La memòria econòmica de la Llei 49/2002

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:

La memòria econòmica de la Llei 49/2002

Resum: 

La Llei 49/2002, de Règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius fiscals al mecenatge, estableix per aquelles entitats que hagin optat per aquest règim fiscal (recordem que, bàsicament, poden fer-ho les fundacions, associacions declarades d'utilitat pública i ONG's de desenvolupament) la obligació de presentar a l'Agència Tributària una memòria econòmica. En aquest recurs s'explicaran els continguts d'aquesta memòria, i quan i a on s'ha de presentar.

En què consisteix aquesta memòria?

Un dels requisits per poder optar al règim fiscal de la llei 49/2002 (article 3.10é de la llei) és el d'elaborar anualment una memòria econòmica a on s'especifiquin els ingressos i despeses de l'exercici, de manera que puguin identificar-se per categories i projectes.

També s'ha d'especificar, si n'hi ha, el percentatge de participació que l'entitat mantingui en entitats mercantils.

A l'article de la llei no s'especifica el contingut concret de la memòria, sinó que remet al reglament que desenvolupa el contingut de la mateixa, el RD 1270/2003.

Quins continguts ha d'incloure?

Els continguts de la memòria que s'indiquen en el RD 1270/2003 són:

Identificació de rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats, indicant el corresponent número i lletra dels articles 6 i 7 de la llei que empari l’exempció. Caldrà indicar els ingressos i despeses de cadascun d’ells, i els càlculs i criteris utilitzats per determinar la distribució de les despeses entre les diferents rendes obtingudes per l’entitat.
Identificació d’ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat de l’entitat, classificant les despeses de cadascun per categories.
Càlcul de les rendes i ingressos destinats a la finalitat social en compliment dels mínims determinats per la llei al seu article 3.2n, i descripció del destí d’aquestes.
Retribucions de tot tipus (en diners o en espècie) satisfetes per l’entitat als membres del seu òrgan de govern en qualsevol concepte (ja sigui per compensació de les despeses que els hagi ocasionat el desenvolupament del seu càrrec o bé en concepte de retribució per alguna altra tasca prestada a l'entitat diferent a les pròpies de les seves funcions) .
Percentatge de participació de l’entitat en entitats mercantils, identificant en quines (cal indicar el nom i raó social, i el NIF).
Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general que s’hagin subscrit, identificant al col·laborador que hi participi i les quantitats rebudes.
Indicació, si s’escau, de les activitats prioritàries de mecenatge que s’hagin desenvolupat.
Indicació de la previsió estatutària relativa al destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució que la llei exigeix com a requisit necessari a l'article 3.6é la llei 49/2002.

En quin format, a on i en quin termini s'ha de presentar?

No existeix un format determinat ni un model específic per presentar aquesta memòria.

Si l'entitat ja elabora una memòria econòmica per fer la rendició de comptes que tingui establerta legalment (fundacions, associacions D.U.P., per exemple), pot incloure les informacions indicades en l'apartat anterior i presentar directament una còpia de la mateixa memòria.

Però també es pot fer de forma totalment independent, utilitzant quadres elaborats amb un full de càlcul.

És convenient acompanyar la memòria amb una instància, escrit o document de comunicació per tal d'indicar la finalitat de la presentació (en compliment dels requisits establerts a la llei 49/2002).

La presentació es durà a terme a l'oficina de la Agència Tributària a la qual pertany l'entitat segons el seu domicili fiscal. Es pot fer presencialment, i també per correu certificat administratiu.

El termini de presentació és de set mesos a partir de la data de tancament de l'exercici. Per tant, per totes aquelles entitats que tinguin com a exercici econòmic l'any natural (de l'1 de gener fins els 31 de desembre), el termini finalitzarà el 31 de juliol de l'any següent al que es refereixi la memòria.

Hi ha alguna excepció a la obligació de presentació?

Hi ha una excepció a la obligació de presentació d'aquesta memòria.

Segons s'estableix al reglament, les entitats que hagin tingut un volum d'ingressos inferior als 20.000 € durant l'exercici, no hauran de presentar-la.

De tota manera, igualment s'estableix que el fet de que se l'eximeixi de l'obligació de presentació, no s'eximeix l'entitat de la obligació d'elaborar-la, per la qual cosa, a la pràctica, totes les entitats que hagin optat per aquest règim fiscal l'hauran de confeccionar.