Què és i qui ha de pagar l’IAE?

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Què és i qui ha de pagar l’IAE?

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

L’IAE és un impost que grava la realització d’activitats econòmiques, sense que sigui necessari que hi hagi ànim de lucre.

S’entén per activitat econòmica qualsevol tipus de lliurement de béns o prestació de serveis que es realitzi de forma habitual o quan existeix contraprestació econòmica, tot i que l’entitat no tingui ànim de lucre.

Abans de començar a facturar, si l’entitat no està donada d’alta en cap epígraf o clau de l’IAE, s’haurà de donar d’alta mitjançant el model 036, indicant l’epígraf de l’activitat. La llista d’activitat es pot consultar en el Reial Decret Llei 1175/1990.

Tot i estar obligada a donar-se d’alta de l’IAE quan una entitat tingui activitat econòmica, les possibles exempcions de pagament d’aquest impost que afecten les entitats sense afany de lucre són:

  • No s’abonarà cap quota durant els primers dos anys d’activitat i, posteriorment, quan la seva facturació no superi 1 milió d’euros.
  • Establiments d’ensenyament costejats íntegrament amb fons de l’Estat, entitats locals i fundacions declarades benèfiques o d’Utilitat Pública i entitats sense afany de lucre en règim de concert educatiu, sempre que l’import dels seus serveis es destini exclusivament al sosteniment de l’entitat.
  • Associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials sense ànim de lucre.
  • Creu Roja Espanyola.
  • Fundacions i entitats no lucratives, acollides al règim fiscal de la Llei 49/2002.

Quan una entitat no es pugui acollir a cap de les exempcions anteriorment citades, haurà de pagar anualment una quota de l’IAE per cadascuna de les activitat que dugui a terme.

Segons l’àmbit de l’activitat hi ha tres tipus de quotes: la quota municipal, la provincial i la nacional.

LLegir més

Afegeix un comentari nou