Què cal tenir en compte per a una bona gestió de tresoreria?

Imatge principal a portada: 
 Font: euroinnovaformacion.com.ve
Autor/a: 
Cristina Ros
Resum: 

Per evitar situacions de tensió de tresoreria cal que les entitats tinguin una bona planificació.

Una bona gestió de la tresoreria pretén anticipar-se a qualsevol situació d’insuficiència de diners.

Imatges secundàries: 
 Font: tallerdeempresa.com
 Font: amparrat.blogspot.com
Subtitols: 
Què és el pressupost o pla de tresoreria?
Conceptes rellevants
Com es fa un pressupost de tresoreria?
Seguiment pressupost de tresoreria
Continguts: 

El pressupost de tresoreria és un document que ens permet controlar, seguir i portar una previsió dels diners disponibles i dels diferents cobraments i pagaments de la nostra entitat. En definitiva, saber quants diners entraran i sortiran de caixa i/o bancs. El pressupost de tresoreria permet evitar sorpreses i garantir que es disposarà dels diners necessaris per fer front als pagaments.

Sovint, els ingressos i les despeses no es cobren o paguen en el mateix moment que es produeixen. Això no vol dir que no puguin coincidir en una mateixa data, com és el cas de quan es fan pagaments o cobraments al comptat. Cal fer esment que ni els cobraments són ingressos ni les despeses són pagaments.

Pagament: Es produeix quan es fa efectiu el deute amb el proveïdor, és a dir, quan surten els diners de la caixa efectiva o del banc.

Despesa: Es produeix quan ens arriba la corresponent factura i coneixem l'import del deute.

Cobrament: Es produeix quan una factura/quota de soci o subvenció es fa efectiva al banc o la caixa efectiva.

Ingrés: Es produeix quan fem una determinada factura o rebut.

El primer que caldrà fer per elaborar un pla de tresoreria és definir el període de temps al qual volem que es refereixi. Podem fer-ho per a diferents períodes temporals, però es recomana fer-lo mensual. Posteriorment, i partint de la quantitat de diners que l'entitat té al compte bancari o a la caixa, s’han de reflectir tots aquells pagaments que hi haurà al llarg del període considerat (nòmines, subministraments, lloguers, assegurances...) i també incloure les entrades de diners (cobrament de quotes, subvencions, donacions, activitat, venda marxandatge,...). Això serveix per aconseguir preveure els diferents saldos de tresoreria.

Per millorar la gestió de la tresoreria es recomana anar revisant els plans fets i, periòdicament, ajustar-los als canvis que vagin sortint.

Si es produeix una situació de liquiditat negativa, és a dir, que no es pugui fe front al pagament de les obligacions que l'entitat té, caldrà plantejar algunes petites accions:

 • Negociar els deutes a cobrar (dels usuaris/es i altres deutors), fent el possible per escurçar el termini de cobrament i revisar la qualitat d’aquests deutes, ja que l’import que apareix en el Balanç no dona informació fidel a la realitat.

 • Negociar els deutes a pagar (proveïdors i creditors), ajornar pagaments, gestionar préstecs amb períodes de carència i/o transformar part del deute actual de curt termini a llarg termini.

 • Obtenir finançament exterior. Caldrà tenir en compte els interessos que se’n puguin derivar i les seves posteriors devolucions.
 • Obtenció de més fons de finançament (subvencions, aportacions, donatius, realització de noves activitats que generin beneficis, increment de preus o increment de volum de vendes).

field_vote: 

Els pagaments a persones i a proveïdors/es no residents

Imatge principal a portada: 
Fiscalitat de no residents Font: Cambra de la Propietat
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

En ocasions, les entitats encarreguen feines a persones o a proveïdors/es que no resideixen de forma habitual a l'Estat espanyol. Aquest fet té implicacions fiscals que cal conèixer.

Imatges secundàries: 
Mapa de la Unió Europea Font: Wikimedia Commons
Persona escribint Font: Flickr
Subtitols: 
Quan es considera que una persona és "no resident"?
És el mateix quan el proveïdor és una empresa i no una persona física?
Què són els convenis per evitar la doble imposició?
Com es pot saber si s’ha de fer retenció als pagaments a no residents?
Tràmits a fer amb hisenda
Continguts: 

En termes generals i independentment de quina sigui la seva nacionalitat, una persona física és resident en territori espanyol quan es dona qualsevol de les següents circumstàncies:

 • Que romangui més de 183 dies, durant l'any natural, en territori espanyol. Es comptaran inclosos en aquests dies les absències esporàdiques, llevat que la persona pugui acreditar la seva residència fiscal en un altre país durant les esmentades absències. En el supòsit de països o territoris dels qualificats com a paradís fiscal, l'Administració tributària podrà exigir que es provi la permanència en el mateix durant 183 dies l'any natural.
 • Que radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics de manera directa o indirecta. Seria el cas, per exemple, d'una persona contractada per una entitat espanyola però que desenvolupa la seva activitat habitualment fora del territori espanyol.
 • Que resideixin habitualment a Espanya el cònjuge no separat legalment i els fills i filles menors d'edat que depenguin d'aquesta persona física. Aquest tercer supòsit admet prova en contrari.

Per tant, una persona física tindrà la consideració de no resident a Espanya quan no es compleixi cap dels requisits anteriors.

El fet imposable de l'Impost sobre la Renda dels no Residents (IRNR) és la obtenció d'ingressos (rendes) dins del territori espanyol per part de persones tant físiques com jurídiques, llevat que aquestes ja tributin per l'Impost de la Renda sobre les persones físiques (IRPF).

Per tant, no hi ha diferenciació en aquest sentit respecte de si el proveïdor de l'entitat és persona física o si és una empresa o una altra entitat no lucrativa.

La normativa de l'IRNR estableix que, amb caràcter general, els pagadors d'aquestes rendes (l'entitat destinatària del servei) ha de fer una retenció sobre l'import que li ha de pagar a la persona o entitat proveïdora per la feina realitzada. Hi ha casos, però, en què l'entitat quedarà eximida de fer aquesta retenció.

L'Administració tributària espanyola té signats acords amb diversos països que tenen com a objectiu evitar la doble imposició de les empreses i persones professionals per les feines realitzades fora dels seus respectius països de residència. Si no existissin aquests acords, els proveïdors tributarien en el seu país, i també a Espanya.

Aquests acords es diuen convenis per evitar la doble imposició. És en base a aquests convenis que, en determinats casos i per a determinades feines, l'entitat pagadora no haurà de fer cap tipus de retenció.

Per poder aplicar un d'aquests convenis, el primer que cal és acreditar la residència fiscal de la persona proveïdora. Ho haurà de fer mitjançant la presentació d'un certificat de residència fiscal emès per l'Administració tributària del seu país de residència (que és totalment independent de quina sigui la seva nacionalitat). No servirà, doncs, la presentació del passaport o de la targeta d'identificació. Per poder aplicar un conveni, és imprescindible disposar del certificat.

El següent pas seria consultar el conveni amb el pais de residència de la persona proveïdora amb la Hisenda espanyola, si n'hi ha. Per no perdre's en els textos legals que sovint estan escrits en un llenguatge poc entenedor, el més pràctic és fer una trucada al telèfon d'informació de l'Agència tributària (901.33.55.33), i seleccionar l'apartat relatiu a No Residents. S'haurà d'explicar a la persona que atengui la consulta quin és el país de residència i quin és el tipus de feina que ha de realizar per a l'entitat, i la persona operadora informarà de si s'ha de fer o no s'ha de fer retenció i, en cas que no es pugui aplicar l'exempció per conveni, indicarà el percentatge de retenció que cal fer.

En termes generals, el tipus de retenció és del 24% per a persones que no resideixen als països de la Unió Europea (UE), i del 19% per als residents de la UE, Islàndia i Noruega .

És molt important que l'entitat realitzi aquesta gestió perquè és la responsable de fer i gestionar la retenció de forma correcta i serà qui rebi la correspondent sanció en cas de no fer-ho.

Si l'entitat paga per un servei prestat o per qualsevol altre tipus de renda a una persona no resident, ha de declarar l'import que abona.

Les rendes que estiguin exemptes de retenció també s'han de declarar.

Els models que s'han d'utilitzar per declarar els pagaments satisfets a no residents són els següents:

 • Model 216. Declaració trimestral per declarar totes les rendes i ingressar els imports retinguts, si n'hi ha.
 • Model 296. Declaració informativa de resum anual de les rendes abonades a no residents. En aquest model es detallen renda per renda tots els imports safisfets, i és a on s'indiquen les dades particulars de cadascun dels perceptors.

El model 216 es presenta entre els dies 1 i 20 del mes posterior a la finalització de cada trimestre a on s'hagin abonat rendes a no residents (abril, juliol, octubre i gener), sense necessitat de presentar cap declaració censal (model 036) prèvia per comunicar aquesta circumstància. El trimestre en què no s'ha satisfet cap renda, no cal presentar cap declaració.

Si la declaració surt a ingressar i es vol optar per la modalitat de pagament de domiciliació bancària, el termini finalitzaria el dia 15.

El model 296 es presenta dins del mes de gener de l'any immediatament posterior al qual s'han abonat les rendes.

Ambdós models s'han de presentar, obligatòriament, en la modalitat telemàtica, i caldrà disposar d'un certificat digital per poder fer el tràmit.

field_vote: 

Calendari de les principals obligacions fiscals

Imatge principal a portada: 
Calendari del contribuent 2018 Font: Agència Tributària
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les obligacions de presentació de les declaracions d'impostos per a les entitats no lucratives varien en funció de les seves circumstàncies concretes, però hi ha unes dates comunes a tothom per a la presentació de declaracions fiscals.

Les declaracions que s'han de presentar seran diferents segons el tipus d'activitat que es faci, dels pagaments a persones que hi hagi, si es té llogat un local o pel volum d'ingressos que s'obtinguin anualment, entre d'altres. En aquest recurs es mostra una petita guia de les dates més habituals en les quals les entitats podrien haver de presentar determinades declaracions fiscals.

Imatges secundàries: 
Passant de 2017 a 2018 Font: Pixabay
Mà indicant l'inici de l'any 2018 Font: Pixabay
Subtitols: 
Declaracions sense data concreta de presentació
Declaracions amb periodicitat trimestral
Resums anuals de les declaracions trimestrals presentades
Declaracions amb periodicitat anual que no són resums
Altres declaracions periòdiques diferents de les anteriors
Continguts: 

Dintre de les declaracions d'Hisenda que no tenen una data concreta de presentació, la més habitual és la Declaració Censal (model 036).
Aquesta declaracio s'ha de presentar quan calgui donar d'alta, modificar o donar de baixa alguna de les obligacions fiscals o qualsevol altra dada rellevant que pugui tenir implicacions fiscals.
Tot i que no existeix una data concreta de presentació, sí que existeix un termini per presentar aquesta declaració, que és:

 • Les declaracions d'alta s'han de fer dins dels deu dies previs a la circumstància que s'estigui donant d'alta: per exemple, quan es vol començar a facturar o es vol donar d'alta una activitat nova.
 • Les declaracions de modificació s'han de presentar en el mes següent a què es produeixi la variació.
 • Les declaracions de baixa s'ha de presentar també dins del mes següent a quà es produeixi la baixa en el model a presentar.

Existeixen altres impostos que es liquiden només quan es produeix el fet concret que causa la tributació. Un exemple seria la liquidació de l'impost de transmissions patrimonials, que es generaria en la compravenda d'un vehicle usat, que caldria liquidar en el moment en què es fa la transmissió, és a dir, en el moment del canvi de titularitat del vehicle.

Les declaracions que es presenten trimestralment són les que corresponen a l'autoliquidació d'impostos. Les més habituals són les següents:

 • L'IVA (model 303).
 • L'ingrés de les retencions de l'IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors/es, conferenciants i professionals autònoms o premis (model 111).
 • Les retencions de l'IRPF o de l'Impost de Societats sobre pagaments fets en concepte de lloguers d'immobles (model 115).
 • Les retencions de l'IRPF o de l'Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o d'altres rendiments sobre el capital (model 123).
 • Les retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físíques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals (model 216).

En alguns casos, també cal presentar trimestralment declaracions informatives de les operacions de compres o vendes de béns i/o serveis efectuades entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d'Operadors Intracomunitaris d'Hisenda (model 349).

Les dates de presentació d'aquests models són, per als tres primers trimestres de l'any, entre els dies 1 i 20 del mes posterior a la finalització del trimestre, és a dir, entre els dies 1 i 20 d'abril, juliol i octubre.
Pel que fa al quart trimestre de l'any, la data de presentació per als models relatius a IRPF també és de l'1 al 20, en aquest cas, de gener, i pel que fa als models relatius a IVA i declaració d'operacions intracomunitàries el termini és entre els dies 1 i 30 del mes de gener de l'any següent.

Com a regla general per a totes les declaracions, en cas que la data de finalització de qualsevol d'aquests terminis de presentació sigui un dissabte o diumenge, o bé un dia festiu, el termini es traslladarà al dia laborable immediatament posterior.

Si la presentació dels models es fa utilitzant la modalitat de domiciliació del pagament, el termini oficial es redueix en 5 dies, és a dir, en lloc del dia 20 passaria a ser el dia 15, i en lloc del dia 30 passaria a ser el dia 25. A diferència del termini general de les declaracions, per a les domiciliacions aquest no es traslladaria a cap altra data en cas que els dies esmentats corresponguessin a un dia no hàbil.

De totes les declaracions trimestrals, excepte del model model 349, cal fer la presentació d'un resum anual que agrupi la informació declarada en el transcurs de l'any i que aporti altres dades a l'Administració tributària. Malgrat que només s'hagi presentat una declaració trimestral al llarg de l'any, és obligatori presentar igualment el resum anual que li pertoqui.

Els models de resum anual més habituals vigents actualment són:

 • Model 390 per al resum anual de l'IVA (models 303 presentats)
 • Model 190 per al resum anual de retencions sobre rendiments de treball, activitats professionals i altres (models 111 presentats)
 • Model 180 per al resum anual de retencions sobre rendiments d'arrendaments o lloguers (models 115 presentats)
 • Model 193 per al resum anual de retencions sobre interessos de préstecs i similars (models 123 presentats)
 • Model 296 per al resum anual de retencions o altres retribucions a No Residents (models 216 presentats)

Els terminis de presentació d'aquests models són:

 • Per al model 390, entre els dies 1 i 30 de gener de l'any següent a l'any al qual correspon el resum (per exemple, el resum de 2017 es presentarà el gener de 2018).
 • Per a la resta de models, el termini serà de tot el mes de gener de l'any següent.

Tots aquests models de declaracions de resum anual s'han de presentar necessàriament en la modalitat de presentació telemàtica.

A més dels resums anuals de les declaracions trimestrals, hi ha dos models més de declaracions informatives que les entitats no lucratives poden estar obligades a presentar. Aquests dos models, i els seus respectius terminis de presentació, són:

 • El model 182, de Declaració de donatius rebuts, que han de presentar aquelles entitats que per les seves característiques o règim fiscal al qual estiguin sotmeses reben donatius que donen dret de deducció als donants. El termini de presentació de la declaració és entre els dies 1 i 31 de gener de l'any següent al de les donacions declarades (per a les rebudes el 2017, la declaració es presentarà el mes de gener de 2018).
 • El model 347, de Declaració informativa d'operacions amb tercers (subvencions, proveïdors i/o clients) superiors a 3.005,06 €. Aquest model, en cas que l'entitat l'hagi de presentar, cal fer-ho durant el mes de febrer de l'any següent al de les operaciones a declarar (per a les operacions de 2017, la declaració es presentarà el mes de febrer de 2018). A partir de la declaració de l'exercici 2018, la declaració haurà de presentar-se durant el mes de gener.

A banda de les declaracions informatives anteriorment esmentades, les entitats poden estar obligades a presentar una altra declaració amb periodificació anual. Aquesta és la Declaració d'Impost de Societats (model 200). L'obligació de presentar o no aquest model dependrà del règim fiscal al qual estigui sotmés l'entitat, del tipus d'ingressos que obtingui (si són o no procedents d'una activitat econòmica) o del volum total d'ingressos anuals de l'entitat.
En qualsevol cas, el termini de presentació d'aquest model és entre els dies 1 i 25 del mes posterior als sis mesos des de la data de tancament de l'exercici fiscal de l'entitat. És a dir, si l'entitat té un exercici fiscal que finalitza el 31 de desembre, que és el més habitual, aquesta haurà de presentar la declaració entre els dies 1 i 25 de juliol de l'any següent al de l'objecte de la declaració.

Finalment, hi ha un model que, tot i haver-se de presentar en unes dates determinades, aquestes no coincideixen totalment amb les dates de la resta de declaracions trimestrals.
El model en qüestió és el model 202, que s'ha de presentar només en el cas que l'entitat hagi presentat Impost de Societats, i que a més aquest hagi sortit positiu (llevat d'algunes excepcions).
El model s'ha de presentar de forma telemàtica entre els dies 1 i 20 dels mesos d'abril (1P), octubre (2P) i desembre (3P). Si els pagaments es volen domiciliar, el termini s'escurçarà fins el dia 15 dels respectius mesos.
Aquests pagaments seran descomptats en l'import a pagar en les successives declaracions d'Impost de Societats que faci l'entitat, o en el seu cas, l'hi seran retornats demanant la devolució a la pròpia declaració, si surt negativa.

field_vote: 

La socialització de llibres. Quines obligacions fiscals comporta per a les AMPA?

Imatge principal a portada: 
 Font: xtec.cat
Autor/a: 
Cristina Ros
Resum: 

Els impulsors de la socialització o reutilització de llibres en la majoria de casos són les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA).

La situació econòmica viscuda durant els darrers anys ha ajudat a la implantació del programa de reutilització de llibres de text a les escoles i instituts del país com una important eina de lluita de les famílies contra la crisi.

En aquest recurs analitzarem les possibles obligacions econòmiques derivades de la socialització de llibres.

Imatges secundàries: 
 Font: agora.xtec
 Font: ampapoveda.com
Subtitols: 
La socialització de llibres
Models de socialització de llibres
Model: Banc de Llibres
Obligacions fiscals i comptables per a l'AMPA
Continguts: 

La socialització o reutilització de llibres té per objectiu promoure un consum racional i sostenible, afavorir l’estalvi de recursos i el reciclatge i la reutilització de materials en els centres educatius. Aquest projecte s'inspira en els valors de cooperació, solidaritat i responsabilitat, per intentar incorporar-los a la cultura escolar.

Els models de socialització de llibres es poden classificar segons la propietat dels llibres:

 • Banc de llibres: La propietat és del centre educatiu.
 • Compravenda: La propietat és de l'alumnat. Aquest sistema es basa en la compravenda de llibres i consisteix a recollir els llibres usats (de manera voluntària) i possibilitar el fet de comprar-los de segona mà a un millor preu.
 • Fira del llibre usat: La propietat és de l'alumnat. Aquest sistema es basa en l'intercanvi, la venda i la compra de llibres a través d'una fira o mercat a l'escola que gestiona l'alumnat del centre.

En aquest recurs ens centrarem en el model del Banc de llibres.

En aquest model, el centre educatiu via AMPA disposa d'un banc de llibres. La revisió dels llibres la fa l'AMPA i, en alguns casos, el professorat i l'alumnat de cicle superior també ajuden a la revisió dels llibres retornats.

L'alumnat que fa ús de la socialització de llibres generalment paga una quota anual per la utilització dels exemplars. Aquesta quota anual pot estar gestionada pel centre educatiu o per l'AMPA.

En el cas que l'AMPA s'encarregui del cobrament d'aquestes quotes anuals, així com de la compra dels llibres nous i dels malmesos, aquesta estaria fent una prestació de servei subjecta a IVA. Aquest fet suposarà que l'AMPA haurà d’acomplir amb un seguit d’obligacions tributàries i comptables, tant formals com materials.

Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) són entitats sense afany de lucre però per a l'Administració pública són com qualsevol empresa. Les obligacions tributàries i comptables de l'AMPA seran:

 • Portar un registre de factures emeses
 • Portar un registre de factures rebudes
 • Presentar trimestralment les liquidacions d’IVA, model 303
 • Presentar el Resum anual d’IVA, model 390
 • Portar comptabilitat segons el codi de comerç
 • Cal un programa de comptabilitat, adaptat al PGC de les associacions i fundacions de Catalunya (Decret 259/2008)
 • Emetre factura per cada operació
 • Presentar anualment l'Impost de Societats, model 200
field_vote: 

Les pòlisses de crèdit, una opció puntual de finançament per a entitats

Imatge principal a portada: 
 Font: lexcons.com
Autor/a: 
Cristina Ros
Resum: 

Són una alternativa perquè les entitats no lucratives puguin obtenir finançament immediat per afrontar les necessitats de tresoreria puntuals.

Les pòlisses de crèdit s'assemblen als préstecs que concedeixen les entitats bancàries, encara que hi ha diferències importants que les fan instruments de finançament molt útils.

Imatges secundàries: 
 Font: blog.mistercomparador.com
 Font: lexcons.com
Subtitols: 
Què és una pòlissa de crèdit?
Com funciona la pòlissa de crèdit?
Elements d'una pòlissa de crèdit
Quan resulta útil una pòlissa de crèdit
Quan no s'ha de fer servir una pòlissa de crèdit
Continguts: 

Una pòlissa de crèdit és un préstec de diners que el banc concedeix amb un venciment determinat. En sol·licitar una pòlissa no es reben els diners concedits, sinó que s'obté una línia de fiançament. La pòlissa permet disposar i amortitzar el crèdit en funció de les necessitats diàries de les entitats.

Les pòlisses de crèdit funcionen com un compte corrent, d'on es pot anar agafant diners i retornant. No s'ha d'utilitzar el capital disponible si no es considera necessari. En el crèdit tradicional es paguen interessos pels diners demanats, tant si es fan servir com no, mentre que a la pòlissa de crèdit només es paguen interessos pels diners que s'han fet servir.

Els elements que té una pòlissa de crèdit són:

Capital disponible: És la quantitat màxima de diner de la qual podem disposar.

Venciment: Temps que tenen les entitats per disposar i tornar els diners. Les pòlisses de crèdit tenen una durada determinada que normalment és a un any. Cal dir que poden tenir una durada més llarga en funció de les condicions pactades.

Comissions i interessos: Les pòlisses de crèdit tenen un ampli lot de comissions i interessos. Els costos més habituals solen ser:

 • Comissió d'obertura: és un percentatge que s'aplica al total del crèdit sol·licitat.
 • Comissió de revisió anual: només s'aplica en el cas que es renovi la pòlissa de crèdit, i el cost sol ser el mateix que el de la comissió d'obertura.
 • Comissió de disponibilitat: és un percentatge dels diners que podem disposar en el moment de la liquidació d'interessos.
 • Interès per saldo disposat: Són els interessos que es paguen pel saldo mitjà disposat.
 • Interès excedit: Són els interessos que es paguen en el cas d'excedir la quantitat acordada. S'ha de pagar per la part excedida.
 • Interès per saldo no disposat: Són els interessos que es paguen per les quantitats de crèdit que no s'han fet servir durant el període de liquidació d'interessos.

El cost econòmic d'una pòlissa de crèdit és gran, atès que són molts els paràmetres que s'han de tenir en compte per liquidar l'operació en cada període.

A més d'aquestes comissions, hi ha una altra sèrie de despeses com la comissió d'estudi o la comissió per cancel·lació anticipada que depenen de l'entitat bancària.

La pòlissa de crèdit s'ha de fer servir en aquells moments en què les entitats no poden fer front als seus pagaments i es creen necessitats puntuals de tresoreria. Un exemple d'aquest tipus de necessitat puntual és el retard en el cobrament d'una subvenció per part de les administracions públiques. Aquesta necessitat es pot solucionar amb la pòlissa de crèdit i així cobrir els pagaments compromesos per l'entitat.

La pòlissa de crèdit no s'ha de fer servei mai per:

 1. Adquisició d'actius fixes, per exemple la compra d'equips informàtics, de maquinària o d'un vehicle, entre d'altres.
 2. Necessitats permanents de tresoreria
 3. Impagament d'usuaris

​L'ús de la pòlissa de crèdit no es recomana per fer front a despeses fixes o periòdiques ja que pot provocar un endeutament no sostenible per a les entitats.

field_vote: 

El pressupost de l'organització: planificant ingressos i despeses

Imatge principal a portada: 
 Font: Flickr
Autor/a: 
Cristina Ros
Resum: 

Les entitats no lucratives han de planificar les seves activitats per poder obtenir una previsió econòmica dels recursos necessaris i generats per a cada projecte.

El pressupost és molt important en les entitats sense afany de lucre perquè té com objectiu assolir l'equilibri entre ingressos i despeses.

Imatges secundàries: 
 Font: Flickr
Subtitols: 
Que és el pressupost?
Obligacions legals del pressupost
Com es fa un pressupost?
Seguiment del pressupost
Continguts: 

El pressupost és la traducció dels objectius de l'entitat expressats en clau monetària i per un període determinat. És una previsió de despeses i ingressos. No només ajuda a la previsió del futur de l'entitat, sinó que també ha de servir per controlar i avaluar la gestió de l'entitat, i per prendre les mesures correctores pertinents que en millorin els resultats. És el reflex del projecte, de les prioritats i del nivell d'implantació i de la capacitat econòmica de l'entitat. Els pressupostos solen elaborar-se amb una validesa anual i amb el detall dels dotze mesos i han de ser complerts, flexibles, prudents i realistes.

En el cas de les associacions, tal i com estableix l'article 332-15 de la Llei 4/2008, del Tercer Llibre del Codi Civil de Catalunya, la Junta Directiva com a òrgan de govern ha d'elaborar el pressupost, que s'ha de presentar a l'assemblea general perquè l'aprovi en el termini que estableixin els estatuts i, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

Primer s'ha de definir i planificar el pla d'acció a realitzar per l'entitat durant l'any per poder establir els objectius que s'han d'assolir en termes econòmics. En segon lloc, el procés de confecció del pressupost de les entitats sense afany de lucre parteix de l'estimació dels costos per dur a terme els objectius i definir de forma precisa els ingressos que es poden aconseguir.

Pressupost d'ingressos: Es tracta d'estimar el volum d'ingressos anuals, tenint en compte les principals fonts de finançament de les entitats sense afany de lucre, que són: les quotes de les persones sòcies i usuàries, les subvencions i les donacions.

Pressupost de costos: Es tracta d'estimar el costos necessaris per al funcionament de l'entitat, dividits en tres blocs: costos de manteniment de l'activitat, d'estructura i de noves actuacions.

Un cop elaborat el pressupost, es podrà veure si l'entitat genera un benefici econòmic o si, al contrari, té un resultat deficitari. En principi, el pressupost hauria de ser positiu o com a mínim equilibrat entre ingressos i despeses. Si l'entitat genera uns beneficis elevats, això podria significar que no s'estan optimitzant els recursos. En el cas de tenir un resultat deficitari això voldria dir que els projectes no tenen una viabilitat adequada i caldria revisar el pressupost per poder aplicar correccions.

L'entitat ha de seguir un control i fer una revisió periòdica del pressupost, ha de comparar els imports pressupostats amb els reals. D'aquesta manera es podran detectar desviacions i servirà per poder prendre les mesures correctores pertinents per millorar l'eficiència i eficàcia de l'entitat.

field_vote: 

Com es fa la liquidació de l'IVA

Imatge principal a portada: 
Calculadora i documents impostos Font: Pixabay
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

L'IVA no afecta en termes de gestió a les entitats que facturen tots els seus serveis aplicant alguna de les exempcions previstes. Però si mai han de facturar fora d'aquestes, han de saber com liquidar-ho.

Imatges secundàries: 
Persona calculant Font: Pixabay
Model 303, Liquidació d'IVA Font: Agència Tributària
Subtitols: 
Les entitats com a empresaris
Qui ha de fer el cálcul de com surt la liquidació de l'IVA?
Quin efecte té aquest impost als números de l'entitat?
L'entitat ha emés una factura amb IVA. Com es fa el càlcul de la liquidació?
Tràmits a fer amb hisenda respecte de l'IVA
Continguts: 

Qualsevol entitat que faci venda de béns o prestació de serveis és un subjecte passiu de l'IVA.

Aquest impost grava el consum, i qui ho paga és sempre la figura del consumidor final, és a dir, aquella persona, empresa o entitat que no emet factures amb IVA.

El seu fet imposable és la venda, ja sigui de béns o de serveis. En el moment en que una entitat ven, passa a ser automàticament empresària als efectes de l'IVA.

Això no vol dir, però, que hagi de carregar sempre aquest impost a les seves factures, ni que hagi de presentar declaracions. El que significa és que ha de revisar, per a cadascun dels diferents serveis i vendes de béns que faci, si pot aplicar alguna de les exempcions que preveu l'article 20 de la Llei 37/1992, de l'IVA, que és la que regula aquest impost.

En cas que hi hagi alguna venda que no es pugui incloure entre les operacions exemptes, l'entitat haurà de carregar l'IVA a la corresponent factura, i haurà de liquidar aquest impost a la Hisenda Pública.

L'IVA, com la majoria dels impostos vigents, es liquida en la modalitat d'autoliquidació.

Això vol dir que és l'entitat qui ha de calcular el deute que s'ha generat derivat de totes les operacions que hagi fet i que no estiguin exemptes d'IVA, i també qui ha de presentar el model de declaració que s'utilitza per a aquesta autoliquidació, el model 303.

El resultat del càlcul pot ser a favor de la Hisenda Pública, o pot ser a favor de l'entitat.

Quan l'entitat fa facturació no exempta de l'IVA, els seus números es veuen afectats en dos sentits.

 • Pel que fa a les vendes, s'ha de tenir clar que l'import total de la venda no és l'ingrés que tindrà l'entitat. A la comptabilitat, es computaran com a ingressos només la base de les vendes, ja que l'IVA que s'inclou a la factura és un import que es cobra per compte d'Hisenda, no seria un ingrés propi.

Per tant, quan s'acordi un preu de venda o es formalitzi un contracte de prestació de serveis, és convenient fer-ho pel preu base més l'IVA que s'hagi de carregar.

 • Pel que fa a les compres, en una entitat que no factura carregant IVA, com que resultará ser la consumidora final, hauria d'assumir l'IVA suportat a les seves compres com una despesa més. Per tant, hauria de comptabilitzar com a cost l'import total de la factura de compra (base més IVA).

En canvi, si l'entitat factura amb IVA, podrà recuperar total o parcialment aquest IVA suportat a les compres que faci. En aquest cas, el que hauria de comptabilitzar com a despesa seria únicament la base més aquell IVA suportat que, segons les regles de deducció establertes a la Llei de l'IVA, no pugui recuperar mitjançant l'autoliquidació.

La liquidació de l'IVA té dues parts ben diferenciades.

El total de l'IVA carregat durant tot el trimestre que es vol liquidar a les factures de vendes, anomenat IVA meritat o IVA repercutit és la primera xifra a tenir en compte. Aquest import serà el que, a priori, s'haurà d'ingressar a Hisenda.

Però abans de fer-ho s'ha de mirar si a les factures de les compres realitzades per l'entitat durant el mateix període trimestral hi ha cap IVA suportat (és a dir, el carregat pels seus proveïdors) que sigui deduïble. En general, per poder ser deduït l'IVA suportat ha de complir dos requisits:

 • El requisit de forma, ja que haurà d'estar documentat mitjançant una factura oficial que compleixi amb tot allò establert al Reglament a on es regulen les obligacions de facturació.
 • El requisit de fons, ja que les compres realitzades han d'estar relacionades amb la venda de béns o serveis facturada amb IVA, és a dir, han de correspondre a una despesa directa i necessària per a poder facturar posteriorment.

En funció´de com sigui la situació censal de l'entitat i de si, a més de la facturació subjecta a IVA, l'entitat ha fet també facturació exempta, caldrà aplicar a l'IVA suportat que compleixi amb aquests requisits la regla de la prorrata, que és la forma de calcular quin és l'import de l'IVA finalment deduïble.

Quan ja es tenen les dues xifres (IVA meritat i IVA suportat deduïble del trimestre), senzillament s'ha de calcular la diferència entre totes dues, per a obtenir l'import a liquidar. Si l'IVA meritat és més gran que l'IVA deduïble, la declaració sortirà a ingresar. En cas contrari, quedarà un import a favor de l'entitat que es deixarà a compensar per futures liquidacions o bé que, només a la darrera declaració de l'any, es podrà demanar la seva devolució.

Les entitats que fan tota la seva facturació aplicant alguna de les exempcions previstes, no presenten cap declaració en relació de l'IVA,

Però si han de facturar alguna venda que no pugui aplicar-ne cap d'elles, cal que facin una sèrie de tràmits per tal de no tenir cap problema amb Hisenda.

En primer lloc, han de gestionar l'alta censal com a obligats a declarar IVA. Es fa amb la presentació de un model de declaració censal 036, a on s'haura de donar d'alta, si no s'ha fet prèviament, l'activitat a la pàgina 4 i el règim d'IVA que sigui més adient a la pàgina 5. Normalment, serà el Règim General de l'IVA. En aquest moment serà a on s'informi també de la modalitat de prorrata que es vulgui aplicar, i altres dades que es demanen a la mateixa pàgina 5 del model de declaració censal.

A partir d'estar donada d'alta en IVA, l'entitat haurà de presentar trimestralment el model 303, a on declararà les autoliquidacions que hagi preparat per les operacions realitzades en el període.

Finalment, al mes de gener, haurà de presentar un resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l'any, el model 390. Per fer aquest model, l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents un programa d'ajuda que es pot descarregar des de la seva web.

Si l'entitat deixa de fer durant un període relativament llarg operacions de venda subjectes a IVA, pot gestionar la baixa en el cens d'obligats a liquidar aquest impost presentant un nou model 036.

A banda de les declaracions a presentar, l'entitat estarà obligada a portar tres llibres registre de les operacions:

 • Llibre registre de factures emeses.
 • Llibre registre de factures rebudes.
 • Llibre registre de factures de compres de béns d'inversió.

Finalment, l'entitat estarà obligada a emetre factures oficials per a cadascuna de les operacions de venda que faci, amb tota la informació que es requereix al Reglament de facturació esmentat en punts anteriors.

field_vote: 

Les notificacions i inspeccions d'Hisenda

Imatge principal a portada: 
Inspector d'Hisenda Font: Silvion. Pixabay.com
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

L'Agència Tributària té mecanismes per comprovar i, en ocasions, qüestionar, les declaracions d'impostos que presenten les entitats. Si es dona aquesta situació, cal respondre adequadament.

Imatges secundàries: 
Calculadora i documents impostos Font: stevepb. Pixabay.com
Investigació Font: Geralt. Pixabay.com
Subtitols: 
Quines formes té Hisenda d'iniciar una inspecció?
Tipus de notificacions més habituals
En quin termini s'ha de contestar a una notificació?
Com s'han de contestar les notificacions?
Fases d'una liquidació per part d'Hisenda
Com podem continuar si no estem d'acord un cop tancat el procediment inspector?
Continguts: 

El procediment inspector es pot iniciar, simplement, en el moment en que es rep a la seu de l'entitat la visita d'un funcionari o d'una funcionària de la Hisenda pública. Per què aquesta persona tingui dret a accedir-hi, cal que mostri una ordre judicial o autorització de l'Òrgan administratiu competent, segons els casos, amb el permís per fer-ho i a on s'informi de l'abast de la inspecció. En cas que no disposi d'aquesta ordre també podrà entrar si l'entitat li dona permís per fer-ho, però prèviament haurà d'informar-la sobre els termes de la inspecció i el seu abast. L'entitat té dret a estar present en totes les comprovacions que es facin durant la inspecció. Sempre és aconsellable permetre aquesta entrada, ja que una resistència a aportar o mostrar informació podria ser interpretada de forma negativa per part de l'òrgan inspector.

Però el més habitual és que un procediment de requeriment d'informació, d'inspecció o de comprovació limitada, s'iniciï en rebre una notificació procedent de l'Agència Tributària.

Fins a l'octubre de 2016, les entitats rebien les notificacions per correu postal, llevat que s'haguessin inscrit de forma voluntària al Registre de notificacions electròniques del Govern espanyol.

Però a partir d'aquella data, totes les persones jurídiques (incloses associacions i fundacions) estan obligades a rebre les notificacions per mitjans electrònics, i en l'actualitat la Agència Tributària les esta donant d'alta d'ofici en aquest Registre de forma gradual, de manera que, en breu, les entitats no rebran cap requeriment ni comunicació que no sigui de forma telemàtica. Per poder recollir-les, caldrà disposar d'un certificat digital de representant de l'entitat, o bé apoderar expressament algú perquè ho faci en el seu nom.

No sempre que l'entitat rep una notificació significa que l'Agència Tributària la vagi a investigar. En ocasions, Hisenda està inspeccionant a tercers que es relacionen d'alguna manera amb l'entitat: algun proveïdor o client, alguna persona que treballi o hagi treballat per a ella, etc. En qualsevol dels casos, la majoria de les notificacions només persegueixen comprovar dades.

Els motius més habituals que causen que l'entitat rebi una notificació o requeriment són els següents:

 • Requeriment d'informació en relació a declaracions i autoliquidacions que hagi presentat l'entitat, si les dades que li consten a Hisenda no li acaben de quadrar amb la declaració presentada, o si s'està demanant la devolució d'algun import a favor de l'entitat. .
 • Requeriments de aclariment d'incidències censals, si s'ha presentat algun model o s'està en algun registre que no li constès prèviament a l'Agència Tributària en el seu cens d'obligats tributaris.
 • Requeriments d'informació dels deutes embargables de tercers, com ara una persona autònoma o una empresa proveïdora amb la qual es treballa o s'ha treballat en el passat, i que té un deute tributari que no ha satisfet..
 • Requeriments d'aclariment d'operacions declarades per l'entitat o que algú ha declarat respecte d'ella en les diferents declaracions informatives que es presenten a Hisenda.
 • Notificacions relatives a certificacions que s'hagin demanat, resolucions, propostes de liquidació i respostes a sol·licituds o escrits que s'hagin presentat prèviament, etc.
 • Acreditació del compliment dels requisits establerts per poder gaudir de beneficis o incentius fiscals, en el cas d'entitats beneficiàries de la Llei 49/2002, de mecenatge.

Els requeriments i les notificacions s'han de respondre en el termini que s'indica en el propi document. Normalment, el termini és de 10 dies hàbils (no s'inclouen dissabtes, diumenges ni festius locals, autonòmics i nacionals), que es compten partir del dia següent a la data de notificació.

Si l'entitat necessita més temps, pot demanar una ampliació d'aquest termini sempre i quan:

 • Ho demani almenys abans dels tres dies previs a la finalització del termini inicial.
 • Justifiqui les raons per les quals sol·licita l'ajornament.
 • Que l'ajornament sol·licitat no suposi cap perjudici a tercers.

En cas de resposta afirmativa a la sol·licitud, el termini s'ampliaria en el 50% del termini inicial, és a dir, es disposaria de 15 dies hàbils, en total, per respondre.

Cal estar atent a les notificacions, perquè si l'entitat està ja inscrita al Registre de notificacions electròniques ipassen deu díes des de que Hisenda posa la notificació a disposició de l'entitat sense que aquesta entri a obrir-la, es considera com a notificada igualment i començarien a comptar tots els terminis. Per evitar que pugui passar això, és aconsellable comunicar una adreça de correu electrònic a on es pugui rebre un avís de que hi ha alguna cosa pendent d'obrir a la bústia electrònica de l'entitat.

Si es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, o fins i tot sense disposar-ne d'aquest, els requeriments es poden contestar des de la pàgina web de l'Agència Tributària.

Per fer-ho, s'haurà d'indicar un codi que es pot trobar al document de notificació o requeriment, el Codi Assegurança de Verificació (CSV). Escribint aquest més el NIF de l'entitat, es podrà procedir a la contestació del document, i a l'aportació de tots els documents, proves o alegacions que es considerin necessàries per tal d'acreditar la correcció de les declaracions que hagi presentat l'entitat i que són objecte de comprovació, o bé per aportar aquella documentació que se li requereixi en el cas que s'estigui investigant a un tercer.

Una altra forma de respondre al requeriment és comparèixer de forma presencial a l'Agència Tributària. En la comunicació normalment hi ha un telèfon a on es pot concertar cita amb la persona que està portant el requeriment, però el més còmode i ràpid és demanar cita prèvia des de la pròpia web de l'Agència.

Qua es rep una comunicació per part d'Hisenda, el primer que cal fer és llegir-la bé. En ella s'ha de recollir tota la informació necessària per saber què se li està demanant exactament a l'entitat. Si no s'enten bé, és aconsellable consultar a un professional abans de contestar-la. També és aconsellable que l'entitat aporti a l'ens inspector únicament aquella documentació que se li ha demanat expressament, que es limiti a respondre allò que li sigui preguntat, i no aportar més informació de la necessària.

En un procediment normal de liquidació d'impostos com ara l'IRPF, l'IVA o l'Impost sobre Societats, és l'entitat qui fa el càlcul de l'impost en qüestió i presenta el model adient a aquell impost, que és des d'on fa la seva autoliquidació.

No obstant això, en ocasions l'Agència Tributària, basant-se en dades que disposa procedents d'informacions aportades per altres empreses i/o entitats que es relacionen d'alguna manera amb l'entitat o procedent d'altres fonts, no està d'acord amb la autoliquidació que s'ha presentat.

Quan passa això, l'habitual és que s'iniciï un procediment de comprovació limitada, a on Hisenda demana a l'entitat que acrediti la correcció dels seus números. Per exemple, si és amb motiu de les declaracions corresponents a l'IVA, demanarà els llibres registre de factures emeses, rebudes i de béns d'inversió, i potser alguna altra documentació o explicacions.

Aquest procediment de comprovació limitada pot ser més o menys profund i durador. Després dels llibres, potser es sol·licitaran més aclariments, còpies de les factures incloses a les declaracions, poden demanar contrastar dades als proveïdors o clients de l'entitat, etc.

I arribarà el moment en el qual Hisenda consideri que té les dades necessàries per poder ser ella qui faci la liquidació de l'impost, i dictarà una proposta de liquidació, i donarà uns dies a l'entitat perquè faci les alegacions que consideri oportunes i/o aporti més proves en contrari.

Passat aquest termini, es dictarà una resolució definitiva en el sentit que sigui, a favor o en contra de l'entitat, desestimant o estimant total o parcialment les alegacions, i es tancarà el procediment de comprovació.

També pot passar que doni per bona la autoliquidació presentada per l'entitat, i que igualment es doni per tancat el procediment.

Si el procediment s'ha tancat i l'entitat no està d'acord amb la resolució i/o liquidació dictada per l'Agència Tributària, encara té dues possibilitats, que no es poden realitzar de forma simultària entre elles, i que són:

 • Presentar un recurs de reposició.
 • Presentar una reclamació econòmico-administrativa.

En l'escrit del recurs de reposició l'entitat haurà d'exposar els motius pels quals no està d'acord amb la resolució dictada per l'organisme tributari, i aportar totes aquelles proves que consideri oportunes. El termini de presentació del recurs és d'un mes natural a comptar des del dia següent a rebre la resolució definitiva a on es tanqui el procediment de comprovacio. S'ha d'adreçar al mateix organisme que ha dictat l'acte que es vol reclamar.

La reclamació econòmico-administrativa seria la darrera possibilitat que tindria l'entitat per impugnar la resolució definitiva. Aquest és ja un procediment judicial, que consisteix a presentar a l'Òrgan que va dictar la resolució un escrit d'interposició, al qual s'ha d'adjuntar una còpia de l'acte que s'impugna, així com les proves que s'estimin pertinents. Aquest Òrgan remetrà l'escrit i les proves, juntament amb una còpia completa del seu expedient, al Tribunal que resoldrà si declara inadmissible la reclamació, si accepta o no la impugnació de l'acte, o bé si ho fa de forma parcial. El termini màxim per emetre la resolució és de entre sis i dotze mesos, depenent de diversos factors.

La reclamació econòmico-administrativa acostuma a ser costosa i s'ha de poder defensar molt bé amb proves i arguments objectius. Només és aconsellable quan l'entitat es considera greument perjudicada per la decisió de l'Administració tributària.

field_vote: 

La importància d'aplicar bé el Pla de Comptabilitat

Imatge principal a portada: 
Llibre de comptes manual Font: Pixabay
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les entitats que porten comptabilitat de doble partida han de ser molt curoses a l'hora de fer el seu registre comptable, perquè fer-ho d'una forma incorrecta pot complicar i fer ineficient la seva gestió.

Imatges secundàries: 
Documents arxiu comptable Font: Pixabay
Ordinador i gràfics informació econòmica Font: Pixabay
Subtitols: 
Què és el pla de comptabilitat (PCG) i com s'estructura?
Com es pot saber quin dels dos plans possibles s'ha d'utilitzar?
Quines parts del PGC són obligatòries?
A nivell comptable, que passa si no s'utilitzen els codis indicats al PGC?
Hisenda podria imposar alguna sanció a l'entitat per aquest motiu?
Continguts: 

El Pla General de comptabilitat (PGC) és una norma que serveix com a eina per a les persones que fan la comptabilitat en les empreses i en les entitats per assegurar que tothom fa aquesta tasca seguint els mateixos criteris de registre i normes de valoració. També regula de quina manera es presenta la informació, un cop confeccionada la comptabilitat.

El PGC s’estructura en cinc parts diferenciades:

 • Marc conceptual de la comptabilitat.
 • Normes de registre i valoració.
 • Comptes anuals.
 • Quadre de comptes.
 • Definicions i relacions comptables.

Les entitats no lucratives espanyoles tenen disponibles dos PGC diferents.

El primer, regulat al Reial Decret 1491/2011 i completat a la resolució de 26 de març de 2013 de l’Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), és el que han d’aplicar les entitats que tinguin àmbit estatal i les que estiguin inscrites i desenvolupin les activitats fora de Catalunya.

En canvi, les entitats que estiguin registrades a Catalunya, han de fer servir un PGC diferent, regulat al Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, a l’hora d'escollir el pla comptable de l’entitat, caldrà tenir en compte on està inscrita.

En qualsevol dels dos PGC, no totes les parts són d’ús obligatori. Les obligatòries són únicament les següents:

 • El Marc conceptual: serveix per garantir que tothom faci el registre de la mateixa manera. Inclou diverses parts:
  • El concepte d’imatge fidel de la situació econòmica i financera i dels resultats que han de donar els comptes.
  • Els requisits de la informació a incloure en els comptes anuals.
  • Els principis comptables que han de regir el registre: entitat en funcionament, meritament, uniformitat, prudència, no compensació i importància relativa.
  • Els elements dels comptes anuals: definició d’actius, passius, patrimoni net, ingressos i despeses.
  • Els criteris de registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals.
  • Els criteris de valoració de les operacions.
  • Els principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.
 • Les normes de registre i valoració: serveixen per indicar, en funció de la mida de l’entitat, com valorar cadascuna de les operacions segons la naturalesa que tingui i el moment en el temps en què es produeixi.
 • Els comptes anuals: aquest apartat inclou la descripció dels documents que les integren, qui i com les han de formular, quina és la seva estructura, continguts i models de balanços i memòries econòmiques que s’han d’utilitzar.

Són d’aplicació voluntària les parts quarta i cinquena, és a dir, la numeració dels comptes i les definicions i relacions comptables.

Com que la numeració dels comptes no és una part obligatòria del PGC, en principi l'entitat pot utilitzar qualsevol codificació a l'hora de fer la seva comptabilitat.

Però aquesta pràctica té un problema, i és que s'haurien de configurar de forma manual els models de balanços en el programa de comptabilitat que utilitzi l'entitat per al seu registre comptable, ja que l'estructura dels balanços sí que és obligatòria. En conseqüència, caldria col·locar una per una a la posició adeqüada del balanç i del compte d'explotació cadascuna de les partides, segons la seva naturalesa.

També suposaria una dificultat afegida en cas que l'entitat faci supervisar o revisar la seva comptabilitat per una tercera persona, ja sigui un assessor o assessora o una firma d'auditoria. Al no estar els comptes registrats amb la codificació marcada pel PGC, caldria explicar quina és la naturalesa de cadascun dels comptes a qui ho hagi de revisar, perquè ho pogués adaptar als sistemes estàndards de revisió. Aquest fet, molt probablement, encariria el cost d'aquest assessorament extern.

Si bé en condicions normals l'Agència Tributària no té perquè pronunciar-se respecte a quins comptes comptables utilitza l'entitat per al seu registre, el fet de no utilitzar els que es determinen al PGC pot tenir un impacte negatiu en cas d'inspecció fiscal.

L'article 200.1.b) de la Llei 58/2003, General Tributària (LGT) estableix que es considerarà infracció l'incompliment de les obligacions comptables i de registre relacionades amb la utilització de comptes amb un significat diferent dels que els correspongui, segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la situació tributària de l'entitat.

Si la persona que fa la inspecció considera que es produeix aquesta dificultat a les seves comprovacions a causa de la utilització d'una codificació que no sigui l'establerta al PGC, podria imposar una sanció de les qualificades com a greus, amb una multa de, com a mínim, 150 euros, però que podria arribar a ser d'un màxim de 6.000 euros.

Per tal d'evitar aquest risc, el millor que pot fer l'entitat és utilitzar sempre que sigui possible la codificació indicada a la part quarta del PGC.

field_vote: 

La meva entitat està obligada a presentar l'Impost de Societats?

Imatge principal a portada: 
 Font: Pixabay
Autor/a: 
Cristina Ros
Resum: 

Aquest mes de juliol passat, moltes organitzacions han presentat declaració de l'Impost sobre Societats. Saps si la teva entitat ho ha de fer?

Per saber-ho, caldrà tenir en compte diferents situacions que poden causar l'obligació de presentar declaració per aquest impost.

Imatges secundàries: 
 Font: Pixabay
 Font: Pixabay
 Font: Agència Tributària
Subtitols: 
El primer de tot: saber en quin règim fiscal està la nosta entitat
Si l'entitat està en el règim fiscal de la llei 49/2002
Si l'entitat està en el règim d'entitats parcialment exemptes
Obligació a causa del volum d'ingressos, de les rendes no exemptes sotmeses a rentenció i de les rendes no exemptes no sotmeses a retenció
Si l'entitat està obligada a presentar l'IS, com i quan ho ha de fer?
Continguts: 

Existeixen dos règims fiscals aplicables a les entitats no lucratives:

Règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, aplicable a :

 1. Fundacions
 2. Associacions declarades d'utilitat pública
 3. Federacions esportives
 4. Organitzacions no governamentals de desenvolupament.

Cal fer esment, que per poder gaudir de la Llei 49/2002, cal exercir l'opció d'acolliment mitjançant el model 036.

Règim fiscal de les entitats parcialment exemptes RDL 4/2004 aplicable a:

 1. Associacions
 2. Fundacions i associacions declarades d'utilitat pública que no hagin optat per la Llei 49/2002

Les entitats que hagin d'aplicar el Règim fiscal de la Llei 49/2002 tenen l'obligació de presentar l'impost de societats i estaran obligades a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes, tal i com estableix l'article 13 d'aquesta Llei.

Principals incentius fiscals aplicables a les entitats acollides a la Llei 49/2002

Estan exemptes les rendes següents:

•Donatius i donacions, i els ajuts econòmics procedents de convenis de col·laboració empresarial i de patrocini
•Quotes de les persones associades, col·laboradores i benefactores que no corresponguin a serveis d’activitats econòmiques no exemptes
•Dividends, interessos, cànons i lloguers
•Rendes procedents de explotacions econòmiques exemptes segons l’art. 7 de la Llei 49/2002

Activitats econòmiques exemptes (art.7):
•Explotacions econòmiques de prestació de serveis de promoció i gestió de l’acció social, així com els d’assistència social i inclusió social especificats a la llei
•Explotacions econòmiques de assistència sanitària
•Explotacions econòmiques d’investigació científica i desenvolupament tecnològic

•Explotacions econòmiques d’explotació de béns declarats d’interès cultura

•Explotacions econòmiques de representacions musicals, coreogràfiques, teatrals, cinematogràfiques o circenses

•Explotacions econòmiques de parcs i altres espais naturals protegits
•Explotacions econòmiques d’ensenyament i de formació professional
•Explotacions econòmiques d’organització d’exposicions, conferències, col·loquis, cursos o seminaris
•Explotacions econòmiques d’elaboració, edició, publicació i venda de llibres, fulletons, material audiovisual i material multimèdia
•Explotacions econòmiques de caràcter esportiu.
•Explotacions econòmiques de caràcter merament auxiliar
•Explotacions econòmiques d’escassa rellevància (inferiors en el seu conjunt a 20.000 €)

Totes aquestes activitats econòmiques, perquè puguin ser considerades exemptes, han de ser desenvolupades en compliment de l’objectiu social o finalitat específica de l’entitat.

Criteris d’imputació de les despeses:

No tenen la consideració de despesa deduïble les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes ni les quantitats destinades a l'amortització d'elements patrimonials no afectes a les explotacions econòmiques sotmeses a gravamen.

Les despeses parcialment imputables a les rendes no exemptes seran deduïbles en el percentatge que representin els ingressos obtinguts en l'exercici d'explotacions econòmiques no exemptes respecte dels ingressos totals de l'entitat.

Obligacions comptables:

Les entitats hauran de portar comptabilitat de tal manera que permeti identificar els ingressos i les despeses corresponents a les rendes i explotacions econòmiques no exemptes.

Tipus impositiu:

El tipus impositiu de les entitats acollides a la Llei 49/2002 és del 10%.

Les entitats parcialment exemptes estan obligades a presentar l'impost de societats si fan activitat econòmica (ordenació de recursos amb la finalitat de produir o distribuir béns o serveis a canvi d’una contraprestació dinerària) i estaran obligades a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

En el cas de no fer activitat econòmica, NO estan obligades sempre i quan compleixin els 3 requitis següents:
•Els ingressos no superin els 75.000 € anuals
•Els ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals
•Totes les rendes no exemptes obtingudes estiguin sotmeses a retenció

Principals incentius fiscals aplicables per les entitats parcials exemptes

Estan exemptes les rendes rendes:

•Les que procedeixin de la realització d'activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat específica:

•Quotes de socis (sense prestació de serveis)

•Subvencions

•Donacions

•Les derivades d'adquisicions i de transmissions a títol lucratiu, sempre que les unes i les altres s'obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte social o finalitat específica.

•Les que es posin de manifest en la transmissió onerosa de béns afectes a la realització de l'objecte social o finalitat específica, quan el total del producte obtingut es destini a noves inversions relacionades amb l'esmentat objecte o finalitat.

Criteris d’imputació de les despeses:

No tenen la consideració de despesa deduïble les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes.

Les despeses comuns són deduïbles en el percentatge que representin els ingressos obtinguts en l'exercici d'explotacions econòmiques no exemptes respecte dels ingressos totals de l'entitat.

Obligacions comptables:

Les entitats parcialment exemptes hauran de portar comptabilitat, de tal manera que permeti identificar els ingressos i les despeses corresponents a les rendes i explotacions econòmiques no exemptes i exemptes.

Tipus impositiu:

El tipus impositiu de les entitats parcialment exemptes és del 25%. Aquest tipus s'haurà d'aplicar sobre el benefici real de l'activitat econòmica.

Estaran obligades a presentar l'impost de societats totes aquelles entitats parcialment exemptes que no realitzin activitat econòmica i que es trobin en algun dels supòsits que s'exposen a continuació:

 1. Quan el seu volum d'ingressos anuals provinents de rendes exemptes com ara donacions, subvencions i quotes de persones sòcies superin els 75.000€.
 2. Quan els seus ingressos sotmesos a retenció, com són els interessos i els premis d'atzar, superin els 2.000€ anuals.
 3. Quan obtinguin rendes no exemptes no sotmeses a retenció, com per exemple ingressos provinents de tallers, quotes de persones usuàries amb prestació de serveis, excursions, casals i vendes de béns (samarretes, llibres...).

L'impost de societats es presenta mitjançant el model 200, que s’ha de generar amb un programa informàtic que proporciona l'AEAT i s’ha de presentar telemàticament.

El termini de presentació és dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic.

Les entitats que tenen un exercici econòmic d’any natural hauran de presentar l’impost de l'1 al 25 de juliol de l’any següent. Les entitats que tinguin un exercici econòmic escolar o de temporada (de setembre a l'agost) hauran de presentar l’impost de l'1 al 25 de març de l’any següent.

field_vote: