Una radiografia a l’economia de les entitats

Fundació Pere Tarrés - Transversal
 Font: Alberto P. Veiga
L'estudi mostra que la principal font de finançament de les entitats catalanes són els recursos propis. Font: El Panoràmic
 Font: El Panoràmic
El Panoràmic 2017 va fer una radiografia dels recursos de què disposaven les entitats el 2016. Font: El Panoràmic

Una radiografia a l’economia de les entitats

Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

Tot i la dependència dels ingressos, les organitzacions sense afany de lucre catalanes demostren que la capacitat transformadora no depèn exclusivament dels diners.

Els recursos econòmics esdevenen clau perquè les entitats puguin tirar endavant les iniciatives i assolir la seva missió, sent els ingressos un factor clau que condiciona, sens dubte, el desenvolupament de l’activitat diària. Així i tot, les organitzacions demostren que la capacitat transformadora no depèn exclusivament dels diners, com ho posen de manifest les dades de l’últim informe El Panoràmic 2017 en què es va fer una radiografia tant dels recursos de què disposaven les entitats el 2016, com de les seves principals fonts de finançament.

Pel que fa al volum econòmic, el 22% de les entitats va comptar durant l’any 2016 amb uns ingressos anuals iguals o inferiors als 5.000 euros. El 30% es va situar entre els 5.000 i els 25.000 euros, el 26% entre els 25.000 i 100.000 euros i el 22% restant va superar els 100.000 euros anuals, sent les associacions de base les que compten amb un menor volum d’ingressos. Segons l’àmbit principal d’actuació, s’observa que són les entitats de drets civils, les culturals, les ambientals i les comunitàries i veïnals les que compten amb un menor volum d’ingressos.

El finançament propi, clau en entitats de base

El Panoràmic també mostra que la principal font de finançament de les entitats catalanes són els recursos propis, representant fins al 60% del total dels ingressos rebuts durant l’any. Són aquells que genera la pròpia organització a través de la quota d’associació i de la realització d’activitats o accions puntals per a la captació de fons. Els ingressos procedents de les administracions públiques, per la seva part, suposen el 32% del volum total i el 8% restant correspon a finançament privat provinent de fundacions, empreses i donacions individuals.

Tancant el focus, l’estudi posa de manifest que les associacions de base obtenen el 70% dels ingressos per mitjà de recursos propis, mentre les fonts públiques representen el 25%. La resta d’organitzacions tenen més dependència de fons públics perquè representen el 48% dels ingressos. L’antiguitat també ajuda a explicar les diferències en la procedència dels ingressos, les entitats creades entre el 2007 i el 2017 es financen principalment a través de fons propis (73%), mentre les creades abans del 2017 aquestes fonts representen el 53% dels ingressos.

Més enllà dels diners

Si es miren altres formes que tenen les entitats d’obtenir recursos, s’observa que poden rebre aportacions no monetàries, com ara materials o serveis per a la realització d’una activitat. En concret, el 31% diu rebre aportacions d’aquest tipus. L’anàlisi de la seva procedència indica que el 63% d’aquestes organitzacions reben aportacions de les administracions públiques, el 47% ho fan d’empreses i el 16% d’altres entitats del tercer sector. A més, el 46% rep aportacions no monetàries per part d’altres agents, majoritàriament persones individuals.

Afegeix un comentari nou