Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (1)

Imatge principal a portada: 
Presentació Reforma Fiscal. Font: Ministerio de Hacienda Font:
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

A finals de juny de 2014 es van publicar diversos avantprojectes de Llei que modificaran les principals normes tributàries a l'Estat Espanyol. És la Reforma Fiscal.

Actualment el projectes de reforma de les diferents lleis es troben en el Senat, després de passar pel tràmit d'esmenes en el Congrés dels Diputats. Moltes de les modificacions entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2015 i d'altres, un exercici més tard.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Novetats a l'Impost de Societats (1)
Novetats a l'Impost de Societats (2)
Novetats a les retencions de professionals
Continguts: 

Les novetats relatives a l'Impost de Societats són força importants.

La que més afectarà les entitats no lucratives és que s'eliminen els supòsits de no obligació de presentació de declaració per les entitats parcialment exemptes, que és el règim fiscal més habitual en les associacions.

En conseqüència, totes les entitats en aquest règim estaran obligades a presentar l'impost, sigui quin sigui el seu volum d'ingressos i encara que no facin cap tipus d'activitat econòmica.

Cal recordar que, en l'actualitat, les entitats que estiguin el aquest tipus de règim fiscal, no han de presentar declaració si compleixen tots i cadascun d'aquests tres requisits:

 • Que el total dels seus ingressos, exempts i no exempts, no superi l'import de 100.000 euros anuals.

 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció (com ara els interessos bancaris) no superin els 2.000 euros anuals.

 • Que totes les rendes no exemptes que obtingui estiguin sotmeses a retenció.

Aquesta nova obligació entrarà en vigor per als exercicis començats des de l'1 de gener de 2015 (a presentar la declaració a 2016).

En el cas del régim de les entitats parcialment exemptes, el projecte escableix que el tipus de tributació continuarà essent del 25%, equiparant les entitats no lucratives a la resta de subjectes passius de l'impost (principalment, les empreses mercantils). En conseqüència, es perden els beneficis de gaudir d'un tipus de tributació inferior al tipus general que hi ha actualment.

Les entitats que hagin optat pel règim de la llei 49/2002, principalment fundacions i associacions declarades d'Utilitat Pública, continuaran tributant al 10% per aquelles rendes no exemptes que puguin tenir.

Pel que fa a la forma de determinar la base impositiva en el Règim fiscal d'entitats parcialment exemptes, es dóna una redacció més concreta del que és una renda exempta (és a dir, l'ingrés que no tributa) i dels criteris de deduïbilitat de les despeses (arts. 110 i 111).

El redactat especifica el que es considera renda exempta, indicant com a tal la que procedeix d'activitats que constitueixen l'objecte o finalitat específica de l'entitat, sempre que no procedeixin d'activitats econòmiques, és a dir, que no s'hagin obtingut mitjançant la venda de béns o la prestació de serveis.

En particular, estaran exemptes les quotes satisfetes pels associats, col·laboradors o benefactors, sempre que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació derivada d'una explotació econòmica.

A més, es declaren expressament com a no exempts els rendiments derivats del patrimoni (per exemple, els interessos d'inversions).

D'altra banda, també es millora l'especificació d'allò que no es pot considerar despesa deduïble, com ara les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes,

Les despeses que siguin comuns a les rendes exemptes i no exemptes seran deduïbles de forma proporcional al que representin els ingressos de cadascun d'elles respecte als ingressos totals de l'entitat.

Per entendre-ho, si l'entitat té 6.000 euros d'ingressos exempts i 4.000 euros d'ingressos no exempts, seran deduïbles únicament un 40% de les despeses comunes a ambdues activitats, l'exempta i la no exempta.

A més, les entitats parcialment exemptes estaran expressament obligades a portar la seva comptabilitat de tal manera que es pugui identificar els ingressos i les despeses corresponents a les rendes exemptes i no exemptes, és a dir, una comptabilitat analítica.

Les novetats més importants en l'IRPF són les relatives a les obligacions de retencions a professionals que tenen establertes les entitats quan paguen aquest tipus de rendiment.

En concret, tenen relació amb els tipus o percentatges de retenció a aplicar.

A partir de l'1 de gener de 2015, quan es paguin factures a professionals autònoms, caldrà aplicar els següents tipus de retenció:

 • Amb caràcter general, el 19%.
 • Quan l'autònom estigui en l'any en el que comenci la seva activitat professional, i en els dos anys següents, el 9%. Cal que l'autònom acrediti a l'entitat per escrit aquesta circumstància.
 • Quan l'autònom tingui un volum d'ingressos inferior a 15.000 euros anuals, el 15%

Aquest nou tipus de retenció del 15% va entrar en vigor el passat 6 de juliol de 2014. Per tal de poder aplicar-lo, caldrà que el professional autònom aporti un escrit a on certifiqui:

 • que el volum dels seus ingressos íntegres procedents de la seva activitat professional corresponents a l'exercici immediatament anterior va ser inferior a 15.000 euros
 • que els seus rendiments de l'activitat professional representen més del 75% de la suma d'aquests i dels procedents de rendiments del treball obtinguts per l'autònom en l'esmentat exercici.

Aquest document signat pel professional s’ha de conservar per si hisenda el requereix.

field_vote: 

Guia d’Ajudes Socials per a les Famílies 2014

Imatge principal a portada: 
Imatge familia. Font: web Assoc. Catalana Cases de Colònies Font:
Autor/a: 
Noe Alvarez
Resum: 

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha editat la nova Guia d’Ajudes Socials per a les Famílies 2013, facilitant informació existent d'ajudes socials per a les famílies.

El passat 12 de març el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va actualitzar la Guia d’Ajudes Socials per a les Famílies, amb l’objectiu de donar informació a aquelles persones que hagin format una família o que tinguin responsabilitats familiars.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Prestacions familiars de la Seguretat Social, permisos parentals i excedències
Ajudes en matèria d’ocupació
Ajudes Socials a Famílies nombroses
Ajudes Socials a Famílies monoparentals
Ajudes en cas d’impagament de pensions d’aliments en situació de separació o divorci
Beques i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Continguts: 

La Seguretat Social atorgarà prestacions econòmiques per pal·liar l’augment de despeses o la disminució d’ingressos en les següents situacions:

 • Prestació en un únic pagament per naixement o adopció de fills en famílies nombroses, monoparentals i mares amb discapacitat.
 • Per part o adopció múltiples.
 • Assignació econòmica per fill o acollit menor de 18 anys, o amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, quan els ingressos de la unitat familiar no superen un límit màxim d’ingressos.
 • Retribució durant 16 setmanes per maternitat biològica, adopció o acollida.

Quan el treballador ha cotitzat a la Seguretat Social durant un temps determinat i es queda sense feina o bé la seva jornada de treball es redueix per un expedient regulador d’ocupació, tindrà dret a cobrar la prestació per desocupació contributiva.

En el supòsit que el treballador en situació d’atur, hagi esgotat la prestació contributiva o bé no hagi cotitzat el temps suficient per cobrar-la, tindrà l’opció de cobrar la prestació per desocupació de nivell assistencial, sempre que es compleixin certs requisits.

Les famílies que són considerades com a nombroses, gaudeixen d’ajuts i beneficis en determinats béns o serveis. Per gaudir d’aquests avantatges, a més de reunir uns requisits, s’haurà de sol·licitar el títol de família nombrosa a l’organisme corresponent.

Les famílies monoparentals estan integrades per només una persona adulta i amb un o més fills al seu càrrec. Aquesta situació es pot derivar per causes com la defunció de l’altre progenitor, ruptura conjugal o bé la determinació individual d’assumir una maternitat o paternitat sense cap convivència estable.

A més de les ajudes publiques de comunitat autònomes o corporacions locals, l’Estat contempla diferents ajuts i bonificacions per a famílies monoparentals, en especial a famílies en situació de precarietat econòmica.

Si en el cas de separació o divorci hi ha un incompliment del pagament de la pensió alimentaria als fills, existeixen ajudes econòmiques per evitar problemes de vulnerabilitat als fills menors i a la unitat familiar.

Per donar una cobertura econòmica als menors d’edat amb aquesta problemàtica, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques gestiona el Fons de Garantia del Pagament d’Aliments, un fons per garantir el pagament d’aliments als menors, els pares o tutors dels quals es trobin en situació de separació legal o divorci i tinguin l’obligació legal de realitzar el pagament de les pensions alimentàries i que sigui impagat per la persona obligada a satisfer-los.

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport obre anualment convocatòries de beques i ajudes per l’ensenyament i obtenir un títol o certificat de caràcter oficial que té validesa a tot el territori nacional.

Les beques i ajudes s’adrecen als alumnes que cursin algun dels següents estudis:

 • Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris del sistema educatiu espanyol.
 • Ensenyaments postobligatoris i superiors universitaris del sistema educatiu espanyol.
field_vote: 

La SEPA: nova normativa de pagaments de la zona euro (II)

Imatge principal a portada: 
Mapa d'Europa. Àrea SEPA Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

El proper 1 de febrer de 2014 entrarà en vigor una nova manera de regular els instruments de pagament, promoguda per la Unió Europea. Es tracta de la SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros).

En aquest recurs i en el seu complementari, es mostraran les principals característiques d'aquest sistema i les operacions que queden afectades.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Càrrecs directes (rebuts domiciliats)
Termini de presentació i seqüència del càrrecs directes
Obligacions documentals: el mandat
Informació a incloure en el document de mandat
Validesa dels mandats actuals i terminis de devolució dels rebuts
Com s'han de preparar les entitats per fer la migració a SEPA
Continguts: 

Els càrrecs directes o rebuts domiciliats en SEPA tenen les següents característiques:

 • S'expressaran en euros.
 • No hi ha límit d'import..
 • Han de portar la clàusula de despeses compartides.
 • Identificació del compte mitjançant l'IBAN.
 • Informació inclosa en el rebut de màxim 140 caràcters, que es transmeten íntegrament del creditor al deutor.
 • Ús per pagaments periòdics i puntuals, tant de serveis com comercials o per quotes socials.
 • Obligatori conservar les ordres de domiciliació (que s'anomenaran mandats), i les seves variacions, mentre es pugui exigir per justificar l'existència de l'autorització d'un cobrament.
 • Nous formats pels fitxers bancaris de remesa dels rebuts: 19.14 (AEB) o ISO 20022 CORE XML per les de tipus CORE i 19.44 (AEB) o ISO 20022 B2B XML per les de tipus B2B .

L'emissor dels rebuts haurà de presentar el fitxer dels rebuts amb prou antelació a la seva entitat bancària.

En la modalitat Bàsica o CORE, el termini general serà de 7 dies hàbils per a primeres operacions o úniques, i de 4 dies hàbils per a operacions recurrents. no obstant això, existeix la possibilitat d'aplicar un termini més reduït, de 3 dies, i sense discriminació per tipus de càrrec, sempre que es tracti d'entitats financeres adherides a la modalitat específica COR1. D'aquesta manera, el termini s'equipara al sistema de domiciliacions actual.

A la relació de càrrecs caldrà indicar un codi en funció de si aquest correspon a un pagament únic o a un de recurrent, utilitzant les claus següents:

 • FRST. Pel primer càrrec d'una sèrie de càrrecs recurrents.
 • RCUR. Càrrec d'una sèrie de càrrecs recurrents corresponents a un mateix mandat, quan no es tracti ni del primer ni del darrer.
 • FNAL. Darrer càrrec d'una sèrie de càrrecs recurrents.
 • OOFF. Càrrec corresponent a una autorització amb un pagament únic.

El mandat és l'equivalent a les ordres de domiciliació actuals. Amb aquest document, el deutor autoritza a la seva entitat bancària a carregar en el seu compte els rebuts presentats al cobrament per l'entitat bancària del creditor. Cal que existeixi el document abans d'iniciar cap tipus de cobrament i que aquest estigui signat, ja sigui de forma manuscrita o amb signatura electrònica.

El creditor haurà de conservar-ho mentre estigui en vigor, durant el període de reemborsament i també durant els terminis que estableixi la Llei per a la conservació de documents, un cop cancel·lat. La correcta custòdia és important, ja que en cas que es perdi o no es trobi el mandat, s'entendrà que la operació no està autoritzada.

El mandat caduca quan el creditor no presenta cap càrrec contra ell en un període de 36 mesos, a comptar des de la data del darrer càrrec, independentment que aquest fos pagat, rebutjat, retornat o reemborsat). Si es volguessin fer càrrecs respecte a un mandat caducat, caldria crear-ne un de nou.

Per cada mandat cal que el creditor assigni una referència única, un codi alfanumèric de 35 posicions, que permetrà identificar cada ordre de domiciliació signada pel deutor, i que serà única per a cada mandat.

La informació mínima que ha de tenir el mandat és:

 • Referència única del mandat.
 • Nom i domicili del deutor.
 • IBAN i, si s'escau, BIC del compte del deutor.
 • Nom del creditor.
 • Identificador del creditor, proporcionat per la seva entitat financera.
 • Tipus de pagament.
 • Data de la signatura de l'autorització.
 • Signatura del deutor.
 • Indicació inequívoca de què es tracta d'un mandat de càrrec directe SEPA (normalment, a l'encapçalament del document).
 • En cas que correspongui a la modalitat B2B, indicació expressa de la renúncia al dret de devolució per part del deutor.

Les ordres que ja existien anteriors a l'1 de febrer de 2014 continuaran sent vàlides, però només per la modalitat Bàsica o CORE. No es contemplen en el sistema els consentiments tàcits. En la modalitat B2B caldrà obtenir nous mandats en tots els casos.

Els terminis de devolució, en la modalitat Bàsica o CORE no es modifiquen, i continuen essent de 8 setmanes per operacions per les quals es disposi de mandat, i de 13 mesos per aquelles que no estiguin prèviament autoritzades.

En el cas de la modalitat B2B, voluntària i d'ús exclusiu per a operacions empresarials, no és possible efectuar càrrecs sense el mandat previ i, en cas que hi existeixi, no hi haurà possibilitat de demanar el reemborsament del càrrec.

Les entitats, per no tenir problemes quan es produeixi l'entrada en vigor a 1 de febrer de 2014, hauran de comprovar que, com a mínim:

 • Disposen dels números de compte IBAN correctes dels seus associats, usuaris o clients, així com dels destinataris de tots aquells pagaments que facin mitjançant transferència. En especial, caldrà tenir en compte aquells números que podin haver variat a causa de la reestructuració del sistema financer espanyol (entitats absorbides o comprades per altres, o que hagin desaparegut).
 • Disposen físicament de les ordres de domiciliació dels rebuts existents abans de l'entrada en vigor del sistema, i en cas que no es disposi d'elles, sol·licitar-la per escrit al deutor.
 • Disposen d'un software per generar els rebuts i les ordres de pagament que estigui adaptat a SEPA.
 • Disposen d'un model de mandat o autorització de càrrecs que contingui tota la informació necessària, així com d'un sistema d'arxiu i custòdia d'aquesta documentació (tant de la nova com de la que ja tenien) adequat.
field_vote: 

La SEPA: nova normativa de pagaments de la zona euro (I)

Imatge principal a portada: 
Logotip SEPA_imatge de europeanpaymentcouncil.eu Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

El proper 1 de febrer de 2014 entrarà en vigor una nova manera de regular els instruments de pagament, promoguda per la Unió Europea. Es tracta de la SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros).

En aquest recurs i en el seu complementari, es mostraran les principals característiques d'aquest sistema i les operacions que queden afectades.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què és la SEPA i àmbit d'aplicació
Beneficis que aporta i data límit d'aplicació del sistema
Instruments de pagament i cobrament afectats
Modalitats d'operacions de càrrec directe (rebuts domiciliats)
Codis de comptes bancaris
Transferències
Pagaments amb targeta de crèdit
Continguts: 

La zona única de pagaments en euros (anomenada SEPA) és una àrea en la qual els ciutadans, empreses, entitats i qualsevol altre agent econòmic pot efectuar pagaments i rebre cobraments en euros dins de tot l'àmbit de la Unió Europea (UE) més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco, amb les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc a on es realitzin.

La SEPA permet que els pagaments en euros entre qualsevol compte situat a la zona d'aplicació es faci de forma tan senzilla com actualment es fa una operació interior a cadascun dels països. Hi haurà un únic compte, amb un únic conjunt d'instruments de pagament i amb els mateixos estàndards de fitxers informàtics, comuns pels 32 països de la zona.

La data límit de posada en funcionament del sistema és l'1 de febrer de 2014.

Els instruments de pagament afectats per la SEPA són:

 • Transferències: s'inclouen pagaments puntuals, massius, de nòmines i altres.
 • Càrrecs directes (rebuts domiciliats).
 • Pagaments amb targetes de crèdit o dèbit.

Hi ha dos modalitats d'operacions de càrrec directe, en funció de quins siguin els operadors:

 • Bàsic o CORE: permet realitzar cobraments o pagaments independentment de si el deutor i el creditor són consumidors, empreses, entitats o professionals autònoms.
 • B2B: d'ús exclusiu i voluntari per a persones jurídiques o professionals autònoms. En aquest tipus d'operació, si el càrrec està autoritzat, el deutor renuncia al seu dret de devolució. Existeix un registre públic d'entitats adherides a aquest sistema.

Els codis dels comptes bancaris també variaran. Fins a l'entrada en vigor de la normativa, per operacions interiors s'utilitzava el codi CCC (codi del compte client). A la SEPA caldrà utilitzar aquests dos altres codis:

 • IBAN (International account bank number), que està composat per dos dígits alfabètics que identifiquen el país, dos dígits numèrics de control i l'actual CCC.
 • BIC (Bank identifier code), que serveix per identificar el banc destinatari de les operacions, i complementa la informació aportada per l'IBAN.

Les transferències SEPA tenen les característiques següents:

 • S'expressaran en euros.
 • No hi ha límit d'import.
 • No poden ser urgents.
 • S'han de fer de compte a compte, i ambdós comptes han d'estar radicats a la zona euro.
 • Igualtat de tarifes i condicions per a totes les transferències, ja siguin nacionals o dins de la zona SEPA.
 • Han de portar la clàusula de despeses compartides.
 • És obligatori que l'ordenant indiqui com a identificador del beneficiari el seu compte IBAN (fins ara, s'indicava el CCC). En transferències transfrontereres, a més, i fins al 2016, cal indicar també el codi BIC.
 • El termini màxim d'execució és d'1 dia hàbil següent al moment de recepció de l'ordre de transferència.
 • El beneficiari rebrà l'import de la transferència com a màxim al següent dia hàbil a la data d'emissió.
 • El concepte indicat a l'ordre de pagament tindrà com a màxim 140 caràcters.
 • L'emissió es farà a través d'un fitxer informàtic específic 34.14 (AEB) o bé ISO 20022 XML.

La principal novetat relativa a aquest mitjà de pagament/cobrament, i que afecta tant a les targetes de crèdit com a les de dèbit, és que serà obligatori que totes les targetes incorporin un microxip, i que l'autorització de les operacions per part del titular s'haurà de fer per mitjà d'un PIN, o codi secret.

Aquest fet comportarà una millora del nivell de seguretat de les transaccions efectuades.

field_vote: 

Les rifes i loteries

Imatge principal a portada: 
Bitllet Loteria Nacional Font:
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

Una forma habitual de finançament per les entitats no lucratives és la venda de butlletes i participacions de loteries i altres rifes. Aquest fet por comportar obligacions formals i també fiscals.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Cal demanar autorització per a vendre participacions?
Diferència entre recàrrec i donatiu
Tributació dels premis
Ingrés de les retencions i del gravamen, quan no hi ha retenció
Recomanacions
Continguts: 

La normativa de la Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado (SELAE) publica cada any, cap al juliol, una nota informativa destinada a les Administracions de Loteria i punts de venda autoritzats a on es parla del procediment per demanar autorització per vendre participacions de loteria per part d'entitats benèfiques, sense afany de lucre o declarades d'utilitat pública.

Aquesta autorització només s'emet a les entitats declarades benèfiques (per exemple, la Creu Roja) que vulguin vendre amb sobrepreu (que no podrà excedir del 20% del preu del bitllet) però no és extensiva a qualsevol altre tipus de participació habitual d'altres entitats o associacions, respecte de les quals, la SELAE no té competències.

Per tant, en termes generals, les entitats no lucratives no estan obligades a demanar permís per distribuir participacions de loteria encara que portin un recàrrec o donatiu associat a la participació.

Les entitats sovint inclouen a les participacions un sobrepreu, que pot tenir caràcter de recàrrec o també es pot assimilar a un donatiu.

La diferenciació entre ambdós conceptes és important, perquè té transcendència fiscal.

En el cas del recàrrec, la doctrina tributària entén que correspon a una comissió pel servei de venda de loteria, i aquella part estaria subjecta a IVA i també tributaria en Impost de Societats.

En canvi, en el cas que es tracti d'un donatiu, les entitats que ho reben no haurien de tributar per cap d'aquests dos impostos. La raó és que el sobrepreu no correspon al pagament d'un servei que l'entitat fa al comprador, per la distribució de la participació, sinó que aquest fa, voluntàriament i sense cap contraprestació a canvi, una aportació a l'entitat.

Com que és un tema prou controvertit que admet interpretacions, és important deixar clara a la pròpia butlleta la naturalesa d'aquest sobrepreu, indicant clarament que es tracta d'una donació.

A partir de l'1 de gener de 2013, l'Estat Espanyol va establir un impost especial per tots aquells premis procedents de sorteigs organitzats per la SELAE, els seus ens equivalents a les Comunitats Autònomes, la Creu Roja, l'ONCE i per altres equivalents en l'àmbit de la Unió Europea. Fins aquell moment, aquests premis estaven exempts de tributació.

El gravamen s'ha establert en un tipus fix del 20%.

Els primers 2.500 € premiats per cada bitllet o fracció (per exemple, per cada cupó de l'ONCE o per cada dècim de Loteria Nacional o de La Grossa) estan exempts de tributació i, per tant, no patiran cap tipus de retenció.

En el cas de les persones físiques, pels premis que han tingut retenció no caldrà que facin cap tràmit més ni que paguin més impost que la pròpia retenció, ja que aquests import ni tan sols l'arribaran a cobrar.

En canvi, per les persones jurídiques com són les entitats no lucratives, la totalitat del premi tributarà en Impost de Societats i la retenció serà un pagament a compte, que hauran de consignar quan els hi correspongui fer la declaració de l'Impost, mitjançant el model 200.

Les pagadores dels premis (normalment, les entitats financeres o les pròpies administracions de loteria o punts de venda autoritzats dels bitllets) són les obligades a fer la retenció esmentada a l'apartat anterior.

Ara bé, quan el bitllet o fracció és compartit, la persona o entitat que vagi a cobrar-la haurà d'informar als retenidors de quines són les persones, empreses o entitats benefiàries dels premis, per tal que la tributació i retenció puguin ser repartides proporcionalment entre tots els guanyadors del premi.

A tall d'exemple, si un décim de Loteria de Nadal, dividit en 10 participacions de 2 € cadascuna, ha estat premiada amb 10.000 €, els 7.500 € que sobrepassen els 2.500 € exempts estaran sotmesos a tributació i retenció. Si hi hagués 10 compradors, cadascun d'ells veurà el seu premi de 1.000 € retallat en el 20% sobre 750 €, que és la seva part proporcional del premi, i cobrarà només la diferència.

Si el premi provingués d'un ens de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, com que el pagador estranger no ho sotmetrà a retenció, caldrà que el beneficiari faci directament l'ingrés a Hisenda per la part que sobrepassi els 2.500 € exempts, mitjançant el model 136.

Les entitats que hagin distribuït participacions que resultin premiades amb un premi suficientment gran, de forma que superi els 2.500 € per bitllet o fracció (independentment del valor individual de cadascuna de les participacions), caldrà que siguin especialment curoses en la gestió del cobrament dels premis.

Abans d'anar a cobrar els dècims o bitllets, caldrà que l'entitat faci recopilació de les dades personals de tots els compradors de les participacions, de forma que quan vagi a l'entitat financera o a l'administració de loteria a bescanviar els dècims, pugui informar-los i que aquests, al seu torn, puguin declarar a cadascun dels beneficiaris de forma individual. En cas contrari, qui figuraria com a beneficiari del premi seria la pròpia entitat, amb les implicacions fiscals esmentades a l'apartat "Tributació dels premis".

El fet d'obtenir aquestes dades pot ser força complicat, per tant, abans del sorteig seria bo pensar una mica en el procediment que caldria tenir preparat per tal de poder fer la recopilació de dades de la forma més fàcil possible.

Una altra recomanació seria el fet d'incloure clarament a les butlletes que el sobrepreu correspon a una donació, així com un text que faci referència al prorrateig del gravamen del 20% de les quantitats que excedeixin a 2.500 € quan el premi obtingut per cada dècim que les suporta sigui superior a aquell import.

field_vote: 

Novetats fiscals per al 2014

Imatge principal a portada: 
Ordinador Agència Tributària Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

La modificació del Reglament de l'IVA i la publicació d'altres normes amb rellevància fiscal han introduït novetats en les obligacions relatives a aquest àmbit que poden tenir les entitats.

En aquest recurs es presenten les més rellevants de les que poden afectar les entitats no lucratives.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Aplicació de les exempcions de l'IVA en les ENL
Ampliació dels obligats a presentar el model 347 (operacions amb tercers)
Opció i aplicació de la regla de prorrata de l'IVA
Deducció de l'IVA en activitats de sectors diferenciats
Modificació en les bases de l'IVA causada per concurs de creditors
Modificació en les bases de l'IVA causada per altres casos insolvència
Casos d'inversió del subjecte passiu de l'IVA
Continguts: 

Es modifica el reglament de l'IVA per tal d'adaptar-lo als canvis que ja van entrar en vigor l'1 de gener de 2013 referents a les aplicacions de les exempcions en l'IVA aplicables a les entitats no lucratives.

En concret, s'ha suprimit l'article que exigia que hi hagués un reconeixement previ per part de l'Agència Tributària per poder aplicar les exempcions dels articles 20.1.6é i 12é de la Llei de l'IVA, relatives a les quotes socials, i s'ha modificat en aquest mateix sentit l'article que regulava el reconeixement del caràcter social de l'entitat als efectes d'aquest impost.

Per tant, es reafirma que totes les entitats no lucratives (inclosos Col·legis professionals, Cambres oficials, Organitzacions patronals i Federacions) no han d'aplicar IVA a les seves quotes socials.

Tampoc hauran de carregar IVA per la prestació de serveis de caire social (art. 20.1.8é), serveis esportius adreçades a persones físiques (art. 20.1.13é) i serveis culturals (art. 20.1.14é), sempre i quan es compleixin els requisits perquè l'entitat sigui considerada entitat de caràcter social.

Es modifiquen els obligats a presentar la declaració informativa d'operacions amb tercers, model 347. A partir de 2014 estaran obligats a presentar aquesta declaració:

 • Les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal (les comunitats de veïns)
 • Les entitats no lucratives que tinguin la condició d'entitat de caràcter social als efectes de l'IVA, que hauran de presentar declaració per les compres a proveïdors i per les subvencions cobrades durant l'exercici.


Això vol dir que moltes entitats no lucratives que només facturaven serveis exempts d'IVA en aplicació del seu caràcter social, que eren operacions no declarables, hauran de començar a presentar aquest model. En principi, la obligació s'inicia per la declaració corresponent a l'exercici 2014, a presentar durant el mes de febrer de 2015. Però darrerament, la Agència Tributària està reclamant aquest model a moltes entitats que no ho presentaven per considerar-se no obligades, i estan posant problemes per acceptar les al·legacions presentades als requeriments o als certificats negatius d'estar al corrent de pagament que demanen les entitats.

Per aquest motiu, es recomana a les entitats que encara no ho feien iniciar ja a l'exercici 2013 la presentació d'aquesta declaració informativa, en cas que tinguin operacions a declarar.

Finalment, cal fer esment en què a partir de 2014, caldrà consignar segons les regles generals però també separadament segons el criteri de cobrament o pagament les operacions de compres o vendes que estiguin afectades pel Règim especial del criteri de caixa de l'IVA.

Respecte a la prorrata especial de l'IVA, d'aplicació voluntària, es modifica el termini d'opció per a la seva aplicació, que fins a la data actual s'havia de fer en el mes de desembre anterior a l'any en el qual es volia començar a aplicar, mitjançant la presentació d'una declaració censal, model 036.

La novetat és que, per 2013, l'opció es podrà fer ja l'opció a desembre d'aquest any per aplicar a les operacions del propi 2013. A partir de 2014, l'opció es farà a la darrera declaració de cada any, amb efectes pel propi any.

L'opció per la seva aplicació tindrà una validesa mínima de tres anys naturals, inclòs l'any natural en el que s'ha començat a aplicar aquesta modalitat de prorrata. Un cop transcorregut aquest període, es podrà revocar a la darrera declaració (model 303) corresponent a cada any natural, a on es regularitzarien, si calgués, les deduccions practicades durant l'exercici en qüestió.

També s'haurà d'aplicar de forma obligatòria quan s'estigui aplicant la prorrata general i l'import de les quotes deduïdes superi en un 20% l'import que resultaria per aplicació de la regla de prorrata especial.

Una entitat ven o presta serveis en sectors diferenciats d'activitat quan les activitats econòmiques que fa pertanyen a grups diferents en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE). S'exceptuen les activitats accessòries que contribueixin a realitzar l'activitat principal, quan el volum d'operacions de l'accessòria no excedeixi del 15% del volum d'operacions de l'activitat principal.

A més, cal que es tracti d'activitats amb règim de deducció diferenciat, és a dir, que els percentatges de deducció d'ambdues activitats difereixen en 50% percentuals o més.

Quan hi ha una situació de sectors diferenciats d'activitat, l'IVA suportat a les compres es deduirà aplicant la modalitat de prorrata especial aplicable a cadascuna de les activitats, i aplicant el criteri de prorrata general a les despeses comunes d'ambdues activitats.

Per aquelles entitats que declarin IVA i es trobin amb un client que estigui en situació de concurs de creditors, s'han modificat les regles de modificació de les bases imposables corresponents a quotes d'IVA total o parcialment impagades.

Caldrà que les operacions estiguin degudament facturades i comptabilitzades, que es compleixin determinats requisits temporals i que la modificació es faci en el termini d'un mes des de la publicació en el BOE de l'acte d'interlocutòria (la resolució judicial) del concurs. És important tenir en compte que en aquest termini la factura rectificativa s'ha de remetre al client i a l'administració concursal, i que serà necessari acreditar aquesta remissió.

El moment d'efectuar la rectificació de les quotes a les declaracions tant per part de l'entitat creditora com per part del client en situació de concurs, dependrà de diversos factors.

Per aquelles entitats que declarin IVA i es trobin amb un client que sigui insolvent, però que no estigui en situació de concurs de creditors, els crèdits es consideraran incobrables a partir d'un any des de la meritació de l'IVA repercutit. En operacions a termini inferiors a un any, l'any es compta des del venciment del termini impagat. Si el volum d'operacions de l'entitat és inferior a 6.010.121,04 €, el termini és de sis mesos.

Per rectificar les bases, caldrà una reclamació judicial al deutor o bé un requeriment notarial.

La modificació de la base imposable s'ha de fer en el termini de tres mesos des de l'any o dels sis mesos de retard en el cobrament, segons sigui el cas.

Si finalment es cobrés el deute, no s'ha de tornar a ingressar l'IVA, excepte si el deutor no és empresari o professional, si hi ha desistiment de la reclamació judicial o si l'acord de cobrament fos posterior al requeriment notarial. En qualsevol dels casos, la nova factura rectificativa en positiu s'hauria d'emetre en el termini d'un mes des del desistiment o acord de cobrament.

Al igual que en l'apartat anterior, la rectificació de les quotes en aquests casos d'insolvència comporta conseqüències variades pel destinatari de l'operació segons siguin les circumstàncies.

També hi haurà alguns casos en els quals no serà possible la modificació de les bases, com ara crèdits amb garantia real o amb fiança, crèdits entre persones i entitats vinculades, etc.

S'han determinat nous supòsits d'inversió del subjecte passiu, és a dir, que qui fa la compra és l'obligat a ingressar i declarar l'IVA de l'operació. Aquests casos són, en la seva majoria, relatius a operacions immobiliàries i poc freqüents en entitats no lucratives. Tanmateix, s'enumeren a continuació:

 • Lliurament d'immobles com a conseqüència d'un concurs de creditors.
 • Operacions exemptes de transmissió d'immobles, quan operi la renúncia a l'exempció.
 • Transmissió d'immobles afectes a patrimoni de l'entitat, en els casos de dació en pagament.
 • Contractes entre contractistes i subcontractistes amb l'objecte de la urbanització de terrenys o construcció o rehabilitació d'edificacions.


Per a poder aplicar la inversió del subjecte passiu en cadascun d'aquests casos, s'hauran de complir determinats requisits. Caldrà acreditar, per part dels destinataris del compliment dels requisits per a la inversió del subjecte passiu mitjançant declaració escrita signada per ambdues parts.

field_vote: 

El nou règim especial de criteri de caixa de l'IVA

Imatge principal a portada: 
Caixa registradora-IVA criteri de caixa Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

L'1 de gener de 2014 entrar en vigor el nou Règim especial de criteri de caixa de l'IVA.

Aquest règim, de caire voluntari, pot afectar les entitats tant si opten per ell com si algun dels seus proveïdors ho fa.

El règim es regula per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. En aquest recurs s'analitzaran les seves principals característiques.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Entitats que poden optar
Entrada en vigor, opció pel règim, renúncia i exclusió
Declaració de l'IVA de les vendes (repercutit)
Declaració de l'IVA de les compres (suportat)
Operacions excloses
Dades addicionals a incloure en els llibres de registre de factures
Afectació per les entitats que declarin IVA i no hagin optat pel règim
Situacions en les quals pot interessar optar pel règim
Continguts: 

Poden optar per aquest règim totes les entitats i empreses que tinguin un volum d'operacions durant l'any anterior inferior a 2.000.000 d'euros, excepte aquells que hagin rebut cobraments en efectiu d'un mateix destinatari de les operacions que durant l'any natural superin la quantitat de 100.000 euros.

Si l'activitat s'ha iniciat l'any anterior, cal elevar a l'any el volum d'operacions.

Si l'activitat s'inicia durant l'any, es pot optar al règim des de l'inici de la mateixa.

El volum d'operacions es calcula tenint en compte el volum de facturació (amb IVA i també les operacions exemptes), sense tenir en compte les quotes d'IVA repercutides, i aplicant les regles del règim general d'IVA, i no les del Règim especial de criteri de caixa.

El nou règim es pot aplicar a partir de l'1 de gener de 2014.

En tractar-se d'un règim opcional, cal presentar (durant el mes de desembre de l'any anterior al que es vulgui començar a aplicar-lo) una declaració censal, model 036, exercint explícitament la opció, o bé directament a l'inici de l'activitat, si és que l'entitat no realitzava cap operació subjecta a IVA fins a aquell moment.

Per a l'aplicació durant l'exercici 2014, de forma excepcional, es permetrà exercir l'opció fins el 31 de març de 2014.

Quan s'opta per seguir aquest criteri de declaració, l'aplicació del règim s'estén a totes les operacions que faci l'entitat, llevat les expressament excloses.

L'opció s'entén prorrogada cada any, llevat que es renunciï o que l'entitat en quedi exclosa per no complir els requisits indicats a l'apartat anterior. En cas d'exclusió, aquesta tindria efectes per l'any següent i si es tornessin a complir els requisits, es podria tornar a optar pel règim, si es desitgés, sense haver de complir cap termini concret.

En canvi, la renúncia voluntària al règim, que s'hauria de fer mitjançant presentació de declaració censal model 036 durant el mes de desembre anterior, tindria una validesa mínima i obligatòria de tres anys.

L'IVA meritat a les vendes s'haurà d'incloure a la declaració del trimestre a on es produeixi el moment de cobrament efectiu total o parcial de les operacions (cal que els diners hagin sortit efectivament de la tresoreria del deutor, si es cobra mitjançant un pagaré descomptat en el banc o mitjançant altres instruments de cobrament, com ara el confirming, no es podrà declarar fins la data de venciment real).

Si el cobrament és parcial, es declararà per la part cobrada, i si hi ha diversos tipus impositius, es declaren proporcionalment.

Si arriba el 31 de desembre de l'any posterior a la realització de la operació sense que s'hagi cobrat, caldrà declarar la factura en aquella data.

Les factures s'hauran d'emetre en forma i terminis generals, i hauran d'incloure una menció expressa de que es tracta d'una operació inclosa en aquest règim especial de l'IVA.

L'IVA suportat a totes les compres que realitzi l'entitat, llevat les de les operacions expressament excloses del règim, es podrà incloure a partir de la declaració del trimestre a on es produeixi el moment real del pagament del deute (la sortida dels diners s'ha de poder acreditar), o a les següents, amb un termini màxim de deducció de quatre anys. A partir d'aquell moment, el dret a la deducció caducarà.

Si el pagament és parcial, es declararà per la part pagada, declarant proporcionalment a aquella quantitat en cas que hi hagi diversos tipus impositius.

De la mateixa manera que succeeix amb les factures emeses, si una factura no s'ha pagat un cop arribat el 31 de desembre de l'any posterior, es podrà incloure-la a la declaració corresponent a aquell trimestre.

En cas de renúncia o exclusió del règim, es mantindran les condicions per poder deduir l'IVA de les operacions afectades pel règim, és a dir, continuaran sense poder ser deduïdes fins al seu pagament o bé fins al 31 de desembre de l'any següent.

Cal fer esment a que quan l'emissor o el receptor de les factures està en situació d'insolvència o de concurs de creditors, hi ha regles específiques per la modificació de les bases imposables que poden afectar aquests criteris d'inclusió a la declaració.

Les següents operacions queden expressament excloses del règim:

 • Operacions realitzades en els règims especials simplificat, d'agricultura, ramaderia i pesca, de recàrrec d'equivalència, d'or inversió, de serveis prestats per via electrònica i de grups d'entitats.
 • Entregues de béns exemptes corresponents a exportacions, entregues comunitàries i operacions assimilades.
 • Compres intracomunitàries de béns.
 • Operacions en les que l'entitat declarant ho faci per inversió del subjecte passiu.
 • Importacions i operacions assimilades.
 • Operacions corresponents a autoconsum de béns o serveis.

En cas de ser una entitat que hagi optat pel règim, s'haurà de consignar al llibre registre de factures emeses la següent informació addicional per cada operació:

 • Data de cobrament total o parcial de l'operació.
 • Indicació per separat de l'import corresponent, en cas de cobraments parcials.
 • Indicació del compte bancari o del mitjà de cobrament utilitzat que acrediti el cobrament total o parcial de l'operació.


Per totes les entitats que presenten IVA, hagin o no optat pel règim, que siguin destinatàries de les operacions, al llibre registre de factures rebudes, s'ha d'incloure les següents dades addicionals per cada operació afectada pel règim:

 • Data de pagament total o parcial de l'operació.
 • Indicació per separat de l'import corresponent, en cas de pagaments parcials.
 • Indicació del compte bancari o del mitjà de pagament utilitzat que acrediti el pagament total o parcial de l'operació


En ambdós casos, les operacions s'han de registrar en el moment d'expedir o rebre la factura, i les dades de cobrament o pagament s'afegiran posteriorment.

Aquelles entitats que declaren IVA i que no hagin optat pel nou règim d'aquest impost, també es veuran afectades en el seu dret de desgravació i en la informació a incloure en el seu llibre registre de factures rebudes, quan algun dels seus proveïdors sí que ha optat per aquest nou règim.

Per a aquestes entitats, i només pel cas de les compres realitzades a proveïdors acollits al criteri de caixa, el dret a la deducció naixerà:

 • En el moment del pagament total o parcial de les factures.
 • A 31 de desembre de l'any immediat posterior si a aquella data el pagament no s'hagués produït encara.


Igualment, en el llibre registre de factures registres haurà d'incloure les dades indicades a l'apartat 6 d'aquest recurs, relatives a aquestes operacions.

La decisió d'exercir o no l'opció per aquest règim per les entitats que declaren IVA no és fàcil. A més, cal tenir en compte que si es vol aplicar a 2014, cal exercir l'opció durant el mes de desembre de 2013. Caldrà, doncs, avaluar la situació particular de cada entitat per prendre una decisió.

En línies generals, pot interessar optar pel règim:

 • Quan es repercuteix més IVA del que es suporta, i els terminis de pagament són similars o més curts que els de cobrament.
 • Quan la principal despesa sigui la de personal, es tingui molt poc IVA suportat i els terminis de cobrament de les factures emeses siguin relativament llargs.
 • Quan els terminis de cobrament són molt més llargs que els de pagament, per exemple, quan el client principal són les administracions públiques.
 • En casos en què es tingui una morositat important.


En canvi, segurament no interessarà optar pel règim en aquests casos:

 • Si l'IVA de les compres és molt més gran que el de les vendes.
 • Si es paguen les compres en terminis més llargs que els del cobrament de les vendes.
 • Si es cobren moltes vendes al comptat
 • En entitats que inicien l'activitat amb IVA, i es produeix una forta inversió inicial.


Finalment, cal fer esment a que el fet d'optar pel règim incrementa el risc de ser objecte d'inspecció per part d'hisenda, que verificarà la correcta aplicació dels criteris d'inclusió de les operacions a les declaracions, i que a causa de l'afectació que patiran també els clients d'entitats en aquest règim esmentada en l'apartat anterior, és possible que moltes empreses no vulguin treballar amb entitats que hi estiguin, i això podria representar un problema addicional.

field_vote: 

Criteris de valoració comptable (II)

Imatge principal a portada: 
Arxiu documentació comptable Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

A 2008 es va iniciar una reforma comptable que ha derivat en successives adaptacions i que ha introduït diferents conceptes i criteris de valoració pel correcte registre de les operacions comptables.

Aquests conceptes i criteris sovint no són fàcils d'interpretar.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Cost amortitzat
Costos de transacció atribuïbles a un actiu o passiu financer
Valor comptable o en llibres
Valor residual
Cost de reposició d'un actiu
Continguts: 

El cost amortitzat és un criteri de valoració que només s'aplica a instruments financers, és a dir, als elements següents:

 • actius financers (drets de cobrament amb clients, inversions en accions, deute, comptes amb bancs i en efectiu...)
 • passius financers (deutes amb proveïdors, deutes per préstecs, ...)
 • instruments de patrimoni (emissions de deute per part de l'entitat)


La seva composició és la següent:

 • import en què es va valorar inicialment l'actiu/passiu financer
 • menys els reemborsaments de capital que s'hagin produït
 • més o menys (segons s'escaigui) la diferència entre l'import inicial i el valor de reembors al venciment acordat (imputat al resultat segons el mètode del tipus d'interès efectiu)
 • menys la reducció de valor pel deteriorament de l'element, si n'hi hagués (només en el cas dels actius)


El mètode del tipus d'interès efectiu és un càlcul que es fa mitjançant el qual s'iguala el valor en llibres de l'instrument financer amb els cobraments o pagaments estimats (segons el tipus d'operació de què es tracti) al llarg de l'horitzó temporal de l'operació, en funció del tipus d'interès efectiu que es tingui, i sense considerar les pèrdues per risc de crèdit futures.

El tipus d'interès efectiu d'una operació és el tipus de descompte amb el qual s'igualen els imports a cobrar o a pagar estimats, al llarg de la vida esperada de l'instrument financer amb l'import net en llibres de l'actiu o passiu financer.

Per poder calcular-lo, l'entitat ha d'estimar aquests imports a cobrar o a pagar (els fluxos d'efectiu) tenint en compte totes les condicions contractuals que tingui l'instrument financer (per exemple, rescats, opcions,...) però no es tindran en compte possibles futures pèrdues en els crèdits. També s'han d'incloure al càlcul totes les comissions i despeses financeres, pagades o rebudes, que integrin el tipus d'interès efectiu, així com els costos de transacció i qualsevol prima o descompte.

Els costos de transacció atribuïbles a un actiu o passiu financer són aquelles despeses directament atribuïbles a la compra o venda d'un actiu financer, o bé a l'emissió o assumpció d'un passiu financer. A més han de complir amb la característica de que no s'hauria incorregut en ells si no s'hagués realitzat la transacció.

En el Pla de Comptes s'indiquen casos concrets en què s'han de considerar o no despeses de transacció.

Les despeses que es consideren costos de transacció són:

 • Honoraris i comissions pagades a intermediaris, agents i assessors
 • Despeses de corretatge
 • Despeses de fedataris públics
 • Impostos i altres drets que recaiguin sobre la transacció


Les que no es consideren costos de transacció en cap cas són:

 • Primes o descomptes en la compra o emissió d'instruments financers
 • Despeses financeres
 • Costos de manteniment
 • Costos administratius interns

El valor comptable o en llibres és l'import net pel qual un actiu o un passiu es troba registrat en el balanç un cop deduïda, en el cas dels actius, la seva amortització acumulada i qualsevol altre correcció valorativa per deteriorament acumulada que s'hagi registrat.

Per tant, l'esquema seria el següent:

+ Cost d'adquisició (valor de compra o producció més les despeses incorregudes fins la seva posada en funcionament)

menys: Amortització acumulada

menys: Provisions per deteriorament

= Valor comptable o en llibres


Es podria dir que aquest concepte en realitat no és un criteri de valoració concret, sinó que més aviat és un terme que expressa el valor que se li ha donat a un element des d'un punt de vista comptable.

El valor residual d'un actiu és l'import que l'entitat estima que podria obtenir en el moment actual per la seva venda o altra forma de disposició, un cop deduïts els costos de venda, i considerant que l'actiu hagués assolit l'antiguitat i les altres condicions que s'espera que tingui al final de la seva vida útil.

És important remarcar que aquest concepte:

 • Només es refereix a actius
 • El seu import es calcula sobre la base del que es podria obtenir mitjançant la seva venda o qualsevol altre tipus de disposició, menys els costos de venda
 • Es refereix al valor en un moment concret, que és quan finalitza la seva vida útil.


La vida útil és el període durant el qual l'entitat espera utilitzar l'actiu amortitzable o el número d'unitats de producció que n'espera obtenir, és a dir, quan ja no pot generar beneficis econòmics o socials per a l'entitat.

Cal diferenciar el concepte de vida útil del concepte de vida econòmica d'un actiu.

La vida econòmica finalitza quan l'actiu no pot generar beneficis econòmics per a cap usuari (l'entitat, o qualsevol altre a qui li pugui vendre o traspassar l'actiu).

El cost de reposició d'un actiu és un concepte nou introduït per la normativa estatal, que no es dona en empreses, només afecta les entitats no lucratives.

Es quantifica com l'import actual que s'hauria de pagar si s'adquirís un actiu amb la mateixa capacitat o potencial de servei menys, si s'escau, l'amortització acumulada calculada sobre la base d'aquell cost. D'aquesta manera, reflectiria el funcionament, ús i gaudi ja efectuat de l'actiu, però tenint en compte també la obsolescència tècnica que pogués afectar-li.

En actius sotmesos a amortització, aquest cost es deprecia amb la finalitat de reflectir l'actiu en les seves condicions actuals i considerar, d'aquesta manera, el potencial de servei que ja hagi estat "consumit" de l'actiu.

L'actiu podrà ser reemplaçat mitjançant la seva reproducció o per la substitució del seu potencial de servei.

A l'hora de determinar el cost de reposició, es considerarà l'import més baix que resulti de entre les dues opcions anteriors menys, si s'escau, l'amortització acumulada que correspondria a aquell cost.

field_vote: 

El mecanisme extraordinari de pagament de deutes de les AAPP

Imatge principal a portada: 
Pagament diners_font:elsingulardigital.com Font:
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

La Generalitat de Catalunya s'ha adherit al fons creat per l'Estat Espanyol per finançar els pagaments als proveïdors. Dins d'aquest mecanisme, s'inicia la primera fase en la qual les entitats creditores de les Administracions Públiques podran garantir el cobrament de determinats deutes pendents.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és el mecanisme extraordinari de pagament
Quins deutes es pagaran a la primera fase
Què ha de fer l'entitat creditora per poder cobrar
Com s'han de fer cadascun dels tràmits
Quan es faran efectius els pagaments
Continguts: 

El Govern espanyol va aprovar fa uns dies el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers.

Aquest RDL estableix noves fonts de finançament perquè les Administracions Públiques puguin fer front a diverses obligacions contretes i pendents de pagament, vençudes, líquides i exigibles abans del 31 de maig de 2013, i altres d'específiques obligades abans del 31 de desembre de 2012.

La Generalitat de Catalunya, així com altres ens locals i altres Comunitats Autònomes, s'han adherit a aquest tipus de finançament. Com a resultat, determinats deutes pendents de pagament per part d'aquests organismes seran directament abonats pel Govern Central, en nom i per compte de cadascun dels organismes deutors.

La norma estableix dues fases d'execució, la primera ja amb dates establertes, i la segona, amb dates encara per determinar.

Els ens adherits ja han tramés, abans del 19 de juliol de 2013, al Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques la relació de les obligacions vençudes que els hi consten incloses a la primera fase d'execució, perquè puguin ser consultades, acceptades o reclamades en cas que hi hagi alguna que no hi consti, per part dels creditors amb cobraments pendents afectats.

Les dues fases de pagament han estat establertes segons el concepte de despesa. La que s'ha d'aplicar de forma imminent és la primera, que fa referència a les despeses següents:

 • Concerts sanitaris, educatius i de serveis socials.
 • Convenis de col·laboració que tinguin per objecte actuacions a canvi d'una contraprestació econòmica (per exemple, els convenis amb els col·legis oficials de farmàcia)
 • Pagaments a entitats sense ànim de lucre i amb fins socials, que haurien d'haver estat satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 2012, en l'àmbit de la infància, la discapacitat i la tercera edat.
 • Subvencions per fer activitats de recerca i també a entitats inscrites en el registre de centres tecnològics i centres de suport a la innovació del Ministeri de Economia i Competència
 • Transferències a entitats locals obligades amb anterioritat a 31 de desembre de 2012
 • Proveïdors universitaris

La segona fase prevista pel Ministeri d'Hisenda està encara pendent d'aprovació per la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics. En aquell moment s'establirà la tipologia de les factures, el procediment d'inclusió i acceptació, i els corresponents terminis, encara pendents de determinar.

Hi ha una sèrie de tràmits que han de fer necessàriament les entitats creditores per algun dels conceptes inclosos a la primera fase que vulguin accedir a aquest mecanisme de cobrament.

Els tràmits i terminis són els següents:

 • Consulta per part del beneficiari de la relació de pagaments pendents que ha tramés la Comunitat Autònoma o Ens Local: del 25 de juliol fins al 6 de setembre de 2013
 • Acceptació de la relació de deutes per part del beneficiari: del 25 de juliol fins al 6 de setembre de 2013
 • Sol·licitud d'un certificat individual d'inclusió del deute per part del beneficiari perquè l'import pendent no s'ha trobat en la relació tramesa per l'administració deutora: del 25 de juliol fins al 6 de setembre de 2013


L'entitat beneficiària està obligada a acceptar el deute perquè el Ministeri la inclogui en el conjunt de factures o subvencions que ha de pagar. En el propi tràmit d'acceptació cal indicar un compte bancari (incloent-hi l'IBAN) on s'ha de fer efectiu el pagament.

Per poder fer qualsevol d'aquests tràmits és imprescindible que l'entitat tingui un certificat o signatura digital propi de l'entitat, emès per alguna de les autoritats de certificació admeses per l'Agència Tributària o per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

No és possible utilitzar un certificat digital propi de la persona representant de l'entitat, ni d'un gestor o persona col·laboradora de l'administració, ha de ser necessàriament un certificat de l'entitat com a persona jurídica. Per tant, aquelles entitats que no en disposin i vulguin accedir al mecanisme de cobrament ho hauran d'obtenir el més aviat possible, i sempre abans del termini de finalització dels tràmits, el 6 de setembre de 2013.

 1. Tràmit de consulta

Els deutes comunicats per l'Administració creditora es poden consultar en el web de la Generalitat de Catalunya (Consulta de l'estat de pagament dels documents). Cal fer un clic al desplegable "Altres entitats", seleccionar "Pagament de proveïdors de comunitats autònomes mitjançant FP" i fer clic al botó "Cercar".
També es poden consultar a la plataforma de l'AEAT (Pagaments a proveïdors dels ens locals i les comunitats autònomes).
En ambdós casos, caldrà utilitzar el certificat digital de l'entitat per poder accedir a la informació.

 1. Tràmit d'acceptació

L'entitat beneficiària, un cop consultada la relació de pagaments comunicats, ha de fer obligatòriament aquest tràmit, des de la pàgina web de l'AEAT, a l'apartat "Acceptació proveïdors". Novament, per poder accedir caldrà utilitzar el certificat digital de l'entitat.

 1. Tràmit de sol·licitud del certificat individual

Si l'entitat beneficiària, en fer la consulta, s'adona que algun dels cobraments pendents que per la seva naturalesa corresponen a la primera fase no han estat inclosos a la relació, pot demanar que s'incloguin, mitjançant la sol·licitud d'un certificat individual.
Per fer-ho, cal utilitzar un model normalitzat de sol·licitud, que cal adreçar de forma presencial a l'òrgan amb el que ha donat lloc al dret de cobrament. Si són factures que corresponen a diversos òrgans contractants, s'ha de fer una sol·licitud per cadascun d'aquests òrgans.
L'administració disposa de 10 dies hàbils a partir de la data del registre per resoldre la sol·licitud. El mes d'agost es considera inhàbil.
El silenci es considera negatiu, és a dir, si no es rep contestació es considerarà rebutjada.

Els Ens Locals i les Comunitats Autònomes disposen fins al 20 de setembre per poder introduir al sistema els certificats individuals i, en aquests casos manifestar l'acceptació de les factures en nom de l'entitat beneficiària.

A data de l'elaboració d'aquest recurs, no hi ha encara un termini concret per a la liquidació dels pagaments afectats pel procediment extraordinari, però en reunions d'algunes entitats de segon nivell amb la Conselleria de Benestar Social i Família, s'està fent l'estimació de què es pugui fer efectiva el proper mes d'octubre.

field_vote: 

Principis de transparència i bones practiques de les ONG

Imatge principal a portada: 
Transparència a les ONG Font:
Autor/a: 
Noe Alvarez
Resum: 

Els principis de transparència i bones pràctiques de les ONG són la forma de mostrar que les organitzacions realitzen una bona gestió dels seus fons i assoleixen la finalitat per la qual han estat constituïdes. En aquest recurs s’analitzen algunes de les recomanacions de la Fundació Lealtad en matèria de transparència i gestió de les ONG.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
1. Principi de funcionament i regularització de l‘Òrgan de Govern
Principi de claredat i publicitat del fi social
Principi de planificació i seguiment de l’activitat
Principi de comunicació i imatge fidel de la informació
Principi de transparència i pluralitat en el finançament
Principi de control en la utilització de fons
Principi de control dels comptes anuals i compliment de les obligacions legals
Principi de promoció del voluntariat
Continguts: 

L’òrgan de govern és el principal responsable de garantir que l’organització assoleixi la seva missió i porti una bona gestió dels seus recursos. Governar una organització implica assistir a les reunions, participar activament en la presa de decisions i involucrar-se en els processos i la planificació de l’activitat.

L’òrgan de govern ha d’estar constituït per un mínim de 5 membres i s’haurà de reunir un mínim de dues vegades a l’any, ja sigui per assistència física o per videoconferència

El fi social d’una organització ha d’estar ben definit i ha de quedar identificada l’activitat que es realitza i els beneficiaris de l’organització. L’activitat que digui a terme l’entitat ha d’estar inclosa en els seus fins socials i contemplada en els seus estatuts.

Els fins socials han de ser accessibles a tots els membres de l’organització, voluntariat i públic, ja que això facilitarà la captació de col·laboradors, sigui de particulars o institucions.

Tenir definit un pla estratègic o anual de l’entitat permetrà a l’organització adaptar-se a noves situacions i canvis a l’entorn. El pla estratègic dels objectius relacionats amb els projectes ha d’estar aprovat per l’òrgan de govern i ser públic.

Fer campanyes de publicitat, captació de fons i posar a disposició pública les memòries anuals d’activitat i econòmica, ajuda a incrementar la confiança dels socis i voluntaris i a donar una imatge fidel de l’entitat.

És important que l’organització tingui pàgina web i un correu electrònic actualitzat per informar a socis i col·laboradors de les activitats que realitza.

Si es vol generar un clima de confiança, una ONG ha de fer pública la seva forma de finançament, sigui de fons públics o privats, i la recaptació anual de donacions, socis i col·laboracions.

És molt important per subsistir i poder garantir la continuïtat del projecte tenir diverses formes de finançament. En cap cas els ingressos privats han de ser inferiors al 10% del total d’ingressos.

Perquè una ONG transmeti un clima de confiança és de vital importància que prepari un pressupost anual d’ingressos i despeses que estigui aprovat per l’òrgan de govern i sigui públic. El pressupost ha d’especificar quant es destina a projectes, despeses de direcció i gestió de l’organització, i quins tipus d’activitats es realitzen per captar fons.

Les ONG han de retre comptes anuals i memòria d’activitats a l’administració publica, protectorat o al registre corresponent per acreditar que compleix amb les seves obligacions fiscals.

Els comptes anuals s’elaboren conforme el Pla General Comptable d’Entitats sense Afany de Lucre, es sotmeten a auditories externes i són aprovats per assemblea general o el patronat.

L’impacte social que té una ONG es pot mesurar pel nombre de voluntaris de què disposa, que aporten el seu temps i coneixements de forma altruista.

Perquè els voluntaris puguin participar activament en el projecte d’una organització, aquesta haurà de tenir un pla de formació i activitats a la seva disposició. Els voluntaris han de tenir una assegurança per estar coberts dels riscos derivats de les activitats que desenvolupen.

field_vote: