Què cal tenir en compte per a presentar-se a subvencions

F Pere Tarrés
 Font:
La consultora, avaluadora i docent, Mireia Cirera Hidalgo, va conduir el webinar de Xarxanet sobre subvencions públiques. Font: Xarxanet.

Què cal tenir en compte per a presentar-se a subvencions

F Pere Tarrés

Resum: 

El cicle de webinars de Xarxanet 2023/2024 ofereix una nova formació destinada a entitats del tercer sector per aprendre sobre subvencions i com accedir-hi, a càrrec de la consultora, avaluadora i docent, Mireia Cirera Hidalgo.

Un dels reptes més habituals als quals s'enfronten les entitats del tercer sector a l'hora de desplegar la seva tasca és la manca de recursos per dur a terme els seus projectes. L'accés a noves fonts de finançament, moltes vegades, suposen un maldecap per a les organitzacions, especialment les que són de mida petita, ja que no tenen el coneixement o el personal suficient per abordar aquest objectiu. Coneixedores d'aquesta situació, Xarxanet ha inclòs una nova formació al cicle de webinars de Xarxanet 2023/2024 per abordar els punts clau per sol·licitar subvencions públiques.

'Què cal tenir en compte per a presentar-se a subvencions' és la formació que va conduir la consultora, avaluadora i docent, Mireia Cirera Hidalgo, i destinada a les entitats del tercer sector. Al llarg d'una hora, Cirera defineix què és una subvenció, les diverses tipologies, com fer la recerca de subvencions públiques, el cicle complet de la gestió d’una subvenció, les bases reguladores i alguns exemples. Finalment, la conductora del webinar fa un llistat de consells d'aspectes a tenir en compte a l'hora de presentar les subvencions públiques.

Màster en Relacions internacionals i en Business Administration, a més de postgraus en Economia Social i Cooperació Cultural, Cirera és experta en la gestió de tot el cicle de projectes en el tercer sector i cooperació internacional, ha treballat durant més de 20 anys en la coordinació, producció i avaluació de projectes i esdeveniments a Europa i Amèrica Llatina i col·labora amb CAF gestió en l’àrea tècnica de subvencions, en fons europeus i com a formadora.

Què és una subvenció i les diverses tipologies

Primer de tot, l'experta ens posa en context i exposa la definició que se'n fa de les subvencions a la llei 38/2003. Així, una subvenció és "tota aquella disposició de diners realitzada per organismes públics o dependents d'administracions públiques a favor de persones públiques o privades i que compleix amb els requisits". Aquests requisits són, primer, que es realitzi sense contraprestació directa de les persones beneficiàries; i, segon, que estigui subjecta al compliment d'un determinat objectiu, i que l'entitat beneficiària compleixi amb les obligacions materials i formals establertes.

Cirera també posa sobre la taula tota la normativa vigent per la qual es regeixen els ajuts i les subvencions, tant a nivell estatal com autonòmic. L'experta considera que aquesta normativa cal tenir-la a l'abast, ja que les bases reguladores remeten a determinades lleis, o la normativa que cal aplicar a l'hora de justificar les subvencions, per exemple.

Quant a la tipologia, Cirera explica que existeixen les ajudes públiques concretes, els premis, els convenis o subvencions directes i les subvencions de concurrència competitiva, en els quals se centra el webinar. Cal recordar que les subvencions de concurrència competitiva són convocatòries obertes d'aportació monetària on diferents entitats competeixen, dins dels termes de la convocatòria, per obtenir un contracte, subvenció o adjudicació pública.

Segons l'àmbit territorial poden haver-hi subvencions locals, supramunicipals, autonòmiques, estatals, europees i internacionals. En funció de la finalitat, es poden classificar en despesa corrent, destinades a finançar les activitats de les entitats, és a dir, per a compres de béns, serveis i recursos humans consumits durant la realització de l'activitat; i capital-inversions, destinades a finançar la compra de béns d'inversió que s'utilitzaran en l'activitat.

Anàlisi de l'entitat i relació amb administracions

Primer de tot, caldrà fer una anàlisi de la mateixa entitat, així com de la relació amb les administracions. L'experta exposa que caldrà repassar la situació financera de l'entitat, d'on provenen els recursos (propis, públics o privats), fer una anàlisi DAFO per identificar els punts forts i els febles, determinar l'estratègia de creixement de l'entitat, tenir en compte del personal que forma part de l'entitat, així com dels plans que en disposa. "Com més documentació disposeu, més suport obteniu com a entitat i com a projecte i més credibilitat per accedir a subvencions públiques", aconsella.

Sobre la relació amb les administracions, Cirera manifesta al webinar que "és bàsic identificar les persones clau i anar a presentar el projecte, prèviament a la sol·licitud d'una subvenció. És important donar a conèixer l'entitat, els projectes que vols desenvolupar o deixar-se orientar". Alhora, és adient veure quins projectes han estat finançats en convocatòries anteriors, per fer-se una idea de quines línies els interessa finançar a l'administració que vol finançar el projecte.

El cicle de gestió d'una subvenció

Abans de començar a cercar les subvencions, Cirera considera que cal formular un projecte marc, amb alguns aspectes a tenir en compte, com ara tenir clar perquè es vol fer el projecte, on i per què, a quines persones es destinen, els objectius que es volen aconseguir o de quina manera es volen assolir, entre altres punts. Un cop fet aquest projecte marc, les entitats poden cercar les subvencions.

Cirera posa sobre la taula diversos espais o cercadors on trobar les convocatòries, com ara el Sistema Nacional de Publicitat Subvencions i ajudes públiques (BDNS), el Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, l'E-tauler de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Drets Socials, els ajuntaments o els organismes autònoms. Així mateix, Cirera recomana l'apartat de finançament de Xarxanet, concretament el calendari de subvencions de Xarxanet. Finalment, recomana inscriure's a butlletins d'entitats de segon nivell.

Sobre els documents clau a tenir en compte a l'hora de presentar-se a una subvenció pública, Cirera identifica les bases que marquen la normativa, el document de convocatòria, els formularis de presentació del projecte, la documentació complementària, la justificació de rebuda i els formularis de reformulació i de justificació.

Bases reguladores i consells

Cirera s'atura en les bases reguladores de les subvencions. Es tracta del document que regula les subvencions i a partir del qual es configurarà la convocatòria i on es detallarà la informació específica relacionada. L'experta destaca que cal llegir-se bé les bases, ja que donen les claus a les entitats per elaborar el projecte i les que marquen les especificitats de la subvenció concreta.

A partir d'aquí, Cirera exposa alguns exemples de bases reguladores.de diverses línies de subvencions públiques i fa recomanacions segons l'administració subvencionadora i els seus àmbits. Finalment, ofereix una sèrie de consells que recullen les idees principals del webinar, abans i durant el període de sol·licitud, i en cas d'adjudicació i denegació.

Afegeix un comentari nou