L’exempció de l’IVA en els cursos de formació virtual

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos/Júlia Hinojo
Les entitats han de tenir en compte els beneficis fiscals que deriven de les formacions en línia. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les entitats han de tenir en compte els beneficis fiscals que deriven de les formacions en línia. Font: Unsplash.
Tant els cursos de formació presencials com els que són en línia, quan aquests últims no tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica estaran exempts de l'IVA. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Els cursos en línia que no tenen la consideració de serveis prestats per via electrònica estan exempts de l'IVA. Font: Unsplash.

L’exempció de l’IVA en els cursos de formació virtual

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Davant de la tendència creixent dels cursos en línia cal tenir en compte els beneficis fiscals que se'n deriven.

Les mesures derivades de la Covid-19 han donat peu al foment de la formació online. Els cursos en línia han augmentat de manera exponencial a causa de la pandèmia, ja que la ciutadania passa més temps a casa i, en gran part, opta pel teletreball si en té la possibilitat. Les entitats i la ciutadania en general ha de tenir en compte que en alguns casos les formacions en línia estan exemptes d'IVA.

Quan estan exempts d’IVA?

Tant els cursos de formació presencials com els que són en línia, quan aquests últims no tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica estaran exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Això sí, sempre que les matèries impartides es trobin incloses en algun pla d'estudis de el sistema educatiu d'acord amb el criteri del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. A més, aquestes activitats no han de tenir un caràcter merament recreatiu.

La formació estarà exempta de l'IVA quan pugui qualificar-se com a servei educatiu, d'acord amb l'exempció de l'article 132.1.i) de la Directiva 2006/112/CE, recollida en l'article 20.1.9è de la Llei 37/1992, que estableix que estaran exempts de l'impost d’aquesta manera:

“L'educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de nens/es, inclosa l'atenció als infants en els centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l'horari escolar, l'ensenyament escolar, universitària i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes activitats.”

L'exempció s'estendrà a les prestacions de serveis i lliuraments de béns directament relacionades amb els serveis enumerats en el paràgraf anterior, efectuades, amb mitjans propis o aliens, per les mateixes empreses o entitats docents o educatives que prestin els esmentats serveis.

Requisits per a la qualificació de servei educatiu

Per tal que els serveis puguin qualificar-se com un servei educatiu i, per tant, poder aplicar l'exempció de l'IVA, tal com s'ha precisat anteriorment, és necessari el compliment de dos requisits:

  1. Un requisit subjectiu, és a dir, que les esmentades activitats siguin realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes activitats.
    A aquests efectes, un centre es considerarà autoritzat o reconegut, a efectes de l’IVA, quan les seves activitats siguin única o principalment ensenyaments inclosos en algun pla d'estudis que hagi estat objecte de l'esmentat reconeixement o autorització, bé sigui per la legislació de la mateixa comunitat o per la de l'Estat que resulti aplicable.
  2. Un requisit objectiu. Com assenyala el Tribunal de Justícia, l'ensenyament és aquella activitat que suposa la transmissió de coneixements i de competències entre professorat i alumnat.
    A més, ha d'anar acompanyada d'un conjunt d'altres elements que inclouen els corresponents a les relacions que s'estableixen entre mestre/a i alumne/a i els que componen el marc organitzatiu del centre en el qual s'imparteix la formació, sempre que aquestes activitats no siguin de caràcter merament recreatiu.

Per tant, un servei educatiu estableix la prestació de serveis docents per professors i professores a través d'Internet o d’una xarxa electrònica similar utilitzada com a mitjà de comunicació entre el professor/a i l'usuari/ària o alumne/a, fins i tot quan el professor/a faci servir o es doni suport en continguts digitals per prestar els serveis educatius sempre que aquests últims siguin accessoris respecte de la comunicació en línia entre professorat i alumnat.

La importància del tipus de servei

No és el mateix un servei d'ensenyament o formació impartida a través d'una xarxa electrònica, que un servei prestat per via electrònica. A efectes de determinar l'aplicació de l'exempció o no de l'IVA, té especial importància i rellevància el tipus de servei.

Si el servei prestat, és a dir, la formació duta a terme, es qualifica d'un servei prestat per via electrònica no seria aplicable la referida exempció de l'IVA, atès que ni la Directiva 2006/112/CE ni la Llei 37/1992, abans mencionades i enllaçades, contemplen cap exempció aplicable per als serveis prestats per via electrònica. Per tant, queden gravats amb el tipus general del 21%.

Què és un servei prestat per via electrònica? Segons l’article 69 de la Llei 37/1992 de l’IVA, són tots aquells serveis que consisteixen en la “transmissió enviada inicialment i rebuda en destinació per mitjà d'equips de processament, inclosa la compressió numèrica i l'emmagatzematge de dades, i enterament transmesa, transportada i rebuda per cable, ràdio, sistema òptic o altres mitjans electrònics”.

La norma enumera alguns d’aquests mitjans:

a) El subministrament i allotjament de llocs informàtics.

b) El manteniment a distància de programes i d'equips.

c) El subministrament de programes i la seva actualització.

d) El subministrament d'imatges, text, informació i la posada a disposició de bases de dades.

e) El subministrament de música, pel·lícules, jocs, inclosos els d'atzar o de diners, i d'emissions i manifestacions polítiques, culturals, artístiques, esportives, científiques o d'oci.

f) El subministrament d'ensenyament a distància.

Exemples de serveis no exempts d’IVA

Alguns dels serveis prestats per via electrònica que, per tant, han de fer front al pagament d'IVA, són, entre d'altres, el subministrament i descàrrega de:

Arxius.

• Cursos gravats o automatitzats.

Programes.

• Continguts formatius a través d'Internet, i l'accés a les dades i programes a través d'una plataforma formativa.

Fins i tot si la persona destinatària o usuària té la possibilitat de rebre tutories o sessions de suport en línia de professors/es a través de la mateixa, sempre que aquesta part d'intervenció humana sigui accessòria al subministrament o a l'accés als continguts i programes.