SEPA: Nova zona única de pagament en euros

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

SEPA: Nova zona única de pagament en euros

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

El proper 1 de febrer entrarà en vigor una nova manera de regular els instruments de pagament a la Unió Europea, anomenada SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros).

La zona única de pagaments en euros, anomenada SEPA, és una àrea en la qual els ciutadans, entitats, empreses i qualsevol altre agent econòmic pot efectuar pagaments i rebre cobraments en euros dins de tot l'àmbit de la Unió Europea (UE) més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco, amb les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions.

La SEPA permet que els pagaments en euros entre qualsevol compte situat a la zona d'aplicació es faci de forma tan senzilla com actualment es fa una operació interior a cadascun dels països. Hi haurà un únic compte, amb un únic conjunt d'instruments de pagament i amb els mateixos estàndards de fitxers informàtics, comuns pels 32 països de la zona euro.

Hi ha dos modalitats d'operacions de càrrec directe, en funció de quins siguin els operadors:

  • Bàsic o CORE: permet realitzar cobraments o pagaments independentment de si el deutor i el creditor són consumidors, empreses, entitats o professionals autònoms.

  • B2B: d'ús exclusiu i voluntari per a persones jurídiques o professionals autònoms. En aquest tipus d'operació, si el càrrec està autoritzat, el deutor renuncia al seu dret de devolució. Existeix un registre públic d'entitats adherides a aquest sistema.

Els codis dels comptes bancaris també variaran i fins a l'entrada en vigor de la normativa, per operacions interiors s'utilitzava el codi CCC (codi del compte client). A la SEPA caldrà utilitzar aquests dos altres codis:

  • IBAN (International account bank number), que està composat per dos dígits alfabètics que identifiquen el país, dos dígits numèrics de control i l'actual CCC.

  • BIC (Bank identifier code), que serveix per identificar el banc destinatari de les operacions, i complementa la informació aportada per l'IBAN.

Per a més informació consulteu els següents recursos:

La SEPA: nova normativa de pagaments de la zona euro (I) i La SEPA: nova normativa de pagaments de la zona euro (II).

Afegeix un comentari nou