Coneixes les teves obligacions fiscals?

Autor/a: 
Noe Alvarez

Coneixes les teves obligacions fiscals?

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Les associacions i fundacions, en funció de la seva activitat i del volum dels seus ingressos, poden tenir determinades obligacions fiscals, com l’Impost sobre Societats, l’IRPF o el model 347.

El fet de ser entitat no lucrativa no eximeix de tenir determinades obligacions fiscals com pot ser l'Impost sobre Societats (IS), les relatives a les retencions d'IRPF i lloguers, i a d'altres fiscals habituals.

Les entitats no lucratives, com a persones jurídiques que són, són subjectes passius de l'Impost sobre Societats (IS). Malgrat això, no sempre estaran obligades a presentar el model fiscal d'aquest impost, el model 200.

L’Impost sobre Societats grava els beneficis obtinguts per les entitats, és a dir, els ingressos menys les despeses. A més, les entitats no lucratives tenen dos règims fiscals possibles en aquest impost, les entitats parcialment exemptes, que és el més habitual, i les entitats acollides al règim fiscal de la Llei 49/2002.

Altres declaracions habituals que les entitats no lucratives poden estar obligades a presentar són:

  • Model 347: Declaració d’operacions amb tercers. Aquesta declaració informativa, que no comporta cap despesa per l'entitat, es presenta quan s'han fet compres o vendes a un mateix proveïdor o client per valor total anual superior a 3.005,06 € anuals. S'està obligat quan l'entitat està donada d'alta en IAE i, per tant, Hisenda presuposa que fa algun tipus d'activitat econòmica.
  • Model 182: Declaració de donacions rebudes. Aquest model ho han de presentar les entitats que reben donatius que donen dret de deducció.

Per a més informació consulteu aqui.

Afegeix un comentari nou