Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (1)

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:

Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (1)

Resum: 

A finals de juny de 2014 es van publicar diversos avantprojectes de Llei que modificaran les principals normes tributàries a l'Estat Espanyol. És la Reforma Fiscal.

Actualment els projectes de reforma de les diferents lleis es troben en el Senat, després de passar pel tràmit d'esmenes en el Congrés dels Diputats. Moltes de les modificacions entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2015 i d'altres, un exercici més tard.
En aquests dos recursos s'analitzen els principals canvis continguts a la reforma que poden afectar les entitats no lucratives.

Novetats a l'Impost de Societats (1)

Les novetats relatives a l'Impost de Societats són força importants.

La que més afectarà les entitats no lucratives és que s'eliminen els supòsits de no obligació de presentació de declaració per les entitats parcialment exemptes, que és el règim fiscal més habitual en les associacions.

En conseqüència, totes les entitats en aquest règim estaran obligades a presentar l'impost, sigui quin sigui el seu volum d'ingressos i encara que no facin cap tipus d'activitat econòmica.

Cal recordar que, en l'actualitat, les entitats que estiguin el aquest tipus de règim fiscal, no han de presentar declaració si compleixen tots i cadascun d'aquests tres requisits:

  • Que el total dels seus ingressos, exempts i no exempts, no superi l'import de 100.000 euros anuals.

  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció (com ara els interessos bancaris) no superin els 2.000 euros anuals.

  • Que totes les rendes no exemptes que obtingui estiguin sotmeses a retenció.

Aquesta nova obligació entrarà en vigor per als exercicis començats des de l'1 de gener de 2015 (a presentar la declaració a 2016).

En el cas del régim de les entitats parcialment exemptes, el projecte escableix que el tipus de tributació continuarà essent del 25%, equiparant les entitats no lucratives a la resta de subjectes passius de l'impost (principalment, les empreses mercantils). En conseqüència, es perden els beneficis de gaudir d'un tipus de tributació inferior al tipus general que hi ha actualment.

Les entitats que hagin optat pel règim de la llei 49/2002, principalment fundacions i associacions declarades d'Utilitat Pública, continuaran tributant al 10% per aquelles rendes no exemptes que puguin tenir.

Novetats a l'Impost de Societats (2)

Pel que fa a la forma de determinar la base impositiva en el Règim fiscal d'entitats parcialment exemptes, es dóna una redacció més concreta del que és una renda exempta (és a dir, l'ingrés que no tributa) i dels criteris de deduïbilitat de les despeses (arts. 110 i 111).

El redactat especifica el que es considera renda exempta, indicant com a tal la que procedeix d'activitats que constitueixen l'objecte o finalitat específica de l'entitat, sempre que no procedeixin d'activitats econòmiques, és a dir, que no s'hagin obtingut mitjançant la venda de béns o la prestació de serveis.

En particular, estaran exemptes les quotes satisfetes pels associats, col·laboradors o benefactors, sempre que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació derivada d'una explotació econòmica.

A més, es declaren expressament com a no exempts els rendiments derivats del patrimoni (per exemple, els interessos d'inversions).

D'altra banda, també es millora l'especificació d'allò que no es pot considerar despesa deduïble, com ara les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes,

Les despeses que siguin comuns a les rendes exemptes i no exemptes seran deduïbles de forma proporcional al que representin els ingressos de cadascun d'elles respecte als ingressos totals de l'entitat.

Per entendre-ho, si l'entitat té 6.000 euros d'ingressos exempts i 4.000 euros d'ingressos no exempts, seran deduïbles únicament un 40% de les despeses comunes a ambdues activitats, l'exempta i la no exempta.

A més, les entitats parcialment exemptes estaran expressament obligades a portar la seva comptabilitat de tal manera que es pugui identificar els ingressos i les despeses corresponents a les rendes exemptes i no exemptes, és a dir, una comptabilitat analítica.

Novetats a les retencions de professionals

Les novetats més importants en l'IRPF són les relatives a les obligacions de retencions a professionals que tenen establertes les entitats quan paguen aquest tipus de rendiment.

En concret, tenen relació amb els tipus o percentatges de retenció a aplicar.

A partir de l'1 de gener de 2015, quan es paguin factures a professionals autònoms, caldrà aplicar els següents tipus de retenció:

  • Amb caràcter general, el 19%.
  • Quan l'autònom estigui en l'any en el que comenci la seva activitat professional, i en els dos anys següents, el 9%. Cal que l'autònom acrediti a l'entitat per escrit aquesta circumstància.
  • Quan l'autònom tingui un volum d'ingressos inferior a 15.000 euros anuals, el 15%

Aquest nou tipus de retenció del 15% va entrar en vigor el passat 6 de juliol de 2014. Per tal de poder aplicar-lo, caldrà que el professional autònom aporti un escrit a on certifiqui:

  • que el volum dels seus ingressos íntegres procedents de la seva activitat professional corresponents a l'exercici immediatament anterior va ser inferior a 15.000 euros
  • que els seus rendiments de l'activitat professional representen més del 75% de la suma d'aquests i dels procedents de rendiments del treball obtinguts per l'autònom en l'esmentat exercici.

Aquest document signat pel professional s’ha de conservar per si hisenda el requereix.