Les associacions d’utilitat pública estatals poden retre comptes fins al 21 d’octubre

Suport Tercer Sector - Econòmic
Normalment, el termini hauria d’acabar el 30 de juny, però com a conseqüència de la Covid-19, la data límit es va moure. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Normalment, el termini hauria d’acabar el 30 de juny, però com a conseqüència de la Covid-19, la data límit es va moure. Font: Unsplash.
presentar, a banda dels comptes anuals, la memòria d’activitats de l’exercici econòmic del 2019. Font: Unsplash. Font: Unsplash
presentar, a banda dels comptes anuals, la memòria d’activitats de l’exercici econòmic del 2019. Font: Unsplash.

Les associacions d’utilitat pública estatals poden retre comptes fins al 21 d’octubre

Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

El termini es va allargar a causa del coronavirus i es va fixar als quatre mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma, que va tenir lloc el 21 de juny.

Les associacions declarades d’utilitat pública (DUP) d’àmbit estatal han de tenir en compte que el termini per retre comptes del 2019 acaba el proper 21 d’octubre.

Normalment, el termini hauria d’acabar el 30 de juny, però com a conseqüència de la Covid-19 i de la suspensió dels processos administratius, la data límit es va moure. A través d’una ordre publicada al BOE el 9 de maig, es va establir que el termini acabaria als quatre mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma, que va tenir lloc el 21 de juny.

A qui afecta?

Les entitats que han de tenir present aquest tràmit són les associacions, federacions, confederacions i unions d’associacions declarades d’utilitat pública (DUP) i inscrites al Registre Nacional d’Associacions. Han de presentar, a banda dels comptes anuals, la memòria d’activitats de l’exercici econòmic del 2019.

L’obligació de retre comptes s’aplica als exercicis econòmics que s’inicien amb posterioritat a la data de declaració d’utilitat pública.

Quins documents cal presentar?

Per complir amb l’obligació anual de rendició de comptes, cal presentar quatre documents:

Instància de rendició de comptes: ha d’estar formulada per la persona que representi l’entitat i cal incloure les dades d’identificació de la persona interessada i de l’entitat a la qual representa, la descripció de la documentació que s’hi acompanya i la petició que es formula, lloc, data i firma de la persona interessada.

Tota la documentació s’ha d’enviar de manera telemàtica a través de la Seu electrònica central del Ministeri d’Interior o presencialment a la Secretaria General Tècnica del Ministeri d’Interior, a Madrid.

Certificat de l’acord de l’assemblea general de socis i sòcies que inclogui l’aprovació dels comptes anuals: també hi ha de constar el nomenament d’auditors/es (en cas que n’hi hagi), expedit per les persones o càrrecs de l’entitat amb facultats per certificar acords.

Comptes anuals: el conjunt de membres de la junta directiva o òrgan de representació de l’associació ha de firmar els comptes anuals, que comptaran amb un balanç de situació, el compte de resultats i una memòria econòmica.

A més, les entitats que formulin balanç i memòria econòmica en un model normal també hauran de presentar informació sobre fluxos d’efectiu.

Memòria d’activitats: ha d’anar firmada pel conjunt de membre de la junta directiva o òrgan de representació de l’associació.

Al web del Ministeri d’Interior es pot trobar més informació sobre la documentació i enllaços per descarregar els models a partir dels quals elaborar la memòria o el certificat.

Requisits per aconseguir la declaració d’utilitat pública

Aconseguir la declaració d’utilitat pública suposa certs avantatges per a una entitat. A banda de beneficis fiscals, aquest títol dona una estabilitat i un prestigi a l’entitat pel que fa a la seva transparència. A més, permet accedir a certes subvencions i a assistència jurídica gratuïta.

Per aconseguir la DUP cal preparar una sol·licitud amb antelació i tenir cura de tots els detalls. Per saber més sobre els requisits per demanar la DUP, es pot consultar aquest article de Xarxanet.

Afegeix un comentari nou