Com solucionar errors del model 200

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
Si l’error és de caràcter informatiu o sobre el compte corrent que s’ha sol·licitat la devolució, s’ha de presentar abans de quatre anys des de l’autoliquidació en qüestió. Font: Canva.
 Font: Canva
Si l’error és en perjudici de l’Agència Tributària, cal presentar la rectificació com més avat posible per evitar sancions. Font: Canva.

Com solucionar errors del model 200

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

La manera de corregir els errors del model 200 dependrà de qui pateixi el perjudici, si l’Agència Tributària o la persona declarant.

El model 200 és el formulari amb el qual es realitza la declaració o liquidació anual de l’Impost de Societats. Aquest tribut serveix per gravar els beneficis de les organitzacions empresarials. En cas de detectar que s’ha comès un error amb la presentació del model 200, l'Agència Tributària insta a seguir una sèrie de tràmits.

Quan l’error sigui en perjudici de l’Agència Tributària

En cas que l’error suposi un ingrés inferior o s’hagi produït una devolució incorrecta, s’ha de presentar un nou model 200. En aquest nou formulari s’ha de marcar la casella ‘declaració complementària’ i afegir el número justificant de la declaració que es vol corregir. Serà necessari omplir les dades tant de la declaració complementària com de la que es pretén rectificar.

També serà necessari incloure el resultat de l’anterior autoliquidació a la casella 1578 o 1584 de la pàgina 14 bis del model. Si el resultat va ser 'ingressar', s’ha d’omplir la casella 1578 i, en canvi, s’introduirà la quantia corresponent a la casella 1584 si el resultat va ser 'retornar'. A les dues situacions sempre es posarà la xifra en positiu.

Quan l’error sigui en perjudici de la persona declarant

Si la situació és la contrària, ja sigui perquè la persona declarant s’hagi oblidat d’aplicar alguna deducció, no s’hagi introduït un ajustament ‘extracomptable’ negatiu o perquè l’Agència Tributària hagi retornat una quantia inferior a la que corresponia, s’ha de sol·licitar la rectificació de la declaració ja presentada i la devolució de l’import corresponent.

La sol·licitud s’ha de tramitar presentant un escrit a la Delegació o Administració d’Hisenda. Per aquest tràmit, s’ha de fer constar el domicili social de l’organització, explicar clarament quins són els errors que s’han comès i adjuntar la documentació justificativa pertinent. La rectificació es pot presentar de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària a l’apartat de 'rectificació d’autoliquidació'.

Quan l'error no afecta el resultat de la liquidació

En cas que l'error comès s’hagi produït a una casella informativa, que el compte bancari introduït en el qual es va sol·licitar la devolució sigui incorrecte, o sigui altre error que no afecta el resultat de la liquidació, la persona declarant haurà de presentar una 'sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació'.

Aquest escrit s’haurà de presentar abans que transcorrin quatre anys des del moment que va finalitzar el termini per presentar la referida autoliquidació. L’Agència Tributària disposa de sis mesos per donar una resolució. La persona declarant tindrà quinze dies per presentar les al·legacions pertinents en cas que no estigui d’acord amb la resposta a la sol·licitud presentada