Les declaracions informatives d'hisenda

Autor/a: 
Suport Associatiu- Dolors Martínez i Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les declaracions informatives d'hisenda

Resum: 

Durant el mes de gener s'ha de presentar la major part de les declaracions informatives d'Hisenda.

Aquestes són el resum de les declaracions trimestrals presentades durant l'any, i serveixen per aportar dades que l'Agència Tributària necessita per completar la informació fiscal que té dels declarats.

En aquest recurs es veurà quines són les declaracions més habituals i de quins mitjans es disposa per confeccionar-les, així com instruccions completes per la descàrrega i instal·lació del programa d'hisenda.

Quines són les declaracions informatives més habituals?

Les declaracions informatives més habituals que s'han de presentar són:

 • Model 180: Resum anual de retencions d'arrendaments, per aquelles entitats que han presentat un o més models 115 durant l'exercici.
 • Model 190: Resum anual de retencions de rendiments de treball, rendiments d'activitats professionals i premis, entre d'altres, per aquelles entitats que han presentats un o més models 110 durant l'exercici.
 • Model 182: Declaració anual de donacions rebudes, per aquelles entitats que reben donacions que donen dret de deducció.
 • Model 347: Declaració d'operacions amb tercers, per aquelles entitats que han efectuat compres o vendes amb un mateix deutor o creditor per import superior a 3.005,06 € (en total) durant l'exercici.
 • Model 390: Resum anual d'IVA, per aquelles entitats que han presentat un o més models 303 durant l'exercici.

En quins terminis i a quin lloc s'han de presentar les declaracions?

Les declaracions informatives i resums anuals tenen diferents terminis de presentació, segons el model de que es tracti.

En general, els terminis són els següents:

 • Pel model 390, entre l'1 i el 30 de gener de l'any posterior al què es refereix la declaració (per exemple, gener de 2011 per les dades referides a l'exercici 2010)
 • Pels models 180 i 190 (i la resta dels resums anuals diversos que hi ha relatius a retencions), durant el mes de gener de l'any posterior al què es refereix la declaració.
 • Pel model 182, durant el mes de gener de l'any posterior al què es refereix la declaració.
 • Pel model 347, durant el mes de febrer de l'any posterior al què es refereix la declaració.

La presentació de les declaracions que corresponguin a resums anuals s'ha de fer a l'entitat bancària a on es presenti la declaració trimestral corresponent al darrer trimestre de l'any, conjuntament amb aquesta. Si no es presenten conjuntament, cal presentar-la a l'administració de l'Agència Tributària que correspongui per domicili a l'entitat, o bé per correu administratiu dirigit a aquesta mateixa administració.

Les declaracions que corresponguin a declaracions informatives que no siguin resums anuals, s'han de presentar a l'administració de l'Agència Tributària que correspongui, o bé per correu administratiu dirigit a aquesta mateixa administració.

En qualsevol cas, si es disposa de signatura electrònica o bé si la presentació es fa mitjançant la signatura d'algun col·laborador social, les declaracions es podran presentar telemàticament (per internet), essent fins i tot obligarori utilitzar aquest mitjà si es supera determinat nombre de registres (per exemple, superiors a de 16 declarats en els models 180 i 190 o superiors a 100 declarats en el cas del model 182).

Cal tenir en compte que si les declaracions dels resums relatius a retencions (principalment, els models 180 i 190) es confeccionen mitjançant l'imprés que es pot comprar a les delegacions de l'Agència Tributària, i no amb la utilització del programa d'ajuda de confecció de les declaracions informatives, el termini de presentació serà més curt, únicament fins el dia 20 de gener i no durant tot el mes de gener.

Finalment, cal fer esment a que si un any la data límit del termini de presentació coincideix amb un festiu, dissabte o diumenge, aquesta data es traslladarà al dia hàbil immediatament següent. Per exemple, a 2011 la data límit de presentació del model 390 (el 30 de gener) és diumenge, per tant el termini s'allargarà fins el dia 31 de gener.

ACTUALITZACIÓ GENER DE 2015:

 • El termini de presentació del model 347, actualment, és durant el mes de febrer de l'any següent.
 • A partir de l'exercici 2014, les declaracions informatives només es poden presentar de forma telemàtica, i caldrà disposar de certificat o signatura digital de la pròpia entitat o bé d'un gestor autoritzat.

Quina seria la sanció per una presentació fora d'aquest termini?

Segons s'indica a la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre) les sancions per la no presentació dins del termini establert dels resums anuals i declaracions informatives serien les següents:

 • Pels models a on es declaren dades relatives a retencions i a l'IRPF i d'altres que cal presentar per complir el deure de subministrament d'informació (180, 190, 182, 347 etc. ) hi haurà una multa fixa de 20 euros per cada declarat, amb un mínim de 300 euros i un`màxim de 20.000 euros.
 • Per a altres models de resum anual, com ara el model 390 de Resum Anual de l'IVA, la sanció fixa és de 200 euros.

Aquests imports es veuran reduïts en un 50% sempre que la presentació fora de termini es faci abans de rebre cap requeriment d'hisenda en aquest sentit. Per tant, si l'entitat per error no ha presentat una declaració a la qual estava obligada, cal que faci aquella presentació el més aviat possible, per tal de minimitzar la sanció per l'incompliment de les seves obligacions fiscals.

Quins són els formats vàlids de presentació?

Hi ha tres possibilitats de presentació dels models.

 • En imprès adquirit a les oficines de l'Agència Tributària (cal recordar que amb aquesta modalitat, el termini de presentació és menor).
 • En paper, obtingut mitjançant la impressió de les dades introduïdes al programa de confecció de les Declaracions Informatives que subministra l'Agència Tributària.
 • Telemàticament, mitjançant el fitxer obtingut amb el programa de confecció de les Declaracions Informatives anteriorment esmentat, sempre que es disposi d'un certificat o signatura digital de l'entitat.

La plataforma de les Declaracions Informatives

El programa d'ajuda per la confecció de les Declaracions Informatives el subministra l'Agència Tributària i es pot descarregar des de la seva pàgina web (www.aeat.es a l'apartat de "descàrrega de programes d'ajuda") o bé amb un CD que es pot obtenir directament a les seves oficines.

Hi ha dos programes disponibles, un per la confecció del resum anual de l'IVA (model 390) i un altre per tota la resta de models.

Aquest segon programa està fet de manera que hi ha una plataforma única (un únic programa) que serveix com a base per tots els models, i els mòduls de cadascun dels models. L'entitat haurà d'instal·lar al seu ordinador únicament la plataforma, més aquells models que hagi de presentar.

Per tal de veure pas per pas de quina manera s'ha de fer la instal·lació de la plataforma i com s'han d'afegir els models, heu d'anar a aquest enllaç.