Model 303: tot el que cal saber

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El Model 303 consisteix en la liquidació trimestral de l'IVA. Font: Canva.
El Model 303 consisteix en la liquidació trimestral de l'IVA. Font: Canva.
El resultat del model 303 és la diferència entre l’IVA repercutit i l’IVA suportat. Font: Canva.
El model 303 consisteix en la liquidació trimestral de l'IVA. Font: Canva.

Model 303: tot el que cal saber

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 303 serveix per realitzar la liquidació trimestral de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Cada trimestre qualsevol entitat que desenvolupi una activitat subjecta a IVA ha de presentar el model 303, independentment de si el resultat de la declaració és a ingressar, el resultat és zero o a favor de l’organització.

Què és el model 303?

El model 303 s’utilitza per realitzar la liquidació trimestral de l'IVA a l’Agència Tributària. El resultat d’aquesta declaració és la diferència entre l'IVA repercutit a les factures de vendes i l’IVA suportat deduïble a les factures de despeses.

Si l'activitat de l’entitat està subjecta a IVA, està obligada a realitzar la presentació del model 303. Aquesta presentació s’ha de realitzar independentment de si el resultat de la declaració és a ingressar, amb signe negatiu o a zero.

Per tal de facilitar l’elaboració i presentació d’aquest model, l’Agència Tributaria ha desenvolupat l’eina Pre303, que pot ajudar amb el tràmit.

Emplenar el formulari

El primer pas és especificar l’IVA repercutit, és a dir, el que l’entitat ha generat amb les seves vendes, i s’ha de fer de forma desglossada segons el percentatge d’IVA aplicat. Les bases s’informen a les caselles 01, 04 i 07, i les quotes respectives a les caselles 03, 06 i 09.

A continuació, i únicament si l’organització està inscrita al registre d’operadors intracomunitaris (ROI) i ha fet compres intracomunitàries, cal indicar les bases de les compres i les quotes autorrepercutides, a les caselles 10 i 11, respectivament.

Si l’entitat ha fet compres on hi hagi inversió del subjecte passiu (ISP), com ara factures de Facebook, Google o altres compres per via electrònica on no se li hagi carregat IVA espanyol, cal que faci el mateix que a l’apartat de les intracomnitàries: declarar l’autorrepercutides a les caselles 12 i 13.

Les caselles 14 i 15 serveixen per informar de bases i quotes que s’hagin modificat, per exemple, quan l’entitat ha fet una factura rectificativa abonant una factura emesa prèviament declarada. Aquestes caselles són les úniques d’aquest apartat d’IVA meritat que es poden consignar amb signe negatiu.

De la casella 16 a la 26 només s’omplen si l’organització està en règim de venda minorista amb recàrrec d’equivalència, situació que no és gens habitual en el cas de les entitats no lucratives.

La suma total de les quotes generades, és a dir, el total d’IVA repercutit, s’indica a la casella 27.

Emplenar el formulari

El segon pas, és emplenar les caselles corresponents a l'IVA deduïble, referents a les compres realitzades per l’entitat. En aquest cas, a les caselles de la 'columna base' s’han de posar les diverses bases imposables que figurin a les factures de compres i que siguin deduïbles, i a les caselles de la 'columna quota' es consignan els imports que l’organització tingui dret de deduir, en funció del règim de deduccions que tingui l’entitat.

Si tots els ingressos de l’entitat estan generant IVA, es pot deduir la totalitat de l’IVA suportat a les compres, sempre que aquestes hagin estat necessàries per desenvolupar les activitats i estiguin documentades amb factura completa.

Però si es té una part de la facturació subjecta i una altra exempta, les factures de les compres només es podran deduir de forma parcial en funció de la modalitat de prorrata que estigui aplicant l’entitat.

Dins de l’apartat de l’IVA deduïble, cal separar les bases i quotes suportades segons si són operacions interiors, intracomunitàries o importacions, i també segons si es tracta d’operacions corrents o si són compres de béns d’inversió. Als efectes de l’IVA, només tenen aquesta consideració les compres d’immobilitzats que superin els 3.000 euros.

Si s’han produït compres amb inversió de subjecte passiu, la part deduïble no es declara de forma separada, com en l’apartat de l’IVA meritat, sinó que s’ha d’incloure dins dels apartats destinats a les quotes suportades en operacions interiors.

A la declaració del quart trimestre cal omplir la casella 43, en cas que calgui fer regularitzacions en les deduccions aplicades en anys anteriors en béns d’inversió i la casella 44, si hi ha diferències entre la prorrata que s’ha aplicat de forma provisional i la que ha resultat definitiva per l’exercici que s’està liquidant.

El resultat de la liquidació és la diferència entre les caselles 27 (quota meritada) i la 45 (total a deduir).

Aquelles organitzacions que facturin fora del territori nacional no han d'incloure la informació sobre l'import de les vendes i serveis oferts a les caselles ordinàries, ja que no reporten quotes d’aquest impost. Aquesta informació s’ha d’incloure en l'apartat d'informació addicional, un bloc merament informatiu on només s’han de reflectir les operacions facturades sense IVA, però que han originat dret a deducció. Principalment, són les vendes intracomunitàries i exportacions.

Quan i com s’ha de presentar?

El model 303 s’ha de presentar obligatòriament en modalitat telemàtica i amb periodicitat trimestral en aquests terminis:

  • Primer trimestre: de l’1 al 20 d'abril.
  • Segon trimestre: de l’1 al 20 de juliol.
  • Tercer trimestre: de l’1 al 20 d’octubre.
  • Quart trimestre: de l’1 al 30 de gener de l'any següent de l'exercici.

Consideracions que cal tenir en compte:

  • L'últim dia del termini pot variar si és dissabte, diumenge o festiu, en aquestes situacions s’ajorna el termini fins al següent dia hàbil.
  • En cas que el resultat sigui positiu i es decideixi realitzar la presentació mitjançant domiciliació bancària, el termini per fer-ho acaba cinc dies abans de la data límit.
  • Si el resultat de la declaració del quart trimestre surt negatiu, és a dir, a favor de l’entitat, es pot demanar la devolució d’aquest import. L’Agència Tributària té fins a sis mesos posteriors a la data límit de presentació de la declaració, és a dir, fins el 30 de juliol, per fer el retorn. Opcionalment, es pot deixar per compensar amb posteriors liquidacions, com s’ha hagut de fer a les liquidacions dels trimestres anteriors. Aquesta opció és recomanable si l’entitat té previst emetre una facturació subjecta a IVA en els dos primers trimestres de l’any i preveu que li sortirà a pagar en alguna d’aquestes declaracions.

Finalment, cal recordar que totes les organitzacions que hagin presentat algun model 303 durant l’exercici estan obligades a presentar entre l’1 i al 30 de gener el corresponent resum anual, model 390, llevat que la seva facturació subjecta hagi estat causada únicament per vendes en concepte d’arrendaments. Si és aquest el cas, no es presentarà el model 390, però si s'haurà d’omplir l’apartat d’informacions addicionals on s'informarà de la tipologia d’activitat, volum d’operacions realitzades i prorrates, entre altres dades.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.