Promoure i millorar l'avaluació: tot un repte per al tercer sector

LaviniaNext
Autor/a: 
Dani Sorolla
 Font: Pixabay (Llicència CC)
La Taula del Tercer Sector i Ivàlua han enquestat 127 entitats. Font: Pixabay (Llicència CC).
 Font: Pixabay (Llicència CC)
L'informe destaca que encara hi ha marge per promoure l'avaluació entre les entitats. Font: Pixabay (Llicència CC).
 Font: Pixabay (Llicència CC)
Cal enfortir la cultura de l'avaluació entre les entitats. Font: Pixabay (Llicència CC).

Promoure i millorar l'avaluació: tot un repte per al tercer sector

Autor/a: 
Dani Sorolla
LaviniaNext

Resum: 

Ivàlua i la Taula del Tercer Sector han elaborat un informe sobre l'estat de l'avaluació al sector després de copsar l’opinió de més d’un centenar d’entitats.

La Taula del Tercer Sector i Ivàlua han presentat el document Eines per millorar en temps de crisi. Informe diagnòstic sobre l’estat de l’avaluació al tercer sector social, en què presenten els resultats de l’enquesta feta a entitats amb l’objectiu de construir una diagnosi de l’estat actual de l’avaluació dels programes i intervencions socials del tercer sector.

Després de preguntar a les entitats sobre com incorporen l’avaluació, com la conceben i amb quins obstacles s’han topat per implementar-la, entre altres qüestions, l’informe conclou que encara queda feina per fer en la promoció de l’avaluació al tercer sector, un fet pel qual cal destinar recursos i formació específica. Alhora, el document ressalta la importància de planificar l’avaluació dels programes i intervencions socials, així com seguir fent pedagogia per consolidar una cultura de l’avaluació, vinculada a l’evidència, entre les entitats.

El perfil de les entitats enquestades

L’impacte de la Covid-19 ha evidenciat la necessitat d’oferir mesures i recursos a les entitats per optimitzar l’atenció als afectats per aquesta crisi sanitària i global. En aquest sentit, una eina molt valuosa és l’avaluació, que facilita la millora contínua de les intervencions i programes implementats, així com un millor disseny d’aquests. En poques paraules: cal dotar les entitats d’instruments relacionats amb l’avaluació que siguin fàcilment aplicables.

Així, l’enquesta realitzada per Ivàlua i la Taula del Tercer Sector permet conèixer com les entitats avaluen la seva tasca, obre la porta a dissenyar recursos i serveis d’acord amb propostes de millora expressades per les entitats i formular recomanacions per promoure la pràctica de l’avaluació.

El qüestionari es va enviar en format digital a més de 3.000 entitats de la Taula entre l’abril i el maig i l’han completat un total de 127 entitats, entre les quals el 80% són associacions i fundacions. Destaca una sobrerepresentació d’aquelles que treballen en l’atenció psicosocial i/o rehabilitació; per contra, estan poc representades aquelles que es dediquen a l’acció cívica i comunitària i l’educació en el lleure.

Entre les entitats enquestades, malgrat que hi ha un equilibri entre la proporció, predominen les que tenen menys de 10 persones treballadores. En prop del 60% del total, la part del pressupost provinent de fons públics supera el 50%.

Qui impulsa les avaluacions?

El resultat de l’enquesta revela que en el 60% dels casos la decisió d’impulsar l’avaluació parteix de la direcció de les entitats i gairebé la meitat de les enquestades compten amb càrrecs tècnics a qui s’ha assignat la pràctica avaluativa. En canvi, només el 9% tenen àrea o càrrec específic d’avaluació i 4 de cada 10 assegura que les persones que es dediquen a avaluar tenen formació específica per fer-ho. Una àmplia majoria associa l’avaluació a la generació de coneixement per a la millora contínua i el seguiment d’indicadors.

Tot plegat ens porta a pensar que cal seguir treballant per ampliar la formació específica en la pràctica avaluativa i subratllar la importància de disposar de càrrecs específics per fer-ho, així com fer pedagogia sobre els objectius de l’avaluació i reforçar la seva vinculació amb l’evidència.

Una avaluació integrada a les entitats?

Pel que fa a aquest aspecte, més del 60% opina que avalua “força”, fet que denota que no es fa de manera sistemàtica. Les que no ho fan ho argumenten per manca de temps (63%) i de recursos econòmics (50%). Malgrat tot, és destacable que prop del 75% han intensificat les avaluacions en els últims dos anys i 9 de cada 10 tenen intenció de fer-ho en els propers dos.

Unes respostes que denoten que cal fer més accessibles els recursos destinats a l’avaluació i seguir apostant per la seva promoció, atès que hi ha marge per enfortir la cultura de l’avaluació, més si tenim en compte que en la majoria dels casos les entitats coneixen els seus avantatges i compten amb el suport de la direcció per fer-ho. Hi ha marge de millora.

Com avaluen les entitats?

Més de la meitat de les entitats asseguren que han realitzat entre 2 i 5 avaluacions en els últims dos anys, el 74% ho han fet internament, amb recursos propis, només el 4% ho han externalitzat. I com es comptabilitza tot plegat? El 37% admet no disposar d’un pressupost assignat per a aquestes accions i la meitat de les enquestades han portat a terme l’avaluació un cop ha finalitzat l’acció o intervenció.

Els resultats permeten afirmar que les entitats, en la seva majoria, estan compromeses amb les tasques d’avaluació, però cal fomentar la implementació d’equips mixtos per evitar que tot es faci amb recursos propis. A més, el fet que una part important desconegui el pressupost que hi destina demostra que convé treballar perquè les entitats puguin destinar-hi una partida real. Un altre aprenentatge important és que urgeix fer pedagogia sobre la importància de planificar l’avaluació i dur-la a terme abans de realitzar les intervencions.

Què fan les entitats amb els resultats de les avaluacions?

En aquest sentit, el 61% de les entitats asseguren tenir en compte els resultats obtinguts, mentre el 15% no ho pot fer per manca de temps. El que queda clar és que una àmplia majoria (89%) voldria fonamentar les seves decisions en evidències -només ho fa el 40%-, quan el cert és que la majoria ho fan amb relació a la seva experiència i, encara un 23%, basen les decisions en inèrcies i trajectòria de les intervencions. La majoria demanda més formació específica i la meitat creuen necessari compartir experiències i pràctiques amb altres entitats.

Certament, els resultats posen en relleu que les entitats que prenen decisions basades en evidències generades per avaluacions són més dúctils a facilitar la millora contínua. L’enquesta també demostra que l’experiència segueix sent clau en la presa de decisions, i, per tant, calen mecanismes per incorporar l’evidència i l’opinió dels agents clau. Un d’aquests mecanismes és la formació específica, amb accés a recursos pedagògics i intercanvi d’experiències amb altres entitats.

Hi ha una cultura de l’avaluació entre les entitats?

Incorporar una cultura de l’avaluació és un tema estratègic per al tercer sector. En aquest sentit, el 43% de les entitats enquestades creu que encara queda molt camí per recórrer i només el 30% opina que aquesta cultura ja s’ha consolidat al sector. La majoria de les entitats advoca perquè la Taula la promogui activament i, per això, apunten a la formació, bàsica i específica, així com assessoraments individualitzats.

En aquesta matèria, un dels aprenentatges que deixa l’enquesta és que cal impulsar un marc de referència pel que fa a la comprensió de la importància de l’avaluació, que subratlli els seus avantatges més enllà del monitoratge, per exemple, pel que fa a la millora contínua. A banda, és una demanda de les entitats que la Taula impulsi avaluacions sectorials per entitats diferents amb programes i intervencions similars.

Afegeix un comentari nou