Calendari del contribuent 2012

Autor/a: 
Montserrat Garcia
 Font:
Font:

Calendari del contribuent 2012

Autor/a: 
Montserrat Garcia

Resum: 

Com cada any, l’Agència Tributaria posa a disposició dels obligats tributaris mitjançant la seva web el Calendari de les obligacions tributaries amb Hisenda, enguany per a l’exercici 2012.

El calendari ofereix informació de les dates, els venciments i les modalitats de presentació de les principals obligacions tributaries que s’hauran de complir al llarg de l’exercici 2012.

Les entitats i societats en general, estan obligades a presentar les autoliquidacions trimestralment.

L’Agència Tributària ofereix un ventall de possibilitats per a la presentació de cada model: en imprès convencional, o bé en imprès generat mitjançant el mòdul d’impressió dels diferents programes d’ajuda o formularis que es poden obtenir a la seva pàgina web, per via telemàtica o en suport directament llegible per l’ordinador. Cal tenir en compte que alguns dels models, sota determinades circumstàncies, només permeten una única forma de presentació.

En l’àmbit no lucratiu els models més empleats que disposen de programa d’ajuda són els models 180, 182, 190, 200 (al mes de juliol), 296, 340, 347, 349, 390 i els models trimestrals que disposen de formulari són els models 111, 202 i 303.

Una altra novetat destacada d’aquest calendari és que el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” a partir de l’exercici del 2012 canvia el seu termini de presentació: a la declaració que es presentarà a 2013, la data de presentació del model ja no serà durant el mes de març sinó que passarà al mes de febrer.

El model 340 “Declaració de les operacions incloses en els llibres de l’IVA i IGIC” inclourà a partir d’enguany nous camps i claus d’operacions, que faran que els obligats que presentin aquest model (bàsicament, els considerats “grans contribuents” i els inscrits en el Registre Mensual de Devolució d’IVA) puguin prescindir de la presentació del model 347 del exercici 2012 i posteriors.

Cal recordar que quan es faci una presentació telemàtica a on s’indiqui com a forma de pagament el pagament domiciliat, el termini s’escurça i aquest serà de cinc dies menys que el termini convencional.

Finalment s’haurà de parar atenció en les dates d’algunes presentacions de declaracions ja que la coincidència d’algun dels terminis de venciment amb alguna data festiva del calendari de festes locals o autonòmiques, i projectes normatius que a la data de publicació del calendari estiguin encara en curs, poden causar modificacions durant l’exercici de les dates incloses al calendari.

Afegeix un comentari nou