Canvien les condicions salarials en el sector del lleure

Suport Tercer Sector - Econòmic
Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Font: Freepik.
Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Font: Freepik.
L'acord suposa una pujada salarial del 7% al llarg dels anys 2022, 2023 i 2024. Font: Freepik.
L'acord suposa una pujada salarial del 7% al llarg dels anys 2022, 2023 i 2024. Font: Freepik.

Canvien les condicions salarials en el sector del lleure

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

L’acord només afecta dos aspectes del conveni col·lectiu i, per tant, encara es mantenen les negociacions entre les parts implicades.

Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial referent al Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Aquest nou pacte inclou una modificació de les condicions econòmiques, el que es tradueix en una pujada salarial del 7% al llarg dels anys 2022, 2023 i 2024. El document es manté en la línia de l’acord parcial que ja es va aprovar l’any 2019.

El text també estableix canvis en la definició i les condicions econòmiques de diferents llocs de treball dels museus i els centres culturals.

Com afecta aquest acord al sector?

En primer lloc, cal tenir present que aquesta resolució és només un acord parcial que afecta dues qüestions concretes de l’àmbit del lleure educatiu i sociocultural: les retribucions per conveni col·lectiu i la descripció i retribució de certs llocs de treball i classificació professional dels museus i centres culturals.

Per tant, que sigui parcial suposa que es mantenen les negociacions del IV Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural, per tal de poder arribar a un acord transversal, més enllà de les dues qüestions esmenades en aquesta resolució.

En aquest sentit, el sector encara es regeix pel III Conveni, aprovat l’any 2015, a l’espera que Comissió negociadora arribi a un nou acord.

Com queden les taules retributives?

Des de començaments del 2022 i al llarg dels pròxims anys, fins al 2024, els sous que es regeixen per aquest conveni col·lectiu experimentaran diversos augments, suposant un increment total del 7%.

El gener de 2022 ja es va aplicar de forma retroactiva un increment de l’1,5% sobre les taules actuals i al setembre d’aquest mateix any s’haurà d’efectuar un altre augment salarial de l’1%.

El 2023 l’increment serà del 2%, amb efectes a partir del setembre. Finalment, el nou acord estableix una darrera pujada del sou del 2,5%, també amb efectes des de l’1 de setembre de 2024.

En aquest sentit, cal tenir en compte que tots aquests increments salarials són aplicables sobre les quantitats resultants de l’augment imputable immediatament anterior.

En la línia del que es va aconseguir en l’anterior acord parcial, tots aquells sous que estiguin “per sota del salari mínim interprofessional vigent aprovat pel govern en cada moment, s'aplicaria aquest com a retribució mínima”. És a dir, que el sou més baix hauria de ser de 1.000 euros bruts mensuals en 14 pagues per jornada completa.

La resolució estableix, a partir de les modificacions, les noves taules retributives del 2022, a les quals s’han de sumar els increments del 2023 i 2024.

Modificacions en els llocs de treballs de museus i centres culturals

D’altra banda, en aquest acord parcial també s’estableix la creació d’una nova posició per a museus i centres culturals: mediador/a cultural, com a persona que “dissenya i realitza programes i activitats per apropar els continguts de museus i centres culturals a visitants i públic”, entre altres especificacions.

A més, varia la definició del lloc de treball d’informador/a amb la incorporació de les funcions de venda d’entrades i, alhora, desapareix el càrrec de venedor/a d’entrades i reserva de grups.

També es crea el lloc de feina de tècnic/a de producció, amb funcions que inclouen “la preparació dels equips d'imatge, llum i so, la realització de les proves, l'ús i control d'equips durant els esdeveniments, sempre que no requereixin una habilitació o capacitació específica”.

Aquestes variacions poden comportar, alhora, canvis en les condicions retributives, segons el que reflecteix el nou text.