Acreditar la solvència de l'entitat

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Acreditar la solvència de l'entitat

Resum: 

Les entitats que es presenten a licitacions de concursos públics de prestació de serveis han d'acreditar la seva solvència econòmica financera, i també la seva solvència tècnica.

Aquestes acreditacions de solvència es regulen legalment al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Però per una entitat no lucrativa no sempre és fàcil interpretar quin és el significat d'aquests conceptes, ni com es poden aplicar a aquest tipus d'entitats que no tenen com a finalitat obtenir el lucre i que, per tant, no estan tan acostumades a expressar-se en termes empresarials.

Concepte de solvència econòmica financera

La solvència, en termes econòmics, és la capacitat per fer front a tots els compromisos financers en el llarg termini.

Dit d'una altra manera, seria la capacitat d'una entitat per generar fons per atendre, en les condicions pactades, tots els compromisos adquirits amb tercers.

Per una Administració Pública que contracti un servei, és molt important poder garantir que l'entitat o empresa que hagi de fer la feina té prou capacitat financera i estabilitat en els seus comptes com per poder dur a terme la feina encomanada, ja que en molts casos, la forma de pagament no és immediata, i haurà de finançar amb els seus propis mitjans una part de l'activitat.

Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica financera

La solvència financera es pot acreditar per un o diversos dels mitjans següents:

 • Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si s'escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.
  • Exemple: certificat de bona conducta de l'entitat bancària amb la qual treballi l'entitat. Cada entitat financera acostuma a tenir un model propi.
 • Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o bé en el registre oficial que correspongui (el d'Associacions o el Protectorat de Fundacions). Si l'entitat no està obligada a presentar comptes, pot aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
  • Exemple: Comptes anuals de l'entitat (balanç de situació, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica). Si estan auditats o estan registrats en alguna Administració pública, molt millor.
 • Declaració sobre el volum global de negocis i, si s'escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències del volum de negocis.
  • Exemple: Declaració de la xifra de negoci de l'entitat, signada pel representant de l'entitat.

Si, a causa d'una raó justificada, l'entitat no està en condicions de presentar les referències sol·licitades, se l'ha d'autoritzar a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri apropiat.

Per l'acreditació de la solvència econòmica i financera es poden lliurar un o diversos mitjans. Si és possible, és molt millor presentar-los tots.

Concepte de solvència tècnica o professional

La solvència tècnica o professional és la capacitat demostrable de la empresa o entitat per dur a terme els treballs acordat amb les condicions pactades.

El sentit d'haver d'acreditar aquest terme és que cal garantir que, qui hagi de prestar el servei contractat, tingui suficients mitjans personals i materials per poder dur-ho a terme de forma correcta.

Mitjans d'acreditació de solvència tècnica

Els mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional són:

 • Relació dels principals serveis efectuats durant els darrers 3 anys, que incloguin l'import, dates i destinataris públics o privats, amb un mínim d'un servei de característiques similars a les de l'objecte del contracte al qual es vol licitar. Els serveis s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari hagués estat un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o mitjançant una declaració de l'empresari.
  • Exemple: L'entitat pot fer un quadre amb els principals serveis realitzats en els darrers 3 anys, indicant tipus de treball, imports i beneficiaris. A aquest, cal adjuntar-li els certificats expedits per les Administracions Públiques o empreses que hagin estat clients de l'entitat. Si és molt complicat obtenir aquestes certificacions, normalment s'indiquen només els serveis realitzats a entitats públiques, ja que el contracte signat per la prestació d'aquell servei acostuma a ser suficient per a certificar la realització.
 • Indicació del personal mínim que s'estableix en els plecs tècnics quan a personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no a l'entitat, participants en el contracte, especialment els encarregats de la coordinació.
  • Exemple: cal atendre al que diu el plec tècnic del contracte concret, però normalment es presenta una declaració del personal que ha de realitzar el servei, feta pel representant de l'entitat, a on figuri un text similar a aquest: "Que per a la l’execució del contracte que té per objecte el servei de.............................(copiar l’objecte del contracte i el núm. d’expedient, la ....................(empresa) es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i personals necessaris i suficients, d’acord amb el s’estableix en la clàusula .....................del plec de prescripcions tècniques de l’esmentat contracte".
 • Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.
  • Exemple: titulació del personal directiu de l'entitat i dels currículums i còpies de les titulacions de cada treballador que hagi de participar en el servei. Podria ser que es demanés la compulsa de les titulacions, cal tenir-les disponibles.
 • Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnics de què es disposa per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa pertinent.
  • Exemple: declaració emesa per l'entitat a on figuri expressament els mitjans materials que s'utilitzaran al projecte. Es pot fer servir la mateixa declaració que s'utilitzarà per a acreditar el personal, ja que es fa menció també a aquest aspecte.

En l'acreditació de la solvència tècnica s'han de lliurar tots els documents que es demanen.

Possibles solucions si no es pot acreditar la solvència tècnica

L'acreditació de la solvència tècnica o professional en ocasions pot ser un obstacle important per a poder licitar per un concurs públic, bé perquè l'entitat no disposi de suficient experiència, o perquè no disposi de determinats mitjans tècnics o humans.

Si es donés aquest cas, podria haver algunes solucions per tal de solucionar-lo:

 • Constituir una Unió Temporal d'Empreses, amb altres empreses o entitats que tinguin els mitjans tècnics complementaris que li manquin, i que disposin al seu torn d'una solvència tècnica i professional que serveixi per a donar més força a la proposta de licitació que vol fer l'entitat.
 • Completar les mancances de la solvència tècnica de l'entitat amb mitjans externs, sempre que es pugui demostrar que, efectivament, es comptarà amb aquests mitjans. L'exemple més habitual en aquest supòsit és la subcontractació d'altres empreses, que s'hauran d'identificar prèviament i amb les quals s'haurà d'establir algun tipus de compromís formal de què es comptarà amb elles en cas de ser finalment els adjudicataris del contracte. Aquest document s'haurà d'incloure a la proposta com a prova de solvència.