La comptabilitat de doble partida

Imatge principal a portada: 
Calculadora i mans de comptable;Font:Infocif.es Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

A causa de la Reforma Fiscal en vigor des de 2015, moltes entitats es veuran obligades a canviar la seva forma de portar els seus comptes, passant del simple registre de caixa a haver d'utilitzar el mètode de la doble partida.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és la doble partida
El Pla de comptabilitat: una eina imprescindible
Tipologia dels comptes comptables
Funcionament dels comptes segons la seva naturalesa
La mecànica comptable
Altres eines necessàries: un programa de comptabilitat
Com començar el registre comptable a partir d'un llibre de caixa
Continguts: 

La comptabilitat de doble partida és un sistema de registre comptable en el qual cada apunt en el diari econòmic de l'entitat te una partida (per exemple, una despesa) i una contrapartida (per exemple, el deute amb un proveïdor si no es paga la factura al moment, o el pagament per banc o caixa efectiva).

Permet portar els comptes de l'entitat de forma que el criteri del registre de cada moviment és el de meritació (o "devengo"), és a dir, es registren quan es produeixen independentement de si estan o no pagats o cobrats.

Fruit d'aquest registre de los moviments, s'obtenen els balanços i estats comptables, i tota la informació necessària per després poder realitzar l'Impost de Societats, així com per a mostrar la situació real financera de l'entitat, i el seu resultat econòmic.

La comptabilitat “tradueix” els fets econòmics (qualsevol transacció econòmica que es produeixi en la qual tingui participació l’entitat, i que sigui quantificable en diners) en un “llenguatge propi” que permet comparar els estats financers de diverses entitats, ja que estaran elaborats amb els mateixos criteris.

El Pla General de Comptabilitat (PGC) és l’eina que permet registrar els moviments utilitzant tothom el mateix “idioma” i criteris.

Les entitats catalanes es regiran pel PGC de les associacions i fundacions, regulat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Les entitats d'àmbit estatal i d’altres comunitats que no tenen legislació pròpia en aquesta matèria, es regiran per les normes d’adaptació del PGC a les entitats no lucratives regulades al Decret 1491/2011, de 24 d'octubre.

Tots dos plans s'estructuren en cinc parts:

 • Marc conceptual (obligatori)
 • Normes de registre i valoració (obligatori)
 • Comptes anuals (obligatori)
 • Quadre de comptes (opcional)
 • Definicions i relacions comptables (opcional)

En tots aquests apartats es desenvolupen els diversos principis comptables que s'han d'aplicar en el registre i la valoració del moviments, així com els elements que componen els comptes anuals, els criteris del reconeixements dels elements dels comptes anuals, i els de valoració de les operacions.

El pla defineix i codifica els comptes comptables segons la seva naturalesa, i els divideix en cinc tipus:

 • Comptes d'actiu: són els béns i drets que té una entitat.
 • Comptes de passiu: són els deutes que té una entitat.
 • Comptes de patrimoni net: són els fons propis de l’entitat, és a dir, el resultat de l’exercici, més les reserves o resultats d’exercicis anteriors, acumulats al llarg de la vida de l’entitat.
 • Comptes d'ingrés: són els imports generats a partir de l’activitat de l’entitat, procedents de vendes o prestacions de serveis, però també de subvencions, quotes, donatius...
 • Comptes de despesa: són les compres o els consums de recursos necessaris per a dur a terme l’activitat de l’entitat: material, despeses de personal, serveis...

Els comptes es situen, en el moment del seu registre comptable, a l'Haber o al Deure de la comptabilitat, en funció de la seva tipologia.

Si s'imaginés el moviment d'un compte comptable com si estigués sobre una gran lletra "T", a on a l'esquerra es situaria el Deure i a la dreta l'Haber, s'obtindria aquest esquema:

esquema registre comptable

Si el compte és d'Actiu, es situarà de la següent manera:

Funcionament comptes d'actiu

Si els comptes són de Passiu o de Patrimoni net, tenen aquest funcionament:

Funcionament dels comptes de passiu i patrimoni net

Finalment, els comptes d'ingrés i de despesa tenen aquest funcionament:

Funcionament dels comptes de despesa i d'ingrés

La mecànica comptable consisteix en el registre dels assentaments (o fets econòmics) en el llibre Diari.

Un assentament, com a mínim, ha d’incloure:

 • Una data.
 • Un mínim de dos comptes comptables (poden haver més).
 • Una magnitud quantificable.
 • Un concepte.
 • Una anotació en el Deure i una altra en l’Haver.

Per fer un assentament, el comptable s'ha de plantejar i respondre a les preguntes següents:

 • Quins comptes hi intervenen?
 • Són compte d’actiu, de passiu o patrimoni net, d’ingrés o de despesa, és a dir, quina és la naturalesa de cadascun dels comptes?
 • Aquests comptes, augmenten, o disminueixen?

Aquesta darrera pregunta ens servirà per situar si el moviment ha d’anar en el Deure o en l’Haver:

Taula resum funcionament dels comptes

El Deure i l’Haver de l’assentament han de quadrar.

Exemple comptabilització moviment

L'assentament quedaria d'aquesta forma:

assentament comptable

Per tal de portar la comptabilitat, es pot utilitzar qualsevol dels programes de gestió comptable que troben en el mercat o de programari lliure, però tenint en compte que caldrà que el programa inclogui o es pugui adaptar al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives, ja sigui l’autonòmic o bé l’estatal, esmentats en apartats anteriors, i en funció de quin sigui l’àmbit territorial de l'entitat.

També caldrà tenir en compte que, per poder complir amb la obligació que marca la nova Llei de l'Impost de Societatsde fer el registre comptable de forma que es separin les rendes exemptes i no exemptes, el programa haurà d'incorporar una funcionalitat de control de costos,

En una comptabilitat que s’inicia a partir d’un llibre de caixa, l’entitat haurà de fer un inventari inicial de:

 • Béns i drets de que disposa (actius)
 • Deutes que té pendents de pagar
 • Resultat que li consti de l’any anterior, a partir del llibre de caixa

Amb aquests saldos, es crearà l’assentament d’obertura de la comptabilitat de l'any, i la diferència fins a quadrar l'assentament (Deure=Haver) es posarà com a fons social:

field_vote: 

El model 347 (II). Què declarar i recollida de dades

Imatge principal a portada: 
Figura persona llegint un imprés d'impostos Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les entitats que han fet operacions que causen l'obligació de presentar el model 347 sovint tenen dubtes respecte a quines operacions declarar i a com recollir les dades a declarar.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Operacions que no es declaren
Entitats exemptes d'IVA pel seu caràcter social
Operacions habituals de venda i ingressos
Operacions habituals de compra i despesa
Dades que es necessiten: declarant i declarats
Recollida de la informació
Continguts: 

La pròpia normativa del model 347 indica expressament algunes operacions que no s’han de declarar.

De les que afecten les entitats no lucratives, les més significatives són:

 • Operacions que ja hagin estat informades en altres models, com les donacions rebudes i les sotmeses a retenció com els lloguers de locals i els professionals autònoms.
 • Vendes exemptes d’IVA realitzades per les entitats no lucratives que apliquin l’exempció de l’article 20.3, relatiu al caràcter social de l’entitat.

Per tant, les factures de vendes efectuades per les entitats no lucratives de caràcter social per serveis exempts d’IVA, no s’han de declarar.

Si l’entitat factura per altres conceptes, sí que inclourà les factures de les vendes realitzades als seus clients, en cas que superin el límit establert.

El caràcter social a efectes d’IVA, regulat a l'article 20.3 de la Llei de l’IVA, ho tenen totes les entitats que compleixen els requisits següents:

 • No tenir finalitat lucrativa i si hi ha beneficis, que es reinverteixin a la pròpia activitat exempta.
 • Els membres dels òrgans de govern de l’entitat (junta o patronat) no poden cobrar per l’exercici del seu càrrec, ni tenir interès personal en el resultat de l’activitat que es factura.
 • Els socis, cònjuges i parents fins a segon grau no poden ser els principals destinataris de les activitats ni poden gaudir-ne d’ells en condicions especials (aquest darrer punt només és d’aplicació pels serveis culturals).

Les entitats que compleixen aquests tres requisits, facturen sense aplicar IVA els serveis següents:

 • Serveis d’acció social regulats a l’article 20.1.8é de la Llei de l’IVA.
 • Serveis esportius adreçats a persones físiques regulats a l’article 20.1.13é de la Llei de l’IVA.
 • Serveis culturals regulats a l’article 20.1.14é de la Llei de l’IVA.

A continuació s’indiquen les operacions més habituals de vendes i ingressos de les entitats que s’inclouen a la declaració i les que no s’inclouen:

Pel que fa a les operacions de despesa i compres, es declaren o no segons la taula següent:

A la declaració cal indicar dades de:

 • Declarant: és l’entitat que presenta la declaració
  • NIF
  • Nom complert
  • Telèfon
  • Persona de contacte, que no cal que sigui ningú de la Junta.
 • Declarats: són els tercers amb els quals ha treballat l’entitat, i que s’hagin de declarar
  • NIF
  • Nom complert
  • Província de residència fiscal
  • Clau de l’operació
   • A: per les compres a proveïdors (entitats no de caràcter social)
   • D: per les compres a proveïdors (entitats de caràcter social)
   • B: per factures emeses i ingressos per subvencions que s’hagin de declarar, segons llistat de l’apartat anterior
  • Imports a declarar separats per trimestres
  • Import de les operacions realitzades amb els proveïdors que estiguin en règim de llibre de caixa de l’IVA.

Les entitats que disposin de comptabilitat de doble partida, obtindran les dades a partir d’aquesta, ja que la majoria de programes informàtics disposen de l’opció de generar el llistat de dades i, fins i tot, el fitxer per poder importar les dades al propi programa de l’Agència Tributària.

Les entitats que portin els seus comptes amb un registre d’entrades i sortides, o un llibre de caixa, hauran de treballar amb aquestes dades per recollir les informacions necessàries i saber què han de declarar.

A continuació, i com a suggeriment, s'indiquen les passes que caldria seguir per tal d’obtenir-les de la forma més senzilla possible.

 • Primer, crear un fitxer en Excel o en qualsevol altre full de càlcul, que contingui els apartats indicats al punt anterior.
 • A continuació, per obtenir les dades relatives a les subvencions, caldrà comprovar als comptes bancaris quines s’han cobrat, agrupar-les per NIF de l’organisme subvencionador. D'aquelles que superin l'import límit total de 3.005,06 € anuals, anar-les traslladant a les caselles corresponents a cadascun dels trimestres quins han estats els imports cobrats. Al final, es sumaran.
 • En el cas dels proveïdors, l’entitat haurà de mirar amb quins proveïdors és possible que s’hagi treballat per un import total anual de més de 3.005,06 € ja sigui per operacions de l’activitat ordinària (per exemple, en una entitat cultural, el proveïdor d’autocars, els museus amb els quals s’hagin fet visites, si s’ha organitzat algun viatge, l’agència de viatges, l’hotel o la casa de colònies que s’hagi contractat, etc.), o bé si s’ha fet alguna compra important en béns d’inversió (ordinadors, mobiliari, vehicles…).

  A continuació, es buscaran les factures d’aquests proveïdors, i s‘aniran sumant, per veure si es supera l’import límit. En cas afirmatiu, es mirarà la data de les factures per anar-les posant a la columna corresponent al trimestre a on es trobin. I així, fins acabar amb tots els proveïdors.

  Si l’entitat disposa del registre dels moviments de compres en excel, s’inserirà una columna nova entre la data de factura i el concepte. En tots els proveïdors amb els quals sigui possible que es passi de l’import límit, s’anirà posant en aquesta columna el seu NIF, sense punts ni guionets, només lletra i números, fins acabar amb tots els proveïdors.

  A continuació, i utilitzant la funció de filtres o la de taules dinàmiques de l’Excel, s’aniran seleccionant de forma separada els proveïdors, i es comprovarà si l’import total de les factures passa del límit o no. En els casos afirmatius, per trimestre s’aniran posant els imports de les compres a l’apartat corresponent del fitxer de recollida de dades, fins a finalitzar amb tots els possibles declarats.

 • Es recorda que, si es donés el cas d’haver fet operacions amb algun proveïdor que estigui adscrit al règim de llibre de Caixa de l’IVA, cal consignar les operacions per separat (la suma de totes les de l’any afectades per aquest règim). En aquest cas, caldrà afegir una nova columna a l’excel de recollida de dades.

 • Finalment, s'uniran totes les informacions per conèixer el total de la declaració.

field_vote: 

El model 347 (I). Obligats a la presentació i novetats rellevants

Imatge principal a portada: 
Encaix dades. Font:youtube.com Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Els recents canvis de normativa iniciats a 2014 han fet que moltes entitats no lucratives que fins llavors no ho feien estiguin obligades a presentar aquesta declaració tributària.

El model 347 és una declaració informativa. Amb la informació que els declarants proporcionen, l’Agència Tributària pot creuar dades respecte a compres i vendes, i detectar possibles factures no declarades i altres irregularitats.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Qui ha de presentar la declaració?
Novetats a partir de la declaració de 2014
Terminis i modalitats de presentació
Com es declara la informació
Criteri d'inclusió de les operacions realitzades
Continguts: 

Estan obligats a presentar aquest model totes les persones físiques, jurídiques, públiques i privades que realitzin activitats empresarials o professionals, és a dir, que facin venda de béns i/o prestació de serveis.

Tots aquests obligats presentaran declaració sempre que tinguin compres realitzades a un mateix proveïdor o vendes realitzades a un mateix client que, al llarg de tot l’any, en el seu conjunt hagin superat la quantitat de 3.005,06 € (IVA inclòs).

Una altra operació que s’està obligat a incloure a la declaració són les subvencions rebudes i atorgades que superin aquell llindar.

Si no s’ha realitzat cap de les operacions a declarar (per exemple, no s’ha cobrat cap subvenció ni s’han fet compres a proveïdors que passin durant l’any de 3.005,06 €), no es presenta la declaració. Tampoc caldrà fer cap comunicació expressa a l’Agència Tributària en aquest sentit.

A finals de 2013 es va aprovar el Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre, a on es modificava la normativa que regula aquesta declaració informativa.

Aquesta modificació implica que, a partir de 2014, estan obligades a presentar declaració totes les entitats no lucratives o establiments de caràcter social, per les compres de béns i serveis que realitzin al marge d’activitats empresarials o professionals, excepte si són de subministraments d’aigua, electricitat o combustibles, i per les operacions d’assegurances.

També ho estaran les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal per aquestes mateixes operacions de compres.

A més, s’ha eliminat el límit dels 3.005,06 € pel cas de les subvencions atorgades per les Administracions públiques. En conseqüència, aquestes les han de declarar sigui quin sigui el seu import.

L’eliminació d’aquest límit només afecta les pròpies AAPP i no a les entitats receptores de les subvencions, Per tant, les entitats només han de declarar les subvencions que superin l’import límit de 3.005,06 €.

Aquesta declaració informativa es presentarà durant el mes de febrer de l’any següent al que corresponen les dades a declarar (per exemple, al febrer de 2015, es van presentar dades relatives a 2014).

ACTUALITZACIÓ: A partir de la declaració de l'exercici 2018, el termini de presentació de les declaracions d'avança al mes de gener (per exemple, la de 2018 es presentarà a gener de 2019).

Si el termini finalitza en cap de setmana o festiu, passa al primer dia hàbil següent. Així, al febrer de 2015, com que el dia 28 va caure en dissabte, el termini va finalitzar el 2 de març.

Per tots els obligats a presentar-la, excepte per les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal (que poden validar la declaració per SMS), és obligatori presentar la declaració de forma telemàtica.

Per poder fer-ho, caldrà disposar d’un certificat o signatura digital a nom de l’entitat, com a persona jurídica.

També es podrà presentar, en cas que no es disposi de certificat digital propi, amb el certificat d’un gestor que pugui fer tràmits amb hisenda per encàrrec d’altres, el que es denomina “col·laborador social”.

Tot i que l’import límit del que s’ha de declarar o no té en consideració el volum d’operacions de tot l’any, i que es presenta una única declaració informativa per a cada any, la informació caldrà consignar-la indicant els imports trimestrals de les operacions realitzades. Així, s’haurà de separar les operacions que s’hagin produït en el primer, segon, tercer i quart trimestre, i informar-les de forma separada.

Cal tenir en compte que, sii algun dels proveïdors declarats està en el règim fiscal de l’IVA del llibre de caixa (ho ha d'indicar expressament a les seves factures), cal informar també de forma separada d’aquelles operacions.

Les compres i vendes que s’hagin de declarar s’inclouran al trimestre en el qual s’hagin comptat a la declaració de l’IVA que faci l’entitat que presenta la declaració.

En cas que no es presentin declaracions d’IVA, es posaran en el trimestre que correspongui segons la data de factura.

En el cas de les subvencions, el criteri d’inclusió és el de la data en la qual l’Administració emet l’ordre de pagament de la subvenció. En cas que es desconegui, es considerarà la data de cobrament de la mateixa.

field_vote: 

Les consultes tributàries

Imatge principal a portada: 
Impostos. Font: Creative Commons Font:
Autor/a: 
Cristina Ros
Resum: 

Les entitats que tenen dubtes sobre el tractament fiscal de les operacions i que volen aclarir els dubtes que els planteja la normativa, tenen la possibilitat de formular consultes tributàries a l'Administració.

Moltes vegades la legislació tributària és molt confusa per a les entitats no lucratives atesa la seva complexitat i diversitat. És per aquesta raó que, per poder garantir la correcta interpretació i aplicació de la norma, l'Agència Tributària ha creat diferents mecanismes de consulta entre els quals es troben el telèfon de consulta i les consultes tributàries.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què és una consulta tributària?
Com formular una consulta tributària?
Forma de presentació de la consulta tributària
Efectes de la consulta tributària
Continguts: 

La consulta tributària és la via per la qual l'Administració Tributària -a sol·licitud d'un interessat- interpreta les normes tributàries i dóna resposta a les consultes formulades en matèria tributària que afecta a qui ha realitzat la consulta. En definitiva, les consultes permeten conèixer l'opinió de l'Administració.

L'òrgan de resolució de les consultes tributàries és la Direcció General de Tributs.

La Direcció General de Tributs sovint, quan existeix un volum de consultes tributàries considerable i relatives a un mateix tema, adopta resolucions d'àmbit general per publicar al BOE els criteris d'interpretació fixats a les consultes. Aquestes són les consultes tributàries generals.

Existeix una base de dades de Consultes resoltes per la Direcció General de Tributs:

Les consultes, les formulen i sol·liciten els obligats tributaris, mitjançant escrit dirigit a l'òrgan competent i s'han de formular abans de la finalització del termini de compliment de les obligacions fiscals o de la presentació de declaracions o autoliquidacions.

La presentació de l'escrit no comporta, en cap cas, la interrupció dels terminis establerts per al compliment de les obligacions tributàries.

La llei no especifica el contingut mínim que ha de constar a la consulta però lògicament caldrà identificar el consultant, explicar els antecedents i les circumstàncies concretes, indicar els dubtes que suscita la normativa tributària aplicable i adjuntar la documentació necessària per justificar les explicacions.

La Direcció General de Tributs posa a disposició dels usuaris un formulari electrònic per poder fer la consulta tributària.

Els passos a seguir per la presentació de consultes tributàries són els següents:

 1. Descarregar el formulari específic: Model Consulta Tributària.
 2. Omplir el formulari específic de consulta tributària segons instruccions del formulari.

Existeixen dues vies per fer la presentació de les consultes tributàries:

 1. Via Registre Físic: imprimir el model de Consulta Tributària i presentar-lo en qualsevol dels Registres i Oficines de l'Agència Tributària.
 2. Via Registre Electrònic: per a la presentació de consultes a través del registre telemàtic es requereix:

Un cop rebuda la consulta, l'Administració comprovarà que compleix amb els requisits establerts a l'article 86.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i disposarà de 6 mesos per donar resposta per escrit.

La resposta a les consultes tributàries tindrà caràcter informatiu per al consultant, és a dir, pot seguir o no el criteri exposat per l'Administració.

La resolució d'aquestes consultes tindrà efectes vinculants per als òrgans i les entitats de l’Administració tributària encarregats de l’aplicació dels tributs.

field_vote: 

Acreditar la solvència de l'entitat

Imatge principal a portada: 
Signatura contracte public_font:flickr Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les entitats que es presenten a licitacions de concursos públics de prestació de serveis han d'acreditar la seva solvència econòmica financera, i també la seva solvència tècnica.

Aquestes acreditacions de solvència es regulen legalment al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Però per una entitat no lucrativa no sempre és fàcil interpretar quin és el significat d'aquests conceptes, ni com es poden aplicar a aquest tipus d'entitats que no tenen com a finalitat obtenir el lucre i que, per tant, no estan tan acostumades a expressar-se en termes empresarials.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Concepte de solvència econòmica financera
Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica financera
Concepte de solvència tècnica o professional
Mitjans d'acreditació de solvència tècnica
Possibles solucions si no es pot acreditar la solvència tècnica
Continguts: 

La solvència, en termes econòmics, és la capacitat per fer front a tots els compromisos financers en el llarg termini.

Dit d'una altra manera, seria la capacitat d'una entitat per generar fons per atendre, en les condicions pactades, tots els compromisos adquirits amb tercers.

Per una Administració Pública que contracti un servei, és molt important poder garantir que l'entitat o empresa que hagi de fer la feina té prou capacitat financera i estabilitat en els seus comptes com per poder dur a terme la feina encomanada, ja que en molts casos, la forma de pagament no és immediata, i haurà de finançar amb els seus propis mitjans una part de l'activitat.

La solvència financera es pot acreditar per un o diversos dels mitjans següents:

 • Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si s'escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.
  • Exemple: certificat de bona conducta de l'entitat bancària amb la qual treballi l'entitat. Cada entitat financera acostuma a tenir un model propi.
 • Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o bé en el registre oficial que correspongui (el d'Associacions o el Protectorat de Fundacions). Si l'entitat no està obligada a presentar comptes, pot aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
  • Exemple: Comptes anuals de l'entitat (balanç de situació, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica). Si estan auditats o estan registrats en alguna Administració pública, molt millor.
 • Declaració sobre el volum global de negocis i, si s'escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències del volum de negocis.
  • Exemple: Declaració de la xifra de negoci de l'entitat, signada pel representant de l'entitat.

Si, a causa d'una raó justificada, l'entitat no està en condicions de presentar les referències sol·licitades, se l'ha d'autoritzar a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri apropiat.

Per l'acreditació de la solvència econòmica i financera es poden lliurar un o diversos mitjans. Si és possible, és molt millor presentar-los tots.

La solvència tècnica o professional és la capacitat demostrable de la empresa o entitat per dur a terme els treballs acordat amb les condicions pactades.

El sentit d'haver d'acreditar aquest terme és que cal garantir que, qui hagi de prestar el servei contractat, tingui suficients mitjans personals i materials per poder dur-ho a terme de forma correcta.

Els mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional són:

 • Relació dels principals serveis efectuats durant els darrers 3 anys, que incloguin l'import, dates i destinataris públics o privats, amb un mínim d'un servei de característiques similars a les de l'objecte del contracte al qual es vol licitar. Els serveis s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari hagués estat un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o mitjançant una declaració de l'empresari.
  • Exemple: L'entitat pot fer un quadre amb els principals serveis realitzats en els darrers 3 anys, indicant tipus de treball, imports i beneficiaris. A aquest, cal adjuntar-li els certificats expedits per les Administracions Públiques o empreses que hagin estat clients de l'entitat. Si és molt complicat obtenir aquestes certificacions, normalment s'indiquen només els serveis realitzats a entitats públiques, ja que el contracte signat per la prestació d'aquell servei acostuma a ser suficient per a certificar la realització.
 • Indicació del personal mínim que s'estableix en els plecs tècnics quan a personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no a l'entitat, participants en el contracte, especialment els encarregats de la coordinació.
  • Exemple: cal atendre al que diu el plec tècnic del contracte concret, però normalment es presenta una declaració del personal que ha de realitzar el servei, feta pel representant de l'entitat, a on figuri un text similar a aquest: "Que per a la l’execució del contracte que té per objecte el servei de.............................(copiar l’objecte del contracte i el núm. d’expedient, la ....................(empresa) es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i personals necessaris i suficients, d’acord amb el s’estableix en la clàusula .....................del plec de prescripcions tècniques de l’esmentat contracte".
 • Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.
  • Exemple: titulació del personal directiu de l'entitat i dels currículums i còpies de les titulacions de cada treballador que hagi de participar en el servei. Podria ser que es demanés la compulsa de les titulacions, cal tenir-les disponibles.
 • Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnics de què es disposa per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa pertinent.
  • Exemple: declaració emesa per l'entitat a on figuri expressament els mitjans materials que s'utilitzaran al projecte. Es pot fer servir la mateixa declaració que s'utilitzarà per a acreditar el personal, ja que es fa menció també a aquest aspecte.

En l'acreditació de la solvència tècnica s'han de lliurar tots els documents que es demanen.

L'acreditació de la solvència tècnica o professional en ocasions pot ser un obstacle important per a poder licitar per un concurs públic, bé perquè l'entitat no disposi de suficient experiència, o perquè no disposi de determinats mitjans tècnics o humans.

Si es donés aquest cas, podria haver algunes solucions per tal de solucionar-lo:

 • Constituir una Unió Temporal d'Empreses, amb altres empreses o entitats que tinguin els mitjans tècnics complementaris que li manquin, i que disposin al seu torn d'una solvència tècnica i professional que serveixi per a donar més força a la proposta de licitació que vol fer l'entitat.
 • Completar les mancances de la solvència tècnica de l'entitat amb mitjans externs, sempre que es pugui demostrar que, efectivament, es comptarà amb aquests mitjans. L'exemple més habitual en aquest supòsit és la subcontractació d'altres empreses, que s'hauran d'identificar prèviament i amb les quals s'haurà d'establir algun tipus de compromís formal de què es comptarà amb elles en cas de ser finalment els adjudicataris del contracte. Aquest document s'haurà d'incloure a la proposta com a prova de solvència.
field_vote: 

El Pla de Comptes de les entitats no lucratives

Imatge principal a portada: 
Caixa registradora vintage. Font: web Pixabay Font:
Autor/a: 
Noe Alvarez
Resum: 

El Pla de Comptes és un llistat de comptes numèrics que està dividit en 7 grups patrimonials que permetrà traduir els fets econòmics d’una entitat.

El Pla General Comptable, d’ús habitual en entitats petites i mitjanes, s’estructura en 7 grups o masses patrimonials. Cada grup patrimonial està dividit en diferents comptes i subcomptes que permetrà plasmar numèricament els moviments econòmics que tingui una entitat.

El Pla General Comptable està dividit en els següents grups patrimonials:

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Grup 1: Finançament bàsic
Grup 2: Immobilitzat
Grup 3: Existències
Grup 4: Creditors i deutors
Grup 5: Comptes financers
Grup 6: Compres i despeses
Grup 7: Vendes i ingressos
Continguts: 

Els comptes d’aquest grup ens dóna la informació sobre el patrimoni d’una entitat, els resultats dels diferents exercicis i les subvencions no destinades a l’explotació.

El finançament bàsic per a una entitat sense ànim de lucre pot estar compost per:

 • Fons propis: resultats acumulats dels diferents exercicis.
 • Subvencions en capital: aquelles subvencions no destinades a l’explotació, sinó a finançar inversions.
 • Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit: préstecs o similars a retornar amb un termini superior a un any.

L’immobilitzat fa referència als béns o drets que formen part de manera permanent a l’entitat. Consta de les inversions fetes en béns que adquireix una entitat i que es preveu que la seva duració sigui superior a un any.

Com que els béns materials no duren tota la vida i tenen una depreciació, cada any s’haurà de comptabilitzar en aquest grup l’amortització dels béns.

Les existències fan referència a les primeres matèries, productes en curs o productes acabats que l’entitat té en estoc per poder utilitzar, acabar o vendre més endavant.

El grup 4 grup fa referència a tot el que l’entitat té pendent de cobrament o de pagament.

Aquest grup per a una entitat sense ànim de lucre pot estar compost per:

 • Proveïdor/es
 • Creditor/es
 • Client/es o socis/sòcies
 • Deutor/es
 • Personal
 • Administracions públiques

Dins del grup 5 es troba la tresoreria que són els diners que l’entitat té disponible en qualsevol moment, sigui en entitats bancàries o en efectiu a la caixeta.

A més de la tresoreria aquest grup dóna la informació sobre els deutes a curt termini que té l’entitat, sigui amb grups de crèdit o altres institucions.

El grup 6 fa referència a totes les despeses que s’han tingut durant l’exercici perquè l’entitat pugui portar a terme les seves activitats.

Dins del grup 7 es comptabilitzarà qualsevol tipus d’ingressos que ha obtingut l’entitat a l’exercici, ja sigui per prestacions de serveis, venda de material, quotes de socis o subvencions.

field_vote: 

La rectificació de les declaracions tributàries

Imatge principal a portada: 
Calculadora taxes_font:Phillip on Flickr Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Si una entitat comet una errada en el càlcul o en la presentació d'una declaració tributària, i és ella i no l'Administració Tributària la que resulta perjudicada a causa d'aquest error, té la possibilitat d'exercir el seu dret de rectificació.

Si, per causa de l'errada, la perjudicada hagués estat l'Agència Tributària, la correcció s'hauria de fer mitjançant la presentació d'una declaració complementària o substitutiva.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Inici del procediment
Efectes de la rectificació de les declaracions
Condicions i termini de presentació de la sol·licitud
Límits a la presentació de la sol·licitud
Contingut de l'escrit de sol·licitud
Reclamació dels possibles interessos de demora
Resposta per part de l'Administració
Resolució de la sol·licitud
Continguts: 

El procediment de rectificació de les declaracions s'inicia sempre a instàncies del propi interessat, és a dir, de l'entitat que es considera perjudicada. L'Administració Tributària no té potestat per fer-ho d'ofici.

El procediment es regula a l'article 120, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i es detalla a un dels reglaments que desenvolupen aquesta llei, en concret el que regula la part relativa als procediments, el RD 1065/2007, de 27 de juliol.

Tot i que antigament estaven separats, en la actualitat el procediment de rectificació de les autoliquidacions i, si s'escau, el de reclamació de devolució d'ingressos indeguts es gestionen de forma conjunta.

En el sistema tributari espanyol s'estableix que són els propis contribuents els que han de calcular quin és el resultat de la tributació dels impostos que els puguin afectar (IVA, Societats, IRPF...), i "auto liquidar-lo" a la Hisenda pública.

Derivat d'aquestes dades i càlculs, s'han de presentar determinats models de liquidació, són el que s'anomena autoliquidacions.

Atès que els contribuents, en aquest cas les entitats, poden cometre errors en la recollida de les dades, en l'aplicació de la normativa fiscal o en el càlcul de les autoliquidacions, i que aquests errors els poden perjudicar, el sistema estableix el dret dels contribuents a fer una sol·licitud de rectificació de les seves declaracions inicials.

Això es pot fer només en cas que l'errada comesa perjudiqui els seus propis interessos, és a dir, quan:

 • La quantitat que s'ha ingressat en una declaració hauria d'haver estat inferior.
 • La sol·licitud de devolució i/o compensació resultat d'una declaració hauria d'haver estat superior a la declarada.

Amb aquest procediment, el que es fa és:

 • Demanar a la Administració tributària que es rectifiqui una declaració ja presentada
 • Si s'escau, demanar la devolució dels ingressos indeguts o una major devolució o compensació que la quantitat inicialment declarada a favor de l'entitat, amb els corresponents interessos de demora, si el temps transcorregut hagués estat suficients com per generar-los.

El mateix procediment es podrà utilitzar també per corregir:

 • Duplicitat en el pagament de declaracions del mateix tipus i període impositiu.
 • Pagament d'un deute que ja estava prescrit.

Com és lògic, per poder presentar una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació cal que, prèviament, s'hagi presentat una declaració inicial.

També és necessari que aquella autoliquidació no hagi estat comprovada per part de l'Administració Tributària, és a dir, que no hagi estat objecte d'inspecció ni de liquidació per part d'Hisenda, llevat que la liquidació practicada per l'Administració hagi estat causada per un motiu diferent del que argumenti el contribuent.

Per exemple, si Hisenda fa una inspecció de l'IVA de l'entitat i corregeix l'autoliquidació inicial perquè troba que hi ha algunes factures que no són deduïbles, l'entitat igualment podrà presentar una sol·licitud de rectificació de la declaració perquè no havia efectuat correctament el càlcul del percentatge deduïble de les factures suportades, la prorrata del seu IVA, i en en càlcul rectificat resulta que li surt un percentatge d'IVA recuperable superior a l'inicial.

El termini màxim per poder efectuar aquesta sol·licitud és el termini de prescripció que té Hisenda per poder determinar el deute tributari i el del contribuent per exercir els seus drets, és a dir, quatre anys des que es va fer l'ingrés indegut.

No es podrà iniciar aquest procediment mentre Hisenda estigui fent un procediment de comprovació i/o inspecció respecte de la mateixa obligació tributària a on quedi inclosa la liquidació que es pretén rectificar.

De tota manera, mentre duri aquest procediment de comprovació, l'entitat podria presentar les al·legacions i documents que consideri adients per a defensa dels seus drets, i aquests hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan que tramiti la inspecció, en la seva resolució.

La sol·licitud de rectificació haurà d'incloure, com a mínim, les informacions següents:

 • Identificació de l'entitat i del seu representant legal (normalment, el president).
 • Identificació de l'autoliquidació objecte de sol·licitud de rectificació.
 • Identificació del mitjà de pagament escollit per a la devolució, si s'escau (IBAN del compte bancari)
 • Fonamentació de la sol·licitud: fets i causes que la motiven i demandes en les qualses es concreten.
 • Identificació del domicili a efectes de notificacions.
 • Òrgan de l'Administració al qual es dirigeix, normalment, el departament de Gestió Tributària.
 • Lloc, data i signatura del sol·licitant.
 • Documents justificatius de tots els punts anteriors.

El sol·licitant té dret a instar al cobrament de possibles interessos de demora.

Si la rectificació de la autoliquidació origina una devolució, i haguessin transcorregut més de sis mesos sense que s'hagués ordenat el pagament per causa imputable a l'Administració, aquesta abonarà els interessos de demora que corresponguin sobre l'import de la devolució, sense necessitat de reclamar-los.

Aquest termini de 6 mesos començarà en la data de finalització del termini normal de presentació de l'autoliquidació o bé, si aquesta fos posterior a aquell moment, al de presentació de la sol·licitud de rectificació.

Si la rectificació causa que hi hagi una devolució d'ingressos indeguts, Hisenda abonaria l'interès de demora pel termini que va des de la data en que s'hagués efectuat l'ingrés i la data de l'ordre de devolució.

L'Administració tributària rep la sol·licitud i la sotmet al mateix procediment que si es tractés d'una inspecció, examinant les circumstàncies que determinaran si la rectificació és procedent.

Haurà de comprovar la veracitat dels fets en els quals es fonamenta la reclamació, i podrà instar a l'entitat a aportar més dades o documentació.

Si es demana una devolució, comprovarà també que l'ingrés previ hagi estat efectivament efectuat, que l'entitat no hagi recuperat per altres mitjans la quantitat reclamada (per exemple, que l'IVA suportat d'una factura que es reclama no hagi estat utilitzat també per a justificar una subvenció).

Podrà també realitzar requeriments a la pròpia entitat que ha fet la sol·licitud, així com a terceres persones que li puguin aportar les informacions complementàries que consideri necessàries.

Finalment, durant la fase d'instrucció, l'Administració podrà demanar tot tipus d'informes, inclosos els que els òrgans de Gestió Tributària poden demanar a la Inspecció de Tributs.

Al finalitzar aquesta fase, el sol·licitant rebrà un escrit amb les conclusions a les quals l'Administració hagi arribat, argumentades, i farà una proposta de resolució a la qual (en cas que no s'estigui d'acord total o parcialment) es podran fer les al·legacions que es considerin oportunes en un termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació de la proposta.

L'Administració està obligada a emetre una resolució a tota sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació.

El termini màxim per fer-ho serà de sis mesos. Si ha transcorregut aquest període sense rebre notificació expressa, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada.

Si en la resposta s'acorda acceptar la sol·licitud, i el contingut de la rectificació afecta al deute a liquidar per part de l'entitat, aquesta inclourà una proposta de liquidació.

Hisenda no podrà fer cap nova liquidació en relació amb aquell impost i període, llevat que en una inspecció posterior es descobreixin nous fets i circumstàncies diferents als detectats i revisats durant la fase d'instrucció de l'expedient.

El procediment finalitza amb la resolució en la que s'acordarà o no la rectificació de l'autoliquidació. Si aquesta es denega o s'estima però no en els mateixos termes que sol·licitava l'entitat, s'exposaran els motius.

Si es reconeix el dret a obtenir una devolució, es determinarà qui és el titular del dret i quin import, així com els interessos de demora que s'hagin d'abonar, si s'escauen.

Finalment, si no s'està d'acord amb una resolució que tingui un resultat diferent del sol·licitat, es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes des de la notificació.

field_vote: 

Declaracions complementàries i substitutives

Imatge principal a portada: 
Casella per indicar declaració complementària al model 303 Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Quan es comet una errada en la presentació d'una declaració d'impostos cal corregir-la, un cop hagi estat detectada, el més aviat possible.

A banda de l'obligació que tenen tots els contribuents de presentar les seves declaracions d'impostos de forma correcta, és important que l'entitat regularitzi la situació per iniciativa pròpia, ja que la sanció que se'ls imposaria si fos l'Agència Tributària qui detecta l'error seria molt més greu.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Que és una declaració complementària?
Com s'han d'omplir les declaracions complementàries
Què és una declaració substitutiva? Informació a incloure
Termini de presentació de les correccions
Continguts: 

Una declaració complementària té per objectiu completar o modificar una declaració del mateix tipus i període presentada amb anterioritat en la qual s'ha produït una errada.

Però només es pot presentar quan l'error perjudica d'alguna manera a l'Agència Tributària.

Per exemple, es presentaria si:

 • El resultat de la declaració original a ingressar és inferior al que resulta a ingressar un cop es té en compte la correcció de l'errada.
 • El resultat de la correcció representa una quantitat a tornar o a compensar inferior a l'import resultant de l'autoliquidació anterior.

Si el resultat de la correcció fos a favor de l'entitat, és a dir, que resultés menys import a ingressar o més a retornar o compensar, no s'hauria de presentar una declaració complementària, sinó que el que caldria seria iniciar davant de l'Agència Tributària un procediment de rectificació de l'autoliquidació a on, si s'escau, es reclamarien els ingressos indeguts.

Cal fer esment que, en el cas de les declaracions informatives, el terme "complementària" s'utilitza en un altre sentit. S'ha de marcar aquesta opció en el cas que, després d'haver presentat la declaració original, es vulguin incorporar nous declarats que havien estat omesos completament, però conservant les dades anteriorment presentades.

Per poder presentar una declaració complementària, és condició necessària que existeixi una declaració del mateix tipus i període presentada prèviament.

En el cas de les autoliquidacions (totes les declaracions, llevat de les Informatives) la informació que s'ha de posar en la declaració és la següent:

 • S'ha d'omplir la declaració com si s'estigués fent per primer cop, és a dir, indicant les dades correctes en la seva totalitat (període pel qual es declara, les dades dels nous o modificats més les dades que es van incloure a la declaració inicial).
 • Del resultat, i a la casella a on s'indica "a deduir, resultat de l'anterior o anteriors declaracions del mateix concepte, exercici i període", s'indicarà l'import que ja hagi estat ingressat a la declaració inicial, i que es restarà del resultat de la nova declaració..
 • A l'apartat consignat a tal efecte, marcar una X a la casella de "declaració complementària" i indicar el número de justificant de la declaració anterior.

Si la complementària es presenta en relació amb una declaració a partir de la qual s'hagi obtingut una devolució que no era procedent, total o parcialment, s'haurà d'ingressar la quantitat indegudament obtinguda, més la quota que, en el seu cas, resulti de la declaració complementària.

Si la complementària correspon a una declaració informativa, la informació a incloure serà:

 • Consignar només els declarats que havien estat omesos totalment a la declaració inicial
 • Marcar la casella identificada com a "Declaració complementària per inclusió de dades", dins de la pestanya que conté les dades del declarant, i indicar el número de justificant de la declaració inicial.

Un cop es tingui omplert el model, cal generar el corresponent fitxer i fer una nova presentació a l'Agència Tributària.

Les declaracions substitutives són aquelles que es presenten per reemplaçar, en la seva totalitat, altres declaracions del mateix tipus i període que s'hagin presentat amb anterioritat en les quals s'hagin inclòs dades inexactes o errònies.

Per tant, la declaració anterior queda totalment invalidada i les dades que li constaran a l'Agència Tributària seran únicament les d'aquesta declaració substitutiva.

Aquesta opció només està disponible a les Declaracions Informatives, però no per la resta de liquidacions.

En cas d'haver de fer una substitutiva, cal marcar al programa de confecció de les declaracions, dins de la pestanya que conté les dades del declarant, la casella identificada com a "Declaració Substitutiva", i també consignar el número de justificant de 13 dígits de la declaració original.

Al igual que en el cas de les declaracions complementàries, es finalitzaria el procés generant el fitxer i realitzant una nova presentació del model.

Les declaracions complementàries i substitutives es poden presentar, sense cap tipus de penalització, dins del termini establert per a cadascun dels diferents models tributaris.

En cas que l'errada es detecti o no es pugui resoldre dins d'aquest termini establert, la declaració complementària o substitutiva s'haurà de presentar el més aviat possible, sempre que no hagi prescrit el dret de l'Administració per efectuar una liquidació paral·lela que determini el deute tributari.

Les presentacions fora de termini comportaran una sanció, que variarà en funció de si ha estat l'entitat la que ha fet la presentació de la correcció per iniciativa pròpia, o si ha estat requerida prèviament per part de l'Administració.

field_vote: 

Novetats a la tributació dels ajuts socials

Imatge principal a portada: 
Exclusió social_font:commons.wikimedia.org Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

A la normativa de l'IRPF es donava la paradoxa que els ajuts monetaris que rebien les persones en risc d'exclusió tributaven en aquest impost i, a més, podien ser embargats si qui ho havia de rebre tenia deutes reconeguts judicialment.

A la pràctica es donava la situació que molts ajuntaments i les administracions autonòmiques concedien ajuts per pal·liar situacions de risc d'exclusió i els beneficiaris no les arribaven a cobrar mai, perquè aquestes administracions es veien obligades a executar l'embargament d'aquelles quantitats si el beneficiari tenia deutes pendents.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Exempció de tributació a l'IRPF per a determinats ajuts socials
Índex IPREM
Exempció de tributació a l'IRPF per a altres tipus d'ajut
Limitacions a la possibilitat d'embargament
Continguts: 

Amb efectes des de l'1 de gener de 2015, és a dir, per la Declaració de la Renda que s'haurà de presentar a primers de 2016, no hauran de tributar:

 • Ajuts establerts per les CCAA com a Renda Mínima d'Inserció
 • Altres ajuts establerts per les CCAA o per entitats locals per atendre:
  • col·lectius en risc d'exclusió social,
  • situacions d'emergència social,
  • necessitats habitacionals de persones sense recursos,
  • necessitats d'alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitats quan aquests i les persones al seu càrrec no disposin de mitjans econòmics suficients.

Aquests tipus d'ajut queden exempts fins a un màxim anual en el seu conjunt de l'1,5 l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM).

L'índex IPREM (Indicador públic de rendes d'efectes múltiples) és el que s'utilitza com a referència per a la concessió d'ajuts, beques, subvencions o subsidis.

Va néixer l'any 2004 per a substituir el Salari Mínim Interprofessional (SMI) com a referència per a aquests ajuts i s'estableix anualment mitjançant la Llei de Pressupostos de l'Estat.

l'IPREM, a 2015, està establert en els següents imports (en euros):

Índex IPREM 2015

Altres ajuts que també queden exempts de tributar en IRPF amb efectes a l'1 de gener de 2015 són els següents:

 • Ajuts concedits a les víctimes de delictes violents en aplicació de la Llei 35/1995, ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i
 • Ajuts públics concedits a les víctimes de violència de gènere previstes a la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, per tal condició.

En aquests dos tipus d'ajut, l'exempció s'aplicarà sense cap limitació.

Fins a aquest moment, els ajuts que els Ajuntaments i altres organismes concedien a les persones en risc d'exclusió social sovint eren embargats abans que es fessin efectius, en el cas que les persones que els havien de rebre tinguessin deutes reconeguts judicialment o amb l'Administració Pública.

L'RDL aprovat estableix que, a les rendes descrites als apartats anteriors, els seran d'aplicació les mateixes regles i límits per a que no puguin ser embargades que als sous i salaris, és a dir, no podran ser embargats per sobre dels límits establerts a l'article 607 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, i que són els següents:

Escala remuneracions embargables


El Salari Mínim Interprofessional (SMI) establert per 2015 és de:

 • 21,62 € diaris,
 • 648,60 € mensuals,
 • 9.080,40 € anuals (catorze pagues)

En cas que el beneficiari percebi més d'una renda /ja sigui per ajuts o per altres conceptes), totes elles s'acumularan per deduir un sol cop la part que no es pot embargar.

També s'acumularan a aquests efectes les retribucions del cònjuge del beneficiari quan no tinguin el règim matrimonial de separació de béns i rendes de tot tipus.

Si hi hagués càrregues familiars, el Secretari Judicial podrà aplicar una rebaixa d'entre un 10 i un 15% en els percentatges establerts de fins a cinc cops l'SMI.

field_vote: 

Canvis als tipus de retencions i a l'IRPF

Imatge principal a portada: 
Tecla de percentatge a la calculadora Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les entitats no lucratives, quan paguen determinats tipus de retribucions, estan obligades a fer retencions als perceptors. Els tipus de retenció els fixa el Govern Espanyol i han anat variant al llarg dels darrers temps.

Amb la publicació del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'IRPF i altres mesures de caràcter econòmic, es produeix una variació dels tipus de retenció fixos per segons quins tipus de retribucions, i de l'escala de tributació, en general.

Les variacions en els tipus de retencions fixos s'han d'aplicar a partir del 12 de juliol de 2015.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Noves tarifes l'escala de tributació de l'IRPF
Càlcul dels nous percentatges de retenció
Com s'ha de fer la regularització de les retencions
Modificacions als tipus fixos de retenció
Continguts: 

L'IRPF és un impost directe, que grava els ingressos de les persones físiques, i progressiu, ja que qui cobra més, tributa per un percentatge més alt.

Tot i que es liquida de forma conjunta hi una part de l'impost que es determina per part del Govern Central, y una altra part que regulen les normes de cada Comunitat Autònoma.

La modificació que introdueix l'RDL 9/2015 afecta a la part estatal de l'impost, i als dos tipus de base de tributació: la base imposable general (rendiments del treball i d'activitats econòmiques) i a la base imposable de l'estalvi (increments patrimonials, dividends, interessos dels comptes bancaris...).

La tarifa de la base imposable general es redueix respecte al gravamen inicialment establert per a 2015 en un 0,5 pels tres primers trams de l'escala i un 1% en els dos darrers, quedant com es mostra a continuació:

Tarifa escala tributària Base General IRPF


La tarifa de la base imposable de l'estalvi es redueix en un 0,5 respecte al gravamen previst per a 2015, quedant d'aquesta manera:

Tarifa escala tributària estalvi IRPF

En funció d'aquestes noves tarifes, s'ha definit una nova escala de retencions, que seria d'aplicació amb efectes des de l'1 de gener de 2015.

La nova escala, que es mostra de forma comparativa entre el que es va aprovar inicialment per 2015 i els tipus de retenció que s'aplicaran a partir de 2016, quedaria tal es mostra a continuació:

Nova tarifa retencions IRPF 2015


Per tal de facilitar a les empreses i entitats fer de forma correcta les retencions als seus perceptors, l'Agència Tributària disposa d'un servei online de càlcul de les retencions, al qual es pot accedir des d'aquest enllaç.

Atès que durant tot el període que es porta de 2015 les entitats han anat fent les retencions conforme a l'escala anterior, i que la modificació té efectes des de l'inici d'aquest exercici, caldrà regularitzar les retencions dels treballadors per tal d'adaptar-les a la nova escala.

La regularització es farà en els primers rendiments del treball (nòmines) que es paguin a partir del 12 de juliol (o bé al mes d'agost si les entitats, per efecte dels seus respectius calendaris de pagament, optessin per aquesta data), d'acord amb l'escala que figura a l'apartat anterior.

Si la regularització es calcula mitjançant el servei online de càlcul de retencions de l'Agència Tributària esmentat a l'apartat anterior, caldrà indicar com a causa de regularització el codi 11:


Excepcionalment, no s'utilitzarà aquest codi en aquells casos en que hi hagi concurrència amb algun dels supòsits identificats amb les causes 9 i/o 10 (comunicació del dret o de la pèrdua del dret, respectivament, de minorar el tipus de retenció per pagaments de préstecs per adquisició d'habitatge habitual). En cas que es donés aquesta concurrència, caldria utilitzar les pròpies causes 9 o 10, i no la causa 11, per efectuar correctament la regularització corresponent a ambdós motius.

A banda de les modificacions en les tarifes i els tipus de retenció dels salaris dels treballadors, hi ha altres tipus de rendiments que les entitats paguen, i que també estan sotmesos a retenció.

En aquest cas, el tipus de retenció a aplicar és fix, és a dir, no va en funció de l'import dels diners que es paguen, sinó en funció del tipus de rendiment que sigui. Els més habituals en entitats no lucratives són els pagaments a professionals autònoms, pagaments a conferenciants, lloguers de locals, interessos de préstecs que no siguin d'entitats bancàries, premis que superin els 300 euros...

Les retencions practicades es liquiden a l'Agència Tributària de forma trimestral, mitjançant els models 111, 123 i 115, segons sigui el tipus de rendiment.

Els tipus fixos de retenció a aplicar a partir del 12 de juliol de 2015 són els que es mostren a continuació:

Nous tipus fixos retencions IRPF


En aquest cas, no caldrà fer cap tipus de regularització de les retencions ja practicades en dates anteriors a l'entrada en vigor de la nova normativa.

field_vote: