Com rectificar una declaració informativa?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Si rectificació de la declaració informativa és per dades errònies o incompletes es pot corregir amb la seu electrònica de l’Agència Tributària.  Font: Canva.
Si la rectificació de la declaració informativa és per dades errònies o incompletes, es pot corregir a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.
En cas que la declaració informativa presentada estigui incompleta o tingui dades errònies, l’Administració considerarà l’acció com infracció greu. Font: Canva.
En cas que la declaració informativa presentada estigui incompleta o tingui dades errònies, l’administració considerarà l’acció com a infracció greu. Font: Canva.

Com rectificar una declaració informativa?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Una declaració informativa és un formulari que serveix per comunicar informació amb transcendència tributària a Hisenda respecte de terceres persones.

Quan es presenten declaracions informatives, a vegades, es poden cometre errades. Per aquesta raó, és important conèixer quines modalitats de declaracions hi ha per poder corregir-les i saber quines són les conseqüències de no fer-ho.

Tipus de declaracions informatives

És crucial que les entitats del tercer sector coneguin les diferents tipologies de declaracions informatives que existeixen:

  • Resum de retencions i ingressos a compte: es realitza per declarar una retenció o ingrés a compte dut a terme prèviament.
  • Declaracions informatives: no estan relacionades amb una retenció o ingrés a compte previ. S'han de presentar quan s'hagin efectuat operacions que s’han d’informar en aquestes declaracions. Per exemple, el model 347, on es declaren operacions amb tercers.
  • Declaracions informatives mixtes: aquestes declaracions contenen informacions de les dues declaracions esmentades als punts anteriors. Com per exemple, el model 190, que és el resum anual de retencions de rendiments del treball, rendiments d’activitats professionals, premis i altres guanys patrimonials.

Correccions a través de la seu electrònica

En cas que sigui necessari fer una rectificació de la declaració informativa perquè hi ha dades errònies o incompletes, és necessari accedir a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Per fer la rectificació s’ha d’accedir a ‘totes les gestions’ i, seguidament, a l'opció ‘impostos, taxes i prestacions patrimonials ’, on s’ha de seleccionar ‘declaracions informatives’. S’obrirà un llistat amb tots els models de declaració d’aquest tipus.

S’ha d’accedir al model que es vulgui rectificar, clicar a l’enllaç de presentació de l’exercici a on s’ha produït l’errada o omissió, i entrar-hi. Caldrà disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica de l’entitat, o bé del col·laborador/a de l’Agència Tributària que es va fer servir per presentar la declaració.

A continuació, el formulari web dona l’opció de carregar la declaració presentada, o bé de crear una nova declaració, si es vol substituir totalment. Cal anar amb compte amb aquesta segona opció perquè, si es presenta, implicarà que s'esborri totalment qualsevol dada inclosa d’una declaració prèvia del mateix model i exercici.

Si el que es vol és afegir registres nous o bé corregir registres ja declarats, cal escollir l’opció de carregar la declaració presentada.

El següent pas serà entrar a l’apartat de ‘declarats’ i cercar els registres a modificar. L’entitat modificarà el que calgui i validarà el registre. Si es vol afegir un registre no declarat prèviament, s'haurà de clicar la icona de ‘nou registre’ (full en blanc) i s’afegirà a la declaració.

Possibles sancions

Si l’administració detecta que la declaració informativa presentada està incompleta o té dades errònies, la considerarà una infracció greu, segons el que dicta l’article 199 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Per aquest motiu, és important que l’entitat sigui molt acurada respecte de la correcció de les dades que declara.

Si l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa un percentatge superior al 10, 25, 50 o 75% de l’import de les operacions que s’haurien d’haver declarat, la sanció serà proporcional. En aquest cas, serà del 0,5, 1, 1,5 o 2%, respectivament, de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament. Si el percentatge és inferior al 10%, s’haurà de pagar una multa fixa de cinc-cents euros.

En cas que es rectifiquin les declaracions abans de rebre un requeriment per part de l’Agència Tributària, no es considerarà com una falta greu, però l’entitat rebrà igualment una sanció per haver presentat fora de termini el model. Així doncs, es considerarà com a falta lleu, segons s’estableix a l’article 198 de la Llei 58/2003.

Les sancions per declaracions fora de termini d’aquest tipus amb requeriment previ són de vint euros per persona declarant, amb un mínim de tres-cents euros. Si la declaració es presenta abans que l’Agència Tributària l’hagi reclamat, la sanció es reduirà un 50% i la sanció mínima serà de cent cinquanta euros.

Finalment, si la sanció és ferma i es paga dins del termini i sense presentar recurs, es veurà reduïda un 40%.

Per resoldre qüestions relacionades amb l'Agència Tributària i altres relatives a la gestió de les entitats sense ànim de lucre es pot contactar amb els serveis d'assessorament.