Interpretació de balanços (III). Obtenir la informació i limitacions

Imatge principal a portada: 
Anàlisi de balanços Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Per poder començar a analitzar les dades econòmiques de l'entitat caldrà que aquesta tingui disponible determinada informació.

La principal font d'informació per poder analitzar la situació econòmica d'una entitat seran els seus comptes anuals.

Si l'entitat té la obligació d'elaborar-los, serà el punt de partida per a l'anàlisi. Si no en disposa d'ells, serà el primer que caldrà fer.

Cal ser conscient també que el procediment d'anàlisi tindrà determinades limitacions, motiu pel qual sempre caldrà prendre amb prudència les conclusions a les què s'arribi a partir d'aquesta anàlisi.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Qui està obligat a formular comptes anuals
Documents que formen els comptes anuals
Qui ha de formular els comptes i terminis
Limitacions de l'anàlisi de les dades
Continguts: 

A Catalunya, les entitats no lucratives obligades a formular comptes anuals són:

 • Entitats que tinguin la forma jurídica de fundació.
 • Entitats que tinguin la forma jurídica de cooperativa.
 • Entitats que tinguin la forma jurídica d'associació, i hagin obtingut el reconeixement de la condició d'entitat "declarada d'utilitat pública", o bé que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques, i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de les seves activitats.

De totes aquestes, en general només estàn obligades a presentar-les a algun organisme les fundacions, les cooperatives i les associacions declarades d'utilitat pública. És el tràmit que s'anomena "rendició de comptes".

La resta d'entitats, malgrat no haver de presentar-les, sí que estan obligades a tenir-les fetes i a ensenyar-les a tothom que li pugui demanar.

Els documents que composen els comptes anuals, són:

 • El balanç de situació: estat financer que mostra la situació econòmica i financera de l'entitat en una data determinada.
 • El compte d'explotació o compte de resultats: estat financer que recull el resultat de l'exercici, a partir dels diferents ingressos i despeses de tot un període.
 • L'estat de canvis en el patrimoni net: estat comptable que recull els moviments que s'han produït durant un període en els fons propis i altres elements del patrimoni net de l'entitat.
 • L'estat de fluxos d'efectiu (només entitats grans, que hagin de formular comptes utilitzant els models normals): estat comptable que recull informació sobre el moviments dels fons de tresoreria de l'entitat durant un període.
 • La memòria econòmica: és un document escrit en el qual s'amplia, s'explica i es completa la informació numèrica aportada pels estats comptables, de forma que es pot interpretar aquesta de forma molt més acurada. A més, aporta informació qualitativa (no numèrica) que pot ser molt rellevant. Per exemple, s'informaria respecte a avals, límits disponibles en comptes de crèdit, condicions de préstecs o de deutes pendents de cobrar, garanties, possibles contingències... També s'especifiquen en ella els criteris de registre i les normes de valoració que ha aplicat l'entitat en la confecció de la seva comptabilitat, i si hi ha alguna dificultat per poder comparar les dades de l'exercici objecte dels comptes anuals amb les dels exercicis anteriors.

Els comptes anuals els ha de formular la junta directiva o el patronat de l'entitat, és a dir, l'òrgan de govern que tingui en funció de la seva forma jurídica.

Han d'estar redactats amb claredat. Tots els elements que els composen han de formar una unitat, i cal que reflecteixin la imatge fidel de la situació financera de l'entitat.

S'han de formular en el termini màxim de sis mesos immediatament posteriors a la data de tancament de l'exercici econòmic de l'entitat (per exemple, en aquelles entitats que funcionen segons l'any natural, que tanquen el seu exercici a 31 de desembre, s'haurien de formular abans del 30 de juny de l'any següent). S'elaboren amb una periodicitat de dotze mesos, llevat d'alguns casos excepcionals, com ara l'any de constitució, o en un procés d'escissió o de fusió, en què aquest període serà inferior.

Al igual que passa amb moltes de les tècniques que s'utilitzen a la gestió de les organitzacions, l'anàlisi dels estats financers té diverses limitacions, que cal tenir presents a l'hora d'interpretar els resultats de l'anàlisi i, sobretot, a l'hora de prendre decisions.

Les principals limitacions són:

 • Normalment, l'anàlisi es basa en dades històriques. Per aquest motiu, pot passar que no es tingui prou perspectiva per a saber cap a on va l'entitat.
 • Les entitats formulen els comptes anuals referits a la seva data de tancament, normalment a 31 de desembre. Pot passar que hi hagi entitats que tinguin una activitat molt estacional, en la qual el seu moment màxim d'activitat no coincideix amb el seu tancament i que, en conseqüència, les dades a aquella data podrien ser poc representatives, sobretot pel que fa a la seva situació patrimonial. Per exemple, podria ser el cas d'una entitat de lleure que durant l'any funciona només fent activitats de cap de setmana, i que el seu volum econòmic més gran es produeix a mitjans d'any amb la realització de casals d'estiu i colònies. Si s'analitza el seu balanç de situació a 31 de desembre, al ser aquest un estat comptable que s'elabora amb les dades a una data determinada, i ser aquesta una data allunyada del seu període àlgid d'activitat, probablement no es reflectirà el volum de diners que s'han mogut durant l'exercici.
 • Si han hagut canvis a les polítiques de valoració, la comparació de les dades pot portar a conclusions errònies.
 • Si les dades comptables s'han registrat d'una forma determinada a l'objecte de, per exemple, retardar el pagament d'algun impost o bé per corregir d'alguna manera el resultat, les dades a analitzar podrien no representar adequadament la realitat de l'entitat.
 • Habitualment, no es reflecteix a la comptabilitat la correcció derivada dels efectes de la inflació. Si l'anàlisi dinàmica es fa en un període de forta variació, podria presentar dades distorsionades.
 • Sovint és complicat obtenir dades d'altres empreses o entitats que operen en el mateix sector en què ho fa l'entitat. Aquest fet dificulta poder fer comparacions.
 • Sovint la informació qualitativa de què es disposa és molt escassa.
 • En ocasions, les dades que apareixen en la comptabilitat han estat registrades en base a estimacions, o bé el registre dels actius està fet sense tenir en compte possibles variacions del valor de mercat dels béns (el registre seria correcte en aplicació de la norma de registre comptable adient). A més, el més habitual és que en els estats comptables no quedin reflectides molts partides "generadores de valor", com el valor dels recursos humans o de la feina dels voluntaris que conformen la seva base social.

Per totes aquestes raons, cal prendre amb prou prudència i perspectiva les conclusions purament numèriques de l'anàlisi dels estats financers.

field_vote: 

Interpretació de balanços (II). Procediments per a l'anàlisi

Imatge principal a portada: 
Anàlisi de balanços Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Els Estats Financers d'una entitat es poden analitzar des de diversos angles i/o punts de vista, segons l'objectiu tècnic o els aspectes que es vulguin destacar.

La forma d'analitzar les dades es realitzarà en funció de la necessitat d'informació que tingui l'entitat i dels recursos de què disposi.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Punts de vista per l'anàlisi de les dades
Angles d'anàlisi
Anàlisi formal
Anàlisi patrimonial
Anàlisi econòmica
Anàlisi financera
Continguts: 

Les dades comptables es poden analitzar des de dos punts de vista: estàtic i dinàmic.

El punt de vista estàtic analitza els estats comptables segons la visió que s'ofereix de les dades de l'entitat en un moment determinat, el moment en que està fent l'anàlisi.

El punt de vista dinàmic analitza l'evolució de l'anàlisi estàtica en diferents períodes consecutius, de forma que es pugui veure quina és la seva tendència, per tal de preveure quina serà l'orientació de la futura trajectòria de l'entitat en termes econòmics.

La recomanació és la de treballar des d'un punt de vista dinàmic, ja tan imporant com saber com es troba l'entitat en un moment determinat és el fet d'intentar fer previsions respecte a com s'espera que evolucioni en un futur.

Els dos punts de vista esmentats a l'apartat anterior es poden estudiar, al seu torn, des de quatre angles diferents, en funció de l'objectiu tècnic o dels aspectes de la situació de l'entitat que es vulguin destacar:

 • Formal
 • Patrimonial.
 • Econòmic.
 • Financer

L'anàlisi formal revisa fins a quin punt, i a partir de les dades analitzades, l'entitat compleix amb totes les normes legals i jurídiques que la regulen, en funció de quina sigui la seva forma jurídica.

D'una banda, s'analitzen els aspectes jurídics, per exemple, en el cas d'una fundació, si aquesta disposa o no de suficient fons dotacional per dur a terme les activitats que desenvolupa.

D'altra banda, s'analitzen els aspectes legals. Per exemple, si es compleixen totes les obligacions fiscals que se'n deriven de la seva activitat i del seu règim fiscal, si es gestionen de forma correcta els seus recursos humans, si s'utilitza el pla de comptabilitat que li correspon, si s'han aplicat correctament les normes de registre i valoració, etc.

Si l'entitat fa auditoria econòmica, en principi aquests aspectes haurien d'haver estat revisats per part dels auditors externs. En tot cas, la persona encarregada de l'anàlisi haurà de comprovar l'informe d'auditoria per tal d'assegurar-se que tot és correcte.

L'anàlisi patrimonial estudia l'estructura del balanç de situació, parant especial atenció en els volums que representen les masses patrimonials de l'actiu, el passiu i el patrimoni net, de forma individual, però també en relació a com s'equilibren entre elles.

Permet, d'una forma molt genèrica, deduir quines són les fonts de finançament de l'entitat, i en què s'han utilitzat.

L'anàlisi econòmica estudia la rendibilitat dels recursos de l'entitat i el grau d'eficàcia que es mostra en el seu ús.

El que permet és estudiar quina capacitat té l'entitat per a generar fons propis (en forma de beneficis o excedents), i de fer més rendibles els recursos dels quals disposa.

Per a efectuar aquesta anàlisi caldrà utilitzar el compte de resultats i, ocasionalment, l'estat de canvis en el patrimoni net.

L'anàlisi financera intenta aportar una visió global del balanç de situació, des del punt de vista dels moviments dels recursos financers.

Es pretén amb aquest tipus d'anàlisi identificar si hi ha equilibris o desequilibris entre les fons de finançament pròpies i les alienes (proveïdors, entitats financeres, deutes amb administracions, etc.), i saber si la proporció en la qual aquestes fons estan finançant l'actiu resulta més o menys adequada.

D'aquesta manera, es pot valorar si l'entitat té capacitat per a atendre de manera adequada les seves necessitats de liquiditat, sense haver de patir sobre costos innecessaris.

Els estats comptables analitzats sota aquest angle són el balanç de situació i, si es disposa d'ell, l'estat de fluxos d'efectiu.

field_vote: 

Interpretació de balanços (I). Conceptes bàsics

Imatge principal a portada: 
Anàlisi d'estats comptables Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les entitats no lucratives, com qualsevol altre tipus d'organització, necessiten tenir ben controlada la seva gestió econòmica. Però sovint les persones que les dirigeixen no tenen coneixements en aquesta àrea específica.

Per tal de donar eines de gestió als membres dels Òrgans de Govern que es troben en aquesta situació, s'inicia amb aquest una sèrie de recursos a on s'explica, en termes generals, en què consisteix l'anàlisi dels balanços, des de la vessant de les entitats no lucratives.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Fases de l'anàlisi i informació necessària
Objectius de l'anàlisi
Conceptes bàsics: l'actiu
Conceptes bàsics: el passiu
Conceptes bàsics: el patrimoni net
Conceptes bàsics: els ingressos i les despeses
Continguts: 

L'anàlisi dels estats financers d'una entitat és un instrument de treball, que ha de servir a les persones implicades a la seva direcció, i també a terceres persones relacionades.

Permet conèixer més profundament com funciona l'entitat a nivell econòmic, saber com controlar els costos o com es poden utilitzar els recursos de forma més eficient, de manera que amb els mateixos recursos es puguin oferir serveis amb major qualitat o que arribin a més beneficiaris... en definitiva, permet assolir un projecte sòlid i, sobretot, sostenible.

Qualsevol procediment d'anàlisi cal plantejar-ho seguint un ordre determinat. L'anàlisi dels estats financers, en concret, té tres fases diferenciades:

 1. Comptabilitat: és el registre de tots i cadascun dels moviments econòmics de l'entitat, tots aquells que són reals i que es poden quantificar en una magnitud en diners. És la fase a on es genera la informació.
 2. Diagnòstic: consta de dos sub-fases:
  1. Anàlisi: es fa la observació i anàlisi de les dades que proporciona la comptabilitat, mitjançant diverses tècniques i procediments.
  2. Interpretació: a partir dels resultats obtinguts a l'anàlisi, cal obtenir una sèrie de conclusions.
 3. Planificació: quan ja es disposa del diagnòstic obtingut amb les conclusions provinents de la fase anterior, i a partir del seu estudi, cal planificar cap a on ha d'anar l'entitat i prendre les decisions oportunes en aquest sentit, per tal de mantenir o millorar els resultats que s'hagin obtingut.

A mesura que vagi passant el temps i es vagi repetint l'anàlisi en períodes successius, s'aniran obtenint dades i es podrà anar comprovant si l'entitat va en la direcció adequada.

Cal fer esment a que, per completar la informació aportada per la comptabilitat de l'entitat i poder fer una anàlisi més acurada de la seva situació financera, caldrà tenir en compte altres dades que poden tenir una certa influència:

 • Informacions de tipus general: cal tenir en compte la situació econòmica general de l'entorn, que no són controlables per part de l'entitat: un canvi polític, la situació conjuntural de crisi o de períodes de més bonança...
 • Informes sectorials: en funció de quin sigui el sector a on treballa l'entitat, caldria mirar de trobar dades comparatives amb altres entitats o empreses que fan una activitat similar, per veure la seva situació pròpia en comparació amb les del seu entorn.
 • Informacions relacionades amb l'entitat: cal tenir en compte també dades de l'entitat que no figuren a la comptabilitat, com ara les que es refereixen a aspectes legals, generals, financers, comercials, dels recursos humans de que disposi... ja que aquestes podrien arribar a tenir influència en el futur a la seva situació financera.

Els objectius de l'anàlisi són variats en funció de qui sigui el destinatari de la pròpia anàlisi.

Si el destinatari és la direcció de l'entitat, l'objectiu serà consolidar els punts forts i corregir els punts febles que es detectin.

Si els destinataris són els seus creditors, o algú que hagi de proporcionar finançament, com per exemple les entitats bancàries, la finalitat serà la de saber de quina solvència i liquiditat es disposa.

Abans d'iniciar l'anàlisi de les dades, i per garantir la seva fiabilitat, cal que l'entitat estigui segura que els estats comptables s'han confeccionat aplicant correctament els principis i normes comptables, i tenir present que la situació és la d'una entitat en funcionament, és a dir, que es dona una situació de continuïtat en la seva activitat.

També, com a punt de partida, cal tenir clars determinats conceptes importants en la comptabilitat, i que s'analitzen en els següents apartats d'aquest recurs: l'actiu, el passiu, el patrimoni net, els ingressos i les despeses.

L'actiu està composat pels béns, drets i altres recursos controlats per l'entitat, independentment de si són o no de la seva propietat.

Forma part de l'estat comptable balanç de situació.

Perquè un element pugui ser considerat actiu, cal que compleixi determinats requisits:

 • L'entitat ho ha de controlar econòmicament, i ha de poder utilitzar-lo o bé treure'n algun profit. Per exemple, uns ordinadors que no estan en condició d'ús i estan emmagatzemats, no es podrien considerar actiu encara que fossin propietat de l'entitat.
 • Cal que sigui resultat d'una operació feta en el passat, bé per haver estat comprat o per haver estat produït directament per part de l'entitat. Per exemple, una opció de compra, o un contracte de prestació serveis signats abans de què s'hagi generat el propi servei, no es consideraria actiu.
 • Ha de tenir el potencial de produir beneficis econòmics, per exemple, convertir-se en efectiu o equivalent, o bé per intercanviar per un altre actiu o bé per cancel·lar un deute.
 • Ha de ser probable que, bé a partir de la seva capacitat de produir beneficis econòmics, bé a partir del seu ús o explotació, produeixi per a l'entitat beneficis o rendiments econòmics o socials. Per exemple, si s'han dedicat recursos per recerca o investigació pels quals no s'espera que arribin a obtenir resultats vàlids, no es podran reconèixer com a actiu perquè no s'arribarà mai a generar beneficis a partir d'aquests recursos utilitzats.
 • S'han de poder valorar en termes monetaris (en euros) amb fiabilitat.

El passiu, juntament amb el patrimoni net, constitueix l'estructura financera de l'entitat. Representa els fons que li permeten finançar l'adquisició de tots els elements que conformen l'actiu. Per tant, serien com "l'altre cara de la moneda" vers l'actiu. Així, la suma de passiu més patrimoni net sempre ha de coincidir amb el total de l'actiu.

El passiu és tot allò que l'entitat li deu a tercers, és a dir, els deutes que té.

Forma part de l'estat comptable balanç de situació.

Cal fer esment a que en el passiu només apareixen les obligacions en que ja hagi incorregut l'entitat, no aquelles que, encara que té compromeses, encara no s'han produït. Un exemple molt clar seria un contracte laboral amb una data determinada de finalització prevista. L'entitat estaria obligada legalment a satisfer sou i seguretat social durant tota la durada del contracte, però en el seu passiu només figuraran el net de la nòmina, l'IRPF o el deute amb la Seguretat Social meritats mes a mes, i que encara no hagin estat liquidats, però no els que corresponen a tota la durada acordada del contracte.

Tampoc es registraran com a passius les "intencions". Per exemple, si es té previst atorgar uns premis, no es reconeixeran com a deute fins que no s'hagin adjudicat als seus beneficiaris.

Finalment, una regla útil per saber quan procedir a registrar un passiu seria que es compleixi la condició que, per a liquidar la obligació que generarà, sigui probable que s'hagi de lliurar algun actiu (ja sigui deutes a cobrar, béns, o diners efectius), i sempre que es pugui valorar de manera fiable.

El patrimoni net es defineix per diferència: és el que queda dels actius, un cop deduïts tots els passius que tingui l'entitat, és a dir, el que quedaria dels actius un cop s'haguessin liquidat tots el deutes.

Forma part de l'estat comptable balanç de situació.

S'identifica amb els fons propis de l'entitat, és a dir, el resultat acumulat al llarg de la seva existència. Pot tenir origen en:

 • Les aportacions realitzades a la constitució de l'entitat (per exemple, els fons dotacionals que s'han d'aportar a la constitució de les fundacions).
 • Els resultats que s'han anat generant en els diversos exercicis (pèrdues i guanys)
 • Variacions de valor dels actius o dels passius que no formin part del resultat (ajustos patrimonials provinents de variacions de valor, per exemple).
 • Subvencions o donacions de capital o plurianuals no reintegrables que encara no hagin passat a formar part del resultat de l'exercici.

Les entitats, en el desenvolupament de la seva activitat, poden prestar serveis o vendre béns, així com tenir establertes quotes socials, ser beneficiaris de subvencions o donacions... tots aquests "fets econòmics" fa que puguin percebre diners o generar drets de cobrament al seu favor (actius) que es faran efectius al seu venciment.

Aquests fets econòmics són els ingressos de l'entitat, i ho són independentment de si s'han cobrat o no.

De la mateixa manera, les entitats necessiten adquirir determinats béns o serveis, com ara la contractació de personal, materials, despeses de telèfon, llum o assegurances, el lloguer del local de la seva seu...

Les despeses es produeixen quan l'entitat obté una contraprestació real per part de tercers, és a dir, quan es produeix el "consum" del recurs: la mà d'obra dels seus treballadors, el consum de l'electricitat del local, quan compra materials per les activitats...

Al realitzar despeses, es contrauen obligacions de pagar per elles a qui li hagi subministrat el bé o servei. Per tant, causaran un augment del passiu (si el pagament es deixa a deure), o bé una disminució de l'actiu (si es fa efectiu, ja que disminuiran els diners que tingui l'entitat).

Tant els ingressos com les despeses formen part de l'estat comptable compte de resultats o compte d'explotació.

És molt important diferenciar entre ingressos i cobraments, i també entre despeses i pagaments.

Només seran conceptes equivalents quan hi ha una coincidència temporal en el moment en què es produeixen tots dos.

Per a una correcta anàlisi, l'entitat haurà de registrar en la comptabilitat l'ingrés o la despesa en el moment en què es produeixi, i no quan es produeixi el seu respectiu cobrament o pagament.

field_vote: 

Com demanar el NIF per primer cop

Imatge principal a portada: 
Model 036. Declaració censal Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Un dels primers tràmits que cal fer quan es constitueix una entitat no lucrativa, ja sigui associació o fundació, és demanar el Número d'Identificació Fiscal (NIF) a l'Administració tributària.

Aquest codi serà necessari per fer tràmits tan comuns com poder obrir un compte bancari, contractar, demanar subvencions, emetre o rebre factures,...

Tot i que, aparentment, sembla una gestió senzilla de fer, la complexitat que comporta omplir el model mitjançant el qual es sol·licita, el de Declaració censal (036), fa que moltes entitats tinguin dubtes de quina informació cal indicar. En aquest recurs es mostra el procediment pas per pas.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què és el NIF
Què és la Declaració Censal (model 036) i com accedir-hi
Informació a indicar a la pàgina 1
Informació a indicar a la pàgina 2b
Informació a indicar a la pàgina 3
Informació a indicar a la pàgina 8
Generació del model, presentació i documentació addicional
Continguts: 

El Número d'Identificació Fiscal (NIF) és un número que l'Agència Tributària assigna a totes les persones jurídiques que així ho sol·licitin perquè li serveixi com a identificació en les seves relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

En cas que no ho sol·licitin, l'Agència Tributària podria procedir d'ofici a donar-los d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i assignar-los el NIF que correspongui. El fet de demanar aquest número no implica que s'hagin de començar a presentar declaracions trimestrals.

El NIF té la següent estructura:

 • Una lletra, que informa sobre la forma jurídica de l'entitat.
 • Un número aleatori de set dígits.
 • Un caràcter de control, que pot ser un altre número o una lletra.

En el cas de les entitats no lucratives, la lletra identificativa que correspon és la G.

Les entitats hauran d'incloure el NIF a totes les declaracions, autoliquidacions, comunicacions o escrits que presentin davant l'Administració Tributària, i en els documents amb transcendència tributària que expedeixin com a conseqüència de la seva activitat (per exemple, factures).

També ho hauran d'incloure en les operacions amb entitats de crèdit (els bancs).

Per tal que puguin acreditar el seu NIF, l'Agència Tributària proporcionarà en un màxim de 10 dies a l'entitat una targeta amb el número i les seves dades fiscals, i amb uns codis de verificació que permeten acreditar la seva autenticitat a la pàgina web de la pròpia Agència Tributària.

El model 036 o Declaració censal és el model que cal utilitzar per comunicar a l'Administració tributària qualsevol alta, baixa o modificació en la situació de l'entitat que tingui transcendència a nivell tributari i/o fiscal.

Per exemple, caldria presentar-ho per demanar el NIF, per comunicar altes o baixes en activitats o en l'IVA, quan es comença a pagar retribucions a terceres persones, si canvien els representants legals de l'entitat, o si es canvia de domicili.

Les dades que es comuniquin mitjançant aquest model passaran a formar part de la informació de l'entitat que figura en el cens d'obligats tributaris de l'Agència tributària.

Per poder emplenar, validar i generar el model en un arxiu en format PDF apte per a la seva presentació, cal accedir a aquest enllaç. També és possible adquirir en paper el document en qualsevol de les oficines de l'Agència Tributària, i emplenar-ho de forma manual.

El model 036 consta de vàries pàgines. A la primera, sempre s'indicarà marcant la casella o caselles corresponents el motiu o motius per la presentació. Segons la casella que es marqui, el propi model adreçarà a les pàgines que cal emplenar en cada cas. La resta de pàgines no s'hauran d'emplenar, i quan es generi el pdf, només sortiran les pàgines que continguin informació.

Com ja s'ha esmentat a l'apartat anterior, a la pàgina 1 s'indica la causa o causes que motiven la presentació del model. En el cas de les "Altes", com és la demanda per primer cop del NIF, s'haurà d'emplenar:

 • Casella 102: el nom de la nova entitat, tal i com figura als seus estatuts com a denominació social.
 • Casella 110: marcar.

A l'apartat B) "modificacions" no caldrà marcar cap de les caselles, encara que s'haurà d'incloure informació en algunes altres pàgines.

A la part final d'aquesta pàgina, cal emplenar també el lloc, data i nom del representant legal de l'entitat (normalment, el president):

Captura del formulari, on apareixen els camps: lloc, data i signatura

.A la pàgina 2B, caldrà indicar les dades de l'entitat, a les caselles següents:

 • Casella B1: persones jurídiques i entitats residents a Espanya, marcar casella.
 • Casella B3: seleccionar Espanya.
 • Casella B4: deixar en blanc.
 • Casella B5: denominació social completa, tal com figura en els estatuts.
 • Casella B6: anagrama (símbol o emblema constituït per lletres), si es té.
 • Casella B8: acord de voluntats. Si no s'aporta còpia de l'escriptura pública o document fefaent de constitució, cal aportar com a mínim còpia d'un document d'acord de voluntat de la constitució de l'entitat. Indicar la data del document.
 • Casella B9: data de constitució, Si existeix i s'aporta escriptura pública o document fefaent de constitució (per exemple, la inscripció de l'entitat en el corresponent Registre), s'indicarà la data del document.
 • Casella B10: data d'inscripció definitiva de l'entitat en el Registre corresponent, si es disposa d'ella.
 • Caselles B11 a B28: domicili fiscal a Espanya
 • Caselles B31 a B40: per a entitats no residents, en el seu cas, domicili fiscal en l'Estat de residència o de constitució, a l'estranger.
 • Caselles B71 a B88: domicili social. Emplenar amb les mateixes dades que el domicili fiscal, llevat que aquest sigui diferent a aquell.
 • Casella 65: personalitat jurídica, marcar SI.
 • Casella 68 i 69: forma jurídica. Cal marcar la casella 68 i a la 69 indicar la forma jurídica que sigui la indicada en cada cas. Les més habituals en les entitats no lucratives són:
  • Associació L.O. 1/2002 (les que tinguin àmbit estatal)
  • Fundació
  • Organització empresarial
  • Altres associacions (en aquesta anirien les entitats d'àmbit autonòmic català)

A la pàgina 3 cal indicar les dades dels representants de l'entitat. Caldrà emplenar les caselles següents:

 • Casella 300: alta representant. Marcar.
 • Casella 303: data d'alta (la de constitució de l'entitat).
 • Caselles 304 a 328: s'han d'omplir amb les dades personals del president de l'entitat.
 • Casella 330: causa de la representació: Legal. Marcar.
 • Casella 331: clau: seleccionar la clau que indica la causa de la representació, en aquest cas 02 (persones jurídiques residents o constituïdes a Espanya)
 • Casella 333: tipus de representació: indicar si la representació és individual (08), mancomunada (09) o solidària (10), en funció de com es tingui determinat en els estatuts de l'entitat.
 • Casella 334: títol de la representació. Caldrà indicar la clau corresponent al títol o document a on consta la representació, que normalment serà la de document públic, quan existeixi una escriptura o bé la inscripció en el Registre corresponent, o bé document privat amb o sense signatura legitimada notarialment.

Si hi hagués més d'un representant, es repetiria el procediment en les caselles de la 350 a la 384.

Finalment, a la pàgina 8 caldrà omplir les dades dels socis fundadors:

 • Casella 802: alta. Marcar.
 • Casella 805: data de l'alta.
 • Caselles 800 a 858: emplenar les dades personals del primer dels socis.
 • Casella 818: emplenar el percentatge de participació a l'entitat. Com que en una entitat no lucrativa no té massa sentit el tema de la participació, s'acostuma a dividir el 100% entre els diferents socis fundadors, per deixar-los a tots amb la mateixa quota de participació.

Caldrà repetir aquesta operació tantes vegades com socis fundadors hi hagi.

Quan ja es tinguin totes les dades emplenades, cal validar el model, clicant a la casella "VALIDAR".

Si hi ha cap dada que falti o que l'Agència tributària consideri incongruent, sortirà un missatge indicant quines caselles causen conflicte, i caldrà corregir-les.

Quan ja no surti cap missatge d'error, en validar de nou la pàgina es connectarà amb el servidor de l'Agència tributària. Caldrà clicar la tecla "ENVIAR", i es generarà un document PDF amb totes les dades, que caldrà signar i portar a l'oficina de l'Agència Tributària que correspongui a l'entitat per domicili. Aquest document té un termini màxim de validesa d'un mes.

Caldrà acompanyar la presentació dels documents següents:

 • Original i fotocòpia de l'acta fundacional, en document públic o privat, que inclourà l'acord de constitució i els estatuts de l'entitat.
 • Certificat de la presentació o de la inscripció d'aquests documents en el Registre corresponent.
 • Fotocòpia del NIF de la persona que signi la declaració censal, que ha de ser representant de l'associació (normalment, del President).
 • Original i fotocòpia del document que acrediti la capacitat de representació de qui signa la declaració censal (no serà necessari si figura com a tal a l'escriptura de constitució o en els estatuts).

Si l'entitat encara no té la inscripció definitiva, se li atorgarà un NIF provisional, que caldrà canviar pel definitiu, amb el mateix número, quan sigui ferma la inscripció en el Registre corresponent.

field_vote: 

Rendició de comptes entitats esportives (2)

Imatge principal a portada: 
Esport adaptat_Font:Bloc Ufec
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

En el moment de fer la rendició de comptes, sovint les entitats tenen dubtes relatius al procediment d'elaboració i aprovació, al seu contingut exacte i a la data de presentació.

Imatges secundàries: 
Logotip UFEC
Logotip UCEC
Subtitols: 
Models de presentació dels comptes
Aprovació dels comptes per part de l'Assemblea General
Documentació a presentar al CCE
Calendari de la Rendició de comptes
Continguts: 

Els models de comptes que han d'utilitzar les entitats esportives en la seva rendició de comptes són els mateixos que utilitzen la resta d'entitats no lucratives que tenen el seu àmbit principal d'actuació a Catalunya. Estan regulats en el Decret 259/2008, el Pla de Comptabilitat de les associacions i fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Existeixen tres tipus, en funció de la mida de l'entitat, quan, a la data de tancament de l'exercici, durant dos anys consecutius, es donin almenys dues de les circumstàncies següents:

 • Simplificat (entitats de dimensió reduïda):
  • Total actiu inferior a 1 milió d'euros.
  • Import volum anual d'ingressos ordinaris inferior a 2 milions d'euros.
  • Nombre mitjà de treballadors durant l'exercici inferior a 10
 • Abreujat (entitats de dimensió mitjana):
  • Total actiu inferior a 2,85 milions d'euros.
  • Import volum anual d'ingressos ordinaris inferior a 5,7 milions d'euros.
  • Nombre mitjà de treballadors durant l'exercici inferior a 50.
 • Normal (entitats de dimensió gran):
  • Total actiu superior a 2,85 milions d'euros.
  • Import volum anual d'ingressos ordinaris superior a 5,7 milions d'euros.
  • Nombre mitjà de treballadors durant l'exercici superior a 50.

A l'hora de convocar l'Assemblea General que ha d'aprovar els comptes de l'entitat, cal que figurin expressament a la convocatòria, a l'ordre del dia corresponent, els següents punts relatius a la rendició dels comptes:

 • Aprovació, si s'escau, dels comptes de l'exercici comptable anterior junt amb l'informe de verificació o d'auditoria i l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici.
 • Aprovació, si s'escau, del pressupost del següent exercici comptable.
 • Nomenament dels verificadors de comptes (3 persones físiques) o bé dels auditors dels comptes pel següent exercici comptable.

La documentació que ha d'integrar la rendició dels comptes a presentar al Consell Català de l'Esport (CCE), i que ha de ser original, és la següent:

 • Acta de l'Assemblea General en que es van aprovar els comptes.
 • Comptes anuals, integrats per:
  • Balanç de situació.
  • Compte de resultats.
  • Estat de canvis en el patrimoni net.
  • Memòria econòmica.
  • Estat de fluxos d'efectiu, si s'escau (només és obligatori en la modalitat de presentació en models normals)
 • Liquidació del pressupost de l'exercici tancat, és a dir, desviació entre el pressupost inicial aprovat l'any anterior per l'Assemblea i el pressupost finalment realitzat.
 • Pressupost per al següent exercici comptable, aprovat per l'Assemblea general.
 • Acta en què es va aprovar el nomenament dels verificadors/auditors dels presents comptes.
 • Informe de verificació, o bé d'auditoria comptable, signat amb el DNI, nom i cognoms dels verificadors en el primer cas, o bé del número de registre del ROAC de l'empresa auditora, en el segon cas.

En les entitats declarades d'utilitat pública, els documents de comptes anuals, liquidació del pressupost i pressupost per al següent exercici han d'anar signats per tots els membres de la Junta directiva a tots els fulls, o bé cal expedir un certificat de formulació dels comptes amb totes les signatures d'aquests al final de la documentació enquadernada i numerada consecutivament.

Per la resta d'entitats, els mateixos documents aniran signats pel president, secretari i tresorer de la Junta directiva a tots els fulls, o bé el certificat de formulació dels comptes esmentat anteriorment, signat per aquestes mateixes persones.

El calendari per efectuar la rendició dels comptes en les entitats esportives és el següent:

 • Formulació dels comptes: dins dels 3 primers mesos posteriors a la data de tancament de l'exercici.
 • Assemblea General per l'aprovació dels comptes: dins dels 6 primers mesos posteriors a la data de tancament de l'exercici.
 • Presentació de la rendició de comptes al CCE: dins dels 6 primers mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

Cada entitat pot fixar dins dels seus estatuts terminis inferiors als esmentats, però en cap cas superiors a aquests.

field_vote: 

Rendició de comptes entitats esportives (1)

Imatge principal a portada: 
Logotip Consell Català de l'Esport
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

Les entitats esportives, tot i ser entitats no lucratives igual que ho són les associacions i les fundacions, estan regulades per algunes normes específiques.

Aquestes normes fan que algunes entitats esportives hagin de presentar anualment la rendició dels seus comptes davant del Consell Català de l'Esport.

En aquest recurs s'explicaran, entre d'altres, quina és la finalitat de la rendició de comptes, quines entitats estan obligades a fer aquest tràmit i quines estan obligades a auditar-los.

Imatges secundàries: 
Imatge_Esports_font_Ajunt.Es Castell
Subtitols: 
Objectius de la rendició anual dels comptes
Entitats obligades a rendir comptes davant del CCE
Diferències entre auditoria i verificació comptable
Entitats esportives obligades a auditar
Continguts: 

La rendició de comptes en una entitat esportiva, com en qualsevol altre tipus d'entitat no lucrativa, té dos objectius principals:

 • El compliment de la legalitat en aquelles entitats obligades a realitzar la presentació.
 • El fet d'aconseguir el necessari grau de transparència, que li permetrà atorgar seguretat davant dels seus socis i de totes aquelles persones i entitats que s'hi relacionen, al fer públiques les seves dades econòmiques .

En el cas de les entitats obligades a presentar comptes, mitjançant la seva rendició anual acreditaran el manteniment de les condicions que van permetre el reconeixement (en cas que ho tinguin) de la seva condició d'entitat "d'utilitat pública".

L'expedient administratiu que resulta del dipòsit de comptes, que es realitza al Consell Català de l'Esport (CCE), és públic, és a dir, pot ser consultat per qualsevol persona que acrediti un interès legítim.

Les entitats esportives obligades a presentar la rendició anual dels comptes davant el CCE són:

 • Les Federacions esportives.
 • Les Unions esportives de clubs.
 • Els Consells esportius.
 • Els Consells esportius reconeguts com "d'utilitat pública".
 • Els Clubs esportius reconeguts com "d'utilitat pública".
 • Altres entitats, com la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC).

La resta d'entitats esportives, tot i no estar obligades a presentar rendició dels seus comptes, si que han de presentar el seu llibre de comptes davant del CCE, tot i que és un tràmit més aviat formal, ja que aquest no serà objecte de revisió, només serà diligenciat.

Els procediments de control econòmic de les entitats esportives poden ser de diferent naturalesa.

Algunes entitats, ja sigui per estar obligades legalment o bé de forma voluntària, opten per l'auditoria dels seus comptes. La resta, excepte la UFEC i la UCEC, han de realitzar com a mínim un altre procediment, anomenat de verificació comptable.

L'auditoria consisteix en una revisió de l'adequació dels comptes de l'entitat a la legalitat en matèria econòmica i comptable, en la qual s'utilitzen determinats procediments de verificació de la veracitat de les dades que apareixen a la seva comptabilitat, establerts amb criteris tècnics. Només la poden realitzar Auditors o Censors jurats de comptes, que estiguin inscrits al registre oficial corresponent (el ROAC). Aquests auditors han de ser nomenats per l'Assemblea de l'entitat d'un exercici per a l'exercici següent.

El procediment de verificació comptable és un procés intern realitzat per persones que formen part de la pròpia entitat. Aquestes persones (els "verificadors") són 3 persones físiques, nomenades per l'Assemblea, d'entre els assembleistes, d'un exercici per a l'exercici següent. No poden formar part de la Junta directiva o altres òrgans de govern de l'entitat, com ara comissions o comitès, per exemple. Normalment, es recomana nomenar tres suplents, per cobrir possibles absències i eventualitats. La tasca dels verificadors és la de revisar els comptes que li presenten els encarregats de la gestió econòmica de l'entitat, i tenen la possibilitat de fer comprovació documental dels justificants de cadascun dels moviments, per tal d'assegurar la seva veracitat.

En qualsevol de les dues modalitats, la documentació econòmica de l'entitat ha d'estar a disposició de tots els assembleistes, des de la data de convocatòria de l'Assemblea.

Els límits d'obligació d'auditoria en les entitats esportives són diferents en funció de quina sigui la seva naturalesa:

 • Les Federacions esportives, Unions de clubs i la UFEC han d'auditar si es troben en qualsevol d'aquestes circumstàncies:
  • Tenen un pressupost anual liquidat superior als 300 mil euros.
  • Tenen subvencions públiques anuals acumulades superiors a 600 mil euros.
 • Els Consells Esportius, els Clubs esportius reconeguts con "d'utilitat pública" i la UCEC han d'auditar si es troben en qualsevol d'aquestes circumstàncies:
  • En la data de tancament de l'exercici i durant dos exercicis consecutius compleixen almenys dues de les tres condicions següents:
   • Actiu superior 2,85 milions d'euros.
   • Ingressos anuals ordinaris superiors a 5,7 milions d'euros.
   • Mitjana anual de treballadors superior a 50.
  • Tenen subvencions públiques anuals acumulades superiors a 600 mil euros.
field_vote: 

La facturació electrònica

Imatge principal a portada: 
Ordinador amb factura Font:
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

Les entitats que facturen a les Administracions públiques ho han de fer electrònicament des del passat 1 de gener de 2015.

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, per a l'impuls de la facturació electrònica i la creació del registre comptable de factures en el Sector públic es va crear amb l'objectiu de reduir la morositat de les Administracions públiques en els seus contractes.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és la factura electrònica
Normativa que regula les factures
Característiques de les factures electròniques
Tipus de factures electròniques
Obligats a presentar factures electròniques a les AAPP
Avantatges de facturar en aquesta modalitat
Procediment per facturar a les Administracions
Continguts: 

Les factures són els documents legals que justifiquen el lliurament de béns o la prestació de serveis.

La factura electrònica és, primordialment, una factura. Com a tal, té els mateixos efectes legals que una factura convencional en paper. La diferència és que s'expedeix i es rep en format electrònic, però ha de complir amb els mateixos requisits que les factures físiques.

La seva expedició està condicionada a que el destinatari de la factura ho consenteixi, és a dir, ha d'estar d'acord en rebre-les en aquest format.

Les factures, tant les convencionals com les electròniques, estan regulades al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, en tots els seus aspectes com serien, entre d'altres:

 • L'obligació d'expedir factures.
 • Tipus de factures: completa i simplificada.
 • Contingut mínim.
 • Requisits de llegibilitat, autenticitat i integritat.
 • Terminis d'emissió.
 • Especificitats de les factures electròniques.

Segons determina el reglament que les regula, totes les factures tant si són en paper com si són en format electrònic, han de garantir tres requisits:

 • La llegibilitat de la factura.
 • L'autenticitat del seu origen, és a dir, garantir la identitat de l'emissor de la factura.
 • I la integritat del seu contingut, és a dir, garantir que el seu contingut no ha estat modificat.

En les factures electròniques, la llegibilitat la donarà el programa informàtic que la crea o que la rep.

La seva autenticitat i la integritat caldrà garantir-les també. La forma més habitual de fer-ho serà mitjançant signatura electrònica, basada en un certificat digital reconegut.

Per tant, per poder emetre factures electròniques caldrà disposar d'una signatura electrònica de la qual sigui titular l'entitat.

Hi ha dos tipus de factures electròniques:

 • En format estructurat.
 • En format no estructurat.

Ambdós formats són documents electrònics que poden ser tramesos mitjançant xarxes de comunicació, com Internet. Es diferencien, però, en què les primeres (format estructurat) permeten el seu tractament automatitzat, mentre que les segones, no.

Les factures en format estructurat contenen dades i poden ser generades automàticament pels sistemes informàtics de facturació de qui les emet i ser tramitades de la mateixa manera automàtica pels sistemes de comptabilitat i pagament del destinatari de la factura. Alguns exemples de formats de fitxers estructurats són els generats en llenguatge XML, o els que ho estan en format EDIFACT.

Les factures en format no estructurat són bàsicament imatges. Entre elles estarien les factures en paper escanejades, o en format PDF. En conseqüència, no poden ser introduïdes en els sistemes informàtics del receptor de forma automàtica.

Si bé la Llei 25/2013 obliga als proveïdors de les Administracions públiques a presentar les factures en format electrònic estructurat a partir del 15 de gener de 2015, aquesta obligació no és de caràcter universal, sinó per a determinats tipus de proveïdors, que són:

 • Societats anònimes.
 • Societats de responsabilitat limitada.
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents a territori espanyol, segons les regles establertes a la normativa tributària.
 • Unions temporals d'empreses.
 • Agrupacions d'interès econòmic, i altres societats de Fons d'inversions.

A més, les Administracions públiques tindran la potestat d'excloure també d'aquesta obligació les factures que tinguin un import de fins a 5.000 euros.

Per tant, les associacions i fundacions que siguin proveïdores de contractes públics no estaran obligades legalment a presentar les seves factures en aquest format.

Ara bé, alguns d'aquests ens públics han enviat comunicacions en el sentit que a partir d'aquella data no admetran factures en format físic, sinó que ho faran exclusivament en format electrònic estructurat, i signades digitalment per l'emissor d'aquestes.

En aquests casos, caldrà comprovar si les condicions específiques del contracte fan que, tot i no estar dins dels supòsits legals, l'entitat sí que tingui aquesta obligació. En cas que no sigui així, caldrà intentar arribar a un acord amb els tècnics de l'organisme públic contractant per poder continuar presentant les factures físicament, o bé fer l'esforç per adaptar-se a facturar en aquesta modalitat electrònica, cosa que també comportaria certs avantatges.

Els avantatges específics que té facturar electrònicament en format estructurat són els següents:

 • Fer més curts els cicles de tramitació, inclòs el temps de cobrament.
 • Reduir els errors humans pel que fa al registre de la factura.
 • Eliminar els costos d'impressió i de tramesa postal o presencial.
 • Facilitar un accés més ràpid i senzill a les factures que es tinguin guardades.
 • Estalvi en l'espai necessari per a l'arxiu de les factures.
 • Facilitar la lluita contra el frau (menor probabilitat de falsificació).
 • Obtenir més seguretat en els processos: l'entitat s'assegura que l'administració pública registra la factura en el mateix moment en què la rep.
 • Contribuir a la modernització del sistema.

Si l'entitat decideix utilitzar aquest sistema, el procediment de facturació a la seva Administració pública client seria el següent:

 • Presentar la factura electrònica pels serveis prestats al Registre públic de l'Administració contractant (o a aquell punt general de presentació de factures al qual n'estigui adherida), en el termini de 30 dies des de la data efectiva de prestació del servei.
 • L'Administració durà a terme el seu registre comptable, i li assignarà un codi d'identificació.
 • L'Administració reconeixerà l'obligació de pagament de la factura per part de l'òrgan competent, i farà la seva tramitació comptable.

Durant tot el procés, el proveïdor podrà consultar l'estat de la tramitació.

field_vote: 

Distingir els diferents tipus de domicili

Imatge principal a portada: 
domicili i agència tributària Font:
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

No sempre les entitats estan tota la seva vida a la mateixa seu. Tampoc sempre tenen una única seu, sinó que poden tenir delegacions o locals diversos a on desenvolupen les seves activitats. Aquesta diversitat genera dubtes a l'hora de comunicar les variacions a les administracions públiques.

Per aquest motiu, és necessari que l'entitat tingui clar les distincions entre domicili social, domicili a efectes de notificacions fiscals, i els locals afectes a les activitats.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
El domicili social
El domicili a efectes de notificacions
Locals afectes a les activitats
Continguts: 

El domicili social d'una entitat és aquell en el qual hi és a on radica la seva administració i direcció, i també el seu principal centre d'activitats. Figura en els estatuts de l'entitat, i és habitual que, a la seva constitució, en les associacions s'indiqui com a tal el propi domicili particular d'un dels socis fundadors.

Normalment coincideix amb el domicili fiscal, a no ser que en ell no es realitzi efectivament cap activitat social.

Quan es demani per primer cop el NIF de l'entitat a l'Agència Tributària, serà també el que figuri a la targeta identificativa que emet aquest organisme.

Per poder canviar-lo, ja sigui perquè l'entitat ha passat a disposar d'un local, o perquè disposant ja d'un, es trasllada a un altre, el primer que cal fer és modificar-ho als estatuts de l'entitat. Quan la modificació estigui inscrita al Registre a on figuri aquesta, caldrà comunicar-ho a l'Agència Tributària per tal d'obtenir una nova tarja de NIF amb les dades correctes.

La notificació a l'AEAT es farà mitjançant la presentació d'una declaració censal, model 036, a on es marcarà la opció de "canvi de domicili social", a la casella 123, i s'omplirà l'apartat corresponent a la pàgina 2B.

Caldrà acompanyar aquesta declaració, que s'ha de presentar en un termini màxim d'un mes a partir de rebre la resolució de la inscripció registral de la modificació dels estatuts, de la documentació acreditativa d'aquesta inscripció en el registre (el més habitual, el Registre d'Associacions).

Si el canvi de domicili és provisional, o bé quan no és possible fer amb celeritat el tràmit de modificació d'estatuts necessari per canviar el domicili social, existeix la possibilitat de modificar el domicili a efectes de notificacions de l'Agència Tributària.

Aquesta modificació es fa també mitjançant la presentació d'una declaració censal, model 036, marcant la casella 124, i omplint l'apartat corresponent a la pàgina 2B.

Per fer aquest tràmit no caldrà aportar cap tipus de documentació addicional.

Quan s'indica un domicili a efectes de notificacions diferent del domicili social o fiscal, totes les cartes procedents de l'administració tributària, arribaran a aquell domicili.

Els locals afectes a l'activitat són tots els que, sense ser el domicili social ni fiscal de l'entitat, s'utilitzen per dur a terme el desenvolupament de les seves activitats.

Per exemple, si una entitat disposa de diversos locals a on fa de forma estable i continuada tallers, o bé té alguna botiga o magatzem, o bé té delegacions, tots aquests seran locals afectes a les activitats.

No figuren en estatuts, ni en el NIF de l'entitat, però és important comunicar la seva existència a l'Agència Tributària perquè en cas que l'entitat faci en ells alguna de les activitats que no estan exemptes de tributació en l'Impost de Societats, podrà deduir les despeses que li originin els locals esmentats.

La comunicació dels locals a l'Agència Tributària, que està directament relacionada amb les altes, baixes i modificacions de l'Impost sobre Activitats econòmiques (IAE), es fa mitjançant la presentació d'una declaració censal, model 036, marcant la casella 127, pàgina 4 del model.

field_vote: 

Comptabilització de l'IVA en les entitats no lucratives

Imatge principal a portada: 
Calculadora i registres comptables (font:pixabay.com)
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

Les entitats no lucratives sovint estan exemptes de facturar amb IVA. En altres ocasions, són subjectes passius d'aquest impost de forma total o parcial. En qualsevol dels casos, cal conèixer la forma correcta de reflectir aquestes operacions a la comptabilitat.

Imatges secundàries: 
Model 303 liquidació de l'IVA
Subtitols: 
Comptes comptables que intervenen en el registre de l'IVA
Registre quan la totalitat de la facturació està exempta
Registre quan la totalitat de la facturació està subjecta
Registre quan hi ha una part de la facturació exempta i una altre subjecta
Assentament de regularització de l'IVA al final de cada trimestre
Continguts: 

El Pla General de Comptabilitat (PGC) estableix determinats comptes comptables que serveixen per registrar de forma correcta tots els apunts relacionats amb l'IVA.

Els codis que caldrà utilitzar pel registre són els següents:

Codi compte Descripció compte
4700 H.P. Deutora per IVA a retornar/a compensar
4720 H.P. Deutora per IVA Suportat
4750 H.P. Creditora per IVA a pagar
4770 H.P. Creditora per IVA Meritat

Quan una entitat fa tota la seva facturació aplicant alguna de les exempcions possibles en l'IVA, es considera que és el consumidor final del producte o servei que adquireix en les seves compres.

Per aquest motiu, no pot recuperar cap quantitat de l'IVA que suporta quan rep una factura.

Així doncs, quan es faci el registre comptable de les vendes i de les compres no intervindrà cap dels comptes comptables destinats al registre de l'IVA.

Les vendes es registraran a l'Haver, en un compte del grup 7 del PGC pel seu import total.

Les compres es registraran al Deure, en un compte del grup 6 del PGC, per la totalitat de la factura rebuda (base imposable més IVA).

Exemple: Una associació compra a crèdit a un proveïdor material per la seva activitat, que factura totalment exempta d'IVA. La factura de compra és de 600 € més el 21% d'IVA (126 €), en total 726 €.

El registre comptable de la compra serà:


726 € (6020) Compres d'altres aprovisionaments a Proveïdors (4000) 726 €


Quan l'entitat no pot aplicar cap de les exempcions, i tota la seva facturació està subjecta a IVA, pot recuperar el 100% de l'IVA que suporti a les seves compres.

En aquest cas, l'ingrés per l'entitat serà la base de les factures que emeti (sense tenir en compte l'IVA meritat o repercutit) i la despesa en les compres serà només la base de les factures que rebi (també sense tenir en compte l'IVA suportat)

Exemple registre d'una venda: Una entitat que fa tota la seva activitat subjecta a IVA emet una factura a crèdit per la realització d'un estudi per un import de 1.000 € més el 21% de l'IVA (210 €), en total1.210 €.

El registre comptable de la venda serà:


1.210 € (4400) Deutors per l'activitat a Ingr.prestac.de serveis (7050) 1.000 €

a H.P. IVA meritat (4770) 210 €


Exemple registre d'una compra: Una entitat que fa tota la seva activitat subjecta a IVA fa una compra a crèdit de materials per a la seva activitat per un import de 500 € més el 21% de l'IVA (105 €), en total 605 €.

El registre comptable de la compra serà:


500 € (6020) Compres d'altres aprovisionaments

105 € (4720) H.P. Deutora IVA Suportat a Proveïdors (4000) 605 €


Quan l'entitat fa una part de la seva facturació subjecta a IVA, i una altra part exempta, ha d'aplicar el que s'anomena regla de la prorrata de l'IVA. En la modalitat general de prorrata, que s'aplica per defecte, podrà recuperar l'IVA de forma proporcional als ingressos no exempts i exempts.

Per exemple, una entitat que fa un 40% de la seva facturació subjecta, i un 60% exempta d'aquest impost, podrà recuperar (deduir) només un 40% de l'IVA suportat a les seves compres.

En aquest cas, l'ingrés per l'entitat serà la base de les factures que emeti (sense tenir en compte l'IVA meritat o repercutit quan n'hi hagi) i la despesa en les compres serà la suma de la base de les factures que rebi més la part d'IVA que no pugui recuperar. En l'exemple anterior, un 60% de l'IVA suportat la factura, ja que només pot recuperar un 40%.

Exemple registre de les vendes: Una entitat que fa una part de la seva activitat subjecta a IVA emet una factura a crèdit per la realització d'un estudi per un import de 1.000 € més el 21% de l'IVA (210 €), en total 1.210 €.

El registre comptable de la venda serà:


1.210 € (4400) Deutors per l'activitat a Ingr.prestac.de serveis (7050) 1.000 €

a H.P. IVA meritat (4770) 210 €


La mateixa entitat factura les quotes dels seus socis, exemptes d'IVA, per import de 900 € (al estar exemptes, en aquest cas, coincideix la base imposable amb l'import total de la factura).

El registre comptable de les quotes serà:


900€ (4400) Deutors a Ingr. rebuts amb caràcter periòdic (7210) 900 €


Nota: com que la facturació està exempta, no s'utilitza cap dels comptes de registre de l'IVA.

Exemple registre d'una compra: Una entitat que fa conjuntament activitats subjectes i exemptes de l'IVA fa una compra a crèdit de materials per a la seva activitat per un import de 800 € més el 21% de l'IVA (168 €), en total 968 €. El percentatge d'IVA deduïble per l'entitat és del 40%.

El registre comptable de la compra serà:


900,80 € (6020) Compres d'altres aprovisionaments (800+(168*60%))

67,20 € (4720) H.P. Deut. IVA Suportat (168*40%) a Proveïdors (4000) 968 €


A final de cada trimestre, l'entitat que liquida IVA (totes les que carreguen total o parcialment aquest impost en les factures que emeten) ha de comprovar si ha carregat més o menys IVA en les seves factures que l'IVA deduïble que ha suportat a les compres realitzades d'aquell mateix període.

D'aquesta manera determinarà si ha d'ingressar a Hisenda la diferència entre ambdós imports, o si es genera un import al seu favor que podrà reclamar que li sigui retornat, o bé que podrà deixar a compensar per a properes declaracions, segons es determina a les regles de liquidació d'aquest impost.

Sigui quin sigui el resultat de la declaració, a nivell comptable l'entitat haurà de compensar els saldos que hi hagi al final de cada trimestre en els comptes 4720 (HP Deutora per IVA suportat) i 4770 (HP Creditora per IVA meritat), deixant a zero els saldos d'ambdós comptes, i registrant la diferència en un compte o un altre segons sigui el seu signe.

Si s'ha carregat més IVA del que s'ha suportat, la diferència generarà un import a pagar a l'Agència Tributària (saldo creditor).

Exemple: Una entitat ha carregat IVA a les seves factures durant el trimestre per un import total de 1.500 €, i ha suportat IVA deduïble per un import de 950 €. El registre comptable de la liquidació de l'IVA, a la data final del trimestre, seria el següent:


1.500 € (4770) HP Credit. IVA Meritat a HP IVA Suportat (4720) 950 €

a HP Credit. per IVA (4750) 550 €


Si té més IVA suportat deduïble del que ha carregat a les seves factures, es generarà un saldo a favor de l'entitat (saldo deutor).

Exemple: Una entitat ha carregat IVA a les seves factures durant el trimestre per un import total de 400 €, i ha suportat IVA deduïble per un import de 720 €. El registre comptable de la liquidació de l'IVA, a la data final del trimestre, seria el següent:


400 € (4770) HP Creditora per IVA Meritat

320 € (4700) HP Deutora per IVA a HP IVA Suportat (4720) 720 €


field_vote: 

Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (2)

Imatge principal a portada: 
Guardioles amb diners Font:
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

Tot i que inicialment estava prevista la creació d'una nova llei de mecenatge, sembla ser que finalment aquesta no es durà a terme dins de la legislatura actual.

A la reforma fiscal, però es modifica en alguns aspectes la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Deduccions per donacions de persones físiques per 2015
Deduccions per donacions de persones físiques a partir de 2016
Deduccions per donacions de persones jurídiques
Eliminació deduccions per donacions a entitats que no estiguin al règim de mecenatge
Deduccions per donacions de serveis
Continguts: 

Les persones físiques que feien donacions a les entitats no lucratives que haguessin optat pel Règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) podien gaudir fins ara d'una deducció en el seu IRPF d'un 25% de l'import de la donació.

Amb la reforma prevista, per les donacions que facin a partir de l'1 de gener de 2015, els percentatges de deducció que podran aplicar els donants són els següents:

 • Pels primers 150 € de donació, un 50%.
 • Per l'import que superi aquests primers 150 €, un 27,5%.

En cas que la persona hagués fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la donació de 2015, el percentatge de deducció de l'import que superi els primers 150 € serà del 32,50%, en lloc del 27,5% general.

Per tant, si un donant li fa un donatiu a una entitat durant dos o més anys, i l'import d'aquest és el mateix o bé s'incrementa, podrà desgravar més que si els donatius els fa a entitats diferents cada any. D'alguna manera, es premia la fidelitat dels donants envers una entitat determinada.

A aquests imports deduïbles se'ls aplicaria la mateixa limitació que existeix actualment, d'un 10% de la base liquidable de l'IRPF del donant, sense possibilitat de que si es sobrepassa aquest límit, la deducció pugui ser aplicada en els anys següents.

Les donacions amb les mateixes característiques que les indicades a l'apartat anterior que es realitzin a partir de l'1 de gener de 2016, veuran incrementats els percentatges de deducció, de forma que es podran aplicar:

 • Pels primers 150 € de donació, un 75%.
 • Per l'import que superi aquests primers 150 €, un 30%.

De la mateixa manera que per 2015, en cas que la persona hagués fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la donació de 2016 i posteriors, el percentatge de deducció de l'import que superi els primers 150 € serà del 35%, en lloc del 30% general.

És a dir, si un donant li fa un donatiu a una entitat durant dos o més anys, i l'import d'aquest és el mateix o bé s'incrementa, podrà desgravar més que si els donatius els fa a entitats diferents cada any. D'alguna manera, es premia la fidelitat dels donants envers una entitat determinada.

Aquests imports deduïbles igualment estarien limitats a un 10% de la base liquidable de l'IRPF del donant, sense possibilitat de que si es sobrepassa aquest límit, la deducció pugui ser aplicada en els anys següents.

Les persones jurídiques (empreses, entitats, etc.) que feien donacions a les entitats no lucratives que haguessin optat pel Règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) podien gaudir fins a 2014 d'una deducció en el seu Impost de Societats del 35% de l'import de la donació.

Amb la reforma prevista, el percentatge actual de donació del 35% no varia, però s'afegeix un increment de la deducció per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la nova donació.

Els percentatges de deducció incrementats en aquest supòsit són:

 • Per a donacions realitzades durant el període impositiu de 2015, un 37,50%.
 • Per a donacions realitzades durant el període impositiu de 2016 i successius, un 40%.

A aquests imports deduïbles estarien limitats, al igual que succeeix actualment, en un 10% de la base imposable de l'Impost de Societats de la persona jurídica donant,.

A diferència del cas de les persones físiques, les quantitats que excedeixin aquest límit igualment es podran deduir ens els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius, és a dir, encara que no hi hagi prou base imposable per poder gaudir totalment de les desgravacions, aquestes no es perden, sinò que es podran deduir posteriorment, si el donant té beneficis en els anys següents.

Les persones físiques que feien donacions a les fundacions o associacions declarades d'utilitat pública que no haguessin optat pel Règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) podien gaudir actualment d'una deducció en el seu IRPF d'un 10% de l'import de la donació.

Amb la reforma prevista, aquesta possibilitat de deducció desapareix, és a dir, les donacions efectuades per persones físiques a fundacions o associacions declarades d'utilitat pública que no gaudeixin del règim fiscal del mecenatge, no donaran cap dret de deducció, llevat d'aquelles deduccions autonòmiques que puguin gaudir per raó de la seva activitat.

ACTUALITZACIÓ: Aquest punt, finalment, no s'ha aprovat, i aquesta deducció per les entitats esmentades, es manté amb la normativa aprovada.

Finalment, la reforma prevista no reconeix de forma expressa la donació de serveis com a forma de mecenatge, ni es produeix cap modificació relativa a la regulació dels convenis de col·laboració empresarial en activitat d'interès general.

Per tant, la donació de serveis a les entitats no lucratives beneficiàries del mecenatge continuarà sense possibilitat de gaudir de cap deducció pel donant.

field_vote: