Les parts vinculades en el nou pla de Comptablitat

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza - Suport Associatiu
 Font:
Font:

Les parts vinculades en el nou pla de Comptablitat

Resum: 

La nova normativa comptable regulada per les associacions i fundacions que tenen el seu àmbit principal d'actuació a Catalunya, el Decret de259/2008, de 23 de desembre, posa un émfasi especial en que els comptes anuals de les entitats puguin mostrar el major grau de transparència possible. Amb aquest objectiu, els models oficials de memòria econòmica inclouen la descripció i valoració de les operacions entre entitats del grup, que depenent del seu grau de vinculació, es denominaran de diferents formes.
Les entitats vinculades podran ser considerades del grup, associades, multigrup o altres parts vinculades.

.

Quan s'entén que s'és una entitat del grup

A la tercera part del Pla de Comptabilitat (Decret 259/2008), epígraf I, es defineixen les normes d'elaboració dels comptes anuals. En el punt 12é d'aquest epígraf és a on s'explica la definició d'entitat del grup.
Tindran consideració d'entitats del grup quan aquelles entitats en que ambdues parts estiguin vinculades per una relació de control, directa o indirecta, conceptualment equivalent a la prevista en l'article 42 del Codi de Comerç per als grups de societats mercantils, o bé quan les entitats estiguin controlades per qualsevol mitjà per una o vàries persones físiques o jurídiques, que actuïn conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries. L'entitat o persona que té el poder de control sobre l'altra o altres rep el nom de dominant.

Quan s'entén que s'és una part associada

Una entitat serà part associada d'una altra quan, sense que es tracti d'una entitat del grup segons la definició del punt anterior, l'entitat o alguna de les entitats del grup (si n'hi ha), incloses les dominants, exerceixin sobre aquesta entitat una influència significativa per tenir una participació en ella que, tot creant amb aquesta una vinculació duradora, estigui destinada a contribuir a la seva activitat.
S'entendrà que existeix aquesta influència significativa en la gestió d'una altra entitat quan es compleixin els dos requisits següents:

 • L'entitat o una o vàries entitats del grup, incloses les dominants, participen en l'entitat
 • Es tingui el poder d'intervenir en les decisions de la política financera i d'explotació de la participada, però sense arribar a tenir-ne el control.

Aquesta influència significativa es pot considerar que existeix quan es doni una d'aquestes circumstàncies:

 1. Representació en el consell d'administració o òrgan equivalent de direcció de l'entitat participada
 2. Participació en els processos de fixació de polítiques.
 3. Transaccions d'importància relativa amb la participada
 4. Intercanvi de personal directiu
 5. Subministrament d'informació tècnica essencial.

També serà considerat que existeix aquesta influència significativa quan l'entitat posseeixi, almenys, el 20 per cent dels drets de vot d'una altra entitat.

Quan s'entén que s'és una entitat multigrup

Una entitat multigrup serà aquella que estigui gestionada conjuntament per l'entitat o una o vàries de les entitats del grup (si n'hi ha), incloses les entitats o persones dominants, i un o varis tercers aliens al grup d'entitats.
Per tant, cal que la gestió de l'entitat multigrup sigui participada per una o vàries entitats del grup més un o varis tercers aliens a aquest grup.

Quan s'entén que s'és altra part vinculada

La definició de les parts vinculades està regulada en la norma 14a. de la tercera part del pla de comptabilitat. Segons aquesta norma, una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles o un conjunt que actua en concert, exerceix o té la possibilitat d'exercir de forma directa o indirecta o en virtut de pactes o acords, el control sobre una altra o una influència significativa en la presa de decisions financeres o d'explotació de l'altra.
En qualsevol cas es consideraran parts vinculades:

 • les que es puguin definir com del grup, multigrup o associades, en el sentit indicat en els punts anteriors.
 • Les persones físiques que posseeixin directament o indirecta alguna participació en els drets de vot de l'entitat, o en l'entitat dominant de la materia, exercint una influència significativa.
 • El personal clau de l'entitat o de la seva dominant, entés com les persones físiques amb autoritat i responsabilitat directa o indirecta sobre la planificació, direcció i control de les estivitats de l'entitat, inclosos els familiars propers d'aquestes persones físiques.
 • Les entitats sobre les quals qualsevol de les persones mencionades en els dos punts anteriors puguin exercir una influència significativa.
 • Les entitats que comparteixen algun membre de l'òrgan de govern o directiu amb l'entitat, llevat que aquest no exerceixi una influència significativa en les polítiques financeres o d'explotació d'ambdues.
 • Les persones que tinguin consideració de familiars propers del representant d'un òrgan de govern de l'entitat, quan aquest membre sigui persona jurídica, segons queden definides en la mateixa norma (cònjuge o anàleg, ascendents, descendents, germans, i els seus respectius descendents, o les persones al seu càrrec o a càrrec del cònjuge).