Cicle comptable, les diferents fases

Imatge principal a portada: 
Full de comptabilitat.
Autor/a: 
Fudació Catalana de l'Esplai
Resum: 

Anomenem cicle comptable a les diferents passes que hem de seguir per tal d'elaborar de forma sistemàtica els comptes anuals de final d'exercici -balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica- partint del balanç de situació d'inici d'exercici.

Imatges secundàries: 
Full de comptabilitat.
Subtitols: 
Fase 1: L'assentament d'obertura Fase
Fase 2: Registre en el llibre Diari Fase
Fase 3: Regularització de comptes
Fase 4: Regularització de Pèrdues i Guanys Fase
Fase 5: Assentament de tancament
Continguts: 

Partint d'un balanç de situació inicial:

ACTIU PASSIU
Maquinària.........12020,24 Fons Social...........30050,61
Clients...............42070,85 Proveïdors............30050,61
Bancs..................6010,13
TOTAL...............60101,22 TOTAL..................60101,22


Iniciem el Llibre Diari amb l'assentament inicial altrament anomenat assentament d'obertura. Consisteix en reflexar els saldos inicials de tots els comptes que formen el Balanç de Situació inicial.

_________________________ 01/01/0x ___________________________
Comptes d'actiu a Comptes de Passiu
_________________________ ___________________________


En el nostre exemple, l'assentament d'obertura seria el següent:

___________________________ 01/01/0x ____________________________
12020,24 (223) Maquinària
42070,85 (430) Clients
6010,13 (572) Bancs a Fons Social (101) 30050,61
Proveïdors (400) 30050,61
___________________________ _____________________________

Registrarem en el llibre Diari les operacions realitzades durant l'exercici considerat.

Imaginem que en el transcurs del 200x s'han realitzat les següents operacions:

1. Vendes a crèdit que sumen un total de 18.030,36.
2. Hem cobrat de clients 15.025,30 que s'ingressem al banc.
3. Compres a crèdit de material per l'activitat que pugen 4.808,10.
4. Hem pagat als proveïdors factures per valor de 12.020,24 per banc.

En el nostre exemple, tindríem els següents assentaments:

__________________________ xx/xx/0x ____________________________
18030,36 (430) Clients a Vendes (700) 18030,36
__________________________ ____________________________

__________________________ xx/xx/0x ____________________________
15025,30 (572) Bancs a Clients (430) 15025,30
__________________________ ____________________________

__________________________ xx/xx/0x ____________________________
4808,10 (600) Compra a Proveïdors (400) 4808,10
__________________________ ____________________________

__________________________ xx/xx/0x ____________________________
12020,24 (400) Proveïdors a Bancs (572) 12020,24
__________________________ _____________________________

En aquesta fase, analitzarem el saldo de cada un dels comptes patrimonials i ens preguntarem si la informació comptable que reflexen coincideix amb la realitat.

Per contestar aquesta pregunta farem una seguit de comprovacions.

Així, per exemple:
a) en el cas de caixa efectiva faríem un arqueig.
b) en el cas de bancs efectuaríem les conciliacions bancàries.
c) en el cas d'Efectes Comercials a Cobrar faríem un arqueig de la cartera dels efectes.
d) i així amb els altres comptes patrimonials.

En cas de trobar diferències hauríem d'introduir les corresponents correccions mitjançant assentaments de regularització.

També hem de repassar i analitzar el saldo i els moviments dels comptes d'ingressos i despeses. En aquesta fase també farem els ajustos corresponents a amortitzacions, provisions i ajustos per periodificació.

L'assentament de Regularització de Pèrdues i Guanys és un assentament en què tots els comptes d'ingressos i despeses que han aparegut en el transcurs de l'exercici es salden, traspassant els seus imports al compte de Pèrdues i Guanys.

A partir d'aquest moment, el saldo del compte de Pèrdues i Guanys (129) reflexarà el RESULTAT obtingut per l'entitat durant l¿exercici.

En el nostre exemple, els assentaments de regularització serien els següents:

_______________________ 31/12/0x _______________________________
18030,36 (700) Vendes a Pèrdues i Guanys (129) 18030.36
_______________________ _______________________________

______________________________ 31/12/0x ________________________
4808,10 (129) Pèrdues i Guanys a Compres (600) 4808.10
______________________________ _________________________

En el primer assentament, saldem tots els comptes amb saldo del grup 7 (vendes, ingressos i beneficis)

En el segon assentament, tots els comptes amb saldo del grup 6 (compres, despeses i pèrdues).

Si un compte Patrimonial (d'actiu o de passiu) té saldo creditor (l'haver més gran que el deure) l¿import del compte es posarà en el Deure de l¿assentament de tancament.

Si un compte Patrimonial (d'actiu o de passiu) té saldo deutor (el deure més gran que l'haver) l'import del compte es posarà en l'haver de l'assentament de tancament.

________________________ 31/12/0x _____________________________
Comptes Passiu
Pèrdues i Guanys (129)
(si hi ha benefici) a Comptes Actiu
a Pèrdues i Guanys (129)
(si hi ha pèrdua)
__________________________ ______________________________


En el nostre exemple, l'assentament de tancament seria el següent:

__________________________ 31/12/0x ____________________________
30050,61 (101) Fons Social
22838,47 (400) Proveïdors
13222,26 (129) Pèrdues i Guanys a Maquinària (223) 12020,24
Clients (430) 45075,91
Bancs (572) 9015,19

field_vote: 

Eines pel finançament de la tresoreria

Imatge principal a portada: 
Tresoreria
Autor/a: 
Dolors Martinez - Suport Associatiu
Resum: 

En moltes ocasions, les entitats han de fer front a les despeses d'un projecte o a comprar algun equip sense haver rebut els diners dels ajuts, subvencions o factures que finançaran els mateixos. En aquest recurs s'explicaran algunes de les diverses possibilitats per obtenir la liquiditat necessària per fer front als pagaments, en aquest interval fins que arriba el cobrament.

Imatges secundàries: 
Tresoreria
Subtitols: 
El compte de crèdit
El factoring
El confirming
El leasing i el renting
Continguts: 

El compte o línia de crèdit és un contracte mercantil mitjançant el qual l'entitat financera a on es subscriu acorda amb l'entitat la possibilitat de disposar de diners, fins a un límit màxim d'endeutament prèviament acordat. D'aquesta manera, l'entitat podrà anar disposant d'aquests diners a mesura que ho vagi necessitant.
El funcionament d'un compte de crèdit és similar al d'un compte corrent, podent fer disposicions però també ingressos, i es pot utilitzar per fer tota mena de pagaments i cobraments.
En general, al contractar aquest tipus de finançament, s'acorden dos tipus d'interès: el primer, s'aplica als imports disposats, i l'altre, el que s'abonaria a l'entitat en el cas que el saldo sigui a favor de l'entitat, és a dir, positiu, com si es tractés d'un compte bancari ordinari.
Podria donar-se el cas que l'entitat, en algun moment, tingués un saldo negatiu per sobre del límit acordat. Això podria ser admès per l'entitat financera, però aquesta aplicaria a l'entitat un tipus de penalització molt superior als interessos acordats.
A banda dels interessos sobre el crèdit disposat i possibles penalitzacions per excedir el límit de disposició, aquests comptes tenen un altre cost, el de les comissions. En primer lloc, caldrà abonar la comissió d'obertura en el moment en que es constitueixi el compte de crèdit, i també cada cop que es renovi, normalment amb una periodicitat anual.
En segon lloc, caldrà abonar la comissió sobre l'import del crèdit no disposat, és a dir, si el límit del compte de crèdit acordat per l'entitat és de 75.000 euros, i només ha tingut necessitat de disposar de 25.000, haurà d'abonar la comissió de no disposició acordada sobre els 50.000 euros dels quals no ha disposat. És per aquesta raó que cal que l'entitat faci un esforç per ajustar el crèdit que demani a les seves necessitats reals.
A la data de venciment del crèdit, i en cas que aquest no es renovi, caldrà retornar a l'entitat financera tot el crèdit que es trobi disposat en aquella data.

El factoring és un contracte mercantil mitjançant el qual l'entitat cedeix a una entitat financera els drets de cobrament a crèdit que pugui tenir respecte de les factures que emeti.
Aquesta cessió es pot fer de diferents maneres, en funció de les quals l'entitat podrà rebre o no diners avançats, assumirà o no el possible risc d'impagaments, etc.
Entre les diferents opcions, l'entitat pot trobar:

 • En funció si els crèdits es cedeixen per la seva gestió de cobrament o si es cedeixen en ferm: amb recurs, si davant un impagament d'algun dels deutors de l'entitat, el finançador no fa cap gestió de recobrament, i és l'entitat qui amb els seus mitjans ha de fer les oportunes reclamacions, o sense recurs, quan l'entitat financera assumeix la possible insolvència, la qual cosa suposa una cessió en ferm del crèdit comercial.
 • En funció de la capacitat d'avançar el cobrament dels crèdits: amb avançament de crèdits, si en funció de l'import dels crèdits cedits, se li pot sol·licitat a l'entitat financera que li avanci els diners a l'entitat, amb la qual cosa, s'obtindria una font de liquiditat, o sense avançament de crèdits, en cas que no es puguin obtenir aquests avançaments, i l'entitat hagi d'esperar al venciment dels respectius crèdits per poder fer-los efectius.
 • En funció de l'àmbit geogràfic: nacional, quan els crèdits cedits provenen de deutors de dins del territori espanyol, o internacional, quan són estrangers.

Els costos del factoring dependran de la tarifa acordada amb l'entitat financera per la seva gestió, a la qual se li aplicaran diverses variables, com per exemple si la modalitat contractada és amb o sense recurs, del volum anual dels crèdits cedits, del nombre de deutors i la seva distribució geogràfica, i del termini mitjà de cobrament dels crèdits. entre d'altres.
L'avantatge principal de subscriure un contracte de factoring, és la reducció de la càrrega administrativa que suposa el fet d'haver de fer les gestions de cobrament amb els mitjans propis de l'entitat i. en funció de la modalitat contractada, poder disposar dels crèdits en funció de les necessitats de l'entitat o eliminar el risc d'insolvència dels deutors de la mateixa, sense augmentar el rati d'endeutament del seu balanç.
Com a desavantatges, es troba que si la modalitat contractada és amb recurs, existeix el mateix risc d'insolvència que amb altres modalitats de descompte d'efectes, però més car. Un altre inconvenient por ser que, al no fer l'entitat la gestió de cobrament, si no s'informa adequadament als deutors, aquests poden interpretar que "s'han venut" els seus crèdits, o fins i tot pot semblar que l'entitat té una mala situació financera, quan és tot el contrari. Finalment, hi ha la dificultat de que aquest producte d'alguna manera "lliga" l'entitat amb l'entitat financera, ja que un cop es comença a treballar amb un finançador determinat, canviar a una altre pot ser dificultós tan per l'entitat com pels deutors acostumats a una determinada operativa.

El confirming és un servei financer ofereix la gestió dels pagaments als proveïdors o creditors d'una empresa o institució pública, i al mateix temps oferint a aquests mateixos proveïdors la possibilitat de cobrar les factures per avançat a la seva data de venciment acordada, i per tant proporcionant liquiditat al proveïdor.
L'avantatge pel creditor que s'adhereix al contracte de confirming del seu deutor, des del punt de vista de l'entitat que té pendent de cobrar diversos crèdits com ara factures o també subvencions, és que millora l'agilitat i rapidesa de la gestió dels cobraments. Mitjançant l'entitat financera, el creditor rep notificacions en les que es detalla l'estat de les seves factures o altres crèdits, i la data de pagament prevista, amb la qual cosa no necessita destinar recursos administratius a gestionar el seguiment i reclamació dels cobraments pendents.
A més, al estar confirmats els crèdits, desapareix el risc d'impagament, i l'entitat financera li ofereix la possibilitat de cobrar aquests crèdits al comptat segons les seves necessitats, sense esperar el seu venciment, previ descompte de les despeses financeres. D'aquesta manera, es millora la situació de liquiditat de l'entitat.

El leasing és una forma de finançament per la compra de actius (mobiliari, ordinadors, vehicles, etc.) exclusiva per a professionals, empreses i altres entitats, que estiguin donats d'alta en l'Impost d'Activitats econòmiques (IAE).
Amb aquesta modalitat, el bé a finançar el compra la companyia de leasing. Aquesta lloga a l'entitat el bé en qüestió (i en alguns casos, incloent en el preu altres serveis com ara el manteniment i l'assegurança del bé), a canvi d'una quota mensual durant un termini determinat, que no pot ser inferior als dos anys per als béns d'equipament, i de deu anys si es tracta de béns immobles (locals o similars).
En finalitzar aquest termini, l'entitat tindria la possibilitat d'adquirir la propietat del bé, exercint una opció a compra pel valor residual d'aquest.
El principal avantatge d'aquest sistema de finançament és que permet finançar al 100% el cost d'adquisició de l'element. També té altres avantatges fiscals, relatius al IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i l'IS (Impost de Societats) de l'adquirent.

El renting és similar al leasing, però amb la diferència de que més que una forma de finançament, en aquest cas es tracta purament del lloguer d'un bé d'equipament, que inclou el seu corresponent manteniment i assegurança, també durant un període concret, però sense la opció de compra final que inclou el leasing. D'aquesta manera, a la finalització del contracte, l'entitat no podria quedar-se amb la propietat del bé.
A nivell comptable i fiscal, les seves característiques també són diferents de les del leasing, per la qual cosa convé no confondre ambdues opcions.

field_vote: 

La Memòria econòmica del Pla de Comptabilitat de les Associacions i Fundacions catalanes (1)

Imatge principal a portada: 
Comptes anuals Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez - Suport Associatiu
Resum: 

La obligació de formular comptes anuals que fixa el llibre III del Codi Civil per totes les fundacions i per totes aquelles associacions que rebin subvencions públiques i en d’altres casos, fa que calgui saber què és la memòria econòmica, que forma part d'aquests comptes anuals. Aquest recurs servirà per situar les seves característiques més importants, i en recursos posteriors analitzarem quina haurà de ser la informació que caldrà incloure-hi.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és la memòria economica
En termes generals, quina informació ha d'incloure la memòria?
Quins tipus de memòria hi ha?
Qui ha de signar els comptes anuals?
Continguts: 
La memòria econòmica és un document que forma part, conjuntament amb el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, dels comptes anuals de l'entitat.
Aquests documents formen part d'un conjunt, i cal que siguin redactats seguint les indicacions previstes en la normativa sobre fundacions i associacions, i en el Pla de comptabilitat d'entitats sense ànim de lucre.
L'objectiu dels comptes anuals és el de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat. En definitiva, el que faran aquests comptes serà mostrar amb tota la transparència quina és la situació econòmica de l'entitat.
La normativa, a més, estableix que les entitats hauran de fer públics aquests documents, precisament per reforçar aquesta idea de transparència.

En termes generals, la memòria inclourà informació respecte de les activitats que ha fet l'entitat durant l'exercici, els criteris comptables que s'han aplicat per fer la comptabilització dels moviments econòmics de l'entitat, informació relativa a les operacions de finançament que s'hagin fet, tan pel que fa a deutors com a creditors, criteris en l'atorgament d'ajuts que hagi pogut fer l'entitat i informació dels seus destinataris, canvis en l'òrgan de govern de l'entitat, convenis de col·laboració signats i, en definitiva, totes aquelles operacions que facilitin la comprensió de les informacions contingudes en la resta d'estats comptables que completen els comptes anuals.
En general, la memòria inclourà la informació respecte de l'exercici del qual s'estiguin formulant els comptes, i de l'exercici immediatament anterior.

Segons el volum de l'actiu, dels ingressos ordinaris i del nombre mitjà de treballadors contractats durant l'exercici, les entitats podran formular els seus comptes anuals en un dels tres models possibles: el model normal, el model abreujat i el model simplificat.

Es podran formular comptes en model simplificat (i per tant, utilitzar el model simplificat de memòria) quan durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de l'exercici l'entitat no superi els límits de dos d'aquestes tres condicions:
- Que el total de partides de l'actiu no superi 1 milió d'euros.
- Que l'import total dels ingressos ordinaris no superi els 2 milions d'euros.
- Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 10.

Es podran formular comptes en model abreujat (i per tant, utilitzar el model abreujat de memòria) quan durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de l'exercici l'entitat no superi els límits de dos d'aquestes tres condicions:
- Que el total de partides de l'actiu no superi 2.850.000 euros.
- Que l'import total dels ingressos ordinaris no superi els 5.700.000 euros.
- Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 50.

S'hauran de formular comptes en model normal (i per tant, utilitzar el model normal de memòria) quan durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de l'exercici l'entitat es superin els límits de dues de les tres condicions esmentades en el paràgraf anterior.

Els comptes anuals s'elaboren normalment amb una periodicitat de 12 mesos i els han de formular (i per tant, signar) per l'òrgan competent en cada cas: pel Patronat, en el cas de les fundacions, i per la Junta directiva, en el cas de les associacions.
Els signants són responsables de la veracitat de les informacions que continguin, per la qual cosa, cal ser especialment acurat en la seva elaboració.

field_vote: 

La Planificació de la Tresoreria

Imatge principal a portada: 
Euro Note Currency - EnvironmentBlog - Flickr
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza - Suport Associatiu
Resum: 

En els darrers temps, la conjuntura econòmica pot haver causat un cert retard en el cobrament d'alguns dels ingressos que les associacions o les fundacions tenen pendents de cobrar. Això pot ser causa de situacions de tensió de la tresoreria de l'entitat, ja que en determinats moments pot quedar-se sense tenir prou liquiditat com per poder fer front a les seves obligacions de pagament.
Per evitar que això pugui arribar a ser un problema important, seria molt convenient que l'entitat tingui una bona planificació de la seva tresoreria. En aquest recurs us donarem algunes pautes per aconseguir tenir-ne una.

Imatges secundàries: 
Euro Note Currency - EnvironmentBlog - Flickr
Subtitols: 
Cal tenir un programa o eina informàtica específica per fer una planificació de tresoreria?
Quines informacions ha de contenir?
Quin és l'horitzó temporal que caldrà que tingui la previsió?
I un cop l'hem feta, com podem donar-li la màxima utilitat?
Continguts: 

Tot i que en el mercat existeixen diversos programes informàtics específics que poden ajudar les entitats en la tasca d'elaborar el seu pla o previsió de tresoreria, és bastant probable que el mateix software que es faci servir per la comptabilitat tingui alguna opció per poder controlar les previsions dels moviments de tresoreria de l'entitat.
Però fins i tot en cas que no sigui així, o que l'entitat no pugui o no vulgui portar el control per aquest mitjà, amb un simple full de càlcul tipus Excel també es pot fer perfectament, sense que calgui complicar-se gaire més.

El punt de partida del pla haurà de ser el saldo de tresoreria que tingui l'entitat, ja sia en un o diversos comptes bancaris, o bé en la caixa efectiva.
A partir d'aquest, caldrà afegir els cobraments previstos. D'aquests, caldrà tenir en compte totes les factures emeses habitualment per l'entitat, quotes que hagi de girar per un import i en una data fixada, que sabrem amb prou certesa els imports i quan es cobraran, i també caldrà tenir en compte els cobraments amb data estimada (per exemple, les subvencions, en especial les ja concedides, però també aquelles que l'entitat rep amb una certa habitualitat). Aquesta estimació la podem fer en base al pressupost anual d'ingressos, i si no ho tenim, analitzar la informació històrica de la comptabilitat de l'entitat. El més habitual és separar aquests ingressos per tipus (és a dir, fer diferents línies per cadascun dels conceptes: facturació, quotes, subvencions, patrocinis, donatius....)
El següent pas serà afegir amb signe negatiu els pagaments previstos. De nou, caldrà tenir en compte les informacions procedents de la comptabilitat de l'entitat (factures ja registrades i no pagades, impostos pendents de liquidar, etc.) i els pagaments previstos periòdics de l'entitat: subministraments, lloguers, import net de les nòmines, préstecs, impostos, seguretat social, assegurances, etc.). Si en el pressupost l'entitat té previst fer alguna inversió o despesa no habitual (per exemple, pensa comprar un ordinador, o bé té previst organitzar un congrés) caldrà tenir-les en compte també i afegir-les als pagaments. Al igual que en els ingressos, caldrà que l'entitat estudiï una mica el seu històric de pagaments per tal de preveure al màxim possible les sortides habituals, i que estructuri per categories i venciment els pagaments previstos.
Un cop fetes aquestes operacions de suma i resta, l'entitat ja tindrà una estimació del saldo disponible en cadascun dels períodes planificats, i podrà saber si en algun moment pot trobar-se amb possibles descoberts de saldo, o "números vermells".
Si es dona aquest cas, tindrà la informació necessària per poder re negociar deutes amb proveïdors, demanar un crèdit o un préstec, avançar cobraments (en la mesura del possible, etc.), i d'aquesta manera podrà gestionar de la millor forma les situacions "difícils" i aprofitar en forma d'inversió temporal les possibles puntes de tresoreria.

Un tema a tenir en compte: és important indicar d'alguna manera en cadascun dels cobraments i pagaments de la previsió quan es tracta de entrades i sortides "certes" i quan són estimades o previstes, per evitar situacions d'excés de confiança que puguin donar lloc a decisions incorrectes. De la mateixa manera, no s'ha de tenir recels en fer estimacions, ja que si no es facin, no es podria preveure quina pot ser la situació de liquiditat futura de l'entitat.

L'horitzó amb el que caldrà preparar el pla o pressupost de tresoreria dependrà de les circumstàncies i mida de l'entitat.
El més habitual és fer una estimació a curt termini, és a dir, amb una previsió d'entre dos i tres mesos, però també resulta de gran ajut tenir a més una estimació anual.
D'aquesta manera, l'entitat podrà treballar bé en el dia a dia sense haver de fer anar una gran quantitat de dades, i alhora tindrà una visió general que li permeti veure si podrà finançar amb comoditat les seves activitats, o si haurà de cercar alternatives.

Un cop l'entitat tingui ja feta la seva previsió, i perquè sigui realment una eina útil, caldrà que periòdicament es vagi actualitzant amb les informacions de que es vagi disposant: la concessió d'una subvenció, la necessitat d'utilitzar una pòlissa de crédit que generarà uns interessos, etc.: qualsevol circumstància que faci variar les previsions d'entrades i sortides de diners, caldrà que es reflecteixi en el document, perquè pot afectar en gran manera la presa de decisions.

field_vote: 

Fiscalitat: El IVA en les operacions intracomunitàries

Imatge principal a portada: 
Agencia Tributaria Font:
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

En el desenvolupament habitual de les activitats de la nostra entitat, és possible que ens trobem amb la necessitat de fer alguna compra en un altre país de la Comunitat Europea.
Però, com ens faran la factura? Ens carregaran el tipus d’IVA que determini la fiscalitat d’aquell país? Ens faran una factura sense IVA? La resposta a aquestes preguntes no és senzilla, i dependrà de diverses circumstàncies, que veurem a continuació.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què passa en el cas que la nostra entitat estigui exempta i no facturi cap ingrés amb IVA?
I si la nostra entitat no està exempta i factura les seves vendes amb IVA?
Com podem obtenir la condició d’operador intracomunitari?
Quines altres obligacions ens pot generar fer operacions com a empresaris a efectes de l’IVA amb altres països comunitaris?
Continguts: 

Si la nostra entitat està exempta de IVA significa que no actua com a empresari a efectes d’aquest impost, i per tant, es considera consumidor final i és com si es fes la compra a títol individual. El venedor estranger farà la seva factura aplicant la taxa d’IVA del seu país d’origen.

Si la nostra entitat actua com a empresari a efectes de IVA, és a dir, factura activitats per les quals carrega aquest impost, la cosa canvia.

En aquest cas, la compra està exempta en origen (el país a on s’efectua la compra) i tributa en destí (Espanya). La nostra entitat hauria d’autorepercutir-se l’IVA al tipus espanyol que li correspongui segons el tipus de bé o servei que sigui objecte de la compra, i a la mateixa declaració, descomptar el mateix import d’IVA que hagués autorepercutit, amb la qual cosa la operació li resultaria totalment neutra a efectes econòmics, sempre i quan la nostra entitat no estigui aplicant cap prorrata en la seva liquidació d’IVA.

Però el venedor només podrà emetre una factura exempta en origen si la nostra entitat té la condició d’operador intracomunitari i si a més, li facilitem el nostre número de NIF intracomunitari o “VAT number”.

En cas contrari, ens haurà de carregar la operació amb l’IVA del país a on es faci la compra. Aquesta circumstància faria que la nostra entitat no pogués descomptar l’IVA suportat en la seva declaració, però sí que podria sol·licitar la devolució d’aquesta quota suportada a la Hisenda de l’Estat del proveïdor.

Per obtenir la condició d’operador intracomunitari (sempre que actuem com a empresari a efectes de IVA) cal presentar una declaració censal, model 036, a la nostra administració d’hisenda, sol·licitant la inscripció en el Registre d’Operadors Intracomunitaris.

L’alta en el registre l’han d’aprovar des de l’administració central, i triga entre deu dies i un mes. De vegades, l’administració demana que li presentem alguna documentació justificativa, i fins i tot pot arribar a personar-se a la seu de l’entitat, per fer comprovacions.

Un cop estiguem inscrits en el Registre, ens arribarà un certificat acreditatiu, i ja podrem treballar a tots els efectes com a operadors intracomunitaris.

El registre és públic, i pot ser consultat per Internet a la pàgina web de la Agència Tributària, indicant el NIF i el país de procedència de l’operador.

Si en un moment donat ens volem donar de baixa, caldrà fer una nova declaració censal, model 036, comunicant-lo a hisenda.

Si la nostra entitat en la seva condició de subjecte passiu de l’IVA fa alguna compra o venda de béns o serveis intracomunitaris, estarà obligada a presentar trimestralment una declaració informativa a hisenda, el model 349. Aquesta declaració es presentarà mensualment si el volum d’operacions trimestral supera els 50.000 euros.

Si, a més, es supera el límit de 250.000 euros en adquisicions o lliuraments durant l’any anterior o en l’any en curs, caldrà presentar a efectes estadístics una altra declaració, anomenada Intrastat.

Cal fer esment que en el moment que fem operacions de compra o venda amb països de la Unió Europea actuant com a empresaris a efectes de IVA, la nostra entitat ja queda obligada a presentar aquestes declaracions encara que no estiguem inscrits en el Registre d’Operadors Intracomunitaris.

field_vote: 

Començar a emetre factures: què cal fer i quines implicacions comporta

Imatge principal a portada: 
Logo Agència Tributària Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza - Suport Associatiu
Resum: 

En els darrers temps ha augmentat el nombre d'entitats que es veuen en la necessitat de començar a emetre factures, ja sigui perquè signen un contracte o conveni de prestació de serveis amb alguna administració pública, ja sigui perquè comencen a fer activitat econòmica.
En aquest recurs veurem què significa emetre factures, quin és el procediment per poder començar a facturar, quines conseqüències i implicacions comportarà aquest fet i quins són els requisits formals mínims per emetre una factura.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què vol dir començar a emetre factures
Passos a fer per poder començar a facturar
Implicacions fiscals
Requisits formals de les factures
Continguts: 

L'emissió de factures vé regulada pel RD 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que es regulen les obligacions de facturació. Si la nostra entitat comença a fer activitat econòmica, tan si està o no exempta de IVA, i el receptor dels seus serveis o vendes de béns és un empresari a efectes de IVA (és a dir, que sigui una persona física o jurídica que participi d'alguna activitat econòmica de venda de béns i/o distribució de serveis), caldrà que la nostra entitat li emeti una factura amb els requisits que es mencionen en aquest reglament de facturació.

Però abans de facturar, caldrà fer una sèrie de passos, i conèixer les conseqüencies fiscals que implica iniciar aquesta activitat. En els punts següents veurem quins són aquests.

Abans de començar a facturar, cal que fem una sèrie de passos, per tal d'informar a l'Agència Tributària de la variació en la nostra situació a nivell d'obligacions fiscals.
Caldra que dins dels 30 dies immediatament anteriors a la data d'emissió de la primera factura presentem un model 036 o Declaració Censal comunicant aquesta alta en l'activitat que anem a facturar.
Si anteriorment no estavem donats d'alta en cap epígraf o clau de IAE (Impost d'activitats econòmiques), en el mateix model 036 caldrà que indiquem en quin epígraf, segons el tipus d'activitat, ens volem donar d'alta. La llista d'activitats la podem trobar en el RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció del Impost d'Activitats Econòmiques.
Si la nostra entitat està exempta de IVA i el servei que va a facturar està dins de la seva exempció, no s'ha de donar d'alta en la obligació de presentar IVA.
En canvi, si el que va a facturar no queda dins de les exempcions possibles o l'entitat no té concedida cap exempció, cal que en el mateix model 036 es doni d'alta en la obligació de presentar els models relacionats amb l'IVA. En aquest punt cal anar amb compte perquè segons el que marquem en el model podrem recuperar o no l'IVA suportat en les compres prèvies de béns o serveis destinats a les activitats que començarem a facturar. Si hem fet alguna d'aquestes compres i les volem desgravar, en la pàgina 5 del model 036 cal marcar la opció "comunicació d'inici d'activitat. Lliurament de béns i prestacions de serveis posterior a adquisició de béns o serveis".
Un cop haguem realitzat aquest tràmit, ja podem començar a emetre factures.

Les implicacions fiscals que suposa començar a emetre factures tenen a veure principalment amb tres impostos:

- L'IAE (Impost d'activitats econòmiques). Tot i que formalment s'està obligat a fer l'alta en aquest impost, que podeu consultar en l'apartat anterior, aquesta habitualment no representarà una despesa per la nostra entitat, ja que la normativa actual d'aquest impost, determina que no s'ha d'abonar cap quota en els dos primers anys d'activitat, i posteriorment, fins que no s'arribi a 1 milió d'euros de facturació. A més, estableix altres exempcions per entitats que hagin optat pel règim fiscal de la llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats no lucratives i dels incencius al mecenatge.

- L'IVA (Impost sobre el valor afegit). Com s'ha comentat en el punt anterior, si la nostra entitat està exempta de IVA i l'activitat que començarà a facturar queda recollida dins de les exempcions que pot aplicar, no caldrà fer cap declaració al respecte, només estar segurs que en el model 036 que presentem per l'alta d'activitat no ens donin d'alta en la obligació de presentar IVA.
En cas que l'activitat per la qual començarem a emetre factures no estigui dins de les exemptes, caldrà que comencem a presentar els models relacionats amb l'IVA: el model trimestral 303 (abans del dia 20 dels mesos d'abril, juliol i octubre i del dia 30 de gener, per la declaració del 4t trimestre). A més caldrà presentar el model 390 de resum anual de l'IVA, abans del dia 30 de gener de l'any següent.
Finalment, si a més hem efectuat operacions no exemptes amb un mateix client o proveïdor que l'import conjunt de les operacions (base més IVA) del total de l'any hagi superat l'import de 3.005,06 euros caldrà que presentem (amb algunes excepcions) una declaració informativa d'aquestes operacions que es diu model 347, durant el mes de març de l'any següent.

- Impost de Societats: En el moment que comencem a fer activitat econòmica, i sempre que emetem factures serà així, restarem obligats a presentar impost de societats, independentment de quin sigui el nostre volum de facturació. Aquest impost es pagarà o no en base al benefici obtingut en les activitats econòmiques que fem, però en tot cas cal presentar-lo. Per les entitats que finalitzin el seu exercici econòmic en data 31 de desembre, el termini de presentació és de l'1 al 25 de juliol de l'any següent. Per poder fer aquest impost, caldrà que la nostra entitat porti una comptabilitat oficial, és a dir, no ens servirà un llibre de caixa amb el registre dels moviments econòmics.

Per finalitzar aquest recurs, us fem un recull dels continguts mínims que ha d'incloure una factura:

- Nombre, i en el seu cas sèrie. La numeració haurà de ser correlativa, i es podran fer sèries separades quan existeixin raons que ho justifiquin, i obligatòriament en el cas de les factures rectificatiques i d'altres casos més específics.
- La data d'emissió de la factura.
- Nom i cognoms, raó o denominació social complerta, tan de qui emet la factura com del destinatari d'aquesta.
- Nombre d'identificació fiscal (CIF o NIF) de qui emet la factura, i del destinatari, sempre que aquest sigui subjecte passiu de IVA o si es tracta d'una operació intracomunitària exempta segons la normativa de l'impost.
- Domicili, tan de qui emet la factura com del destinatari de les operacions, sempre que aquest darrer no sigui subjecte passiu de l'IVA.
- Descripció de les operacions, amb l'import de la base imposable i qualsevol rebaixa o descompte que no estigui inclosa en el preu indicat.
- El tipus o tipus impositius aplicats a les operacions (el % d'IVA)
- La quota tributària que es carregui, resultant de multiplicar el tipus o tipus impositius per la base imposable.
- La data en que s'hagin efectuat les operacions facturades o si s'ha rebut cap cobrament anticipat, sempre que aquesta data sigui diferent a la d'expedició de la factura

field_vote: 

Comptabilitat: Els Comptes Anuals de les Associacions i Fundacions

Imatge principal a portada: 
Comptes i gràfiques Font:
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
Resum: 

El canvi de la normativa reguladora de les Associacions i Fundacions que desenvolupen les seves activitats principalment a Catalunya, amb la publicació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix noves obligacions en matèria d’elaboració dels comptes i de transparència.

En concret, s’estableix que totes les associacions que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats han d’elaborar en tots els casos el comptes anuals i fer-los accessibles al públic, tot i que només estan obligades a presentar aquests comptes anuals al Registre d’Associacions o al Protectorat les Associacions declarades d’utilitat pública i les Fundacions, respectivament.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Com podem saber amb quin model dels tres continguts en el Decret 259/2008 (simplificat, abreujat o normal) hem d’elaborar els nostres comptes anuals?
Quina informació s’ha d’incloure en els nostres comptes anuals?
En cas de ser Associació declarada d’utilitat pública o Fundació, quin és el termini de presentació de la rendició de comptes?
Continguts: 

L’article 3 del decret estableix una classificació de tipologia de les entitats en entitats de dimensió gran, mitjana o reduïda, sempre que durant dos exercicis consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun d’ells, dues de les tres condicions següents:

a) De dimensió gran:

1a. Que el total de les partides de l’actiu superi els 2.850.000 euros.

2a. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris superi els 5.700.000 euros.

3a. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a cinquanta.

b) De dimensió mitjana:

1a. Que el total de les partides de l’actiu no superi els 2.850.000 euros.

2a. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els 5.700.000 euros.

3a. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.

c) De dimensió reduïda

1a. Que el total de les partides de l’actiu no superi el milió d’euros.

2a. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els 2 milions d’euros.

3a. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a deu.

Les entitats de dimensió reduïda en base a aquests paràmetres, hauran d’utilitzar el model simplificat per formular els comptes, però voluntàriament també podran utilitzar els models abreujat o normal.

Les entitats de dimensió mitjana hauran d’utilitzar el model abreujat, però voluntàriament, també podran utilitzar el model normal.

Les entitats considerades de dimensió gran hauran de formular els comptes anuals en tots els casos amb el model normal.

Cal tenir en compte, però que si l’entitat forma part d’un grup d’entitats que formuli, o hauria d’haver formulat comptes anuals consolidats, no podrà ser considerada entitat de dimensió reduïda ni mitjana, independentment de les seves xifres d’actiu, ingressos i de treballadors, i per tant haurà d’utilitzar el models normals de comptes.

Els documents que integren els comptes anuals són el balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria, tot i que l’estat de fluxos d’efectiu és de presentació voluntària per les entitats de dimensió reduïda i mitjana.

Aquests elements formen una unitat, i han de redactar-se conforme la normativa vigent en matèria de fundacions i associacions i el pla de comptabilitat mencionats en el primer apartat d’aquest recurs, amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat.

Els comptes anuals s’han de formular amb una periodicitat de dotze mesos, llevat en els casos de constitució, modificació de la data de tancament de l’exercici o dissolució de l’entitat, i els seus valors s’han d’expressar en euros.

Els estats comptables que acompanyen la memòria s’han d’elaborar tenint en compte les regles següents:

- En cada partida, a més de les xifres corresponents a l’exercici al qual corresponen els estats, cal incloure les corresponents a l’exercici immediatament anterior. Si per alguna raó aquestes dues xifres no fossin comparables, caldria adaptar les de l’exercici precedent per tal que ho puguin ser, i informar d’aquesta circumstància detalladament a la memòria.

- No cal que figurin les partides a les quals no correspongui cap import en l’exercici ni en el precedent.

- No es pot modificar l’estructura d’un exercici a un altre, llevat de casos excepcionals que cal explicar en la memòria.

- Es poden afegir partides noves a les previstes en els models oficials, sempre que el seu contingut no estigui previst en les ja existents.

- Es pot fer una subdivisió més detallada de les partides que apareixen en els diferents models dels comptes anuals.

- Es poden agrupar les partides precedides de números àrabs (no dels números romans) en el balanç i en l’estat de canvis de patrimoni net, o de lletres en el compte de resultats i en l’estat de fluxos d’efectiu, però només si representen un import irrellevant per a mostrar la imatge fidel.

- Quan pertoqui, cada partida ha de contenir una referència creuada a la informació corresponent dintre de la memòria, és a dir, cal fer referència en les partides de balanç (quan s’escaigui) als punts de la memòria a on s’aclareixen els respectius imports. Els models incorporen una columna a tal efecte (“notes a la memòria”).

- Els crèdits o deutes amb entitats del grup i associades, així com els seus ingressos i despeses derivats, cal que estiguin diferenciats dels que no corresponguin a entitats del grup o associades, respectivament. En qualsevol cas, en les partides relatives a entitats associades també s’inclouen les relacions amb entitats multigrup.

- Les entitats que participin en un o més negocis conjunts que no tinguin personalitat jurídica (per exemple, unions temporals d’empreses o comunitats de béns) han d’integrar en cada partida dels models dels diferents estats financers les quantitats corresponents als negocis conjunts en què participen, però informar del desglossament d’aquestes en la memòria.

La informació que ha de contenir la memòria, donada la seva complexitat, és tractada en altre recurs.

Les associacions declarades d’utilitat pública han d’elaborar i presentar els seus comptes anuals al Registra d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat (o al Ministeri de l’Interior, si l’àmbit de l’associació és estatal) dintre dels sis primers mesos posteriors al tancament del seu exercici econòmic, és a dir, per les entitats que funcionen amb any natural i acaben exercici el 31 de desembre, el termini de presentació s’exhaureix el 30 de juny de l’any següent. A la documentació esmentada en l’apartat anterior caldria afegir un certificat d’aprovació dels comptes i una memòria d’activitats. Podeu trobar més informació sobre el tràmit i els models de tota aquesta documentació en aquest enllaç.

Per les Fundacions, el termini varia. Hi ha igualment sis mesos des de la data de tancament de l’exercici per elaborar i aprovar en reunió del patronat els comptes, però després cal presentar aquests comptes al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en el termini de 30 dies a partir de l’aprovació dels comptes, independentment de si han passat o no sis mesos des del tancament.

Els comptes s’han de presentar elaborats en els formularis proporcionats a tal efecte per la Direcció General d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i han d’anar signats digitalment per un membre del Patronat de la Fundació (que ha de ser necessàriament secretari o president) o bé per un professional autoritzat. Podeu trobar més informació sobre el tràmit i els models de tota aquesta documentació en aquest enllaç.

field_vote: 

Les parts vinculades en el nou pla de Comptablitat

Imatge principal a portada: 
Lupa i bitllets d'euro. Font: Images_of_Money (Flickr) Font:
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza - Suport Associatiu
Resum: 

La nova normativa comptable regulada per les associacions i fundacions que tenen el seu àmbit principal d'actuació a Catalunya, el Decret de259/2008, de 23 de desembre, posa un émfasi especial en que els comptes anuals de les entitats puguin mostrar el major grau de transparència possible. Amb aquest objectiu, els models oficials de memòria econòmica inclouen la descripció i valoració de les operacions entre entitats del grup, que depenent del seu grau de vinculació, es denominaran de diferents formes.
Les entitats vinculades podran ser considerades del grup, associades, multigrup o altres parts vinculades.

.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Quan s'entén que s'és una entitat del grup
Quan s'entén que s'és una part associada
Quan s'entén que s'és una entitat multigrup
Quan s'entén que s'és altra part vinculada
Continguts: 

A la tercera part del Pla de Comptabilitat (Decret 259/2008), epígraf I, es defineixen les normes d'elaboració dels comptes anuals. En el punt 12é d'aquest epígraf és a on s'explica la definició d'entitat del grup.
Tindran consideració d'entitats del grup quan aquelles entitats en que ambdues parts estiguin vinculades per una relació de control, directa o indirecta, conceptualment equivalent a la prevista en l'article 42 del Codi de Comerç per als grups de societats mercantils, o bé quan les entitats estiguin controlades per qualsevol mitjà per una o vàries persones físiques o jurídiques, que actuïn conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries. L'entitat o persona que té el poder de control sobre l'altra o altres rep el nom de dominant.

Una entitat serà part associada d'una altra quan, sense que es tracti d'una entitat del grup segons la definició del punt anterior, l'entitat o alguna de les entitats del grup (si n'hi ha), incloses les dominants, exerceixin sobre aquesta entitat una influència significativa per tenir una participació en ella que, tot creant amb aquesta una vinculació duradora, estigui destinada a contribuir a la seva activitat.
S'entendrà que existeix aquesta influència significativa en la gestió d'una altra entitat quan es compleixin els dos requisits següents:

 • L'entitat o una o vàries entitats del grup, incloses les dominants, participen en l'entitat
 • Es tingui el poder d'intervenir en les decisions de la política financera i d'explotació de la participada, però sense arribar a tenir-ne el control.

Aquesta influència significativa es pot considerar que existeix quan es doni una d'aquestes circumstàncies:

 1. Representació en el consell d'administració o òrgan equivalent de direcció de l'entitat participada
 2. Participació en els processos de fixació de polítiques.
 3. Transaccions d'importància relativa amb la participada
 4. Intercanvi de personal directiu
 5. Subministrament d'informació tècnica essencial.

També serà considerat que existeix aquesta influència significativa quan l'entitat posseeixi, almenys, el 20 per cent dels drets de vot d'una altra entitat.

Una entitat multigrup serà aquella que estigui gestionada conjuntament per l'entitat o una o vàries de les entitats del grup (si n'hi ha), incloses les entitats o persones dominants, i un o varis tercers aliens al grup d'entitats.
Per tant, cal que la gestió de l'entitat multigrup sigui participada per una o vàries entitats del grup més un o varis tercers aliens a aquest grup.

La definició de les parts vinculades està regulada en la norma 14a. de la tercera part del pla de comptabilitat. Segons aquesta norma, una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles o un conjunt que actua en concert, exerceix o té la possibilitat d'exercir de forma directa o indirecta o en virtut de pactes o acords, el control sobre una altra o una influència significativa en la presa de decisions financeres o d'explotació de l'altra.
En qualsevol cas es consideraran parts vinculades:

 • les que es puguin definir com del grup, multigrup o associades, en el sentit indicat en els punts anteriors.
 • Les persones físiques que posseeixin directament o indirecta alguna participació en els drets de vot de l'entitat, o en l'entitat dominant de la materia, exercint una influència significativa.
 • El personal clau de l'entitat o de la seva dominant, entés com les persones físiques amb autoritat i responsabilitat directa o indirecta sobre la planificació, direcció i control de les estivitats de l'entitat, inclosos els familiars propers d'aquestes persones físiques.
 • Les entitats sobre les quals qualsevol de les persones mencionades en els dos punts anteriors puguin exercir una influència significativa.
 • Les entitats que comparteixen algun membre de l'òrgan de govern o directiu amb l'entitat, llevat que aquest no exerceixi una influència significativa en les polítiques financeres o d'explotació d'ambdues.
 • Les persones que tinguin consideració de familiars propers del representant d'un òrgan de govern de l'entitat, quan aquest membre sigui persona jurídica, segons queden definides en la mateixa norma (cònjuge o anàleg, ascendents, descendents, germans, i els seus respectius descendents, o les persones al seu càrrec o a càrrec del cònjuge).
field_vote: 

Captació de Fons: què és el Teaming?

Imatge principal a portada: 
Captació de Fons: Teaming Font:
Autor/a: 
Víctor García
Resum: 

El Teaming és una eina que tenim les entitats per aconseguir finançament a través d’iniciatives solidàries que reuneixen microdonacions que individualment no són viables.

No és cap ONG, ni cap Fundació ni tampoc cap empresa. Simplement és una idea, la de poder fer microdonacions en equip. És una paraula que prové de l’anglès que significa equip i que porta aquesta idea del treball en equip al camp de la solidaritat.

Imatges secundàries: 
 Font:
Subtitols: 
Què és?
Com va sorgir el Teaming?
Per què serveix el Teaming?
Com funciona el Teaming?
Continguts: 

El Teaming és una iniciativa solidària per reunir microdonacions que individualment no són viables. És una paraula que prové de l’anglès que significa equip i que porta aquesta idea del treball en equip al camp de la solidaritat.

Una forma de fer Teaming a l’empresa és aportant 1 euro de la nòmina de cada treballador que ho desitgi. La empresa canalitza la donació i pot afegir-hi una aportació a l’esforç d’equip.

Entre tots escullen a quina fundació o causa destinen la suma de cada mes i sense haver de preocupar-se més que d’escollir el destí de la seva ajuda.

El resultat com equip de persones que participem de l’idea és que aconseguim que una quantitat simbòlica (com pot ser un euro) i voluntària, poc significativa per a totes les butxaques, es transformi en una valuosa ajuda permanent.

Des de la banda de l’empresa, comporta una millora de la seva reputació social pel fet d’implicar-se en el destí de la seva ajuda, i també ajuda a crear un bon clima laboral al voltant d’una bona causa per fer equip.

El Teaming no és una fundació ni una ONG, ja n’hi ha moltes per qui fer Teaming. Tampoc és una empresa i no té número de comte bancari ni rep diners. Teaming és només és una idea.

Aquí podeu veure uns vídeos de l’autor de la idea Jil Van Eyle:

A una entrevista a l’agència EFE, Jil Van Eyle va explicar que si totes les persones amb nòmina en Espanya cedissin un euro al mes, comptaríem amb vint-i-cinc milions d’euros mensuals per a projectes solidaris de tot tipus, i aquesta és la filosofia del Teaming.

Jil Van Eyle, va ser assistent personal del entrenador del FC Barcelona, Frank Rijkaard. La seva vida va canviar quan, l'any 1998, va néixer la seva filla, la Mònica, sense gaires possibilitats de sobreviure més d’uns mesos per causa d’una hidrocefàlia. La malaltia de la Mònica va portar a Van Eyle a tractar amb moltes fundacions que poguessin prestar ajuda a la Mònica i es va trobar amb moltes complicacions i dificultats a les quals han de fer front les institucions per portar a terme els seus projectes. "En ese momento cambiaron mis planes vitales. Es triste que tengamos que sufrir experiencias vitales dramáticas para ser solidarios, pero así es la vida", explica Van Eyle, que deixa clar que el seu projecte és simplement una idea, res a veure amb una ONG o amb una empresa, ja que es limita a promocionar el concepte de "teaming" allà on pot sense rebre res a canvi "aunque haya quien no se lo crea".

"Si el teaming funciona aquí, lo puede hacer en cualquier parte", afirma Van Eyle que està convençut que "los sueños pueden hacerse realidad", y que ha aconseguit que la seva idea s’apliqui en algunes empreses com a "termómetro del ambiente de trabajo" que respiren els seus treballadors.

Van Eyle afegeix que "si una empresa no es capaz de hacer teaming difícilmente conseguirá otros objetivos mayores". "La insatisfacción de los empleados, las barreras de comunicación interna y un ambiente tenso entre los superiores y sus subordinados van en contra de cualquier proyecto solidario, pero también en contra de los intereses de la empresa", afirma l’holandès.

Consulteu aquest vídeo per conèixer a la Mònica.

Per canalitzar una ajuda que costa molt poc esforç i aconsegueix grans resultats.

No solem disposar de gaire temps ni diners per ajudar. Ara, si tens 1 euro i un correu electrònic només necessites formar equip amb qui compartir les teves inquietuds. Teaming serveix per a la causa que vulguis que serveixi.

A qui ajudar? Teaming només és una iniciativa solidària per unir microdonacions a qualsevol causa benèfica. Per tant, no podem donar una llista de fundacions o ONG. La llista és infinita. Cada persona, cada grup, cada empresa té el seu sentiment amb una causa.

Per ampliar aquesta informació podeu també veure una entrevista que li van fer al Jil Van Eyle a TV3.

Podeu ampliar la informació amb aquest vídeo de La Nit al Dia de TV3 on podeu valorar experiències com les del Grupo Intercom o Atrápalo.com.

També podeu consultar aquesta notícia relacionada amb Novartis i el programa 'Cuida'm' del Hospital Sant Joan de Déu

Només s’han de seguir 6 passos lògics:

1. Informar als teus companys i companyes. Comparteix les teves inquietuds solidàries i forma un equip de persones a qui sembli bé aquesta idea. Podeu consultar un model de document.

2. Firmar un document d’acceptació. S’ha de reflectir per escrit (pot ser un correu electrònic) l’acceptació de donació d’1 euro i que se’t descompti del teu salari i dels membres de l’equip. Podeu consultar un model de document.


3. Escollir una causa de la donació. Pregunta als teus companys i companyes si tenen familiars o amics afectats per quelcom en concret. Vosaltres mateixos heu de decidir a quina fundació benefica aportar els diners. Una votació podria funcionar.


4. Informar a l’empresa. La direcció ha de saber que hi ha un equip disposat a donar 1 euros de la seva nòmina cada mes perquè apadrini el projecte i s’encarregui de recaptar els diners per transferir-los. Podeu consultar un model de document.


5. La gestió de l’empresa. La empresa comptarà amb un benefici fiscal que pot compensar amb recursos propis per participar amb l’equip. Les nòmines poden deixar-se igual ja que els participants no reclamaran l’euro de menys del seu salari.

field_vote: 

L'impost del valor afegit (IVA) a les entitats sense afany de lucre (2). Les exempcions.

Imatge principal a portada: 
Monument a l'euro. Font: saikofish (Flickr)
Resum: 

El recurs anterior relatiu a l'IVA fa esment a que les entitats sense afany de lucre poden, en determinades circumstàncies, estar exemptes de IVA. Anem a veure en quins casos pot passar això.

Imatges secundàries: 
Símbols d'euro
Subtitols: 
Exempcions que operen pel simple exercici (en determinades condicions) de l'activitat exempta.
El reconeixement del caràcter social de l'entitat
Exempcions que poden aplicar les entitats que tenen reconegut el seu caràcter social.
L'exempció per als serveis prestats als socis.
Continguts: 

Hi ha alguns serveis que, per la seva naturalesa, estan exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Els més habituals d'aquests són:

- Els serveis mèdics i sanitaris (art.20.1.2n. Llei IVA). Prestació de serveis d'hospitalització o assistència sanitària i altres relacionats directament amb aquests realitzada per entitats de Dret Públic o per entitats privades en règim de preus autoritzats o comunicats.
- Els serveis relacionats amb l'ensenyament (art. 20.1.9é Llei IVA). Comprenen l'educació de la infància i la joventut, la guarda i custòdia d'infants, l'ensenyament universitari i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzats per entitats de dret públic i entitats privades autorizades per a l'exercici de les esmentades activitats, és a dir, per aquells centres educatius que tinguin reconeguda o autoritzada la seva activitat per l'Estat, les CCAA o altres Ens Públics competents en la matèria.


Serà necessari, per gaudir d'aquesta exempció, que les activitats del centre siguin única o principalment ensenyaments inclosos en algun pla d'estudis que hagi estat objecte del mencionat reconeixement o autorització per part d'algun dels Organismes anteriorment esmentats. D'altra banda, un centre educatiu només tindrà aquesta consideració quan es tracti d'una unitat econòmica composada per un conjunt de mitjans materials i humans ordenats amb caràcter permanent, amb la finalitat de prestar de manera continuada serveis d'ensenyament.
Per tant, si una entitat no és titular d'un centre educatiu segons els criteris exposats o no imparteix la formació a través d'un d'aquests, no podria aplicar l'exempció d'IVA corresponent a aquest article.

Les exempcions relacionades amb els serveis d'assistència social, cultural i esportius, fins a final de 2012 requerien que, prèviament, l'entitathaguès estat reconeguda per l'administració com a entitat de caràcter social. A partir de 2013, l'entitat tindrà de forma automàtica aquest reconeixement si compleis amb els següents requisits:

 • No haurà de tenir finalitat lucrativa; si obté beneficis, caldrà que els reinverteixi en les mateixes finalitats socials.
 • Els càrrecs de la junta directiva o patronat hauran de ser gratuïts, no tenint interès en els resultats econòmics.
 • Els socis, els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser els destinataris principals de les activitats (aquest requisit, però, no s'exigeix en tots els casos, només en el dels serveis culturals).

En cas que es vulgui obtenir el reconeixement exprès d'aquesta condició, la documentació que caldrà presentar a l'Administració Tributària per aconseguir-ho és la següent (original i fotocòpia):

 • Targeta del CIF
 • Estatuts
 • Certificat de la inscripció de l'entitat al Registre d'Associacions del departament de Justícia de la Generalitat, o del Registre que li pertoqui.
 • Certificació del secretari de l'associació on s'acrediti que l'associació compleix tots els requisits exigits esmentats anteriorment.

L'entitat mantindrà aquesta condició de Caràcter Social mentre no deixi d'acomplir aquests requisits.

Les exempcions exemptes un cop l'entitat compleix amb els requisits necessaris per ser considereda de caràcter Social, són bàsicament tres:

 • Serveis d'assistència social prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.8è Llei IVA). En aquest article es relacionen una sèrie de serveis d'assistència social, com ara la protecció a la infància i la joventut (a l'article es citen les activitats concretes que tindrien aquesta consideració), l'assistència a la tercera edat, l'educació especial i assistència a persones amb minusvàlues, l'assistència a minories ètniques, a refugiats i asilats, a transeünts, a persones amb càrregues familiars no compartides, l'acció social comunitària i familiar, l'assistència a ex-reclusos, la reinserció social i prevenció de la delinqüència, l'assistència a alcohòlics i toxicòmans i la cooperació al desenvolupament.
 • Serveis relacionats amb l'esport prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.13è Llei IVA). Estaran exempts els serveis prestats a persones físiques que practiquen l'esport o l'educació física, independentment de quí sigui el destinatari de la factura (persona física o jurídica), sempre que els serveis estiguin directament relacionats amb aquestes pràctiques. L'exempció no inclou els espectacles esportius.
 • Serveis culturals prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.14è Llei IVA). Dins d'aquesta exempció s'inclouen tots aquells serveis culturals relacionats amb les activitats de biblioteca i arxius, visites a museus, galeries d'art, pinacoteques, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals, representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques, i finalment a les exposicions i similars.

Recordem que aquestes exempcions estan supeditades a que l'entitat compleixi amb els requisits per ser considerada de caràcter social, i que a partir de gener de 2013 no és necessari obtenir el reconeixement previ per part de l'Agència Tributària d'aquesta condició.

Les entitats sense afany de lucre que tinguin objectius polític, sindical, religiós, filantròpic, patriòtic o cívic, d'acord amb l'article 20.1.12è de la Llei de l'IVA, podran demanar a l'administració tributària l'exempció per les prestacions de serveis i lliuraments de béns accessoris fetes directament als seus membres.
Per gaudir de l'exempció, aquestes operacions hauran de ser realitzades per aconseguir els seus objectius fundacionals o socials, i sense que existeixi cap altra contraprestació que no sigui la seva quota de soci, fixada als estatuts.

L'exempció regulada en aquest article, fins a final de 2012, s'havia de demanar explícitament a la delegació corresponent de l'administració tributària. A partir de 2012, s'aplica de forma automàtica.

Cal tenir en compte que només afectarà a l'IVA de la quota de soci, i no a tots els altres lliuraments de béns i serveis que puguin fer les associacions.

field_vote: