Impost de Societats: Quines rendes estan exemptes?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
 Font:
L'exempció depèn del tipus de règim fiscal de cada entitat. Font: Pixabay.

Impost de Societats: Quines rendes estan exemptes?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

En el càlcul de l'Impost de Societats, les entitats ens trobem amb la dificultat de poder identificar quines són les rendes exemptes i les rendes no exemptes.

En aquest recurs donarem unes pautes per la correcta identificació de les rendes exemptes a l'impost de societats per a les entitats sense ànim de lucre. Cal dir, que aquestes rendes seran diferents en funció del tipus de règim fiscal que li sigui d'aplicació a l'entitat.

Règim fiscal de les entitats parcialment exemptes : Rendes exemptes

La Llei 27/2014, de 28 de novembre, de l'Impost sobre Societats, een el capítol XIV i articles 109 i 110 estableix les rendes exemptes del règim fiscal de les entitats parcialment exemptes:

Rendes exemptes:

 • Els ingressos procedents de la realització de les activitats incloses en l’objecte social, sempre que no siguin activitats econòmiques:
  • Donacions i donatius, quantitats rebudes d'entitats no oficials o de particulars.
  • Quotes de socis, sempre que no donin dret a contraprestació.
  • Subvencions, quantitats rebudes de les administracions públiques. Els ingressos procedents d’adquisicions o transmissions a títol lucratiu (herències o donacions) sempre que es realitzin en compliment de la finalitat de l’entitat.
 • Els ingressos de les transmissions oneroses de bens afectes al compliment de les activitats de l’objecte social, sempre que es reinverteixin en bens relacionats amb la finalitat de l’entitat. Un exemple, seria la venda del local on l’entitat porta a terme la seva activitat, és a dir, la venda de qualsevol bé relacionat directament a la seva activitat estatutària.
 • Els ingressos procedents d’adquisicions o transmissions a títol lucratiu (herències o donacions) sempre que es realitzin en compliment de la finalitat de l’entitat.

Règim fiscal de les entitats parcialment exemptes : Rendes no exemptes

Per tant, es consideraran Rendes no exemptes:

 • Les procedents d’activitats econòmiques
 • Les quotes que donin dret a contraprestació per al soci
 • Els ingressos procedents d’adquisicions o transmissions a títol lucratiu (herències o donacions) quan no reverteixin en la finalitat de l’entitat.
 • Vendes de bens afectes al compliment de les activitats de l’objecte social, que no es reinverteixin en bens relacionats amb l’objecte social.

Encara que els propis membres de l’entitat siguin els beneficiaris de les activitats econòmiques, les rendes obtingudes d'aquestes, estaran subjectes a l’impost de societats.

Per la qual cosa, no estaran exempts els ingressos derivats de:

 • Cursos, tallers i ponències
 • Venda de merchandising (samarretes, xandalls, pins, gorres...)
 • Activitat de bar
 • Patrocinis i publicitat
 • Organització de concerts i exposicions
 • Quotes usuaris per a la pràctica l’esport
 • Serveis d’assistència
 • Venda de llibres
 • Quotes assistència a congressos
 • Quotes activitats extraescolars i acollida
 • Serveis de menjador

Règim fiscal de les entitats acollides a la Llei 49/2002

La Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i d’incentius fiscals del mecenatge, estableix al seu article 6, les rendes exemptes de l’impost de societats:

 • Donatius i donacions, incloses les aportacions en concepte de dotació patrimonials.
 • Els ajuts econòmics procedents de convenis de col·laboració empresarial i de patrocini
 • Subvencions
 • Quotes de les persones associades, col·laboradores i benefactores que no corresponguin a serveis d’activitats econòmiques no exemptes
 • Dividends, participacions en beneficis de societats, interessos, cànons i lloguers
 • Rendes procedents de explotacions econòmiques exemptes segons l’art.7 de la Llei 49/2002

Activitats econòmiques exemptes (art.7):

 • Explotacions econòmiques de prestació de serveis de promoció i gestió de l’acció social, així com els d’assistència social i inclusió social especificats a la llei
 • Explotacions econòmiques de assistència sanitària
 • Explotacions econòmiques d’investigació científica i desenvolupament tecnològic
 • Explotacions econòmiques d’explotació de béns declarats d’interès cultura
 • Explotacions econòmiques de representacions musicals, coreogràfiques, teatrals, cinematogràfiques o circenses
 • Explotacions econòmiques de parcs i altres espais naturals protegits
 • Explotacions econòmiques d’ensenyament i de formació professional
 • Explotacions econòmiques d’organització d’exposicions, conferències, col·loquis, cursos o seminaris
 • Explotacions econòmiques d’elaboració, edició, publicació i venda de llibres, fulletons, material audiovisual i material multimèdia
 • Explotacions econòmiques de caràcter esportiu.
 • Explotacions econòmiques de caràcter merament auxiliar
 • Explotacions econòmiques d’escassa rellevància (inferiors en el seu conjunt a 20.000 €)