Calendari fiscal del 2022

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
És important que les entitats sense ànim de lucre tinguin en compte el calendari fiscal. Font: Freepik.
És important que les entitats sense ànim de lucre tinguin en compte el calendari fiscal. Font: Freepik.
La periodicitat per presentar la documentació varia segons el model. Font: Freepik.
La periodicitat per presentar la documentació varia segons el model. Font: Freepik.

Calendari fiscal del 2022

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

És important que les entitats tinguin en compte les dates en les quals han d’emplenar o presentar documents a l’Agència Tributària.

Cada inici d’any és pertinent que les organitzacions del tercer sector es marquin els terminis per a la presentació de les declaracions fiscals. D’aquesta manera podran fer una previsió del volum de feina per a les persones de l’àrea econòmica o de la documentació que hauran de passar a la persona encarregada, si tenen aquesta qüestió externalitzada.

Cal tenir present la freqüència de presentació de la documentació, perquè pot ser mensual, trimestral o anual, per exemple. També és necessari tenir present el mètode per tramitar els models, sigui telemàtica o presencialment, o si hi ha domiciliació.

En aquest calendari fiscal del 2022 es presenten els principals models que ha de declarar una entitat sense ànim de lucre durant l’any.

Declaracions trimestrals d’IRPF

Els models trimestrals de l’IRPF s’han de presentar entre l’1 i el 20 dels mesos de gener (en aquest cas, referent a l’últim trimestre de l’any natural anterior), abril, juliol i octubre:

 • Model 111: declaració trimestral de les retencions fetes en l’IRPF, per exemple, en els casos de nòmines, liquidacions, propietat intel·lectual, premis...
 • Model 115: declaració trimestral sobre les retencions i ingressos per rendes d’arrendaments d’immobles urbans.
 • Model 123: declaració trimestral de retencions de l’IRPF i Impost sobre Societats sobre pagaments d’interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
 • Model 216: declaració trimestral de les retencions de pagaments a persones físiques, empreses o entitats que fiscalment no resideixen a l’Estat espanyol.

La data límit per a domiciliar el pagament d’aquests models és el dia 15 del mes. Com a norma, la domiciliació es pot fer fins a cinc dies abans de la data límit de presentació.

Declaracions anuals d’IRPF

Els resums anuals, és a dir, les declaracions informatives on es recullen totes les declaracions trimestrals que s’han fet al llarg de l’any s’han de presentar entre l’1 i el 31 de gener:

 • Model 190: resum anual de les retencions que s’han produït al llarg de l’any en els rendiments del treball o d’activitats professionals, entre d’altres. La presentació d’aquest model és necessària sempre que s’hagi presentat algun model 111 durant l’exercici.
 • Model 180: resum anual de les retencions dels arrendaments. En aquest cas, pertinent sempre que s’hagi presentat algun model 115 durant l’exercici.
 • Model 193: resum anual de les retencions per rendiments sobre el capital. Cal haver presentat algun model 123 en l’exercici.
 • Model 296: resum anual de les retencions per l’Impost sobre la Renda de persones, empreses o entitats considerades com a no residents a l’Estat espanyol pel que fa a la fiscalitat. Aquest document, per tant, és necessari quan s’hagi presentat algun model 216 en l’exercici.

En aquests casos la domiciliació es pot fer fins al dia 26 de gener, això és perquè són els cinc dies de diferència respecte de l'últim dia per a presentar els models (el 31 de gener de 2022, perquè el 30 és diumenge).

Hi ha altres models que es presenten anualment, encara que no són resums de models ja presentats:

 • Model 182: declaració informativa dels donatius, donacions i aportacions rebudes, que donen dret a una deducció. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener.
 • Model 347: declaració informativa d’operacions amb terceres persones, entitats o empreses superiors a 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 28 de febrer.

Declaracions d’IVA

Les entitats sense ànim de lucre també han de marcar al seu calendari fiscal les declaracions a presentar per qüestió d’IVA:

 • Model 303: declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA. S’ha de realitzar entre l’1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre. Al mes de gener es presenta entre el dia 1 i el 30.
 • Model 390: resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l’exercici. L’han de presentar les entitats que hagin tramitat algun model 303. S’ha de presentar entre l’1 i el 30 de gener.
 • Model 349: declaració informativa de les operacions de compra o venda de béns o serveis duts a terme entre empreses o entitats subjectes a l’IVA, inscrites en el Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda. En aquest cas, serà declaració trimestral a presentar entre l’1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre. En l’últim trimestre s’haurà de presentar entre l’1 i el 30 de gener.

Cal tenir en compte que totes aquelles declaracions que s’hagin de presentar el 30 de gener, un diumenge, passen automàticament al dia 31 de gener de 2022.

A més a més, en aquest calendari fiscal del 2022 cal afegir el 6 d’abril com a data inici de la campanya de la renda 2021, des d’aquesta data estarà disponible el tràmit a través d’internet. El termini màxim per a la seva presentació és el 30 de juny.