.
 • Que compleixin l'obligació d'elaborar anualment una memòria econòmica detallada que hauran de presentar a l'Agència Tributària.

Les entitats religioses que optin pel règim fiscal de la Llei 49/2002 estaran exemptes de tributar per impost de societats en tots els ingressos que obtinguin i que tinguin la naturalesa que es detalla en els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002, fins i tot quan procedeixin d'arrendaments d'immobles o quan tinguin la consideració d'activitat econòmica, com els mencionats a l'article 7 si aquests estan relacionats amb la seva finalitat social.

En el cas de les entitats regulades per l'article IV de l'acord amb la Santa Seu, no s'haurà d'exercir l'opció pel règim expressament sinó que serà d'aplicació directa.

En el cas de les entitats regulades per l'article V de l'acord amb la Santa Seu i per les de la resta de religions amb acords vigents, caldrà exercir l'opció expressament per poder gaudir dels beneficis fiscals d'aquest règim.

L'opció, en aquest cas, s'ha d'efectuar mitjançant la presentació d'un model 036 de Declaració Censal, que tindrà efectes des de la data d'inici de l'exercici en el qual s'efectuï la presentació, i romandrà vigent fins que s'efectuï la renúncia voluntària, o bé es deixin de complir els requisits esmentats anteriorment.

El règim fiscal de la Llei 49/2002 també eximeix de l'obligació d'efectuar retenció a les entitats als pagadors que satisfacin rendes normalment sotmeses a retenció, com ara els ingressos provinents de lloguers o d'interessos d'inversions financeres.

Per tal que els pagadors de l'entitat restin exonerats d'aquesta obligació, cal que l'entitat aporti un certificat de no-retenció que haurà d'emetre l'Agència Tributària a petició de l'entitat. El certificat serà diferent en funció de si l'entitat està compresa a l'article IV de l'acord amb la Santa Seu, si ho està en l'article V, o si pertany a una de les altres religions amb conveni.

En el primer cas, el certificat haurà de ser sol·licitat a l'Agència Tributària mitjançant un escrit acompanyat de documentació per acreditar la personalitat i naturalesa de l'entitat, i que habitualment serà una certificació de la seva inscripció emesa pel RER, o bé una còpia compulsada davant notari de l'original del certificat d'inscripció registral. Aquest certificat tindrà vigència indefinida.

En el segon, el certificat s'haurà de sol·licitar mitjançant la presentació a l'Agència Tributària d'un model 01 de sol·licitud de certificat. L'Agència Triburària emetrà un certificat on consti que l'entitat ha exercit l'opció pel règim fiscal i que no hi ha renunciat, que tindrà vigència per un únic període impositiu, per la qual cosa caldrà tornar-ho a demanar i lliurar-lo al pagador anualment.

field_vote: