Com s’ha de fer la memòria econòmica de l’organització?

Autor/a: 
Dolors Martínez i Eugenia Ifer
La memòria econòmica s’ha de presentar telemàticament.  Font: Canva.
La memòria econòmica s’ha de presentar telemàticament. Font: Canva.
Les organitzacions que hagin tingut menys de 20.000 euros durant l’exercici, no hauran de presentar la memòria.  Font: Canva.
Les organitzacions que hagin tingut menys de 20.000 euros durant l’exercici, no hauran de presentar la memòria. Font: Canva.

Com s’ha de fer la memòria econòmica de l’organització?

Resum: 

Les entitats sense ànim de lucre que gaudeixin dels incentius fiscals del mecenatge han de presentar la memòria econòmica abans del 31 de juliol de l'any següent al qual es refereixi la memòria.

La Llei 49/2002, de Règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius fiscals al mecenatge, estableix per a aquelles entitats que hagin optat per aquest règim fiscal l’obligació de presentar a l'Agència Tributària una memòria econòmica.

En els darrers dies, l’Agència Tributària està enviant un recordatori de presentació a totes les entitats afectades que, principalment, són fundacions, associacions Declarades d'Utilitat Pública (DUP) i ONG de desenvolupament.

En què consisteix aquesta memòria?

Un dels requisits que demana l’Administració pública a les entitats per poder gaudir del règim fiscal de la Llei 49/2002 (article 3.10) és elaborar anualment una memòria econòmica on s'especifiquin els ingressos i despeses de l'exercici, de manera que puguin identificar-se per categories i projectes. També s'ha d'especificar, si n'hi ha, el percentatge de participació que l'entitat mantingui en entitats mercantils.

A l'article de la llei no s'especifica el contingut concret de la memòria, sinó que remet al reglament que desenvolupa el contingut d’aquesta, el Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Quins continguts ha d'incloure?

Els continguts de la memòria han de ser els següents:

Identificació de rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats, indicant el corresponent número i lletra dels articles 6 i 7 de la llei que empari l’exempció. Caldrà indicar els ingressos i despeses de cadascun d’ells, i els càlculs i criteris utilitzats per determinar la distribució de les despeses entre les diferents rendes obtingudes per l’entitat.

Identificació d’ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat de l’entitat, classificant les despeses de cadascun per categories.

Càlcul de les rendes i ingressos destinats a la finalitat social en compliment dels mínims determinats per la llei a l’article 3.2.

Retribucions de tota classe (diners o en espècie) satisfetes per l’entitat als membres del seu òrgan de govern en qualsevol concepte (ja sigui per compensació de les despeses que els hagi ocasionat pel desenvolupament del seu càrrec o bé en concepte de retribució per alguna altra tasca prestada a l'entitat diferent de les pròpies de les seves funcions).

• Percentatge de participació de l’entitat en entitats mercantils, identificant en quines (cal indicar el nom i raó social, i el NIF).

• Detall dels convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general que s’hagin subscrit, identificant al col·laborador que hi participi i les quantitats rebudes.

• Indicació, si s’escau, de les activitats prioritàries de mecenatge que s’hagin desenvolupat.

• Indicació de la previsió estatutària relativa al destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució que la llei exigeix com a requisit necessari a l'article 3.6 la Llei 49/2002.

Com s'ha de presentar?

No existeix un format determinat ni un model específic per presentar aquesta memòria. Si l'entitat ja elabora una memòria econòmica per fer la rendició de comptes que tingui establerta legalment (fundacions o associacions DUP, per exemple), pot incloure les informacions indicades en l'apartat anterior i presentar directament una còpia de la mateixa memòria. Però també es pot fer independentment, utilitzant quadres elaborats amb un full de càlcul.

La presentació es durà a terme telemàticament a l’apartat específic que l’Agència Tributària. Per fer-ho caldrà disposar del certificat digital.

El termini de presentació és de set mesos a partir de la data de tancament de l'exercici. Per tant, per totes aquelles entitats que tinguin com a exercici econòmic l'any natural (de l'1 de gener fins al 31 de desembre), el termini finalitzarà el 31 de juliol de l'any següent al qual es refereixi la memòria.

Igualment, hi ha una excepció a l’obligació de presentació d'aquesta memòria. Segons estableix el reglament, les entitats que hagin tingut un volum d'ingressos inferior als 20.000 € durant l'exercici, no hauran de presentar-la.

De tota manera, s'estableix que el fet que se l'eximeixi de l'obligació de presentació, no eximeix l'entitat de l’obligació d'elaborar-la, per la qual cosa, a la pràctica, totes les entitats que hagin optat per aquest règim fiscal l'haurien de confeccionar.