Desgravació de les donacions realitzades a associacions i fundacions

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
Els incentius fiscals són d'interès per a organitzacions sense ànim de lucre Font: Ampans
Els incentius fiscals són d'interès per a organitzacions sense ànim de lucre Font: Ampans
Hi ha deduccions i incentius d'àmbit estatal i altres d'àmbit autonòmic Font: Fundació Ser.gi
Hi ha deduccions i incentius d'àmbit estatal i altres d'àmbit autonòmic Font: Fundació Ser.gi

Desgravació de les donacions realitzades a associacions i fundacions

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

Els incentius fiscals són una eina que permet fer donatius i col·laboracions a organitzacions no lucratives i incentivar les aportacions de particulars i empreses en l'assoliment de les finalitats d'aquestes entitats.

Hi ha deduccions i incentius d'àmbit estatal i altres d'àmbit autonòmic. En aquest recurs tractarem els de caràcter català i estatal.

Incentius i deduccions autonòmiques:

  • Donacions a entitats per al foment de la llengua catalana
  • Donacions a entitats per al foment de la recerca científica i el desenvolupament i innovació tecnològics
  • Donacions a entitats de medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori

Incentius i deduccions estatals:

  • Donacions a entitats beneficiàries del mecenatge Llei 49/2002 (llevat de programes prioritaris)
  • Donacions a altres entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002
  • Donacions a entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge

Donatius a entitats que fomentin l'ús de la llengua catalana

Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de l'Institut d'Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin inscrites en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

Donatius a centres de recerca científica i desenvolupament i innovació tecnològics

Les persones fisiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 25% de les quantitats donades per donatius a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

Donatius a entitats ambientals i de conservació del patrimoni natural i custòdia del territori

Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.

Donacions a entitats beneficiàries del mecenatge, Llei 49/2002

Per tenir dret a aquesta deducció és indispensable:
a) poder acreditar l'efectivitat de la donació realitzada mitjançant certificació expedida per l'entitat donatària
b) que l'entitat que rep la donació compleixi amb els requisits establerts a la Llei 49/2002.


Les quantitats donades per persones físiques contribuents de l'IRPF tindran dret a deduir, de la quota íntegra, el resultat d'aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius i aportacions amb dret a deducció, l'escala següent:

Base de la deducció, import fins a Percentatge de la deducció
Fins a150 euros 75%
Resta base de deducció 30%

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros serà del 35%.

La base de la deducció per al donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.

Les quantitats donades per part d'empreses mercantils o d'altres persones jurídiques donen dret a la deducció del 35% de la donació a la quota de l'Impost de Societats (art. 20 de la Llei 49/2002).

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat serà del 40%.


La base de la deducció té el límit del 10% de la base imposable de l'Impost de Societats del donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l'excés pendent es pot compensar en els 10 exercicis posteriors al que es produeixi la donació.

Si les aportacions que fan les persones jurídiques s'articulen mitjançant un Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d'interès general (art. 25 de la Llei 49/2002), les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses deduïbles (en la seva totalitat, sense limitació) en la determinació de la base de l'Impost de Societats de la persona jurídica col·laboradora. A aquests efectes, s'entén per Conveni de Col·laboració Empresarial en activitats d'interès general aquell conveni pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de l'objecte o la finalitat de l'entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador/a a l'activitat esmentada. En aquests convenis, la difusió de la participació del col·laborador/a no constitueix cap prestació de serveis, i per tant, no està subjecta a IVA.

Donacions a entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge

Les quantitats donades o satisfetes per persones físiques i persones jurídiques a les entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge, que es publiquen a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, tindran dret a una deducció de:

-Persones físiques:

Base de la deducció, import fins a Percentatge de la deducció
Fins a 150 euros 80%
Resta base de deducció 35%

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros serà del 40%.

La base de la deducció d'aquests donatius no podrà excedir del 15% de la base liquidable.

-La deducció per a les persones jurídiques quan les donacions efectuades tinguin com a destí aquest tipus d'activitats, passarà a ser del 40%.

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat serà del 45%.

La base de la deducció té el límit del 15% de la base imposable de l'Impost de Societats del donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l'excés pendent es pot compensar en els 10 exercicis posteriors al que es produeixi la donació.

A més de les activitats prioritàries de mecenatge, també hi ha esdeveniments d'excepcional interès públic que donen un dret de deducció de la quota íntegra d l’IRPF, de l’Impost de Societats o de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), d'un 15% de les despeses i inversions realitzades. Els beneficis fiscals d’aquests programes seran els màxims establerts en l’article 27.3 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats no lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Donacions a altres entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002

Les quantitats donades per persones físiques a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, que no hagin optat a la Llei 49/2002 o bé que no compleixin les condicions i requisits per estar compreses en aquesta llei, originen un dret a una deducció del 10%, sempre que es disposi de justificació documental adequada.

La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.

Acreditació de les donacions i aportacions

Les donacions efectuades d'acord amb el que s'estableix a la Llei 49/2002 s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació expedida per l'entitat beneficiària, que ha de complir uns determinats requisits establerts al Reglament que desenvolupa la Llei 49/2002, el Reial Decret 1270/2003.


Deduccions IRPF estatal:

Les entitats beneficiàries hauran de trametre a l'Agència Tributària durant el mes de gener de l'any següent al que s'hagi produït la donació, una relació de les persones físiques o jurídiques que han fet donatius durant aquell any, amb la indicació de les dades fiscals i província de residència del donant, les quantitats donades per cadascun d'aquests i indicació expressa de si la donació ha estat en efectiu o en espècie. Aquesta relació es presenta mitjançant el model 182, Declaració Informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes.
Cal fer esment a que els convenis de col·laboració empresarial no es declaren en el model 182, sinó que la informació respecte a aquests s'ha d'incloure a la memòria econòmica que l'entitat beneficiària ha de presentar a Hisenda.


Deduccions IRPF català:

Pel que fa a les deduccions d'àmbit català, les entitats beneficiàries dels donatius han de trametre un fitxer amb les dades de les persones donants i les quantitats donades a l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'objectiu que aquesta pugui reflectir, en els respectius esborranys de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels donants, les deduccions corresponents a les donacions efectuades. Cal emplenar el formulari proporcionat per l'Agència seguint les instruccions que consten en el document en format Excel que es pot descarregar de la seva web (per a entitats ambientals, entitats de foment de la recerca científica i entitats de foment de la llengua), guardar-lo en un disquet o CD i enviar-lo entre els dies 1 i 20 de gener al Registre de la Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya que correspongui a l'entitat donatària.

Aquest disquet o CD ha d'anar acompanyat d'un escrit adreçat al Director de l'Agència Tributària de Catalunya, a on a més d'indicar les dades fiscals de l'entitat beneficiària de les donacions, cal informar també si aquesta presenta o no el model 182 a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).