Fiscalitat: El IVA en les operacions intracomunitàries

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:

Fiscalitat: El IVA en les operacions intracomunitàries

Resum: 

En el desenvolupament habitual de les activitats de la nostra entitat, és possible que ens trobem amb la necessitat de fer alguna compra en un altre país de la Comunitat Europea.
Però, com ens faran la factura? Ens carregaran el tipus d’IVA que determini la fiscalitat d’aquell país? Ens faran una factura sense IVA? La resposta a aquestes preguntes no és senzilla, i dependrà de diverses circumstàncies, que veurem a continuació.

Què passa en el cas que la nostra entitat estigui exempta i no facturi cap ingrés amb IVA?

Si la nostra entitat està exempta de IVA significa que no actua com a empresari a efectes d’aquest impost, i per tant, es considera consumidor final i és com si es fes la compra a títol individual. El venedor estranger farà la seva factura aplicant la taxa d’IVA del seu país d’origen.

I si la nostra entitat no està exempta i factura les seves vendes amb IVA?

Si la nostra entitat actua com a empresari a efectes de IVA, és a dir, factura activitats per les quals carrega aquest impost, la cosa canvia.

En aquest cas, la compra està exempta en origen (el país a on s’efectua la compra) i tributa en destí (Espanya). La nostra entitat hauria d’autorepercutir-se l’IVA al tipus espanyol que li correspongui segons el tipus de bé o servei que sigui objecte de la compra, i a la mateixa declaració, descomptar el mateix import d’IVA que hagués autorepercutit, amb la qual cosa la operació li resultaria totalment neutra a efectes econòmics, sempre i quan la nostra entitat no estigui aplicant cap prorrata en la seva liquidació d’IVA.

Però el venedor només podrà emetre una factura exempta en origen si la nostra entitat té la condició d’operador intracomunitari i si a més, li facilitem el nostre número de NIF intracomunitari o “VAT number”.

En cas contrari, ens haurà de carregar la operació amb l’IVA del país a on es faci la compra. Aquesta circumstància faria que la nostra entitat no pogués descomptar l’IVA suportat en la seva declaració, però sí que podria sol·licitar la devolució d’aquesta quota suportada a la Hisenda de l’Estat del proveïdor.

Com podem obtenir la condició d’operador intracomunitari?

Per obtenir la condició d’operador intracomunitari (sempre que actuem com a empresari a efectes de IVA) cal presentar una declaració censal, model 036, a la nostra administració d’hisenda, sol·licitant la inscripció en el Registre d’Operadors Intracomunitaris.

L’alta en el registre l’han d’aprovar des de l’administració central, i triga entre deu dies i un mes. De vegades, l’administració demana que li presentem alguna documentació justificativa, i fins i tot pot arribar a personar-se a la seu de l’entitat, per fer comprovacions.

Un cop estiguem inscrits en el Registre, ens arribarà un certificat acreditatiu, i ja podrem treballar a tots els efectes com a operadors intracomunitaris.

El registre és públic, i pot ser consultat per Internet a la pàgina web de la Agència Tributària, indicant el NIF i el país de procedència de l’operador.

Si en un moment donat ens volem donar de baixa, caldrà fer una nova declaració censal, model 036, comunicant-lo a hisenda.

Quines altres obligacions ens pot generar fer operacions com a empresaris a efectes de l’IVA amb altres països comunitaris?

Si la nostra entitat en la seva condició de subjecte passiu de l’IVA fa alguna compra o venda de béns o serveis intracomunitaris, estarà obligada a presentar trimestralment una declaració informativa a hisenda, el model 349. Aquesta declaració es presentarà mensualment si el volum d’operacions trimestral supera els 50.000 euros.

Si, a més, es supera el límit de 250.000 euros en adquisicions o lliuraments durant l’any anterior o en l’any en curs, caldrà presentar a efectes estadístics una altra declaració, anomenada Intrastat.

Cal fer esment que en el moment que fem operacions de compra o venda amb països de la Unió Europea actuant com a empresaris a efectes de IVA, la nostra entitat ja queda obligada a presentar aquestes declaracions encara que no estiguem inscrits en el Registre d’Operadors Intracomunitaris.