Tres noves declaracions anuals s’hauran de confeccionar en línia

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Tres noves declaracions anuals s’hauran de confeccionar en línia

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Les entitats obligades a presentar resums anuals de les declaracions tributàries han de tenir en compte que els models 180, 193 i 296 s’hauran d'emplenar enguany telemàticament i no des del programa de declaracions informatives.

Fins a l’any anterior, l’únic model de resum anual que es generava telemàticament era el model 182, la declaració informativa de donatius i aportacions rebudes, que tanmateix presenta alguna novetat. Però aquest any també s’han de fer en línia els models següents:

Model 180

És el resum anual de les retencions de lloguers aplicades durant tot l’exercici procedents de l’arrendament o subarrendament de bens immobles urbans, i que s’han anat declarant al llarg de l’any amb el model 115.

Model 193

Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF sobre determinats rendiments de capital mobiliari, i a compte de l’Impost de Societats i de l’IRNR amb establiments permanents. És el resum que correspon a les declaracions trimestrals del model 123 que s’hagin presentat.

Model 296

Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent. En aquest resum cal detallar la informació que s’ha declarat prèviament al llarg de l’any en els model 216 que s’hagin presentat.

El termini de presentació de tots els models és de l’1 al 31 de gener.

Per poder generar i presentar les declaracions caldrà disposar de certificat digital. Aquest podrà ser el de la mateixa persona titular de la declaració o bé el d’un tercer o tercera que actuï en nom de l’entitat, ja sigui una persona col·laboradora social o un apoderat o apoderada per fer el tràmit.

Al model 182, com a novetat, cal destacar que hi ha un nou apartat on s'hi haurà d’indicar si la donació és recurrent, és a dir que una mateixa persona donant ha realitzat donatius a la mateixa entitat, en els dos anys anteriors i amb un import igual o superior respecte a l’actual.

Als donatius efectuats per persones físiques per un import de 150 euros o inferiors s’indicarà un percentatge de deducció del 75%, i als superiors als 150 euros, s’aplicarà el del 30%, en cas de que no sigui recurrent, i del 35% en cas que si ho sigui. Si el o la donant és una persona jurídica, el percentatge que caldrà consignar serà del 35% en cas que no sigui recurrent, i del 40% en cas que ho sigui.

Afegeix un comentari nou