Comptabilitat: Els Comptes Anuals de les Associacions i Fundacions

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:

Comptabilitat: Els Comptes Anuals de les Associacions i Fundacions

Resum: 

El canvi de la normativa reguladora de les Associacions i Fundacions que desenvolupen les seves activitats principalment a Catalunya, amb la publicació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix noves obligacions en matèria d’elaboració dels comptes i de transparència.

En concret, s’estableix que totes les associacions que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats han d’elaborar en tots els casos el comptes anuals i fer-los accessibles al públic, tot i que només estan obligades a presentar aquests comptes anuals al Registre d’Associacions o al Protectorat les Associacions declarades d’utilitat pública i les Fundacions, respectivament.

A més, a finals de 2008 i amb efectes pels exercicis econòmics començats a 2009, es va publicar el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprovà el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, que defineix quins són els continguts i models per elaborar aquests comptes anuals. En aquesta càpsula veurem quins models haurem d’agafar en funció de les nostres característiques, quins són els documents o estats comptables a incloure en els nostres comptes anuals, i en cas de que estiguem obligats a presentar aquests comptes, quins són els terminis de presentació que marca la normativa.

Com podem saber amb quin model dels tres continguts en el Decret 259/2008 (simplificat, abreujat o normal) hem d’elaborar els nostres comptes anuals?

L’article 3 del decret estableix una classificació de tipologia de les entitats en entitats de dimensió gran, mitjana o reduïda, sempre que durant dos exercicis consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun d’ells, dues de les tres condicions següents:

a) De dimensió gran:

1a. Que el total de les partides de l’actiu superi els 2.850.000 euros.

2a. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris superi els 5.700.000 euros.

3a. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a cinquanta.

b) De dimensió mitjana:

1a. Que el total de les partides de l’actiu no superi els 2.850.000 euros.

2a. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els 5.700.000 euros.

3a. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.

c) De dimensió reduïda

1a. Que el total de les partides de l’actiu no superi el milió d’euros.

2a. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els 2 milions d’euros.

3a. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a deu.

Les entitats de dimensió reduïda en base a aquests paràmetres, hauran d’utilitzar el model simplificat per formular els comptes, però voluntàriament també podran utilitzar els models abreujat o normal.

Les entitats de dimensió mitjana hauran d’utilitzar el model abreujat, però voluntàriament, també podran utilitzar el model normal.

Les entitats considerades de dimensió gran hauran de formular els comptes anuals en tots els casos amb el model normal.

Cal tenir en compte, però que si l’entitat forma part d’un grup d’entitats que formuli, o hauria d’haver formulat comptes anuals consolidats, no podrà ser considerada entitat de dimensió reduïda ni mitjana, independentment de les seves xifres d’actiu, ingressos i de treballadors, i per tant haurà d’utilitzar el models normals de comptes.

Quina informació s’ha d’incloure en els nostres comptes anuals?

Els documents que integren els comptes anuals són el balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria, tot i que l’estat de fluxos d’efectiu és de presentació voluntària per les entitats de dimensió reduïda i mitjana.

Aquests elements formen una unitat, i han de redactar-se conforme la normativa vigent en matèria de fundacions i associacions i el pla de comptabilitat mencionats en el primer apartat d’aquest recurs, amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat.

Els comptes anuals s’han de formular amb una periodicitat de dotze mesos, llevat en els casos de constitució, modificació de la data de tancament de l’exercici o dissolució de l’entitat, i els seus valors s’han d’expressar en euros.

Els estats comptables que acompanyen la memòria s’han d’elaborar tenint en compte les regles següents:

- En cada partida, a més de les xifres corresponents a l’exercici al qual corresponen els estats, cal incloure les corresponents a l’exercici immediatament anterior. Si per alguna raó aquestes dues xifres no fossin comparables, caldria adaptar les de l’exercici precedent per tal que ho puguin ser, i informar d’aquesta circumstància detalladament a la memòria.

- No cal que figurin les partides a les quals no correspongui cap import en l’exercici ni en el precedent.

- No es pot modificar l’estructura d’un exercici a un altre, llevat de casos excepcionals que cal explicar en la memòria.

- Es poden afegir partides noves a les previstes en els models oficials, sempre que el seu contingut no estigui previst en les ja existents.

- Es pot fer una subdivisió més detallada de les partides que apareixen en els diferents models dels comptes anuals.

- Es poden agrupar les partides precedides de números àrabs (no dels números romans) en el balanç i en l’estat de canvis de patrimoni net, o de lletres en el compte de resultats i en l’estat de fluxos d’efectiu, però només si representen un import irrellevant per a mostrar la imatge fidel.

- Quan pertoqui, cada partida ha de contenir una referència creuada a la informació corresponent dintre de la memòria, és a dir, cal fer referència en les partides de balanç (quan s’escaigui) als punts de la memòria a on s’aclareixen els respectius imports. Els models incorporen una columna a tal efecte (“notes a la memòria”).

- Els crèdits o deutes amb entitats del grup i associades, així com els seus ingressos i despeses derivats, cal que estiguin diferenciats dels que no corresponguin a entitats del grup o associades, respectivament. En qualsevol cas, en les partides relatives a entitats associades també s’inclouen les relacions amb entitats multigrup.

- Les entitats que participin en un o més negocis conjunts que no tinguin personalitat jurídica (per exemple, unions temporals d’empreses o comunitats de béns) han d’integrar en cada partida dels models dels diferents estats financers les quantitats corresponents als negocis conjunts en què participen, però informar del desglossament d’aquestes en la memòria.

La informació que ha de contenir la memòria, donada la seva complexitat, és tractada en altre recurs.

En cas de ser Associació declarada d’utilitat pública o Fundació, quin és el termini de presentació de la rendició de comptes?

Les associacions declarades d’utilitat pública han d’elaborar i presentar els seus comptes anuals al Registra d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat (o al Ministeri de l’Interior, si l’àmbit de l’associació és estatal) dintre dels sis primers mesos posteriors al tancament del seu exercici econòmic, és a dir, per les entitats que funcionen amb any natural i acaben exercici el 31 de desembre, el termini de presentació s’exhaureix el 30 de juny de l’any següent. A la documentació esmentada en l’apartat anterior caldria afegir un certificat d’aprovació dels comptes i una memòria d’activitats. Podeu trobar més informació sobre el tràmit i els models de tota aquesta documentació en aquest enllaç.

Per les Fundacions, el termini varia. Hi ha igualment sis mesos des de la data de tancament de l’exercici per elaborar i aprovar en reunió del patronat els comptes, però després cal presentar aquests comptes al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en el termini de 30 dies a partir de l’aprovació dels comptes, independentment de si han passat o no sis mesos des del tancament.

Els comptes s’han de presentar elaborats en els formularis proporcionats a tal efecte per la Direcció General d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i han d’anar signats digitalment per un membre del Patronat de la Fundació (que ha de ser necessàriament secretari o president) o bé per un professional autoritzat. Podeu trobar més informació sobre el tràmit i els models de tota aquesta documentació en aquest enllaç.