El nou model d'Impost de Societats requereix una revisió de dades més exhaustiva per part de les entitats

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
A partir d’aquest any, la presentació de l’IS requereix que les entitats revisin dades fiscals pròpies. Font: Pixabay.. Font: Pixabay
A partir d’aquest any, la presentació de l’IS requereix que les entitats revisin dades fiscals pròpies. Font: Pixabay.
El principal objectiu d’aquesta novetat és millorar la qualitat de l'emplenament de les declaracions. Font: Pixabay. Font: Pixabay
El principal objectiu d’aquesta novetat és millorar la qualitat de l'emplenament de les declaracions. Font: Pixabay.

El nou model d'Impost de Societats requereix una revisió de dades més exhaustiva per part de les entitats

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Hisenda posarà a la disposició de les associacions i fundacions informació fiscal que caldrà confirmar en el moment de presentar la declaració.

A partir d'aquet any, per primer cop, les associacions, fundacions i cooperatives obligades a presentar l’Impost de Societats (IS) podran comprovar les pròpies dades fiscals que consten a la base de dades d’Hisenda en el moment de presentar l’IS. És a dir, Hisenda permetrà que cada entitat revisi informació extreta de diverses declaracions quan l’entitat empleni el model 200 de l’IS.

Aquesta nova mesura s’ha començat a aplicar des de l’1 de juliol del 2020, el dia en què comença el termini per presentar l’Impost de Societats, que acaba el 27 de juliol. És una pràctica nova per als obligats/des de l’IS, però ja és habitual per a les persones subjectes al pagament de l’IRPF.

Més feina de revisió de dades fiscals

Així doncs, des de principis d’aquest juliol, les entitats, pimes i grans empreses ja poden consultar fins a 70 conceptes de la seva informació fiscal quan presentin l’IS referent al 2019. Entre aquests conceptes es troben les dades de liquidació (pagaments fraccionats, retencions efectuades...), càlculs comptables (despeses no deduïbles) i avisos específics, entre d’altres.

Les dades que mostrarà Hisenda s’agrupen en aquestes categories:

  • Dades disponibles a l'Agència Tributària procedents de declaracions informatives o d'altres fonts d'informació procedents de tercers.
  • Dades d'autoliquidacions i declaracions informatives de la mateixa persona contribuent (M202, M190, M390 o M303).
  • Dades declarats en el model 200 de l'exercici 2018 corresponents a imports pendents d'aplicar en exercicis futurs, indicant la casella del model 200 de l'exercici 2019 en la qual s'haurien de consignar. Així mateix, se subministrarà la informació inclosa a les pàgines 1 i 2.
  • Informació a tenir en compte en la declaració, com pot ser la relativa a sancions i recàrrecs emesos i notificats per l'AEAT durant l'exercici 2019, interessos de demora abonats per la AEAT i per altres Administracions durant 2019...
  • Epígrafs de l'IAE en els quals consta donat d'alta la persona contribuent, incloent el Codi Nacional d'Activitat Econòmica (CNAE) equivalent.

Reduir errors en les declaracions

La informació que proporcionarà l’autoritat tributària a cada persona obligada són dades que poden fer saltar l’alarma de forma automàtica a Hisenda, i que li faci iniciar actuacions de comprovació. El principal objectiu d’aquesta novetat és millorar la qualitat de l'emplenament de les declaracions i agilitzar-ne la tramitació, tal com ho expliquen des de la web de l’Agència Tributària.

En definitiva, Hisenda posa a disposició de les entitats les seves dades fiscals perquè vol reduir el volum d’errors a l’hora d’emplenar les declaracions. Les entitats ara podran revisar la informació fiscal que consta al sistema d’Hisenda. D’aquesta manera, es busca disminuir la quantitat de possibles errors i millorar el compliment voluntari de les obligacions tributàries.

A llarg termini s’estima que aquesta mesura reduirà el nombre d’actuacions de control en empreses i entitats. Així Hisenda vol derivar recursos a altres àmbits d’inspecció més urgents.

Com consultar les dades fiscals?

Les dades fiscals necessàries per presentar l’IS es poden consultar amb el certificat digital de l’entitat. El tràmit no es pot fer amb un certificat de col·laborador/a social, excepte si s’obté un apoderament específic. L’apoderament en concret és el de Dades Fiscals de l’Impost de Societats (DFIS) o el general per a consulta de dades personals (Generaldatpe).

Un cop s’accedeix a la consulta, seguint aquestes instruccions, l’entitat trobarà les seves dades fiscals del 2019. Les entitats que no hagin acabat l’exercici econòmic el 31 de desembre han de revisar les dades a incorporar al seu model 200 del 2019.

S’ha de tenir en compte que la informació només es mostra en pantalla i no hi ha opció de descarregar-la ni imprimir-la directament. A més, les dades NO s’incorporen automàticament a la declaració. Encara que s’hi accedeixi amb el certificat digital de l’entitat. Per tant, la comprovació s’haurà de fer de manera manual.

Nova casella per les associacions sense comptes aprovats

D’altra banda, el model 200 presenta alguns canvis d’interès per a les entitats. La novetat principal és que s’afegeix una casella específica que s’ha de marcar si es presenta l’IS sense tenir els comptes aprovats definitivament.

Aquesta novetat té a veure amb el que vam explicar en aquest article, sobre la possibilitat de presentar dues declaracions en un únic any. La segona declaració és necessària per a les associacions que no han pogut aprovar els comptes anuals a temps, per motius vinculats a la Covid-19.

Igualment, han de presentar l’IS en el període habitual (de l’1 al 27 de juliol), però possiblement les dades no s’adiuen amb la realitat. Per això Hisenda proposa una segona presentació del model un cop els comptes estiguin aprovats. La segona declaració es podrà presentar del 27 de juliol al 30 de novembre.

Afegeix un comentari nou